Особливості реалізації етапів сучасного урокуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості реалізації етапів сучасного уроку         
Етап Дидактичні - завдання Зміст етапу Умови досягнення позитивних результатів
Орга- Підготува- Взаємні вітання Вимогливість,
  нізація , ти учнів до вчителя й учнів; стриманість,
  початку роботи на фіксація відсут- зібраність
  заняття занятті, ви- ніх; перевірка зов- учителя; сис-
    значити мету нішнього стану тематичність
    й завдання класного примі- організацій-
    уроку щення; перевірка підготовленості учнів до уроку; організація уваги й внутрішньої готовності ного впливу; послідовність у пред'явленні вимог
Всебічна Установити Перевірка різ- Оперативність
  перевірка правильність ними методами учителя, ці-
  виконан- і усвідом- ступеня засво- льова спрямо-
  ня до- леність єння заданого ваність його
  машнього виконання додому матеріа- діяльності;
  завдання всіма учнями лу; визначення використання
    домашнього типових помилок вчителем сис-
    завдання; гли- і з'ясування їх теми прийомів,
    боко й всебіч- причин; ліквіда- що дозволяють
    но перевірити ція виявлених не- перевірити до-
    знання учнів; доліків; перевірка машнє завдан-
    усунути в ході ступеня сформо- ня в більшості
    перевірки ви- ваності загально- учнів класу,
    явлені пробі- навчальних починаючи від
    ли в знаннях, умінь і навичок; фронтальної
    з'ясувати їх коментування бесіди, інди-
    причини, звітів учнів; відуального
    удосконалю- оцінювання опитування
    вати ключові   й кінчаючи тес-
    учнівські ком-   товою перевір- •
    петентності   кою. Постанов­ка додаткових питань для перевірки

 

Показники виконання дидактичного завдання уроку Вимоги до реалізації дидактичного завдання уроку Способи активізації на уроці Помилки, яких припускаються при реалізації
Повна готовність Короткочасна ор- Запис на Немає єд-
класу й облад- ганізація проце- дошці мети ності вимог
нання, швидке су; вимогливість, уроку. По- до учнів; не
включення учнів стриманість ви- відомлення стимулю-
у діловий ритм, кладача; яскраво асистентів, ється їхня
організація уваги виражена консультан- пізнавальна
всіх учнів. вольова спрямо- тів про готов- активність
Короткочасність ваність діяльнос- ність класу  
організаційного ті; стимуляція до роботи  
моменту діяльності учнів, її цілеспрямова­ність    
Перевірка вчите- Навчальний Використан- Одноманіт-
лем за короткий характер опиту- ня різних ність уроків
проміжок часу вання, наявність форм і мето- і методів
(5—7 хвилин) рів- пошукових і про- дів контро- опитування;
ня знань більшос- блемних завдань. лю. Пошу- відсутність
ті учнів, а також Оптимальність кові, творчі, урахування
з'ясування їхньої сполучення індивідуаль- індивідуаль-
глибини, усвідом- контролю, само- ні завдання них особли-
леності, гнучкості контролю й взає- учням, востей учнів
й оперативності, моконтролю. стимулюван- і специфіки
уміння викорис- Облік вікових ня учнів навчального
тати знання на і індивідуальних до оволодін- матеріалу.
практиці. Мож- особливостей ня раціо- Репродуктив-
ливість у ході дітей. Усвідомле- нальними ний харак-
перевірки домаш- ність діяльності прийомами тер питань
нього завдання учнів; залучення самоосвіти і завдань.
актуалізувати учнів до виправ-   Слабка акти-
й скорегувати опо- лення помилок   візація учнів
рні поняття; лік-     у процесі
відувати причини     перевірки.
виявлених недолі-     Відсутність
ків. Рецензування     аргументів
відповідей учнів;     при оціню-
активна     ванні
             

 

Етап Дидактичні - завдання Зміст етапу Умови досягнення позитивних результатів  
        міцності, гли-
        бини усвідом-
        леності знань;
        створення при
        опитуванні
        нестандартних
        ситуацій; залу-
        чення за допо-
        могою спеці-
        альних завдань
        всіх учнів
        до активної
        участі в пошуку
        більш повних
        і правильних
        відповідей на
        поставлені
        питання
Підго- Забезпечення Повідомлення Уміння вчителя
  товка до мотивації мети, теми й за- чітко й одно-
  активного й прийняття вдань вивчення значно визначи-
  й сві- учнями мети нового матеріалу; ти освітню мету
  домого навчально- показ його прак- уроку, показати
  засвоєння пізнавальної тичної значи- учням, чого
  нового ма- діяльності, мості; постановка вони повинні
  теріалу актуаліза- перед учнями навчитися
    ція опорних навчальної про- в ході уроку,
    знань і вмінь блеми якими умін­нями повинні опанувати. Варіативність прийомів по­відомлення учням мети на різних уроках
                   

