Поняття про неособові форми дієсловаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття про неособові форми дієслова 

В англійській мові, як і в українській, дієслова мають неособові форми. Такими неособовими формами дієслова в англійській мові є інфінітив (the Infinitive), герундій (the Gerund), дієприкметники теперішнього та минулого часу (the Present Participle and the Past Participle).

Кожна неособова форма дієслова поєднує властивості дієслова з властивостями якоїсь іншої частини мови (іменника, прикметника, прислівника) і може виконувати в реченні синтаксичні функції, властиві цим частинам мови - іменнику, прикметнику, прислівнику.

Для того, щоб уміти правильно вживати й розуміти неособові форми дієслова, необхідно усвідомити, що їх єднає і що притаманне лише кожній з них.

 

*Вправа 1.[3] 1) Прочитайте речення і визначте в них присудок.

 

1. Перекласти цю статтю непросто.

2. Ваше завдання – перекласти статтю.

3. Я хочу перекласти цю статтю.

4. Він може перекласти цю статтю без словника.

5. Для того щоб перекласти цю статтю, ти повинен знати спеціальні терміни.

6. Він був надто втомлений, щоб перекладати статтю негайно.

7. Він був першим, хто переклав статтю.

8. Перекладена стаття була на столі.

9. Стаття, перекладена цим студентом, є кращою.

10. Студент, який перекладає статтю – мій товариш.

11. Перекладаючи статтю, я звернув увагу на деяку розбіжність у даних.

12. Переклад статті займе небагато часу.

13. Я пишаюсь тим, що переклав цю статтю сам.

14. Її першою роботою було перекладати наукові статті.

15. У нього є свій спосіб перекладу таких статей.

16. Ти повинен зрозуміти текст без його перекладу.

 

2) Визначте, що є спільного у підкреслених словах.

3) Визначте й запишіть функції підкреслених слів у реченнях.

Інструкція 1   Значення дії може передавати не лише присудок, а й інші члени речення - підмет, смислова частина іменного та модального дієслівного присудка, додаток, означення, обставина. Значення дії, яке міститься у будь-якому члені речення крім присудка, виражається неособовою формою дієслова. На відміну від особової форми, неособова форма дієслова виражає дію, не вказуючи на особу та число виконавця дії, тобто в реченні вона не може виконувати функцію присудка.

*Вправа 2. Порівняйте українські речення 1 – 7 із вправи 1 з їх англійськими еквівалентами. До якої частини мови належать підкреслені слова в англійських реченнях?

1. To translate this article is not easy.

2. Your task is to translate the article.

3. I want to translate this article.

4. He can translate the article without a dictionary.

5. To translate this article, you must know special terms.

6. He was too tired to translate the article at once.

7. He was the first to translate that article.

Інструкція 2   Infinitive – це частина мови, яка має властивості дієслова та іменника. У реченні інфінітив може виконувати функції підмета, смислової частини іменного або складеного дієслівного присудка[4], додатка, означення, обставини мети або наслідку. Наприклад: To translate this article is not easy (підмет). Your task is to translate the article (іменна частина присудка). He can translate the article without a dictionary (іменна частина складеного дієслівного присудка). I want to translate this article (додаток). He was the first to translate that article (означення). To translate this article, you must know special terms (обставина мети). He was too tired to translate the article at once (обставина наслідку).   Формальною ознакою інфінітива є частка to.   Після модальних дієслів can, could, may, might, must, should, would, а також після фразеологічних сполучень had better, would rather, would sooner інфінітив уживається без частки to. Наприклад: He must have missed the leson. You had better do this job yourself.

 

 

*Вправа 3.Порівняйте українські речення 8 - 9 із вправи 1 з їх англійськими еквівалентами. До якої частини мови належать підкреслені слова в англійських реченнях?

 

8. The translated article was on the desk.

9. The article translated by this student is the best one.

 

Інструкція 3 Past Participle– це частина мови, яка має властивості дієслова та прикметника. В реченні Past Participle може виконувати функцію означення. Наприклад: The translated article was on the desk. The article translated by this student is the best one.  

 

*Вправа 4.Порівняйте українські речення 10 - 11 із вправи 1 з їх англійськими еквівалентами. До якої частини мови належать підкреслені слова в англійських реченнях?

