Основні типи комп’ютерних засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні типи комп’ютерних засобівТип комп'ютерних за­собів навчання Функціональне призначення |  
Мультимедійні пре­зентації Подання демонстраційних і на­очних матеріалів    
Електронні енцикло­педії Демонстраційні й довідкові мате­ріали    
Електронні збірники завдань, диктантів, вправ, рефератів, творів Дидактичні матеріали    
Програми-тренажери Дидактичні матеріали для від­працьовування вмінь і навичок розв'язання завдань або завчання іноземних слів    
Системи віртуального експерименту Здійснення проблемного й діяль­нішого підходу до навчання    
Програмні системи контролю знань Контроль навчання    
Електронні підручники й електронні навчальні курси Виконують кілька функцій (на­вчання, експеримент, відпрацьо­вування вмінь і навичок, контроль навчання)  
Навчальні ігри й роз­виваючі програми Розвиток пам'яті, рухових нави­чок, інтелектуальних і творчих здібностей  
Інтернет-сайти Формування інформаційних, по-лікультурних, комунікативних компетентностей учнів  
         

 

  Опнс Можливості використання на уроках
  Електронні діафільми, що включають ані­мацію, аудіо- і відеоф-рагменти,елементи і итерактивності Можуть створюватися вчителем для уроків; можуть використовуватися для подання учнівських проектів
  Електронні аналоги звичайних довідково-інформаційних ви­дань — енциклопедій, словників, довідників Зазвичай підтримують зручну систему пошуку за ключовими словами і понят­тями; зручна система навігації на основі гіперпосилань; використання аудіо- і ві-деофрагменти
  Електронні аналоги ди­дактичних матеріалів, об'єднаних у логічну структуру засобами гіпертексту Для підготовки дидактичних матеріалів до уроків
  Збірники завдань, вправ, тестів. Сучасні програми-тренажери можуть відслідковувати хід розв'язання й по­відомляти про помилки
  Програмні комплекси, що дозволяють учневі проводити експеримен­ти в так називаній «вір­туальній» лабораторії Перевага — дозволяють учням проводи­ти такі експерименти, які в реальності були б неможливі з міркувань безпеки, фінансового забезпечення і т. п. Недолік — природна обмеженість моде­лі програми
  Електронні тестові системи Достоїнство — швидка, зручна, без­пристрасна й автоматизована обробка результатів контролю. Недолік — негнучка система відповідей, що не дозволяє випробуваним виявити свої творчі здібності
    Програмно-інформаційна система, іцо складається із про­грам, які реалізують сценарії навчальної діяльності, і певним чином підготовлених знань (структурованої інформації й системи вправ для її осмислення та закріплення) Поєднують у єдиний програмний комп­лекс всі або кілька вищеописаних типів комп'ютерних засобів навчання. Можливе використання на уроках і для індивідуального навчання
    Інтерактивні програми з ігровим сценарієм Орієнтовані на дошкільників і молод­ших школярів. Дозволяють розвивати творче мислення. Використання в позакласний час
    Інтернет-видання, у яких надається інформація освітнього характеру Для вчителів і батьків. Для самостійної роботи учнів у позакласний час

 

Використання інтерактивних комп'ютерних моделей наближує об'єкт пізнання до дитини, доповнює інформацію про цей об'єкт.Форми практичного використання мульти­медійних програм чи їх фрагментів можуть бути найрізно­манітнішими.

Мультимедійні матеріали можуть використовуватися на стадії мотивації пізнавальної діяльності, перед вивчен­ням нового матеріалу та під час його осмислення, як матері­ал для самостійного опрацювання, як засіб контролю та са­моконтролю навчальних досягнень учнів.

У результаті роботи з ППЗ різного типу можна сфор­мулювати такі принципи вибору програмного продукту для використання на уроці.

1. Програма має бути зрозуміла з першого знайом­ства як викладачам, так і учням. Керування програмою має бути максимально простим.

2. Викладач повинен мати можливість компонува­ти матеріал на власний розсуд і при підготовці до уроку займатися творчістю, а не запам'ятовуванням того, у якому порядку буде виводитися інформація.

3. Програма має дозволяти використання інформації в будь-якій формі подання (текст, таблиці, діаграми, слай­ди, відео- та аудіофрагменти і т. ін.)

