ТОП 10:

Ocновні словотвірні суфікси.До найбільш характерних суфіксів іменників належать:

 

-er, - or : Утворюють іменники від дієслів і вказують на професію або заняття. to construct (будувати) – сonstructor ( будівельник)
-ment Утворює іменники від дієслів і має значення дії, стану або результату. to measure (вимірювати) – measurement( вимірювання); to develop (розвивати) – development (розвиток)
-ion, - tion, - ation, -sion Утворюють іменники від дієслів і мають значення дії, стану або процесу. to stabilize (стабілізувати) – stabilization (стабілізація); to collide (зіткнутися) – collision (зіткнення)
-ist Утворює іменники від іменників і вказує на професію або належність до певної групи. machine (машина) – machinist ( механік, машиніст)
- ness Утворює іменники в основному від прикметників на позначення стану, якості, властивості.. effective (ефективний) – effectiveness(ефективність); kind ( добрий) – kindness (доброта); happy (щасливий) – happiness(щастя)
- ty, - ity Утворюють іменники від прикметників і мають значення стану, якості. active (активний)– activity(активність); regular (регулярний) - regularity(регулярність)
- ing Утворює віддієслівні іменники, які мають значення дії, процесу або стану. to cool (охолоджувати)– cooling (охолодження); to swim (плавати) – swimming (плавання)
- dom Утворюються іменники від прикметників та іменників. Нові слова мають абстрактне значення чи поняття. free (вільний) - freedom(свобода)
- hood Утворюються іменники з абстрактним значенням від іменників. child (дитина) – childhood(дитинство)
- ship Утворюються іменники на позначення узагальненого поняття від іменників. leader (керівник, лідер) – leadership(керівництво); friend (друг) - friendship (дружба)

 

Cуфікси прикметників

 

-able, - ible Від дієслів та іменників утворюються прикметники, що мають значення ознаки, відповідності. response (відповідь, відгук) – responsible ( відповідальний)
-ant, - ent Утворюються прикметники від дієслів. to observe (спостерігати) – observant ( спостережливий)
- ful Утворені прикметники від іменників мають значення “ наділений якістю повною мірою)” peace ( мир) – peaceful(мирний)
-ic, -ical Прикметники утворюються від іменників. magnet (магніт ) – magnetic(магнітний, магнетичний)
-ish a) Утворюються відносні прикметники, що мають значення “схожий на; той, що нагадує”; б) утворюються прикметники з неповним ступенем якості. а) child (дитина) – сhildish( дитячий);   б) white (білий) – whitish (білуватий)
- less Від іменників утворюються прикметники, що мають значення “той, що не має якості, яка виражена іменником”. noise (шум) – noiseless(безшумний)
- ous Від іменників утворюються прикметники, що мають значення “той, що має якість, виражену іменником”. mountain (гора ) mountainous(гористий)
-y Прикметники утворюються від іменників. rock (скеля) – rocky (скелястий)

 

Cуфікси дієслів

 

- en Утворюються дієслова від прикметників та іменників. deep ( глибокий)- to deepen ( поглиблювати); length (довжина) – to lengthen(видовжуватися)
- ize Утворюються дієслова від прикметників та іменників. national ( національний)- to nationalize(націоналізувати); crystal (кристал) - to crystallize(кристалізувати)

 

Прислівники утворюються в основному від прикметників за допомогою суфікса –ly: practical ( практичний) – practically (практично).

 

Перевірте себе:

Завдання 1. Додайте правильні префікси з таблички до слів, що виділені жирним шрифтом. Дивіться зразок.

Over, inter, semi, post, de, ex, re, pre, under, anti

Зразок: 1. Kate is now doing a post graduatedegree.

1. Mr. Bell is an _____ - teacher. He retired ten years ago.

2. This is an _____ nationalcompany. It has offices all over the world.

3. Sharon is _____ weightfor her age and height. She eats very little.

4. John is very _____ - social.He is often rude to people.

5. The _____ - finalsof the championship are next week.

6. You can _____ booka vegetarian meal on this flight.

7. The men tried to _____ codethe secret message.

8. The restaurant _____ chargedus by 20 dollars for our meal, but we refused to pay until they had checked the bill.

10. When you’ve finished reading, please _____ placethe book on the

shelves.