10. The student translating the article is my friend.

11. Translating the article, I noticed some discrepancy in the data.

Інструкція 4   Present Participle – це частина мови, яка має властивості дієслова, прикметника або прислівника. В реченні Present Participle може виконувати функцію означення та обставини. Наприклад: The student translating the article is my friend (означення). Translating the article, I noticed some discrepancy in the data (обставина).

*Вправа 5. Порівняйте українські речення 12 – 16 із вправи 1 з їх англійськими еквівалентами. До якої частини мови належать підкреслені слова в англійських реченнях?

12. Translating the article will not take much time.

13. I am proud of having translated this article myself.

14. Her first job was translating scientific articles.

15. He has his own way of translating such articles.

16. You must understand the text without translating it.

 

 

Інструкція 5   Gerund– це частина мови, яка має властивості дієслова та іменника. В реченні Gerund може виконувати функції підмета, додатка, частини іменного присудка, означення, обставини. Наприклад: Translating the article will not take much time (підмет). I am proud of having translated this article myself (додаток). Her first job was translating scientific articles (частина іменного присудка). He has his own way of translating such articles (означення). You must understand the text without translating it (обставина).

Контрольні запитання:

 

1. Що єднає всі неособові форми дієслова?

2. Властивості яких частин мови поєднуються в інфінітиві?

3. У яких випадках інфінітив уживається без частки to?

4. Властивості яких частин мови поєднуються в герундії?

5. Властивості яких частин мови поєднуються в дієприкметникові теперішнього часу?

6. Властивості яких частин мови поєднуються в дієприкметникові минулого часу?

7. Що є спільного між інфінітивом та герундієм?

8. Що є спільного між герундієм та дієприкметником теперішнього часу?

 

 

Тепер перейдемо до детального розгляду кожної неособової форми дієслова.

 

Етап ІІ

Інфінітив - The Infinitive

 

Як і особова форма дієслова, в реченні інфінітив уживається в активному чи пасивному стані і в певній часовій формі.

 

І. Стан і часові форми інфінітива

 

*Вправа 1.Прочитайте речення і визначте ті з них, в яких:

а) підкреслене слово виражає дію, виконавець якої невідомий;

б) підкреслене слово виражає дію, яка не передує дії чи стану, що виражається присудком головного речення;

в) підкреслене слово виражає дію, яка передує дії чи стану, що виражається присудком головного речення;

г) підкреслене слово виражає дію, що усвідомлюється як процес.

 

1. Він хоче, щоб ми зупинилися у цьому готелі.

2. Він стверджує, що пробув у цьому готелі тиждень.

3. Здається, він перебуває у цьому готелі.

4. Напевно, вони перебувають у цьому готелі з травня.

5. Нам було приємно, що нас запросили на конференцію.

6. Він сподівається, що його запросять на конференцію

 

Вправа 2.1) Прочитайте англійські еквіваленти українських речень і випишіть форми інфінітива, які вживаються для:

 

а) вираження дії, виконавець якої невідомий;

б) вираження дії, яка не передує дії чи стану, що виражається присудком головного речення;

в) вираження дії, яка передує дії чи стану, що виражається присудком головного речення;

г) вираження дії, що усвідомлюється як процес

 

1. He wants to stay in this hotel.

2. He claims to have stayed in this hotel for a week.

 


 

Зверніть увагу на те, що складне речення в українській мові передається простим реченням в англійській мові.

 

3. He seems to be staying in this hotel.

4. They must have been staying in this hotel since May.

5. We were pleased to have been invited to the conference.

6. He hopes to be invited to the conference.

 

2) Запишіть форми інфінітива в більш узагальненому вигляді, представляючи їх як відповідну форму дієслова to do.

 

 

Вправа 3. Порівняйте свої записи з таблицею 1.