У підсумку, як показала практика, цим вимогам від­повідає не готовий продукт, а мультимедійні презентації, створенні самим учителем за допомогою програми Power Point з пакета Microsoft Office.

Ефективність мультимедійних презентацій зале­жить від якості дидактичних матеріалів і майстерності педагогів. Майстерно зроблена презентація дозволяє зруч­но і наочно подати матеріал, може привернути увагу учнів і збудити інтерес до навчання. Проте не слід захоплюватися і зловживати зовнішньою стороною презентації, пов'язаною зі спецефектами. Необхідно знайти баланс між матеріалом, який подається, та ефектами, що його супроводжують.

При створенні мультимедійної презентації і складанні текстового супроводу слід керуватися такими принципами:

1. Презентація має бути короткою, доступною і ком­позиційно цілісною. Тривалість презентації за сценарієм має складати не більше 20—30 хвилин. Для демонстрації потрібно підготувати приблизно 20—25 слайдів (демон­страція одного слайда займає близько однієї хвилини плюс час для відповідей на запитання слухачів).

2. Під час викладу матеріалу слід виділити декіль­ка ключових моментів і в ході демонстрації час від часу по­вертатися до них, щоб висвітлити питання різнобічно. Це гарантує належне сприйняття інформації вашими слуха­чами.

3. У презентації не має бути нічого зайвого. Кожен слайд має бути ланкою всієї розповіді й працювати на за­гальну ідею презентації.

4. Не слід намагатися «завантажити» в один слайд дуже багато інформації.

5. Додаткові ефекти не повинні перетворюватися на самоціль. їх слід звести до мінімуму і використовувати лише для акцентування уваги глядача на ключових момен­тах демонстрації. Звукові та візуальні ефекти в жодному випадку не повинні виступати на передній план і затуляти корисну інформацію.

При створенні мультимедійних презентацій необхід­но враховувати особливості сприйняття інформації з екра­на комп'ютера. Слід дотримуватися єдиного стилю подання інформації для всього уроку й прагнути уніфікації струк­тури і форми подання матеріалу. Шрифти рекомендується використовувати стандартні — Times New Roman, Arial.

Краще за все обмежитися використанням двох або трьох шрифтів для всієї презентації.

Найбільш ефектно виділяти кольором окремі час­тини тексту та елементи таблиці. Уся презентація вико­нується в одній колірній палітрі, зазвичай на базі одного шаблона. Співвідношення кольорів у кольоровій палітрі інформаційного ресурсу може формувати і певний психо­логічний настрій. Домінування темних кольорів стає при­чиною розвитку пригнобленого психологічного стану, па­сивності. Переважання яскравих кольорів, навпаки, надто збуджує і призводить до втоми зорового аналізатора. Усе це слід враховувати, якщо ви прагнете дотримуватися вимог ергономіки та здоров'язбереження.

Важливо перевіряти презентацію на зручність чи­тання з екрана комп'ютера. Тексти презентації не повинні бути великими. Рекомендується використовувати стислий, інформаційний стиль викладу матеріалу. Щоб привернути й утримати увагу учнів, необхідно подавати максимум ін­формації, використовуючи мінімум слів.

Ураховуючи дослідження психологів, можна сфор­мулювати низку загальних рекомендацій, які слід бра­ти до уваги при розробці способу візуалізації інформації на екрані:

а) інформація на екрані має бути структуроваиою;

б) візуальна інформація має періодично мінятися на аудіоінформацію;

в) темп роботи, а також яскравість кольору і гучність звуку мають варіюватися.

З метою оптимізації вивчення інформації на екра­ні доцільним є використання логічних наголосів, призна­чення яких — привернути увагу користувача до певного об'єкта. Для створення логічних наголосів можна викорис­товувати такі прийоми:

а) зображення головного об'єкта більш яскравим ко­льором;

б) зміна розміру, яскравості, розташування;

в) виділення тексту проблисковим світінням.

При створенні презентацій рекомендується викорис­товувати також прийоми ефекту анімації.

При підготовці мультимедійних презентацій викла­дач має використовувати можливості Інтернету, сучасні мультимедійні енциклопедії та електронні підручники. Електронна презентація постійно поповнюється новими матеріалами й удосконалюється. Сучасні програмні й тех­нічні засоби дозволяють легко змінювати зміст презентації та зберігати великі обсяги інформації. Значну кількість го­тових уроків, створених у PowerPoint, можна знайти в ме­режі Інтернет, на освітянських сайтах.

