Що відображає на графіку кільцева діаграма?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що відображає на графіку кільцева діаграма?1) показує зміну даних за визначений період часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних;

2) показує внесок кожного елемента ряду в загальну суму та може включати до графіка декілька рядків даних;

3) відображає співвідношення окремих компонент;

4) відображає тенденцію зміни даних за рівні інтервали часу.

Що відображає на графіку кругова діаграма?

1) показує внесок кожного елемента ряду в загальну суму й дає змогу показати на діаграмі тільки один ряд даних;

2) показує зміну даних за визначений період часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних;

3) відображає співвідношення окремих компонент;

4) відображає тенденцію зміни даних за однакові інтервали часу.

Що відображає на графіку гістограма?

1) відображає співвідношення окремих компонент;

2) відображає тенденцію зміни даних за однакові інтервали часу;

3) показує внесок кожного елемента ряду в загальну суму;

4) показує зміну даних за визначений період часу та ілюструє співвідношення окремих значень даних.

40. Майстер діаграм Excel пропонує на вибір:

1) стандартні та нестандартні діаграми;

2) лише стандартні діаграми;

3) лише графіки;

4) роботу з вбудованими функціями.

Для чого призначено вкладку “Заголовки” вікна майстра діаграм?

1) для введення та редагування найменувань осей координат й усієї діаграми;

2) для вводу надписів, які не пов’язані з об’єктами;

3) для визначення підписів під кожною точкою діаграми або графіка;

4) для визначення назв рядків даних на графіку.

Для чого призначено вкладку “Оси” вікна майстра діаграм?

1) дає змогу визначити кольори та розмір шрифту даних біля кожної осі;

2) дає змогу встановити режим відображення горизонтальних і вертикальних ліній сітки графіка;

3) дає змогу визначити, які мітки будуть виводитися біля кожного поділення координатних осей;

4) дає змогу встановити формати та стилі відображення ліній сітки.

43. За допомогою якої команди встановлюють параметри сто­рiнки під час виведення таблиці на друк?

1) команда Параметры сторраницы пункту меню Файл;

2) команда Автоформат меню Формат;

3) команда Свойства пункту меню Файл;

4) немає правильної вiдповiдi.

Для чого призначено команду “Предварительный просмотр” пункту меню “Файл”?

1) дає змогу перед друкуванням переглянути таблицю на екранi в тому виглядi, в якому її буде надруковано;

2) дає змогу виконати форматування даних таблицi;

3) дає змогу виконати редагування даних таблицi;

4) немає правильної вiдповiдi.

Яку команду використовують для друкування електронної таблицi?

1) команду Печать меню Файл;

2) команду Доступ меню Файл;

3) команду Отправить меню Файл;

4) немає правильної вiдповiдi.

Для чого призначено вкладку “Вид” дiалогового вiкна “Формат ячеек”?

1) для вибору кольору й вiзерунку заливки блоку комiрок;

2) для вибору кольору вiдображення символiв блоку клiтинок;

3) для вибору кольору вiдображення лiнiй i рамок у блоцi клiтинок;

4) немає правильної вiдповiдi.

Для чого призначено вкладку “Рамка” дiалогового вiкна “Формат ячеек”?

1) установлення типу лiнiї для обрисування блоку комiрок;

2) установлення мiсця обрисування в блоцi комiрок;

3) установлення кольору лiнiї;

4) усi вiдповiдi правильні.

Для чого призначено вкладку “Шрифт” дiалогового вiкна “Формат ячеек”?

1) установлення типу, стилю, розмiру шрифту для вiдображення даних у комiрках таблицi;

2) установлення кольору шрифту для вiдображення даних у комiрках таблицi;

3) установлення спецiальних ефектiв вiдображення даних у комiрках таблицi;

4) усi вiдповiдi правильні.

Для чого призначено вкладку “Выравнивание” дiалогового вiкна “Формат ячеек“?

1) для вирiвнювання даних комiрок щодо меж комiрок;

2) для встановлення розмiрiв комiрки: висоти й довжини;

3) для встановлення розмiрiв робочого аркуша;

4) немає правильної вiдповiдi.

Для чого призначено вкладку “Число” дiалогового вiкна “Формат ячеек”?

1) для встановлення типу подання чисел вiдповiдно до потреб користувача, тобто форматiв для рiзних категорiй числових даних;

2) для встановлення діапазону змiни числових даних;

3) для встановлення максимального значення числових даних;

4) для встановлення мiнiмального значення числових даних.

Яка команда якого меню дає змогу виконати всi операції із форматування даних комiрки?

1) команда Ячейки... пункту меню Формат;

2) команда Ячейки пункту меню Вставка;

3) команда Заменить пункту меню Правка;

4) команда Параметры. пункту меню Сервис.

52. Команди якого пункту меню використовують для формату­вання даних електронної таблицi?