 

Таблиця 1

Форми інфінітива Active Passive
Simple to do to be done
Perfect to have done to have been done
Continuous to be doing -
Perfect Continuous to have been doing -
Інструкція 1   Інфінітив може вживатися в активному і пасивному стані[5].   В активному стані інфінітив має 4 часові форми:   · Simple (виражає дію, яка не передує дії чи стану, що виражається присудком речення): We are glad to see you here.   Якщо присудок містить в собі модальне дієслово або дієслово, що передає певну модальність, - типу to expect (сподіватися), to hope (сподіватися), to intend (мати намір), to want (хотіти), etc. - інфінітив у формі Simple виражає дію, яка стосується майбутнього: I expect them to arrive tomorrow. He wants to stay in this hotel.   · Perfect (виражає дію, яка передує дії чи стану, що виражається присудком речення): He claims to have stayed in this hotel for a week. · Continuous (виражає дію, що усвідомлюється як процес): He seems to be staying in this hotel.   · Perfect Continuous (виражає дію, яка передує дії чи стану, що виражається присудком речення, і усвідомлюється як процес): They must have been staying in this hotel since May.   У пасивному стані інфінітив має дві часові форми: Simple та Perfect: He hopes to be invited to the conference. We were pleased to have been invited to the conference. У заперечній формі частка not вживається перед інфінітивом.   Наприклад: Було помилкоюне запросити її на цю зустріч. - It was a mistakenot to invite her to this meeting.

 

ІІ. Деякі особливості уживання інфінітива

Інструкція 2 Якщо інфінітив уживається в функції підмета, він зазвичай сполучається з іменним присудком, який у цьому випадку також часто містить інфінітив. Наприклад: Використовувати гроші – значить економити недостатні ресурси. – To use money is to economize on scarce resources.    

 


*Вправа 4.(Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

1) установіть функцію підкресленої частини;

2) користуючись інструкцією 2, напишіть речення англійською мовою[6].

 

1. Бути чи не бути – таке ось питання. (to be)

2. Бачити її кожного дня було достатньо для нього. (to see)

3. Нашим наміром є допомогти тобі. (to help)

4. Його наступним кроком було поговорити з Джейн. (to speak)

5. Усе, що вам треба зробити – це подзвонити мені завтра. (to call)

6. Відмовити їм зараз – значить втратити вигідне замовлення. (to refuse; to lose)

 

Інструкція 3 У функції частини дієслівного присудкаінфінітив може вживатися після:   а) модальних дієслів:  
can could may might must should   ought need to be to be able to be allowed to have  
Наприклад: На моїй останній роботі ямусив бутив офісі на 8 годину ранку. – In my last job, I had to be at the office by 8.00 a.m. Не може бути, щоб вона вже приїхала. - She can't (couldn't) have arrived yet. Тобі не слід було купувати цю машину. - You shouldn't have bought this car. Or: You oughtn't to have bought this car. б) сполучення“(be) going” для вираження запланованої дії у майбутньому.   Наприклад: Наша компанія збирається відкрити філіал у вашому місті. – Our company is going to open a branch in your city. Що ви збираєтеся робити з цим контрактом? – What are you going to do with this contract? в) сполучення, що виражає більшу або меншу міру впевненості у майбутній дії:   (be) certain– безперечно (be) likely – мабуть; напевно (be) sure - безперечно (be)unlikely– навряд чи (= напевно, не)   Наприклад: Кінцева вартість проекту буде, напевно, не вище, ніж первинні оцінки. – The final cost of the project is unlikely to be higher than the initial estimates. В українській мові слова “безперечно”, “напевно” можуть уживатися на початку речення.   Наприклад: Безперечно, компанії знадобляться додаткові фінанси для цього проекту. – The company is certain to need some extra finance for this project. г) фразеологічних сполучень з модальним значенням:   had better – слід; краще б would rather – віддавати перевагу; краще б would sooner– віддавати перевагу; скоріше б   Наприклад: Вам краще звернутися до поліцейського. – Youhad better ask a policeman. Тобікраще чай чи каву? – Would you rather have tea or coffee? д) дієслів used або wouldдля вираження звичайної, часто повторюваної дії чи стану у минулому.[7] Наприклад: Він раніше граву футбол кожної суботи, але зараз вже не грає. – He used to play football every Saturday, but now he doesn’t. Я (раніше) ніколи не ставив запитань у класі. Я був надто сором’язливий. – I would neverask questions in class. I was too shy.     Не плутайте складений дієслівний присудок “used + Infinitive” з простим дієслівним присудком “to use” (використовувати). В останньому випадку інфінітив уживається після додатка у функції обставини мети.   Наприклад: Я скористався ножем, щоб розрізати яблуко. – I used a knife to cut the apple.   Не плутайте складений дієслівний присудок “used + Infinitive” з іменним присудком “(be) used to” (звикнути). В останньому випадку слово to - прийменник, а не частка інфінітива. Наприклад: Він звикжити в гарячому кліматі. – He is used toliving in a hot climate. е) дієслів: chance- траплятися (випадково) happen– траплятися, ставатися (випадково); опинитися (випадково) Наприклад: Я випадковоопинився у правильному місці у правильний час. – I just happened to be in the right place at the right time. є) дієслів: appear - здаватися prove– виявлятися seem– здаватися turn out – виявлятися   Наприклад: Доповідь виявилася дуже цікавою. – The report proved to be very interesting. Вона здається дуже схвильованою чимось. – She seemsto be very nervous about something.   В українських реченнях дієслова “здаватися”, “виявлятися” можуть уживатися як вставні слова.   Наприклад: Виявилося, що їх офіс знаходиться на одній з віддалених вулиць, поряд з фабрикою. – Their office turned out to be in one of the back streets close by a factory. · У заперечних реченнях з дієсловом seem частка not зазвичай вживається з особовою формою дієслова.   Наприклад: Здавалося, вона не чула мене. – She didn’t seem to hear me. Після дієслів can, could, may, might, must, should, would та фразеологічних сполучень had better, would rather, would sooner інфінітив уживається без частки to.

