Стаття 3. Право громадян України на освітуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 3. Право громадян України на освіту1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується:

• розгалуженою мережею навчальних закладів, заснова­них на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти;

• відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповід­но до здібностей, інтересів громадянина;

• різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем.

Стаття 6. Основні принципи освіти

Основними принципами освіти в Україні є:

• доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

• рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;

• гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюд­ських духовних цінностей;

• органічний зв'язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями;

• незалежність освіти від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

• науковий, світський характер освіти;

• інтеграція з наукою і виробництвом;

• взаємозв'язок з освітою інших країн;

• гнучкість і прогностичність системи освіти;

• єдність і наступність системи освіти;

• безперервність і різноманітність освіти;

• поєднання державного управління і громадського само­врядування в освіті.

 

Стаття 57. Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів

1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:

• належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслу­говування;

• підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;

• правовий, соціальний, професійний захист;

• компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці;

• призначення і виплату пенсії відповідно до чинного зако­нодавства;

• встановлення підвищених посадових окладів (ставок за­робітної плати) за наукові ступені і вчені звання;

• виплату педагогічним і науково-педагогічним праців­никам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад З роки — 10 відсотків, понад 10 років — 20 відсотків, по­над 20 років — ЗО відсотків.

 

 

Закон України

«Про загальну середню освіту»

(від 13 травня 1999 року М 651-ХІУ)

http://www.mon.gov.ua/laws/Zakon_651.doc

Витяг:

Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти

Завданнями загальної середньої освіти є:

• виховання громадянина України;

• формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

• виконання вимог Державного стандарту загальної серед­ньої освіти, підготовка учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;

• виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод лю­дини і громадянина, почуття власної гідності, відпові­дальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

• реалізація права учнів (вихованців) на вільне формуван­ня політичних і світоглядних переконань;

• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

• виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здо­ров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового спосо­бу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічно­го здоров'я учнів (вихованців).

 

Національна доктрина розвитку освіти

(затверджено Указом Президента України від 17.04.2002р. № 347/2002)

http://www.mon.gov.ua/laws/Uka2_Pr__347.doc

Витяг:

2. Пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти є:

• особистісна орієнтація освіти;

• формування національних і загальнолюдських цінностей;

• створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти;

• постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;

• розвиток системи безперервної освіти та навчання протя­гом життя;

• пропаганда здорового способу життя;

• розширення україномовного освітнього простору;

• забезпечення освітніх потреб національних меншин;

• забезпечення економічних і соціальних гарантій для про­фесійної самореалізації педагогічних, науково-педаго­гічних працівників, підвищення їх соціального статусу;

• розвиток дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти у сільській місцевості та професійно-технічної освіти;

• органічне поєднання освіти і науки, розвиток педагогіч­ної та психологічної науки, дистанційної освіти;

• запровадження освітніх інновацій, інформаційних тех­нологій;

• створення індустрії сучасних засобів навчання і вихован­ня, повне забезпечення ними навчальних закладів;

• створення ринку освітніх послуг та його науково-мето­дичного забезпечення;

• інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світово­го освітніх просторів.

 

Державна програма «Вчитель»

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 р.М 379)

http://www.mon.gov.ua/laws/KMU_379.doc

Конвенція про права дитини

(ратифікована Постановою Верховної Ради)

Від 27.02.91 № 789-ХІІ)

http://www.mon.gov.ua/education/average/convention.doc

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)

(затверджено постановою Колегії МОН України та Президією АПН України від 22.11.2001 № 12/5-2)

http://www.mon.gov.ua/education/average/concept.doc

Витяг:

Вступ

Освіта XXI століття — це освіта для людини. її стри­жень — розвиваюча» культуротворча домінанта, вихован­ня відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни. Загальна серед­ня освіта має забезпечити умови для морального, інтелекту­ального, фізичного, художньо-естетичного розвитку учнів, виховання громадянина демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цін­ностями, незамінними чинниками соціального прогресу.

<...>

Загальноосвітня школа України має здійснити прорив до якісно нової освіти всіх дітей шкільного віку. Це вимагає пріоритетної уваги до навчального змісту і ме­тодик, які формують світогляд, ціннісні орієнтації, умін­ня самостійно вчитися, критично мислити, користуватись комп'ютером, здатність до самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності, вміння і на­вички, необхідні для життєвого і професійного вибору.

 

Основними Завданнями загальноосвітньої школи є:

• різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб;

• збереження і зміцнення морального, фізичного і психіч­ного здоров'я вихованців; виховання школяра як грома­дянина України, національно свідомої, вільної, демокра­тичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відпо­відальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

• формування у школярів бажання і уміння вчитися, ви­ховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосу­вання здобутих знань;

• становлення в учнів цілісного наукового світогляду, за-гальнонаукової, загальнокультурної, технологічної» ко­мунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспіль­ство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізна­вальної і практичної діяльності;

• виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, форму­вання готовності до свідомого вибору і оволодіння май­бутньою професією;

• виховання школяра як людини моральної, відповідаль­ної, людини культури з розвиненим естетичним і етич­ним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

 

Методологічною основою визначення змісту шкільної освіти є загальнолюдські і національні цінності, центрова-ність на актуальних і перспективних інтересах дитини.

<...>

Формуючи зміст природознавчої галузі, слід пере-структурувати його, чітко визначивши послідовність і три­валість вивчення її складових по класах, посилити прак­тичний характер змісту, його гуманітарну спрямованість, що сприятиме більш переконливому розкриттю ролі люди­ни у пізнанні природи, цілісності його сприйняття. Зміст цієї галузі закладає підвалини формування наукового сві­тогляду і стилю мислення, є основою розуміння сучасних технологій і виробництв, розвитку екологічного мислен­ня. Він реалізується через традиційні навчальні предмети і курси фізики, хімії, біології, географії, астрономії, а та­кож шляхом їх інтеграції на певних етапах навчання.

Державний стандартПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.012 с.)