Копiювання формул й автоматичне переобчислення в таблицi – це два головні засоби автоматизацiії обчислень в ЕТ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Копiювання формул й автоматичне переобчислення в таблицi – це два головні засоби автоматизацiії обчислень в ЕТ.5. Консолідація даних полягає в створенні підсумкової таблиці, що дає змогу узагальнити однорідні дані. На­приклад, можна виробити підсумовування даних за товарами одних і тих самих найменувань, що зберігаються на різних складах (рис. 35). Під час консолідації значення, наведені в підсумковій табли­ці, можна розраховувати на основі вихідних даних із використанням різних функцій Excel. Вихідні дані (області) можуть розміщуватися на одному або різних аркушах, в інших відкритих книгах. У процесі консолідації можна створити зв’язки, що забезпечують автоматичне оновлення даних у підсумковій таблиці (області призначення) в разі зміни даних у вихідних областях. Консолідацію даних можна виробити за розмі­щенням комірок, що містять вихідні дані, за категоріями, за допо­могою тривимірних посилань, зведеної таблиці й т. д. При цьому в усіх вихідних діапазонах дані мають розміщуватися в однаковому порядку. Так, якщо ми розглядаємо кількість товарів одного найменування на різних складах, то в усіх звітах, наданих різними складами, рядки та стовпці у таблицях звітів мають бути розміщені в однаковому порядку.


Рис. 35. Приклад таблиці вихідних даних для консолідації

Консолідація даних за розміщенням. Діапазони, дані яких консолідуються й поміщаються у вказаний кінцевий діапазон, називають вихідними областями. Вони можуть розміщуватися на будь-якому аркуші або книзі, на інших відкритих аркушах чи книгах, а також на аркушах Lotus 1–2–3. Якщо в усіх відомостях кількість упаковок “Рибні продукти” наведено в комірці F3, то після консо­лідації в підсумковій відомості буде узагальнено значення, що зберігаються в цій комірці, в усіх відомостях.

Області консолідації

Рис. 36. Діалогове вікно Консолидация

У діалоговому вікні Консолидация в списку, де розкривається Функция (Function), виберіть підсумкову функцію, яку слід вико­ристо­ву­вати для обробки даних, наприклад Сумма (Sum), якщо підсумову­ватимуться значення. Опис функцій, наведених у списку, подано в табл. 3.

Таблиця 3

Підсумкові функції, використовувані під час побудови

Зведених таблиць і діаграм

Операція Призначення
Сума (Sum) Обчислення суми чисел, що зберігаються у вихідних комірках. Цю операцію використовують стандартно (поза вибором) для підбиття підсумків за числовими полями
Кількість (Count) Кількість записів або рядків даних. Цю операцію вико­ристовують стандартно для підбиття підсумків за нечисло­вими полями
Середнє (Average) Обчислення середнього числа за даними, які зберігаються у вихідних комірках
Максимум (Мах) Визначення максимального числа за даними, що збері­гаються у вихідних комірках
Мінімум (Min) Визначення мінімального числа за даними, що зберігаються у вихідних комірках
Добуток (Product) Обчислення добутку чисел, що зберігаються у вихідних комірках
Кількість чисел (Count Nums) Кількість записів або рядків, що містять числа
Зміщене відхилення (StdDev) Зміщена оцінка стандартного відхилення генеральної сукупності за вибіркою даних
Незміщене відхилення (StdDevp) Обчислення стандартного відхилення генеральної сукупності за вибіркою даних, що зберігаються у вихідних комірках
Зміщена дисперсія (Var) Зміщена оцінка дисперсії генеральної сукупності за вибіркою даних
Незміщена дисперсія (Varp) Незміщена оцінка дисперсії генеральної сукупності за вибіркою даних
     

Після установки курсора в полі Ссылка (Reference) уведіть посилання на перший діапазон даних, який консолідується у вказаний кінцевий діапазон. Посилання введіть уручну або, якщо аркуш, що містить нову вихідну область, є поточним, виділіть на ньому вихідну область. Якщо вихідні області й область призначення розміщені на різних аркушах, використовуйте ім’я аркуша та ім’я або посилання на діапазон. Аби прибрати діалогове вікно Консолидация (Consolidate) на час вибору вихідної області, натискуйте кнопку Свернуть диалоговое окно (Collapse dialog) у правій частині поля. Повторне натиснення на цю кнопку відновлює вікно. Якщо вихідні дані містяться в іншій книзі, яка в цей момент закрита, натисніть кнопку Обзор (Browse) і виберіть книгу. Дорога до вибраного посилання відображуватиметься в полі Ссылка(Reference).Потім додайте посилання. Натискуйте кнопку Дoбaвumь (Add). Уведене посилання відображуватиметься у вікні Список диапазонів (All references). Повторіть цю операцію для всіх вихідних областей, що консолі­дуються. Аби автоматично онов­лю­вати підсумкову таблицю в разі зміни джерел даних, установіть прапорець Создать связи с исходными данными (Create links to source data). Зв’язки не можна використовувати, якщо вихідна область та область призначення містяться на одному аркуші. Після встановлення зв’язків не можна додавати нові вихідні області та змінювати ті з них, що вже входять у консолідацію. Консолідуючи дані за розміщенням, заголовки категорій вихідних областей не копію­ються автоматично в область призна­чення. Якщо в області призна­чення потрібно розмістити заголовки, скопіюйте або введіть їх уручну.

Консолідація даних за категоріями. Виберіть зі списку, що розкривається, Функция (Function) функцію, яку слід вико­ристо­вувати для обробки даних (рис. 35). Використовувані підсумкові функції наведено в табл. 1. Уведіть вихідну область даних, що консоліду­ються, у поле Ссылка (Reference). Переконайтеся, що вихідна область має заголовок. Натискуйте кнопку Добавить(Add) для дода­ван­ня діапазону до списку вихідних діапазонів консолідації. Повторіть цю операцію для всіх вихідних областей, що консолі­дуються. У наборі прапорців Использовать как имена (Use labels in) установіть прапорці, відповідні розміщенню у вихідній області заголовків: у верхньому рядку, у лівому стовпці або у верхньо­му рядку й у лівому стовпці одночасно.

Хід роботи

1. Запустіть програму Excel. Ознайомтеся з вікном програми.

2. Задайте відповідні параметри для подальшої роботи.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.014 с.)