*Вправа 5.(Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

1) установіть функцію підкресленої частини;

2) користуючись таблицею 1 та інструкцією 3, напишіть речення англійською мовою.

 

1. Ми збираємося обговорити наші плани. (to discuss)

2. Нам слід подивитися на цю пропозицію дуже уважно. (to look)

3. Оплата має бути зроблена через Національний Банк. (to make)

4. Раніше вона ніколи не дивилася телевізор. (to watch)

5. У готелі багато номерів, отже вам нема потреби замовляти його заздалегідь. (to book)

6. Його твердження виявилися хибними. (to be wrong)

7. Безперечно, вона отримає роботу. (to get)

8. Раніше вони їздили до Франції кожного літа. (to go)

9. Центральний Банк, напевно, не знизить процентні ставки у цьому році. (to lower)

10. Уряду не слід було підвищувати податки. (to raise)

11. Я випадково проходив мимо, отже зайшов до вас. (to pass)

12. Зараз мені краще приступити до роботи. (to get to)

13. Здається, ви жили в Лондоні у той час. (to live)

14. Її можуть підвищити в кінці року. (to promote)

 

Інструкція 4   · У функції додатка інфінітив часто вживається після: а) дієслів:
afford– дозволити собі (щось зробити) agree – погоджуватися; домовлятися (про щось) arrange – домовлятися (про щось) attempt – пробувати begin - починати choose – віддавати перевагу claim – вимагати, претендувати (на щось) continue - продовжувати decide- вирішувати demand – вимагати, мати потребу deserve - заслуговувати expect– сподіватися, чекати fail – не вдаватися, бути неспроможним (зробити щось) forget- забувати (зробити щось) guarantee – гарантувати help – допомагати hesitate– вагатися (відносно чогось), не зважуватися (щось зробити) hope – сподіватися intend– мати намір learn– вчитися (щось робити)   manage – ухитрятися mean -мати намір neglect – не звертати уваги, нехтувати offer - пропонувати plan – планувати, замишляти prepare– готувати(ся) pretend– прикидатися; претендувати promise - обіцяти refuse – відмовляти(ся) regret - відчувати жаль (відносно теперішньої дії, яка зазвичай виражається дієсловами say, tell, inform:I regret to inform you that... = З жалем повідомляю вам, що...) remember – згадати, не забути (зробити щось ) start– починати stop – зупинятися (щоб зробити щось інше) strive– старатися, намагатися tend – мати тенденцію threaten– погрожувати, загрожувати try– намагатися, старатися want - хотіти
Наприклад: Ми гарантуємопоставитизамовлення протягом чотирьох тижнів. – We guaranteeto deliver the order within four weeks.   Інфінітив у функції додатка (разом із залежними словами) часто вживається замість підрядного додаткового речення в українській мові.   Наприклад: Я домовився про те,щоб зустрітися з відвідувачами на заводі. – Ihave arrangedto meet the visitors at the factory. б) дієслів мислення та знання у сполученні з питальними словами howта what.   