1) команди меню Формат;

2) команди меню Правка;

3) команди меню Данные;

4) команди меню Сервис.

Що таке форматування даних електронної таблицi?

1) форматування – це встановлення форми подання й розмiщення даних у комiрках таблицi;

2) форматування – це копiювання, перемiщення, вилучення, вставляння блокiв, комiрок або рядків i стовпцiв;

3) у MS Excel операцiї форматування даних не передбачено;

4) форматування – це перетворення файла робочої книги в текстовий.

Як увімкнути або вимкнути рядок формул у вiкнi MS Excel?

1) виконати команду Строка формул меню Вид;

2) виконати команду Объект... меню Вставка;

3) виконати команду Функция меню Вставка;

4) виконати команду Настройки... меню Сервис.

Яку команду використовують для вiдображення й видалення панелi iнструментiв у вiкнi MS Exсel?

1) команда Панели инструментов меню Вид;

2) команда Объект меню Вставка;

3) команда Вставить меню Правка;

4) команда Размещение меню Формат.

Яку панель iнструментiв використовують для редагування комiрок таблицi?

1) панель iнструментiв Стандартная;

2) панель iнструментiв Форматирование;

3) панель iнструментiв Зависимости;

4) панель iнструментiв Элементы управления.

Для чого призначено команди “Найти”, “Заменить” iз пункту меню Правка?

1) для пошуку й замiни введеного тексту на новий в усiй таблицi;

2) для пошуку файлiв електронних таблиць;

3) для замiни файлiв електронних таблиць;

4) немає правильної вiдповiдi.

Як виконати копiювання формули у блок комiрок?

1) встановити курсор на комiрку з уведеною формулою так, щоб вказівник миші набрав вигляду “+” i перетягнути мишу по потрібному блоку комiрок;

2) виконати команду Функция... iз пункту меню Вставка;

3) виконати команду Объект… iз пункту меню Вставка;

4) немає правильної вiдповiдi.

Як виконати перемiщення блоку комiрок?

1) видiлити блок комiрок ы виконати команду Вырезать із меню Правка; перевести курсор у потрібну позицiю й виконати команду Вставить;

2) виконати команду Заменить... iз меню Правка;

3) виконати команду Ячейки... iз меню Вставка;

4) виконати команду Ячейки... iз меню Формат.

Як виконати копiювання блоку комiрок ?

1) видiлити блок комiрок i виконати команду Копировать із меню Правка; перевести курсор у потрібну позицiю та виконати команду Вставить;

2) виконати команду Ячейки... iз меню Формат;

3) виконати команду Функция iз меню Вставка;

4) виконати команду Ячейки... iз меню Вставка; видiлити блок комiрок i виконати команду Копировать з меню Правка. перевести курсор у потрібну позицiю i виконати команду Вставить.

Для чого призначено рядок формул у вiкнi MS Excel ?

1) є буфером для виконання операцiй копiювання;

2) для вiдображення змiсту активної комiрки та її редагування;

3) такого рядка у вiкнi MS Excel немає;

4) немає правильної вiдповiдi.

Як вiдредагувати змiст комiрки ?

1) активiзувати потрібну комiрку й увести нове значення;

2) установити курсор у потрібну комiрку, активiзувати рядок формул i коригувати його;

3) активiзувати потрібну комiрку, натиснути клавiшу F2 й виконати коригування;

4) усi вiдповiднi правильнi.

Якi операцiї належать до операцiй редагування?

1) змiна та коригування змiсту комiрок, копiювання, перемiщен­ня, видалення, вставляння комiрок та їх блоків, рядкiв, стовпцiв, формул;

2) змiна шрифтiв, вирiвнювання, кольорове оздоблення, захист, проведення лiнiй у блоцi комiрок, рядках i стовпцях;

3) усi операцiї пунктiв меню Правка, Вставка, Формат, Вид;

4) немає правильної вiдповiдi .

Як підбити підсумки даних?

1) активiзувати потрібну комiрку й увести нове значення;

2) установити курсор у потрібну комiрку, активiзувати рядок формул i коригувати його;

3) активiзувати потрібну комiрку, натиснути клавiшу F2 i виконати коригування;

4) усi вiдповiднi правильнi.

Як виконати автофільтр?

1) активiзувати потрібну комiрку й увести нове значення;

2) установити курсор у потрібну комiрку, активiзувати рядок формул i коригувати його;

3) активiзувати потрібну комiрку, натиснути клавiшу F2 та виконати коригування;

4) усi вiдповiднi правильні.

66. Як заповнити стовпець числами, які утворюють арифметич­ну прогресію?

1) Файл / Заполнить…;

2) Вид / Заполнить…;

3) Правка / Заполнить…;

4) Сервис / Заполнить….Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.197.23 (0.009 с.)