Як створити список користувача?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як створити список користувача?1) Правка / Параметры / Списки…;

2) Сервис / Параметры / Списки…;

3) Вставка / Параметры / Списки…;

a. 4) усi вiдповiднi правильні.

Як заховати стовпець?

1) Правка / Параметры / Списки…;

2) Сервис / Параметры / Списки…;

3) Вставка / Списки…;

a. 4) усi вiдповiднi правильнi.

Яке значення виразу МАКС(15, 20, МИН(45;25))?

1) 15;

2) 25;

3) 20;

a. 4) усi вiдповiднi правильні.

Яким символом відокремлюють аргументи у функціях?

1) -;

2) .;

3) ;;

4) /.

Яке значення виразу СРЗНАЧ (15; МАКС(20; 25))?

1) 10;

2) 15;

3) 20;

4) 30.

Як задати режим відображення формул?

1) Правка / Формулы;

2) Вставка / Формулы…;

3) Сервис / Параметры / Вид / Формулы…;

4) Формат / Формулы.

Як уставити примітку?

1) Вид / Примечание;

2) Сервис / Примечание;

3) Вставка / Примечание;

4) немає правильної відповіді.

Як виконати пошук потрібних даних?

1) Правка / Найти;

2) Данные / Итоги;

3) Данные / Фильтр;

4) немає правильної відповіді.

Що таке апроксимація даних?

1) підсумовування даних;

2) консолідування даних;

3) наближення даних деякою нескладною аналітичною функцією;

4) немає правильної відповіді.

За яким принципом можна здійснити апроксимацію?

1) за принципом найменших кубів;

2) за принципом найбільших квадратів;

3) за принципом найменших квадратів;

4) немає правильної відповіді.

Які види ліній використовують для апроксимації даних?

1) логарифмічну;

2) поліноміальну;

3) лінійну;

4) усі відповіді правильні

Як оцінюють якість апроксимації?

1) за гістограмою

2) за діаграмою;

3) за наближенням “критерію R-квадрат“ до одиниці;

4) за графіком функції.

Яке призначення функції TREND()?

1) для розв’язання задачі підсумовування даних;

2) для розв’язання задачі консолідації даних;

3) для розв’язання задачі апроксимації прямою лінією;

4) усі відповіді правильні.

Яке призначення функції GROWTH?

1) для розв’язання задачі підсумовування даних;

2) для розв’язання задачі консолідації даних;

3) здійснює експоненціальну апроксимацію;

4) усі відповіді правильні.

Яке призначення функції LINEST?

1) для розв’язання задачі підсумовування даних;

2) для розв’язання задачі консолідації даних;

3) для лінійного багатофакторного регресійного аналізу;

4) немає правильної відповіді.

Яке призначення функції LOGEST?

1) для розв’язання задачі підсумовування даних;

2) для розв’язання задачі консолідації даних;

3) для експоненціального аналізу;

4) немає правильної відповіді.

Яке призначення ліній тренду?

1) для побудови діаграми;

2) для зображення рисунків;

3) для графічного відображення тенденції даних і прогнозування;

4) немає правильної відповіді.

84. Яке значення функції, якщо(1+3>5-2; 1; 2)?

1) 1;

2) 2;

3) 5;

4) 3.

85. Яку адресу комірки записано: $E$3?

1) відносну;

2) абсолютну;

3) змішану;

4) немає правильної відповіді.

86. Яке значення функції, якщо (2 > 1; 10 – 5; 20/2)?

1) 4;

2) 10;

3) 20;

4) 5.

Як розграфити таблицю?

1) Правка / Границы…

2) Сервис / Разграфить таблицу;

3) Формат / Ячейки…

4) немає правильної відповіді.

Які є функції для роботи з датами?

1) день;

2) рік;

3) час;

4) дата.

Як виділити несусідні діапазони комірок?

1) неможливо виділити;

2) натиснути Shift;

3) натиснути CTRL;

4) натиснути CTRL + Shift.

Як задати тип даних комірки?

1) Формат / Тип данных…;

2) Сервис / Ячейки / Число…;

3) Формат / Ячейки / Число…;

4) немає правильної відповіді.

Як відсортувати дані?

1) Правка / Выполнить сортировку;

2) Сервис / Сортировка данных;

3) Данные / Сортировать;

4) немає правильної відповіді.

За допомогою якої команди можна побудувати сценарій?

1) Правка / Сценарии…;

2) Формат / Сценарии…;

3) Сервис / Сценарии…;

4) Вставка / Сценарии…

Яке призначення таблиць підстановки?

1) для розв’язування задач із масивами;

2) для розв’язування фінансових задач;

3) для оцінки впливу одного чи кількох параметрів на деяку величину;

4) немає правильної відповіді.

 

 


Розділ 5. Бази даних ACCESS

Лабораторна робота № 26

Тема. MS ACCESS. Створення бази даних у вигляді декількох таблиць.

Мета. Навчитися створювати структуру таблиці, модифікувати її, вводити дані в таблицю.

План

1. Поняття про бази даних.

2. Створення таблиць.

3. Типи та властивості полів таблиці.

4. Уведення даних у таблицю.

Теоретичні відомості

1. Поняття про бази даних. Система управління базами даних Microsoft Access входить до складу пакета Microsoft Office. Вона дає змогу користувачам розв’язувати широке коло завдань без програму­вання. Запуск системи Access здійснюється з ОС Windows аналогічно до того, як запускається будь-яка прикладна програма. Після її завантаження на екрані з’являється вікно створення або відкриття бази даних.

База даних (БД) – це сукупність відомостей про конкретні об’єкти. Наприклад, база даних може містити в собі відомості про товари, які є в магазині, дані про співробітників чи базу даних телефонних номерів міста. За допомогою баз даних легко вести облік товарів, документа­цію, звітні відомості. Основними об’єктами бази даних є таблиці, форми, запити, макроси, модулі, сторінки.