Наприклад: Я не знаю, як управляти цією машиною. – I don’t knowhow to operate this machine. Я щене вирішив, що робити. – I haven’t decided yetwhat to do. в) словосполучень:   would like - хотілося б would love- хотілося б would prefer - віддавати перевагу Наприклад: Куди вам хотілося бпоїхатиу відпустку? – Where wouldyou liketo go on holiday? г) сполучення “(be) + прикметник”, яке має певне модальне значення (здатність, готовність, необхідність тощо).   Наприклад: Миготовірозглянути ваші пропозиції. – Weare readyto consider your proposals. Радийчути це. – I’m gladto hear that. Такими прикметниками можуть бути:  
able– здатний anxious – що прагне (чогось) common – звичайний dangerous - небезпечний delighted- задоволений difficult – важкий eager– що прагне (чогось) easy– легкий, неважкий glad - радий, задоволений happy- щасливий, задоволений hard - важкий important - важливий impossible– неможливий interesting – цікавий kind (of smb) – люб’язний, уважний (з боку когось) lucky -щасливий, удачливий necessary- необхідний nice– гарний, приємний pleased – задоволений possible – можливий ready- готовий reluctant -що робить (щось) неохоче safe– безпечний sorry - що жалкує (відносно теперішньої дії, яка зазвичай виражаться дієсловами say, tell, inform: I'm sorry to say that... = На жаль, мушу сказати, що ...) strange – дивний, незвичайний surprised- здивований unwilling - несхильний, неохочий usual– звичайний willing- схильний, готовий  
     

 

*Вправа 6. (Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

1) установіть функцію підкресленої частини;

2) користуючись таблицею 1 та інструкцією 4, напишіть речення англійською мовою.

 

1. Сподіваюсь, що мені підвищать зарплату. (to give a pay rise)

2. Вибачте, що говорю це, але ваша робота незадовільна. (to say)

3. Я не можу дозволити собі купувати щось зараз. (to buy)

4. Вона не може вирішити, на який час запросити замовників. (to invite)

5. Він не хоче, щоб його призначали менеджером з продажу. (to appoint)

6. Хотів би я бачити її обличчя, коли ти повідомиш їй цю новину! (to see)

7. Партнери домовилися продовжити переговори наступного тижня. (to continue)

8. Вона прагне поїхати у гори влітку. (to go)

9. Ви заслуговуєте, щоб вам платили більше. (to pay)

10. Чи важко вивчати англійську мову? (to learn)

11. Дівчина прикидалася, що не бачить мене. (to see)

12. Вони не знали, як дістатися туди на машині. (to get)

13. Коли ви почали вивчати англійську мову? (to learn)

14. Нам хотілося б знати, чи пропонуєте ви які-небудь знижки. (to know)

15. Вченому не вдалося довести свою гіпотезу. (to prove)

 

*Вправа 7. 1) Прочитайте речення. Визначте, яку функцію виконують у них слова, виділені курсивом, та слова, виділені жирним шрифтом.

1. Вона попросила секретарку надрукувати лист негайно.

2. Допоможи мені зробитице, будь ласка.

2) Порівняйте речення з їх англійськими еквівалентами:

1. She asked her secretary to type the letter at once.

2. Will you help me to do this, please?

3) Якою частиною мови виражено перший додаток:

а) у першому реченні?

б) у другому реченні?

4) Якою частиною мови виражено другий додаток?

