ТОП 10:

Активний стан дієслова (Active Voice)Часові форми дієслів

Прості часи (Simple Tenses)

Утворення

Present Simple

I/You work.-He /She /It works. Doyou work? –Doeshe work? Yes, I do. / No, he doesn’t. I do not (don’t) work.– He doesn’t work.

Past Simple

I / He / She / We returned / left. Didhe return /leave? –Yes, he did. / No, he didn’t. He did not (didn’t) return / leave.

Future Simple

He / They will (‘ll) call. Willhe / they call? – Yes, he will. / No, theywon’t. He / they will not (won’t) call.

Вживання

Часи Simple називають дію як факт, не вказуючи на її тривалість чи завершеність. Вони також називають повторювану дію чи постійний стан у теперішньому, минулому або майбутньому.

I go to the university every day.

He studied at school last year.

She will be a good doctor.

He said she would be a good doctor.

Present Simple

Вживається для:

· Повторюваних дій або щоденних занять (часто з прислівниками: always, never, usually, often, та ін).

Напр.. He usually starts work at 9 am. He often stays at the office until late in the evening.

· Постійних станів. Напр.. Sandra is a student.

· Загальних істин або законів природи. Напр.. The moon moves round the earth.

· Програм або розкладів (поїздів, автобусів, та ін.). Напр.. The bus leaves in ten minutes.

 

Вирази часу:

Always, never, usually, often, seldom, rarely, sometimes, та ін. (прислівники), every day/week/month/year, та ін., on Mondays/Tuesdays, та ін., in the morning/afternoon/evening, at night/the weekend, та ін.

 

 

Past Simple

Вживається:

· Для минулих дій, якщо є вказівка на час, коли ці дії відбулись. Напр.. They graduated three years ago.

· Для минулих звичок або дій, що повторювалися в минулому, але більше не відбуваються. У цьому випадку ми можемо вживати прислівники частоти (always, never, usually, often,та ін.). Напр. He often played football with his father when he was five. (But: He doesn’t play football with his father any more.)

· Для дій, що відбулись відразу одна за одною в минулому. Напр..

He got up, dressed, had breakfast and went to work.

· Щоб говорити про людей, яких більше нема серед живих. Напр.. Princess Diana visited a lot of schools.

Пам’ятаємо:

· Ми вживаємо used to, щоб говорити про минулі звички, або дії, які більше не відбуваються. Цей вираз має ту саму форму в усіх особах однини і множини. За ним вживається інфінітив. Напр.. Peter used to eat a lot of sweets. (Peter doesn’t eat many sweets now.)

· Ми можемо також вживати Past Simple замість used toбез різниці у значенні. Напр.. She used to live in the countryside. = She lived in the countryside.

 

Вирази часу:

Yesterday, last night/week/month/year/Monday, та ін, two days/ weeks/months/years ago, then, when, in 1992, та ін.

Future Simple

Вживається:

· Для майбутніх дій, які, можливо, відбудуться або не відбудуться. Напр.. We will visit Disney World one day.

· Для передбачень про майбутнє, які базуються на тому, що ми думаємо. Напр.. Life will be better fifty years from now.

· Для погроз або попереджень. Напр.. Stop or I will shoot.

· Для обіцянок або спонтанних рішень. Напр.. I’ll help you with your homework.

· З дієсловами hope, think, believe, expect, та ін., виразами I’m sure, I’m afraid, та ін., та прислівниками probably, perhaps, та ін. Напр.. I think he will support me. He will probably go to work.

Пам’ятаємо:

Ми вживаємо be going to:

· Для планів та намірів на найближче майбутнє. Напр.. Bob is going to drive to Manchester tomorrow morning.

· Для передбачень про майбутнє, які базуються на тому, що ми бачимо. Напр.. Look at that tree. It is going to fall down.

 

Примітка:

· Ми не вживаємо future simple у підрядних реченнях умови і часу (після when, while, before after, till, until, as soon as, if). Ми вживаємоpresent simple замість нього. Напр.. We will go to the cinema whenyou come. (Not:whenyou will come.)

Вирази часу:

Tomorrow, the day after tomorrow, next week/month/year, tonight, soon, in a week/month/year, та ін.

Тривалі часи (Continuous Tenses)

Утворення

Present Continuous

I am (‘m) /You are (‘re) /He is (‘s) working. Areyou / Ishe working? – Yes, I am. / No, he isn’t. I am (‘m) not /He is not (isn’t) /They are not (aren’t) working.

Past Continuous

I /He /She was /We /They were watching. Washe / werethey watching? – Yes, he was. / No, they weren’t. He was not (wasn’t) /They were not (weren’t) watching.

Future Continuous

I /He / They will be working. WillI / he / they be working? – Yes, I / he / they will. No, I / he / they won’t. I / He / They / will not (won’t) be working.

