Що з наведеного нижче не є характеристиками комірки?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що з наведеного нижче не є характеристиками комірки?1) ім’я;

2) розмір;

3) адреса;

4) значення.

Яку адресу матиме комірка В12, якщо змінити вигляд адресації з А1 на R1C1?

1) RBC12;

2) R2C12;

3) 12B;

4) R12C2.

Як у процесі побудови діаграми виділити кілька діапазонів даних, розміщених у різних частинах аркуша?

1) за допомогою миші й клавіші <Ctrl>;

2) за допомогою миші й клавіші <Alt>;

3) за допомогою миші й клавіші <Shift>.

Як знайти середнє арифметичне значень комірок B6 з робочого аркуша Лист1 і С3 з аркуша Лист5?

1) = СРЗНАЧ («Лист1» $B6;’Лист5'$C3);

2) =СРЗНАЧ («Лист1»! $B$6;’Лист5'!$C$3);

3) =СРЗНАЧ («Лист1»! $B$6:$C$3).

Що означає вміст комірки «#####»?

1) ділення на нуль;

2) ширина комірки не відповідає формату числа;

3) число в комірці не відповідає допустимому числовому формату.

Які можливості надає групування аркушів?

1) інформація, що вводиться в згруповані аркуші, з’явиться на всіх аркушах групи;

2) інформація, що вводиться в згруповані аркуші, з’явиться на всіх аркушах робочої книги;

3) інформація, що вводиться в згруповані аркуші, з’явиться в буфе­рі обміну.

Із якого символа починається формула у Microsoft Excel XP?

1) (;

2) +;

3) =.

8. Мінімальною складовою частиною електронної таблиці є:

1) комірка;

2) формула;

3) робоча книга.

9. Упорядкування значень діапазону комірок називається:

1) форматуванням;

2) фільтрацією;

3) групуванням;

4) сортуванням.

Якими командами слід скористатися, щоб занести до стовпчика чиcла від 1 до 10 005?

1) Правка / Заполнить;

2) Вставка / Ячейки;

3) Формат / Ячейки;

4) Правка / Заменить.

11. Як найбільш ефективно організувати зберігання та підстав­ляння різних варіантів вхідних даних для їх багаторазового використання в таблиці?

1) увести всі варіанти до сусідніх комірок і періодично змінювати в таблиці адреси комірок;

2) написати простий макрос підставляння різних значень у таблицю;

3) для кожного варіанта вхідних даних написати сценарій і вико­ристо­вувати під час підставляння даних до таблиці.

12. Укажіть два списки, що не належать до стандартних списків автозаповнення:

1) упорядковані назви місяців;

2) назви областей України за алфавітом;

3) назви європейських країн за алфавітом;

4) назви днів тижня.

Де в робочому вікні Microsoft Excel XP можна відразу побачити суму виділених комірок?

1) у заголовку робочого вікна;

2) в одному з полів статусного рядка;

3) у рядку формул.

Яку функцію не можна використати під час створення зведеної таблиці?

1) сума;

2) кількість значень;

3) округлення;

4) максимум.

15. Укажіть, які адреси змінюються у формулі під час переміщення її на інше місце:

1) відносні адреси;

2) абсолютні адреси;

3) не змінюються ніякі адреси.

Що розуміють під Робочою книгою в MS Excel?

1) системний файл;

2) файл із розширенням назви .xls;

3) документ, який складається з Робочих книг;

4) текстовий документ, до якого введено таблиці.

Як називається рядок для введення даних до комірок робочого аркуша в MS Excel?

1) рядок уведення;

2) рядок статусу;

3) рядок формул;

4) командний рядок.

18. Виберіть правильні складники електронної таблицi MS Excel:

1) формули, числа, будь-який текст;

2) стовпчики, рядки, комiрки;

3) стовпчики, рядки, абзаци;

4) поіменованi поля й записи.

19. Назвiть основнi типи даних, якi пiдтримує табличний процесор MS Excel:

1) текстовi, числовi;

2) формули, текстовi, числовi;

3) числовi, формули, дата-час, текстовi;

4) текстовi, числовi, вiдсотки, формули, функцiї.

Яка головна зовнiшня вiдмiннiсть формул вiд iнших типiв даних у MS Excel?

1) формули обов’язково вмiщують знаки арифметичних дiй;

2) починаються зi знака рiвняння =;

3) обов’язково вмiщують убудованi функцiї;

4) у формулах немає текстової інформації.

21. Засiб автозаповнювання в MS Excel дає змогу:

1) автоматично змiнювати розмiр клiтинок;

2) створювати ряди даних;

3) створювати ряди даних та прогресiї;

4) виконувати автоматичне форматування діапазону комірок.

Якi можливостi надає групування аркушiв у MS Excel?

1) інформацiя, яка вводиться в згрупованi аркушi, з’явиться на всiх аркушах робочої книги;

2) інформацiя, уведена в згрупованi аркушi, з’явиться в буфері обміну;

3) інформацiя, яка вводиться в згрупованi аркушi, з’явиться на всiх аркушах групи;

4) інформація, яка вводиться до незгрупованого аркуша, з’явиться на всiх аркушах групи.

