Загальний бюджет навчального часуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальний бюджет навчального часуЗгідно з типовим навчальним планом на вивчення курсу “Еко­номічна інформатика” відводиться певна кількість годин за семестра­ми (табл. 1).

Таблиця 1

Вид заняття Форма навчання
денна заочна
усього усього
Лекції
Практичні
Лабораторні
Індивідуальні
Самостійна робота
Усього

Форма підсумкового контролю – іспит.

Таблиця 2

Розподіл навчального часу за тижнями семестрів

Для денної форми навчання

Тиждень Лекції Практичні заняття Лабораторні роботи Індивідуальна робота Самостійна робота Разом
1-й семестр
       
     
 
   
 
   
     
       
     
       
         
       
       
         
           
Разом за 1 семестр

Закінчення табл. 2

2-й семестр
   
   
   
 
 
   
   
     
   
   
       
       
           
Разом за 2 семестр
Разом

Таблиця 3

Структура залікового кредиту курсу

№ з/п Тема Кількість годин
лекції практичні лабораторні самостійні індивідуальні
Змістовий модуль І. Будова, апаратні та програмні засоби ПК. Редактор текстів MS WORD. MS PowerPoint
Інформаційні системи та їх роль в управлін­ні економікою
Інформаційні системи у текстовому редакторі Word
Змістовий модуль ІІ. Робота вMS Offise: Excel, СУБД Access
Інформаційні системи в табличному процесорі Excel
СУБД Access в економічній галузі
                 

Закінчення табл. 3

Змістовий модуль ІІІ. Програмування Visual Basic
Основи програ­мування. Мова програмування Visual Basic
Змістовий модуль ІV. Комп’ютерні мережі, Інтернет, комп’ютерна безпека. Мережні технології. Експертні й навчальні системи. Перспективи розвитку інформаційних технологій
Інформаційні системи з використанням мережних технологій
Інформаційні технології та сервіси Internet
Основні поняття, будова та функціонування експертних і навчальних систем
Усього

 

Запропонований посібник містить загальну інформацію щодо набуття навичок володіння комп’ютером і його програмним забез­пе­ченням. Велика кількість ілюстративного матеріалу, структурованість розділів дають підстави сподіватися на швидке оволодіння запропо­нованими методами.

Структурно навчальний посібник складається з п’яти розділів. Ознайомлення з ним можна починати з будь-якої частини. Тому досвідчений користувач може застосовувати видання як довідковий матеріал із середовища MS Office XP, а також додаткових програм для роботи з графікою та зображеннями.

Навчальний посібник складається з інструкцій до лабораторних занять із дисципліни “Економічна інформатика”. Для того, щоб успішно виконати лабораторну роботу, потрібно заздалегідь готуватися до неї: ознайомитися з теоретичними відомостями й ходом виконання роботи. За вказівкою викладача в зошитах оформляються поточні звіти про виконання робіт.

Під час початкового опанування матеріалу все ж слід розглядати теми в запропонованому порядку, що дає змогу послідовно аналізувати основні задачі та проблеми, що виникають у процесі вивчення матеріалу. Кожен розділ навчального посібника закінчується набором тестових завдань із відповідних тем й індивідуальних завдань для виконання, що дає змогу самостійно закріпити теоретичний матеріал.

Основне завдання посібника – дати студентам економічних спеціальностей цілісне уявлення про програмне забезпечення комп’ютера та вміння застосовувати набуті знання в різних галузях економіки. Вивчення дисципліни створює підґрунтя для подальшого засвоєння можливостей використання комп’ютерної техніки в спеціальних дисциплінах навчального плану студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.

Посібник може бути корисним для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 


Розділ 1. Операційна система MS WINDOWS XP

Лабораторна робота № 1

Тема. Ознайомлення з WINDOWS XP. Об’єкти робочого столу. Робота з вікнами.

Мета. Ознайомитися з операційною оболонкою Windows XP та її додатками. Навчитись управляти елементами вікна й подавати команди за допомогою миші, клавіатури, меню.

План

1. Запуск системи. Об’єкти операційної системи.

2. Робота з об’єктами операційної системи.

3. Робота з вікнами операційної системи.