Інструкція 5 Після деяких дієслів зазвичай вживаються два додатки: іменник у загальному відмінку або особовий займенник в об’єктному відмінку (перший додаток) та інфінітив (другий додаток).   Запам’ятайте такі дієслова:
  advise - радити allow – дозволяти ask- просити cause – змушувати, примушувати command – наказувати convince- переконувати enable - давати змогу, право encourage – заохочувати, підтримувати expect- сподіватися, чекати feel– почувати, відчувати force- змушувати, примушувати get – спонукати, примушувати have- спонукати, примушувати hear - чути help - допомагати induce – спонукати, примушувати invite - запрошувати let - дозволяти     make– змушувати, примушувати notice – помічати, звертати увагу observe- спостерігати, помічати order- наказувати permit - дозволяти persuade - умовляти, переконувати prompt - спонукати remind– нагадувати request - просити see – бачити tell – веліти urge - наполягати, переконувати want– хотіти warn - застерігати (не робити чогось)[8] watch – спостерігати, стежити wish – бажати, хотіти would like – хотілося б would love – хотілося б
Такі речення прийнято називати реченнями зі складним додатком або об’єктним інфінітивним комплексом.   Наприклад: Юрист порадив меніуважно прочитати контракт. - The lawyer advisedme to read the contract carefully. Учасники переговорівумовилипрофспілкуприйняти угоду про зарплату. - The negotiators persuadedthe union to accept the pay deal.

*Вправа 8.Прочитайте українські речення та їх англійські еквіваленти. Що, з граматичної точки зору, відрізняє ці англійські речення від англійських речень із попередньої вправи?

1. Гроші змушують світ обертатися. - Money makes the world go around.

2. Дозволь мені допомогти тобі. - Let me help you.

3. Хай твій брат допоможе нам. – Have your brother help us.

4. Я допоможу тобі написати твоє резюме. – I’ll help you write your CV.

 

Після дієслів to let(дозволяти), to make (змушувати, спонукати), to have (примушувати) інфінітив уживається без частки to.   Наприклад: Мій бос дозволив мені взяти вихідний у другій половині дня, щоб піти на весілля сестри. - My bossletme have the afternoon off to go to my sister’s wedding. Вона хотіла піти додому, але бос примусивїї залишитися, поки роботу не буде закінчено. - She wanted to go home, but her bossmadeher stay until the work was finished. Після дієсловаto helpінфінітив може вживатися з часткою to і без неї.   Наприклад: Він допоміг мені виконати роботу. – He helpedme (to) do the work.

 

 

Інструкція 6 Якщо виконавець дії невідомий, перший додаток може посісти в реченні місце підмета, а присудок мати пасивну форму. Порівняйте: 1 1 2
а) Вони попросилинас 2 залишити всі речі у вестибюлі. - 1 2 They requestedus to leave all our things in the hall. б) Наспопросилизалишити всі речі у вестибюлі. – 1 2 We were requestedto leave all our things in the hall.  
  Після дієслова to makeу пасивній формі інфінітив уживається із часткою to.   Наприклад: Нас примушувалибагатопрацювати. – We were madeto work hard.   Дієслово to letне вживається в пасивній формі. Замість нього вживається дієслово to allow.   Наприклад: Їй дозволилипіти. – She was allowedto leave.

 

*Вправа 9. (Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

1) визначте присудок і додатки;

2) користуючись інструкціями 5-6, напишіть речення англійською мовою.

 

1. Падіння попиту змусило нас зменшити виробництво. (to cut)

2. Він застеріг мене проти вкладання усіх моїх грошей в одну компанію. (to place)

3. Поліцейський велів водію їхати повільніше. (to slow down)

4. Вони умовили банк фінансувати проект. (to finance)

5. Партнери попросили нас застрахувати вантаж. (to insure)

6. Вони спонукали нас говорити англійською мовою увесь час. (to speak)

7. Директор наказав усім службовцям бути на роботі о сьомій ранку. (to be)

8. Мені дозволили взяти вихідний день. (to have).

9. Новий закон надасть право супермаркетам відкриватися у неділю. (to open)

10. Директор запросив замовників відвідати завод. (to visit)

11. Юрист порадив нам скласти офіційну скаргу. (to make)

12. Батьки не дозволяють дівчинці гуляти ввечері. (to go out)

13. Службовців заохочують працювати надурочно. (to work)

14. Допоможіть мені підготувати річний звіт. (to prepare)

15. Їх змусили погодитися на 5% знижку. (to agree to)

 

*Вправа 10. 1) Прочитайте речення. Визначте функцію виділеної курсивом частини:

 

1. Я хотів би, щоб вона інформувала нас кожного дня.