 

 

Показники ви­конання дидак­тичного завдання уроку Вимоги до реалі­зації дидактич­ного завдання уроку Способи активізації на уроці Помилки, яких при-пускаються при реалі-зації
діяльність усього      
класу в ході      
перевірки знань      
окремих учнів      
Готовність учнів Активність Способи Зневажан-
до активної пізнавальної мотивації, ня даним
навчально- діяльності учнів атракції, етапом уроку
пізнавальної ді- на наступних визначення приводить
яльності на основі етапах; ефектив- значущості до відсутнос-
опорних знань, ність сприйняття для учнів ті мотивації
розуміння учнями й осмислення нового на- навчальної
практичної зна- нового матеріалу вчального діяльності
чимості досліджу-   матеріалу, учнів
ваного матеріалу   навчальної  
(з'ясовується   проблеми  
на наступних      
етапах уроку)      

 

    Дидактичні   Умови досяг-
Етап   Зміст етапу нення позитив-
    завдання   них результатів
Засвоєн- Дати учням Організація Використання
  ня нових конкретне уваги; повідо- прийомів, що
  знань уявлення млення вчителем підсилюють
  і способів про факти, нового матеріалу; сприйняття
  дій явища, що забезпечення істотних сторін
    вивчаються, сприйняття, навчального
    а також сфор- усвідомлення, матеріалу.
    мулювати запам'ятовування Постановка
    основні пра- первинної сис- перед учнями
    вила, прин- тематизації й проблемної си-
    ципи, закони. узагальнення туації, викорис-
    Забезпечити цього матеріалу тання методу
    сприйняття, учнями. евристичної
    осмислення Повне й точне бесіди. Вико-
    й первинне визначення від- ристання само-
    запам'я- мітних ознак ви- стійної роботи
    товування вчаємих об'єктів учнів, різних
    учнями і явищ, фіксація прийомів мис-
    знань, засво- на них уваги лення (аналізу,
    єння способів учнів. Запис у порівняння,
    дій, зв'язків зошитах форму- абстрагування,
    і відносин лювань, опорних узагальнення,
    в об'єкті ви- пунктів плану, конкретизації).
    вчення узагальнюючих таблиць, тез конспекту Актуалізація особистого до­свіду й опорних знань учнів. Використання комп'ютерної техніки

 

 

Показники ви­конання дидак­тичного завдання уроку Вимоги до реалі­зації дидактич­ного завдання уроку Способи активізації на уроці Помилки, яких при­пускаються лри реалі­зації
Активні дії учнів Чітка постановка Використан- Немає
з об'єктом вивчен- перед учнями за- ня нестан- чіткості
ня; максимальне вдань вивчення дартних в постанов-
використання нової теми, сти- форм і мето- ці завдань,
самостійності муляція інтересу дів навчан- не виділене
в добуванні знань до розглянутого ня. Високий головне,
і оволодінні спосо- питання. Забез- ступінь само- не система-
бами дій. печення належ- стійності тизований
Показником ефек- ної науковості, учнів при ви- і не за-
тивності засвоєн- доступності вченні нового кріплений
ня учнями нових й систематич- матеріалу. матеріал,
знань і вмінь є та- ності викладу Використан- непов'язаний
кож правильність матеріалу. Кон- ня мульти- з раніше
їхніх відповідей центрація уваги медійних вивченим.
і дій у процесі на головному. засобів для Використо-
бесіди й актив- Оптимальність забезпечення вується недо-
на участь класу темпу й системи наочності ступний для
в підбиванні під- методів вивчення   учнів рівень
сумків, а також нового матеріалу   викладу
в оцінці якості     матеріалу
знань учнями на      
наступних етапах      
навчання      

 

Етап Дидактичні завдання Зміст етапу Умови досяг­нення позитив­них результатів  
Первинна Установлення Перевірка вчите- Створешія не-  
  перевірка правильності лем глибини ро- стандартних  
  розумін- й усвідомле- зуміння учнями ситуацій при  
  ня учня- ності засво- навчального мате- використанні  
  ми нового єння нового ріалу. Постановка знань; звер-  
  матеріалу навчального питань за змістом тання вчителя  
    матеріалу, нових понять, до класу з про-  
    виявлення на встановлення ханням допо-  
    пробілів зв'язку між на- внити, уточнити  
    і невірних вчальними факта- або виправити  
    уявлень і їх ми, на виявлення відповідь учня,  
    корекція закономірностей. знайти інше,  
      Учитель запитує більш ра-  
      середніх і слабких ціональне  
      учнів, клас залу- розв'язання  
      чається до оцінки йт. д.; облік до-  
      їхніх відповідей, даткових від-  
      по ходу перевірки повідей за кіль-  
        кістю й ха-  
        рактером при  
        з'ясуванні пробі-  
        лів у розумінні  
        учнями нового  
        матеріалу  
Закрі­плення знань і способів дій Забезпечити засвоєння нових знань і способів дій на рівні застосування в зміненій ситуації Самостійна робота учнів з новим матеріалом. Виконання за вдань на закрі­плення отрима­них знань і вмінь у стандартних і нестандартних ситуаціях Вироблення вмінь оперу­вати раніше отриманими знаннями, розв'язувати практичні й теоретичні завдання, ви­користання різноманітних  