4. Завершення роботи системи.

Теоретичні відомості

1. Запуск системи. Об’єкти операційної системи.Під час умикання комп’ютера, на якому встановлено операційну систему Windows XP, на екрані монітора з’являється вікно, яке називають Робочим столом.

Головне (каскадне) меню операційної системи призначене для запуску програм і керування роботою комп’ютера. Його формує користувач і відкриває натисканням на кнопку Пуск.

Пункт Програми (Усі програми) призначений для запуску програм, що занесені в його підменю (див. рис.1). Він також дає уявлення про наявні на комп’ютері програми. Будь-яку програму запускають так: знаходять у списку потрібну назву й підводять курсор та натискають ліву клавішу миші.

Символ трикутника праворуч від назви означає, що це не програма, а папка, розкривши яку, отримаємо підменю, у якому потрібно буде зробити вибір. Так утворюється каскад меню.

Працюючи з каскадом, потрібно акуратно вести курсор миші в горизонтальному напрямку в рядку з назвою програми до символа трикутника, щоб відкрити чергове підменю. Якщо це не вдається відразу, слід набути відповідних навичок.

І головне меню, і, зокрема, пункт Програми користувач може змінювати відповідно до своїх потреб. Для цього потрібно натиснути на кнопці Пуск правою клавішею миші та виконати команду Відкрити – отримаємо доступ до папок із ярликами програм, які є в меню. Ці ярлики можна вилучати або вставляти нові – отримаємо нову конфігурацію меню. Змінити вигляд і склад головного меню можна за допомогою команди Властивості контекстного меню кнопки Пуск, але студентам цього робити не дозволяється.

Рис. 1. Робочий стіл Windows із головним каскадним меню

Пункт Виконати використовують для запуску програми, якщо точно знають її назву: notepad, mspaint, calc, winword тощо. Назву вводять із клавіатури у відповідне текстове поле й натискають на клавішу вводу.

Пункт Пошук застосовують для відшукання папки чи файла на диску за відомою назвою або кількома першими літерами назви, відо­мим текстом із текстового файла чи відомою датою створення тощо. У Windows XP є помічник із пошуку, меню якого розміщується в області завдань. Він дає змогу шукати файли в різних форматах, папки, комп’ю­тери в мережі, людей, ресурси в Інтернеті тощо. Список знайдених об’єктів, які задовольняють критерій пошуку, подається праворуч від меню. Із цими об’єктами можна виконувати стандартні дії.

Пункт Мої документи (Недавні документи) забезпечує швидкий доступ до 15 останніх документів, із якими користувач працював протягом недавнього часу.

Пункт Довідка призначений для надання корисної інформації про принципи роботи користувача із системою та про систему загалом. Для цього є також програма Знайомство з Windows, яку можна запустити з папки Стандартні. Підкреслені тексти в довідках є гіперпосилан­нями, що забезпечують доступ до детальнішої інформації.

Пункт Налаштування(Панель керування) дає доступ до панелі керування, налаштування принтерів і панелі завдань. Тут найважливі­шою є панель керування (рис. 2), за допомогою якої налаштовують панель задач і меню Пуск, а також обладнання: клавіатуру, мишу (добирають вигляд та швидкість реакції вказівника, наявність/відсут­ність шлейфа), принтер, екран, інсталюють і деінсталюють програми та шрифти, корегують дату й час, підбирають звукові ефекти для подій Windows, налаштовують засоби розпізнавання мови для перетворення текстів у мову, задають регіональні стандарти тощо. Власне тут, у регіональних стандартах, користувач вибирає символи, які використовуватимуться в десяткових числах (крапка або кома), а також у списках (кома чи крапка з комою).

Рис. 2. Вікно панелі керування

2. Робота з об’єктами операційної системи.Під об’єктомпотрібно розуміти все, чим оперує Windows: програма (додаток), папка, диск, файл, група файлів, документ, піктограма, ярлик.

Папку створюють командами Створити / Папка за допомогою пункту меню Файл, контекстного меню робочого поля вікна папки або піктограми на панелі інструментів.