Завдання 2. Утворіть з цих слів нові слова використовуючи суфікси з таблички. Дивіться зразок

a) ist, b)or, c)y, d) an, e)ence, f) er, g) ly, h) ise, i) ic, j) less, k) age

Зразок: 1. f (= teacher)

1. teach

2. sail

3. friend

4. legal

5. care

6. differ

7. hero

8. republic

9. health

10.tour

11.pack

 

KEYS

Завдання 1 2. ex – teacher 3.international 4.underweight 5.anti – social 6.semi – finals 7.prebook 8.decode 9.overcharged 10.replace Завдання 2. 1 – f 2 – b 3 – g 4 – h 5 – j 6 – e 7 – I 8 – d 9 – c 10 – a 11 – k    

 

 

Неозначена форма І Infinitive II форма Past Simple ІІІ форма Past Participle Переклад
1. be [bJ] was (were)[wPz][wE:] been [bJn] бути
2. bear [bFq] bore [bL] born [bLn] народжувати
3. bear [bFq] bore [bL] borne [bLn] носити
4. beat [bJt] beat [bJt] beaten [bJtn] бити
5. become [bI'kAm] became [bI'keIm] become [bI'kAm] ставати
6. begin [bI'gIn] began [bI'gxn] begun [bI'gAn] починати
7. bend [bend] bent [bent] bent [bent] згинатися
8. bet [bet] bet [bet] bet [bet] битися об заклад
9. bite [baIt] bit [bIt] bitten [bItn] кусати
10. blow [blEV] blew [blH] blown [blEVn] дути
11. break [breIk] broke [brEVk] broken [brEVkn] ламати
12. bring [brIN] brought [brLt] brought [brLt] приносити
13. build [bIld] built [bIlt] built [bIlt] будувати
14. burn [bE:n] burnt [bE:nt] burnt [bE:nt] горіти, палити
15. burst [bE:st] burst [bE:st] burst [bE:st] розбиватися, вибухати
16. buy [baI] bought [bLt] bought [bLt] купувати
17. can [kxn] could [kHd] been able to могти
18. catch [kxC] caught [kLt] caught [kLt] ловити
19. choose [CHz] chose [CEVz] chosen [CEVzn] вибирати
20. come [kAm] came [keIm] come [kAm] приходити
21. cost [kPst] cost [kPst] cost [kPst] коштувати
22. cut [kAt] cut [kAt] cut [kAt] різати
23. deal [dJl] dealt [delt] dealt [delt] мати справу, обходитися
24. dig [dIg] dug [dAg] dug [dAg] копати
25. do [dH] did [dId] done [dAn] робити
26. dream [drJm] dreamt [dremt] dreamed [drJmd] dreamt [dremt] dreamed [drJmd] мріяти
27. draw [drL] drew [drH] drawn [drLn] тягти, малювати
28. drink [drINk] drank [drxNk] drunk [drANk] пити
29. drive [draIv] drove [drEVv] driven ['drIvn] вести (машину)
30. eat [Jt] ate [et] eaten ['Jtn] їсти
31. fall [fLl] fell [fel] fallen [fLln] падати
32. feed [fJd] fed [fed] fed [fed] годувати
33. feel [fJl] felt [felt] felt [felt] відчувати
34. fight [faIt] fought [fLt] fought [fLt] боротися
35. find [faInd] found [faVnd] found [faVnd] знаходити
36. forget [fq'get] forgot [fq'gPt] forgotten [fq'gPtn] забувати
37. forgive [fq'gIv] forgave [fq'geIv] forgiven [fq'gIvn] пробачати
38. freeze [frJz] froze [frEVz] frozen [frEVzn] заморожувати
39. get [get] got [gPt] got [gPt] діставати
40. give [gIv] gave [geIv] given [gIvn] давати
41. go [gEV] went [went] gone [gPn] їхати, іти
42. grow [grEV] grew [grH] grown [grEVn] рости, ставати
43. hang [hxN] hung [hAN] hung [hAN] висіти, вішати
44. have [hxv] had [hxd] had [hxd] мати
45. hear [hIq] heard [hE:d] heard [hE:d] чути
46. hide [haId] hid [hId] hidden [hIdn] ховати
47. hit [hIt] hit [hIt] hit [hIt] вдарити
48. hold [hEVld] held [held] held [held] тримати
49. hurt [hE:t] hurt [hE:t] hurt [hE:t] спричиняти біль
50. keep [kJp] kept [kept] kept [kept] тримати, зберігати
51. know [nEV] knew [njH] known [nEVn] знати
52. lay [leI] laid [leId] laid [leId] класти
53. lead [lJd] led [led] led [led] вести
54. lean [lJn] leant [lent] leaned [lJnd] leant [lent] leaned [lJnd] притулятися