Якi головнi вiдмiнностi бази даних MS Excel вiд електронної таблицi MS Excel?

1) база даних mS excel має постiйну кiлькiсть стовпчикiв (полiв), якi вмi­щують однотипну iнформацiю, i змiнну кiлькiсть рядкiв;

2) у базах даних mS excel не дозволяється створювати розрахун­ковi поля;

3) база даних MS Excelможе мати змінну кiлькiсть стовпчикiв (полiв) i змiнну кiлькiсть рядкiв.

24. Виберіть правильну формулу для обчислення X^3-3×X для X = 12 (у протилежному випадку розв’язку немає). Значення X – у комірці B1:

1) +ЕСЛИ (ИЛИ(В1>2; B1=12); B1^3-3×B1; “немає розв’язку”);

2) =ЕСЛИ (B1=12; B1^3-3×B1; “немає розв’язку”);

3) =ИЛИ (B1^3-3×B1; “немає розв’язку”).

Якi команди вiдображають базу даних Excel у виглядi структури й надають можливiсть розгортати/згортати її роздiли за допомогою миші?

1) команди Данные / Форма;

2) команди Данные / Сортировка;

3) команди Данные / Итоги.

Яку мову програмування використовують для розробки макросiв у MS Excel?

1) Visual C++;

2) Visual Basic for Applications;

3) Visual Basic;

4) Turbo Basic.

Чи можливий захист iнформацiї в окремих комiрках таблиці MS Excel?

1) нi, через те, що можна захищати тiльки робочi книги цiлком;

2) так, можна встановити захист iнформацiї тiльки в окремих комiрках;

3) нi, оскільки можна захистити тiльки робочий аркуш або робочу книгу цілком;

4) так, можна встановити захист iнформацiї тiльки в окремих комiрках, але вiн починає дiяти лише пiсля захисту робочого аркуша в цiлому.

Як доцiльнiше змiнити дiапазон даних для побудованої дiаграми в MS Excel?

1) вилучити дiаграму й побудувати її знову за допомогою Мастера диаграмм;

2) за допомогою команди Исходные данные контекстного меню дiаграми або меню програми Диаграмма;

3) за допомогою команди Параметры диаграммы в меню програми Диаграмма.

29. У MS Excel під час копіювання формули з вiдносними адресами в сусiдню за рядком комiрку:

1) вiдноснi адреси змiнюються на абсолютнi;

2) змiнюється назва стовпчика, а не номер рядка;

3) змiнюються i назва стовпчика, i номер рядка;

4) змiнюється не назва стовпчика, а номер рядка.

30. Виберiть правильне твердження. У MS Excel:

1) абсолютнi адреси комiрoк змiнюються під час копіювання формул;

2) абсолютнi адреси та iмена комiрoк не змiнюються в процесі копіювання формул;

3) абсолютнi й вiдноснi адреси комiрoк змiнюються під час копіювання формул.

31. Підпис даних на графіку Excel – це:

1) зображення міток або стовпчиків у вибраному ряді даних;

2) найменування кожної з осей на діаграмі;

3) зображення числових даних поряд із кожною міткою (стовп­цем) виділеного рядка даних;

4) найменування діаграми та осей.

32. Якщо дані для опції “Подпись оси Х” під час побудови графіка не задано, то:

1) програма типово пронумерує мітки осі Х;

2) програма типово позначить кожну мітку осі Х так: “Ряд 1, Ряд 2” і т. д.;

3) не відображатимуться підписи міток осі Х;

4) програма відобразить повідомлення про помилку.

Що означає опція ”Подпись оси Х“, яка відображається у вікні Майстра діаграм?

1) задає найменування осі;

2) задає дані, потрібні для розмітки осі Х;

3) дає змогу змінювати формат та розміщення позначок уздовж осі Х;

4) задає мінімальне й максимальне значення для осі Х.

34. Підпис даних на діаграмі – це:

1) найменування підписів осей діаграми;

2) вільний текст на діаграмі;

3) найменування рядків даних;

4) зображення числового значення поряд із вибраними стовпцями або мітками діаграми.

35. Якщо текст для опції “Легенда” під час побудови графіка не задано, то:

1) текст легенди не відображатиметься;

2) MS excel відобразить повідомлення про помилку;

3) MS Excel типово позначить текст легенди як “Ряд 1, Ряд 2” і т. д.;

4) MS Еxcel пронумерує рядки даних, що відображаються в діаграмі, та позначить їх “1, 2” і т. д.

Для чого призначено об’єкт “легенда” на діаграмі або графіку?

1) містить дані з таблиці, що відображаються на діаграмі;

2) містить додаткові відомості про точки даних, які відобра­жають значення комірок;

3) це пояснювальний текст, що пов’язаний з осями діаграми;

4) для визначення та відображення найменування рядка даних.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.01 с.)