2. Вона наказала, щоб акції були продані негайно.

2) Визначте функцію слова, підкресленого а) однією рискою; б) двома рисками:

1. Я хотів би, щоб вонаінформувала нас кожного дня.

2. Вона наказала, щоб акціїбули продані негайно.

3) Порівняйте українські складні речення з їх англійськими еквівалентами. Визначте тип англійських речень за їх структурою.

1. I’d like herto inform us every day.

2. She ordered the sharesto be sold right away.

4) Якою частиною мови виражено в англійському простому реченні підмет українського підрядного додаткового речення:

а) у першому реченні?

б) у другому реченні?

5) Яку функцію виконують слова her та shares в англійському реченні?

6) Якою частиною мови виражено в англійських простих реченнях присудок в українських підрядних додаткових реченнях?

7) Яку функцію виконують інфінітиви to inform і to be soldв англійських простих реченнях?

 

Інструкція 7 Об’єктний інфінітивний комплекс часто вживається замість підрядного додаткового речення в українській мові. При цьому: ¨ підмету українського підрядного додаткового речення відповідає перший додаток, виражений іменником у загальному відмінку або особовим займенником в об’єктному відмінку; ¨ присудку українського підрядного додаткового речення відповідає другий додаток, виражений інфінітивом.   Наприклад: Я хочу, щоб вирозмовляли англійською мовою увесь час. – I want you to speak English all the time. Вони сподівалися, що роботу буде закінчено до кінця місяця. – They expected the work to be completed by the end of the month.  
Інфінітив у складі об’єктного інфінітивного комплексу вживається без частки to, якщо присудок речення виражено одним із так званих дієслів сприймання:  
feel– почувати, відчувати hear - чути notice– помічати, звертати увагу observe - спостерігати, помічати see – бачити watch– спостерігати, стежити
  Наприклад: Я бачив, що він підписав чек. – I saw him sign the cheque.

 

*Вправа 11. (Робота у невеликих групах). У кожному з поданих нижче речень:

1) визначте підмет і присудок у підрядному реченні;

2) користуючись інструкцією 7, напишіть речення англійською мовою.

1. Секретарка помітила, що він взяв папери. (to take)

2. Директор сподівається, що цю проблему вже вирішено. (to settle)

3. Нам хочеться, щоб ділова угода була успішною. (to be)

4. Вони хочуть, щоб контракт було підписано не пізніше січня. (to sign)

5. Він відчув, що хтось торкнувся його плеча. (to touch)

6. Капітан наказав, щоб товар завантажували негайно. (to load)

7. Де ти хочеш, щоб я чекав тебе? (to wait for)

8. Я чув, як він виступав на тему “Контроль якості”. (to give a talk)

9. Ніхто не бачив, як вони покинули офіс. (to leave)

10. Усі спостерігали, як учасники переговорів підписали протокол. (to sign)

 

 

*Вправа 12.(Робота у парах). Намагаючись не звертатися до інструкцій, напишіть речення англійською мовою.

 

1. Я хотів би, щоб статтю опублікували у наступному номері журналу. (to publish)

2. Він застеріг мене проти прийняття поспішного рішення. (to rush into a decision)

3. Високі податки спонукають людей приховувати доходи. (to hide)

4. Наш представник допоможе вам організувати конференцію. (to organize)

5. Вони запросили її взяти участь у конференції. (to participate)

6. Вони сподіваються, що ми відновимо переговори. (to resume)

7. Дозвольте мені урегулювати це питання. (to settle)

8. Хто дозволив вам скасувати зустріч? (to cancel)

9. Одержані результати дають нам право використовувати цей метод на практиці. (to employ)

10. Я наказав, щоб товар було відвантажено негайно. (to ship)

11. Ми бачили, що якась жінка увійшла до банку. (to enter)

12. Вона попросила, щоб я повернулася якомога скоріше. (to come back)

13. Директор компанії заохотив робітників навчатися новій професії. (to train)

14. Вони примусили нас переглянути умови контракту. (to revise)

15. Що змусило вас прийняти це рішення? (to take)

16. Замовників умовили погодитися з нашими умовами. (to agree to)