· ТАБЛИЦЯ – об’єкт, який ви визначаєте й використовуєте для зберігання даних, тобто це поіменоване реляційне відношення, яке зберігає дані про певну сутність предметної області. Таблиця – основа будь-якої бази даних.

· ЗАПИТИ – потужний засіб для вибору саме тих даних, які потрібні для розв’язання задачі, тобто це об’єкт, за допомогою якого можна отримати потрібні дані з однієї чи кількох таблиць. За допомогою запитів можна зробити вибірку, вилучення чи доповнення даних, а також створити нові таблиці на базі вже наявних.

· ФОРМИ – надають можливість створювати зручний користу­вацький інтерфейс для роботи з даними, тобто використовуються переважно для завантаження даних, відображення їх на екрані та управління роботою додатків. Форми також можна використовувати для запуску макросів чи процедур.

· ЗВІТИ – застосовують для аналізу й роздруковування даних, тобто вміщують результати обробки однієї чи кількох таблиць і можуть бути подані на друк чи підключені до документів інших додатків.

· МАКРОСИ – простий спосіб автоматизації роботи вашого додатка, вони являють собою структурований опис однієї чи кількох дій, які потрібно виконати за певних умов. Макроси – це макро­команди. У вигляді макросів описуються певні дії, які досить часто повторюються. Якщо якісь операції з базою виробляються особливо часто, є сенс згрупувати кілька команд в один макрос і призначити його виділеній комбінації клавіш.

· МОДУЛІ – використовуються для створення та збереження програмних процедур, написаних вами на MS ACCESS BASIC під час розробки складних додатків, які можуть бути прив’язані до окремих форм чи звітів і виконувати певні дії. Якщо стандартних засобів Access не вистачає для задоволення особливо витончених вимог замовника, програміст може розширити можливості системи, написавши для цього потрібні модулі.

· СТОРІНКИ – об’єкт БД, що увійшов до Microsoft Access 2000. Як і форми, цей об’єкт слугує для забезпечення доступу до даних, що містяться в БД, але тут ідеться про віддалений доступ, наприклад про доступ через Iнтернет.

2. Створення таблиць. Базу даних в Access створюють у вигляді однієї чи декількох таблиць. Для цього після запуску програми потрібно виконати таку послідовність команд: Файл / Створити/ На закладці Загальні вибрати Нова база даних / OK; вибрати потрібну папку й надати файлу назву / Створити/ Активізувати закладку Таблиці / Створити.

Розширення назви такого файла бази даних є mbd (його можна не зазначати). Надалі суттєво не плутати назву файла БД i назви таблиць, які є в БД.

Розглянемо структуру таблиці. Більшість баз даних мають таб­лич­ну структуру. Як ми знаємо, у табличній структурі адреса даних визначається перетином рядків і стовпців. У базах даних стовпці називаються полями, а рядки – записами. Поля формують структуру бази даних, а записи складають інформацію, яка в ній міститься. Кожна таблиця ідентифікується за унікальним ім’ям, довжина якого може досягати 64 символів. Крім того, усередині імені забороняється використовувати символи “!”, “.”, “[”, “]”чи “’”. Таке саме обмеження накладається на довжину полів. Обсяг бази даних в Access обмежено одним гігабайтом, тобто сумарний обсяг усіх таблиць та інструментальних засобів для роботи з ними не повинен пере­вищувати цього значення.

Запис містить інформацію про один елемент бази даних: одну людину, книжку, продукцію, рейс тощо. Він складається з полів, які формують структуру запису. Ця структура фактично визначає структуру таблиці й уciєї БД, якщо в ній є лише одна таблиця.

Поле– це мінімальна (але найважливіша) порція інформації в записі, над якою визначено операції введення, виведення, перетворен­ня тощо. Воно має назву, значення, характеризується типом i низкою додаткових властивостей.

Таблиця– це місце зберігання даних. Access має зручні засоби обробки кількох таблиць в одній базі даних. Роботу в Access можна виконувати за допомогою спеціальних програм, які отримали назву “майстри”: майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм. Вони здійснюють діалог із користувачем, у процесі якого визначаються дані, потрібні для розв’язування відповідної задачі. Для зручності роботи майстри поділяються на кроки (етапи), користувач може пропускати деякі кроки чи повертатися до попередніх.

Система Access має зручні засоби копіювання рядків, полів і фрагментів з однієї таблиці до іншої. Таблицею є сукупність даних, що об’єднані спільною темою. Кожен рядок таблиці – це один запис бази даних, усі записи однієї таблиці створено з однакових полів (колонка = полю). Кожне поле має ім’я, тип і властивості.

Одна БД може містити декілька таблиць. Наприклад, в одній таблиці розміщено дані про авторів книг, у другій – відомості про книги, у третій – назви розділів. Розподіл даних по різних таблицях роблять для того, щоб систематизувати дані, швидко покращити дію програми, зробити легшою роботу з БД (уведення даних, огляд даних, отримання даних).

Після запуску Access на екрані з’явиться вікно бази даних (рис. 73).

Перед створенням бази даних потрібно досконало продумати її структуру, тобто визначити, які відомості міститиме в собі БД, як вони будуть узаємодіяти одне з одним. Побудова БД розпочинається з оформлення структури таблиці, де вказують імені полів та типи даних, які будуть уводитися в ці поля. Одне або кілька полів потрібно визначити як ключові. Кількість полів у записі визначають у процесі конструювання таблиці (рис. 74).

Рис. 73. Вікно бази даних Access

Рис. 74. Діалогове вікно для створення структури таблиціПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.01 с.)