55. learn [lE:n] learnt [lE:nt] learned [lE:nd] learnt [lE:nt] learned [lE:nd] вивчати
56. leave [lJv] left [left] left [left] залишати, покидати
57. lend [lend] lent [lent] lent [lent] позичати (комусь)
58. let [let] let [let] let [let] дозволяти
59. lie [laI] lay [leI] lain [leIn] лежати, класти
60. light [laIt] lit [lIt] lit [lIt] освітлювати
61. lose [lHz] lost [lPst] lost [lPst] губити
62. make [meIk] made [meId] made [meId] робити, виготовляти
63. mean [mJn] meant [ment] meant [ment] означати, значити
64. meet [mJt] met [met] met [met] зустрічати
65. pay [peI] paid [peId] paid [peId] платити
66. put [pVt] put [pVt] put [pVt] класти
67. read [rJd] read [red] read [red] читати
68. ride [raId] rode [rEVd] ridden [rIdn] їхати верхи
69. ring [rIN] rang [rxN] rung [rAN] дзвонити
70. rise [raIz] rose [rEVz] risen [rIzn] підніматися
71. run [rAn] ran [rxn] run [rAn] бігти
72. say [seI] said [sxd] said [sxd] сказати
73. see [si:] saw [sO:] seen [si:n] бачити
74. seek [si:k] sought [sO:t] sought [sO:t] шукати
75. sell [sel] sold [sEVld] sold [sEVld] продавати
76. send [send] sent [sent] sent [sent] посилати
77. set [set] set [set] set [set] встановлювати, заходити (про сонце)
78. sew [sEV] sewed [sEVd] sewn [sEVn] sewed [sEVd] шити
79. shake [SeIk] shook [SVk] shaken [SeIkn] трясти
80. shave [SeIv] shaved [SeIvd] shaven [SeIvn] голитися
81. shine [SaIn] shone [SPn] shone [SPn] сяяти, блищати
82. shoot [Su:t] shot [SPt] shot [SPt] стріляти
83. show [SEV] showed [SEVd] showed [SEVd] shown [SEVn] показувати
84. shut [SAt] shut [SAt] shut [SAt] закривати
85. sing [sIN] sang [sxN] sung [sAN] співати
86. shrink [SrINk] shrank [SrxNk] shrunk [SrANk] скорочувати(ся), відступати
87. sit [sIt] sat [sxt] sat [sxt] сидіти
88. sleep [sli:p] slept [slept] slept [slept] спати
89. smell [smel] smelt [smelt] smelled [smeld] smelt [smelt] smelled [smeld] пахнути
90. sow [sEV] sowed [sEVd] sown [sEVn] сіяти
91. speak [spi:k] spoke [spEVk] spoken [spEVkn] говорити
92. spell [spel] spelt [spelt] spelt [spelt] вимовляти (по буквах)
93. spend [spend] spent [spent] spent [spent] тратити, проводити час
94. spread [spred] spread [spred] spread [spred] розповсюджувати
95. spring [sprIN] sprang [sprxN] sprung [sprAN] стрибати
96. stand [stxnd] stood [stu:d] stood [stu:d] стояти
97. steal [sti:l] stole [stEVl] stolen [stEVln] красти
98. stick [stIk] stuck [stAk] stuck [stAk] приклеїти
99. strike [straIk] struck [strAk] struck [strAk] вдарити
100. string [strIN] strung [strAN] strunk [strAN] натягувати
101. swear [swFq] swore [swO:] sworn [swO:n] клястися
102. sweep [swi:p] swept [swept] swept [swept] замітати, мести
103. swim [swIm] swam [swxm] swum [swAm] плавати
104. take [teIk] took [tuk] taken [teIkn] брати
105. teach [ti:C] taught [tO:t] taught [tO:t] вчити (когось)
106. tell [tel] told [tEVld] told [tEVld] сказати, розказати
107. think [TINk] thought [TO:t] thought [TO:t] думати
108. throw [TrEV] threw [Tru:] thrown [TrEVn] кидати
109. understand [Andq'stxnd] understood [Andq'stVd] understood [Andq'stVd] розуміти
110. wake [weIk] woke [wEVk] woken [wEVkn] прокидатись
111. wear [wEq] wore [wO:] worn [wO:n] носити (одяг)
112. weep [wi:p] wept [wept] wept [wept] плакати
113. win [wIn] won [wAn] won [wAn] перемагати
114. write [raIt] wrote [rEVt] written [rItn] писати

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.102.38 (0.01 с.)