Всесвітня комп'ютерна мережа Інтернет є основним джерелом мультимедіа-ресурсів для більшості вчителів і школярів. Найбільша проблема, що виникає при робо­ті з Інтернетом, — швидко знайти потрібну мультімедіа-інформацію і розібратися в ній, оцінити її інформаційну цінність. Вирішують цю проблему пошукові сервери, які зберігають мільйони посилань з різних тем і проводять по­шук потрібних документів за запитом користувачів. Пере­лік деяких сайтів хімічної направленості ми наводимо на­прикінці цього розділу.

Застосування нових інформаційних технологій для візуалізації об'єктів та предметів на уроках хімії пов'язане з обладнанням шкільних навчальних кабінетів комп'ютерами, які оснащені технічними засобами мульти-медіа та, бажано, мультимедійними проекторами. На сьо­годнішній час такий тип використання нових інформа­ційних технологій навчання найбільш раціональний для масової школи.

При неможливості встановлення комп'ютерної техніки в кабінетах хімії можлива організація занять з хімії у комп'ютерних класах або самостійна робота учнів у комп'ютерних класах в позаурочний час.

Особливий інтерес сьогодні викликають спеціалізо­вані мультимедіа-засоби, основне призначення яких — під­вищення ефективності навчання. До таких сучасних за­собів, у першу чергу, необхідно віднести інтерактивні мультимедіа-дошки. Вони дозволяють органічно поєднати традиційні та комп'ютерні технології навчання.

Інтерактивна дошка дозволяє проектувати зображен­ня з екрана монітора на проекційну дошку, а також управляти комп'ютером за допомогою спеціальних фломастерів, перебуваючи постійно біля дошки, як це відбувалося б за допомогою клавіатури або маніпулятора «миша». Учитель, проводячи урок, фіксує на дошці ключові моменти своєї розповіді так, як він це робив зазвичай. Це може бути при­клад розв'язання задачі, коротке визначення будь-якого поняття, креслення, графік тощо. Він переходить на новий екран (слайд) у випадку, якщо місця на дошці не вистачає. Кожен слайд може бути оформлений як логічно заверше­ний модуль. Протягом уроку можна повертатися до попе­редніх слайдів, роблячи додаткові позначки або будь-які інші. Кількість слайдів не обмежена.

Коли вчитель пише на дошці, він може обирати прак­тично будь-який колір пера, а також обирати товщину пера, тобто кожен слайд на розсуд учителя для більшої наочнос­ті може бути оформлений різними кольорами і в різному стилі. У своїй розповіді вчитель може використовувати ста­тичні графічні зображення, заготовлені наперед або взяті з попередніх уроків. При цьому він може робити різні по­значки, які зберігаються на використовуваному зображен­ні. Ці позначки можуть бути виконані пером або маркером, властивості яких (колір, товщина, форма, прозорість) мож­на варіювати.

Якщо вчитель використовує у своїй лекції відеофрагмент, тут у нього також існує можливість анотування відеозображення тими самими інструментами, причому у двох режимах, не зупиняючи відеоряд або в режимі паузи. Можливість збереження інформації, що фіксується, в елек­тронному вигляді дозволяє вчителеві використовувати її на наступному уроці при повторенні або надалі на уроках узагальнення знань. Таким чином, учитель безпосередньо на уроці готує навчально-методичний матеріал для подаль­ших занять.

Збережена інформація може буси передана учням в електронному або паперовому вигляді для самостійної ро­боти на уроці або вдома. Інформація, збережена у формі відеоролика, може використовуватися на уроці як тренажер на етапі закріплення знань.

Але слід пам'ятати, що мультимедійні засоби на­вчання не можуть цілком замінити живе спілкування з учителем, живе спостереження за речовинами та явища­ми. Навіть найбільш досконалі мультимедійні комп'ютерні моделі зостануться не більш як яскравими ілюстраціями при відсутності творчого підходу в учителя та інноваційної методологічної компоненти у використанні інформаційних технологій. Застосування сучасних засобів навчання має підпорядковуватися педагогічним та методичним задумам вчителя і забезпечувати підвищення ефективності навчаль­ного процесу.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; просмотров: 159; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.022 с.)