Над папками визначені такі дії: створення, вилучення, відкри­вання, закривання, переміщення, пересилання (зокрема на дискету чи в пошту), копіювання, вирізання, уставляння (уклеювання), перейме­нування, створення для папки ярлика, дослідження властивостей, налаштування папки.

Дії над об’єктами можна виконувати різними способами: за допомогою головного меню вікна, контекстного меню об’єкта, кнопок панелі інструментів, комбінацій клавіш, методом перетягування піктограм. Важливо, щоб перед застосуванням дії об’єкт був вибраний. У Windows XP дії над об’єктами можна виконувати за допомогою команд з області завдань вікна (рис. 3).

Рис. 3. Область завдань

Документ – це будь-який файл, який уміщує дані: текст, графічне зобра­ження, електронну таблицю та ін. Допустима довжина файла – 255 символів.

Текстовий документ такожможна створити за допомогою: 1) команди Створити / Текстовий документ з меню Файл і 2) коман­ди Створитиконтекстне меню робочого поля папки. В обох випадках отримують піктограму документа, якій потрібно дати кон­кретну власну назву замість шаблонної назви Текстовийдокумент.txt (розширення. txt може не висвітлюватися).

Каталоги називають папками. Папки вміщують файли. Папки й файли розміщені на дисках.

Піктограма −це значок з іменем об’єкта. За виглядом значка майже завжди можна визначити тип об’єкта, який він представляє. Деякі значки є стандартними:

- значок диска;

- значок папки;

- значок текстового документа;

- значок програми.

Ярлик – це вказівка на об’єкт, їх використання прискорює доступ до додатків, документів. Ярлик – це посилання на об’єкт, який захо­ваний десь у файловій системі. Зазвичай ярлик має те ж ім’я, що й об’єкт. Допускається використання багатьох ярликів, які поси­лаються на один і той же об’єкт. Значок ярлика відрізняється тим, що в лівому куті розміщений маленький квадрат зі стрілкою (рис. 4).

Рис. 4. Зображення ярликів

Переважно робота з об’єктами ведеться за допомогою миші. Пересування миші по столу відповідає руху вказівки миші на екрані. Найчастіше вказівка миші виглядає як стрілка. Однак у певних місцях вікна Windows або під час вибору деяких команд його форма змінюється. За допомогою миші ми вказуємо на об’єкт, пересуваємо його, змінюємо розмір, розкриваємо вікно об’єкта.

На робочому столі може розміщуватися кілька піктограм. Наприк­лад, “Мой комп’ютер”, “Кошик”, “Мережеве оточення” уста­новлюються в процесі інсталяції Windows. Значок “Мій комп’ютер” дає змогу відкрити вікно, у якому розміщені піктограми всіх дисків, значки “Принтери” та “Панель керувания”. За їх допомогою користувач отримує доступ до вмісту всіх дисків, може управляти принтерами, настроювати операційну систему.

Значок Кошик відкриває доступ до програми, яка забезпечує роботу з об’єктами, що знищуються. Пересилання об’єктів до кошика під час їх знищення зберігає шанс відновити випадково знищений об’єкт. Об’єкти можна відновити на диску доти, доки користувач не виконає команду Очистити кошик.

 

Рис. 5. Вікно папки Мій комп’ютер

Вибрані файли можна повернути з кошика на попереднє місце командою Файл / Відновити. Кошик очищається автоматично, якщо операційній системі не вистачатиме дискового простору (рис. 6). Ко­шик має певні властивості, змінити які можна командою Властивостіз контекстного меню кошика. Можна задати обсяг кошика (стандартно 10 % обсягу дисків) чи власти­вість негайного самоочищення, що не дасть змоги відновлювати файли.

Рис. 6. Вікно папки Кошик

Вибрані об’єкти переміщають у кошик за допомогою клавіші Delete на клавіатурі. Якщо під час цього натиснути ще й клавішу Shift, то об’єкти будуть видалені без можливості відновлення, тобто вони в кошик не потраплять.

Над об’єктами чи елементами вікна визначені конкретні дії (їх вивчатимемо згодом), які можна виконати трьома різними способами: за допомогою меню програми, панелі інструментів або контекстного меню (найзручніший спосіб). Контекстне меню об’єкта містить команди, визначені лише для вибраною об’єкта.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.03 с.)