Вживання

Часи Continuous підкреслюють тривалість дії. А саме: Present Continuous називає дію, що триває у момент мовлення, тобто зараз; Past Continuous називає дію, що тривала у момент або період часу в минулому; Future Continuousназиває дію, що триватиме у момент або період часу в майбутньому.

He is reading a book now.

He was reading a book when I came home.

This time tomorrow we will be travelling to the Crimea.

Present Continuous

Вживається:

· Для дій, що відбуваються зараз, у момент мовлення. Напр. He is readinga book right now.

· Для тимчасових дій, що відбуваються навколо моменту мовлення, але не безпосередньо у момент мовлення . Напр.. She is preparing for an exam these days.

· Із “always” для дій, що відбуваються занадто часто, і з приводу яких ми хочемо висловити наше роздратування або критику. Напр.. You are always interrupting me!

· Для дій, про які є домовленість у найближчому майбутньому. Напр.. He is flying to Milan in an hour.

 

Вирази часу:

Now, at the moment, these days, at present, always, tonight, still, та ін.

Примітка:

Деякі дієслова не вживаються в часах continuous. Вони включають:

· Дієслова, що називають сприйняття органами чуттів: see, hear, feel, taste, smell. Напр.. This cake tastesdelicious.

· Дієслова, що називають розумову діяльність: know, remember, forget, understand, notice, realise, think, believe, recognise, seem, sound, та ін. Напр.. I don’t know his name.

· Дієслова, що виражають вподобання: love, like, dislike, hate, enjoy, prefer, та ін. Напр. Kate loves jazz music.

· Інші дієслова: include, matter, need, belong, cost, , mean, own, appear, want, have (=posses), та ін. Напр. This jacket costsa lot of money.

Past Continuous

Вживається:

· Для дії, що була в процесі розвитку у зазначений момент у минулому. Ми не знаємо, коли ця дія почалась чи завершилась. Напр.. At three o’clock yesterday afternoon Mike and his son were washing their dog.

· Для дії, що була в процесі розвитку, коли інша дія перебила її. Ми вживаємо Past Continuousдля дії, що була в процесі розвитку (довшої дії) і Past Simple для дії, що перебила її (коротшої дії). Напр.. He was reading a newspaper when his wife came. (was reading = довша дія; came = коротша дія)

· Для двох або більше дій, які відбувались у той самий час у минулому (одночасних дій). Напр.. The people were watching while the cowboy was riding a bull.

· У зачині (вступній частині) оповідання або розповіді. Напр.. The sun was shining and the birds were singing. Tom was driving his old truck through the forest.

 

Вирази часу:

when, while, as, all day/night/morning,та ін.

аs, when, while, + Past Continuous
when + Past Simple

Future Continuous

Вживається:

· Для дії, що буде в процесі розвитку у зазначений момент у майбутньому. Напр.. This time next week I’ll be skiing in Austria.

· Для дії, яка обов’язково відбудеться як результат розпорядку або домовленості. Напр.. I will be seeing them at the meeting tomorrow.

 

Завершені часи (Perfect Tenses)

Утворення

Present Perfect

I / You / have (‘ve) left / arrived. He / She / It has (‘s) left / arrived. Haveyou left /arrived? – Yes, I have. / No, I haven’t. You have not (haven’t) left / arrived.He / She / It has not (hasn’t) left / arrived.

Past Perfect

She had arrived / gone. Hadshe arrived/ /gone? – Yes, she had. / No, she hadn’t. She had not (hadn’t) arrived / gone.

Future Perfect

He / She / They will (‘ll) have left. Willhe /she / they have left? - Yes, he / she / they will. No, he / she / they won’t. He/ She / They will not (won’t) have left.

Вживання

Часи Perfect підкреслюють завершеність дії. А саме: Present Perfect називає дію, що завершилась перед моментом мовлення; Past Perfect називає дію, що завершилась перед моментом або іншою дією у минулому; Future Perfect називає дію, що завершиться перед моментом або іншою дією у майбутньому.

He hasalready donehis homework.

He had finished his homework by nine o’clock yesterday.

He will have finished his homework by nine o’clock tomorrow.

He promised he would have finished his homework by nine o’clock.

 

 

Present Perfect

Вживається:

· Для минулих дій, якщо нема вказівки на час, але підкреслюється результат цих дій. Напр.. Kim has bought a new mobile phone.

· Для дій, які почались у минулому і все ще тривають зараз. При цьому є вказівка на період тривалості цих дій, яка вводиться словами since або for. У цьому значенні у present perfect вживаються дієслова, які не мають форм continuous. Напр.. He has been a teacher since 1990.

· З today, this morning/afternoon та ін., коли цей період часу ще не завершився на момент мовлення. Напр.. He has made ten pots this morning. (It is still morning so this period of time is not finished.)

Вирази часу:Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.014 с.)