 

 

     
  Показники ви­конання дидак­тичного завдання уроку Вимоги до реалі­зації дидактич­ного завдання уроку Способи активізації на уроці Помилки, яких при­пускаються при реалі­зації
  Засвоєння сутності засво­юваних знань і способів дій на репродуктивному рівні. Ліквідація типових помилок і невірних уявлень в учнів Усвідомленість нового матеріалу більшістю слаб­ких і середніх учнів, усунення про­білів у розумінні учнями нового матеріалу Постановка питань, що вимагають активної розумової діяльності учнів Питання пропонують­ся в тій по­слідовності, що й вивчен­ня нового матеріалу
  Уміння учнів співвідносити між собою факти, поняття, прави­ла й ідеї; уміння відтворювати основні ідеї нового матеріалу, уміння виділити істотні ознаки провідних понять, Доступність, по­слідовність вико­нуваних завдань, самостійність учнів при цьому. Надання учням диференційо­ваної допомоги, аналіз помилок, забезпечення контролю Розмаїтість завдань, їхня практична спрямова­ність   Завдання пропону­ються в тій самій логіці, що й вивчен­ня нового ма­теріалу. Од­номанітність способів закріплення. Мало часу
           

 

  Етап Дидактичні Зміст етану Умови досяг­нення позитив-  
  п/п       них результатів  
          форм закріплення знань  
  Узагаль- Формуван- Організація ді- Уміння вчителя  
    нення ня цілісної яльності учнів ставити пи-  
    й систе- системи про- з переведення тання, давати  
    матизація відних знань окремих знань завдання,  
    знань з теми, курсу, виділення і вмінь у цілісну систему знань спрямовані на узагальню-  
      світоглядних навчального пред- ючу діяльність  
      ідей мета. Складання учнів з вклю-  
        схем, таблиць, ви- чення частини  
        конання проектів знань у цілісну  
        і т. п. систему  
  Контроль Глибока Перевірка якості Використання  
    і само- всебічна навчальних до- додаткових  
    перевірка перевірка сягнень, перевір- завдань для  
    знань якості й рівня ка рівня форму- перевірки сві-  
      оволодіння вання загальних домості знань,  
      знаннями навчальних використання  
      й способами умінь, визначення нестандартних  
      дій. Виявлен- позитивних і не- ситуацій. Опора  
      ня пробілів гативних сторін на допомогу  
      у знаннях у знаннях. Реко- учнів при  
      і забезпе- мендації учням взаємоперевірці  
      чення їхньої щодо усунення або рецензуван-  
      корекції. пробілів у зна- ні відповідей  
      Стимулюван- ннях      
      ня учнів до самоосвіти        

 

  Показники ви-конання дидак­тичного завдання уроку Вимоги до реалі­зації дидактич­ного завдання уроку Способи активізації на уроці Помилки, яких при­пускаються нри реалі­зації
  конкретизувати їх. Активність учнів й самоконтролю при виконанні завдань   приділяєть­ся на закрі­плення. Упор робиться не на головному
  Активна продук­тивна діяльність учнів з включення частини в ціле, класифікації й систематиза­ції, виявленню внутрішньопред-метних і міжкур-сових зв'язків   Розвиток загально-навчальних умінь, розви­ток творчого й критичного мислення Розмаїтість завдань, їхня творча спря­мованість Учитель самостійно робить уза­гальнюючі висновки, пропонує готові кла­сифікації, не залучаю­чи учнів до осмислення зв'язку між поняттями
  Одержання досто­вірної інформації про досягнення всіма учнями запланованих результатів на­вчання     Всебічність пере­вірки навчаль­них досягнень. Рецензування відповідей учите­лем або учнями, конкретність пропозицій з усу­нення пробілів у знаннях Передача учням функ­цій учителя при організа­ції взаємо­перевірки й самопере­вірки * Використан­ня контролю тільки для оцінювання навчальних досягнень без проведен­ня корекції засвоєних знань

 

 