17. Вона примусила офіціанта змінити скатертину. (to change)

18. Усі чекали, що партнери приїдуть у кінці місяця. (to come)

19. Я часто чув, як вони обговорювали різні наукові проблеми. (to discuss)

20. Наш менеджер хоче, щоб ми працювали у суботу. (to work)

21. Мені веліли не оплачувати рахунок. (to pay)

22. Ніхто не примушує його так багато працювати. (to work)

23. Він порадив нам відкрити депозитний рахунок. (to open)

24. Я маю намір вивчити французьку мову. (to learn)

25. Я помітив, що деякі цифри були неточні. (to be)

 

Вправа 13(контрольна). Напишіть речення англійською мовою.

 

1. Замовники змусили нас змінити строки поставки товару. (to change)

2. Я не чув, щоб хто-небудь кликав мене. (to call)

3. Директор звелів своїм заступникам підготувати проект угоди. (to prepare)

4. Юрист порадив нам не погоджуватися на ці умови. (to agree to)

5. Дівчина помітила, що фотокопіювальна машина була несправна. (to be)

6. Ми умовили менеджмент компанії знизити ціну на цю модель автомобіля. (to cut)

7. Його батьки мають намір купити новий будинок. (to buy)

8. Усі чекали, що її призначать менеджером з продажу. (to appoint)

9. Через високі податки нам не вдалося знизити ціни на нашу продукцію. (to cut)

10. Значні прибутки минулого року дали нам змогу найняти нових робітників. (to employ)

11. Ніхто не примушував вас давати їм таку велику знижку. (to give)

12. Батько Джона заохочує його вступити до університету. (to go)

13. Керівник відділу наказав, щоб гроші перевели відразу. (to transfer)

14. Нас застерегли проти купівлі великої партії товару. (to buy)

15. Бухгалтер порадив Білу продати акції. (to sell)

16. Секретарка попросила м-ра Брауна передзвонити пізніше. (to phone back)

17. Її батьки дозволяють їй робити все, що вона хоче. (to do)

18. Що змусило їх продати акції? (to sell)

19. Ми хотіли б, щоб ви надали нам 10% знижку. (give)

20. Клієнтів було дуже багато, і їм довелося стояти у черзі. (to queue)

21. Банківський експерт допоміг мені придбати портфель інвестицій. (to acquire)

22. Я хочу, щоб він провів переговори з британською компанією. (to negotiate)

23. Організатори конференції запросили її виступити на тему “Податки корпорації”. (to give a talk)

24. Усі бачили, як директор і м-р Джексон потиснули один одному руки. (to shake)

25. Ми сподіваємося, що ярмарок буде проведено у нашому місті. (to hold)

 

 

*Вправа 14. 1) Прочитайте подані нижче речення і визначте, що є спільного в їх структурі.

1. Повідомляють, що делегація прибула до аеропорту.

2. Кажуть, що цю статтю опубліковано в журналі.

3. Вважають, що товар було пошкоджено вогнем.

4. Відомо, що вони розробляють новий продукт.

5. Очікують, що контракт буде підписано у середу.

6. Припускають, що обладнання буде відвантажено до 8 години вечора.

7. Вважають, що він не планує інвестувати у цей проект.

8. Малося на увазі, що я зустріну його на вокзалі.

2) Визначте тип головного речення в кожному випадку.

3) Визначте функцію виділеної курсивом частини в кожному реченні.

4) Визначте підмет і присудок у кожному підрядному реченні.

5) Порівняйте українські складні речення з їх англійськими еквівалентами. Визначте структуру англійських речень.

 

1. The delegation is reported to have arrived at the airport.

2. The article is said to have been publishedin the journal.

3. The cargo is believed to have been damaged by fire.

4. They are known to be developinga new product.

5. The contract is expected to be signedon Wednesday.

6. The equipment is understood to be loadedbefore 8 p.m.

7. He is not thought to be planning to invest in this project.

8. I was supposed to meethim at the station.

 

 

6) Яким членом англійського простого речення є частина, підкреслена двома рисками?

7) Яка частина англійського простого речення відповідає головному реченню з українського варіанту?

8) Який член англійського простого речення відповідає підмету українськоПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-11; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.019 с.)