п/п Етап Дидактичні завдання Зміст етапу Улови досяг­нення позитив­них результатів  
Підбиття підсумків заняття й рефлек­сія Проаналізу­вати, дати оцінку успіш­ності в до­сягненні мети й намітити перспективу наступної роботи. Стимулюва­ти учнів до усвідомлення основних етапів, спо­собів власної навчальної діяльності, її цілей і ре­зультатів Самооцінка й оцінка роботи класу й окремих учнів. Аргумента­ція виставлених оцінок, зауважен­ня щодо уроку, пропозиції про можливі зміни на наступних уроках Чіткість, лаконічність, максимум учас­ті школярів в оцінці власної діяльності і її результатів    
Інформа­ція про домашнє завдання, інструк­таж з його виконан­ня Забезпечити розуміння мети, змісту й способів виконання домашнього завдання Інформація про домашнє завдан­ня, інструктаж з його виконання; перевірка розу­міння учнями змісту роботи й способів її ви­конання, пере­вірка відповідних записів Спокійне, терп­ляче пояснення змісту роботи, прийомів і по­слідовності її виконання. Обов'язкове й систематич­не виконання етапу в межах уроку; уміння дати короткі вказівки одне одному щодо виконання за­вдання    

 

Показники виконання дидактичного завдання уроку Вимоги до реалізації дидактичного завдання Способи активізації на уроці Помилки яких припускаються при реалізації
Адекватність самооцінки учня і оцінки вчителя. Одержання учня- ми інформації про реальні результа- ти навчання. Відкритість учнів в осмисленні своїх дій і самооцінці. Засвоєння прин- ципів саморегу- ляції й співробіт- ництва Остаточне при- Використан- Подані жуж-
своєння при- ня алгорит- мом етапи,
дбаних знань му оцінки підбивання
учнями. роботи класу, підсумків
Усвідомлення учителя уроку після
учнями значу- й окремих дзвінка,
щості отрима- учнів. відсутність
них результатів Стимуляція даного етапу.
і готовність висловлення Розплив-
використати їх особистої чатість,
для досягнен- думки про необ'єк-
ня навчальних урок і спосо- тивність
цілей би роботи на в оцінці,
  ньому відсутність заохочення
  Успішне виконан- ня домашнього завдання всіма учнями відповідно до рівня їхнього розвитку   Оптимальність Диференціа- Інформація
об'єму й склад- ція завдань, про домашнє
ності домаш творчий завдання піс-
нього завдання. характер їх ля дзвінка.
Попередження виконання Великий об-
про можливі (інтерв'ю, сяг і висока
труднощі й спо- захист про- складність.
соби їх ліквіда- ектів) Відсутність
ції. Підвищення   інструктажу,
інтересу до   ясності мети
домашнього за   й способів
вдання   виконання

 

 

Основні етапи сучасного уроку

• Організаційний момент, що характеризується зовнішньою й внутрішньою (психологічною) готовністю учня до уроку;

• перевірка домашнього завдання (перевірка пройде­ного матеріалу марна, якщо не стосується нового мате­ріалу);

• перевірка знань, умінь і навичок учнів, необхідних для сприйняття нового матеріалу (актуалізація);

• постановка мети й завдань уроку перед учнями + мотивація;

• організація сприйняття й осмислення нової інфор­мації, тобто засвоєння початкових знань — це централь­на ланка уроку;

• первинна перевірка розуміння нового матеріалу;

• організація засвоєння способів діяльності шляхом відтворення інформації й виконання вправ щодо її застосу­вання за зразком (можлива зміна варіантів);

• творче застосування й добування знань, освоєння способів діяльності шляхом розв'язання проблемних за­вдань, побудованих на основі раніше засвоєних знань і вмінь;

• узагальнення вивченого на уроці й введення його в систему раніше засвоєних знань;

• домашнє завдання до наступного уроку, у тому числі раніше пройденого навчального матеріалу, необхідно­го для сприйняття наступної теми;

• рефлексія й підбиття підсумків уроку, у тому чис­лі оцінка діяльності учнів і оголошення оцінок.

Методи навчання

Поняття методу навчання

Метод (від грец. слова тегойоь — буквально: шлях до чого-небудь) означає спосіб досягнення мети, певним чином упорядковану діяльність.

Щодо визначення методу навчання в літературі існу­ють різні підходи:

1) це спосіб діяльності вчителя й учнів;

2) сукупність прийомів роботи;

3) шлях, по якому вчитель веде учнів від незнання до знання;

4) система дій учителя й учнів і т. д.

Навчання як взаємодія вчителя й учня обумовлене як його метою забезпечити засвоєння новим поколінням накопичених суспільством знань і досвіду, так і індивіду­альними цілями розвитку особистості. Ю. Д. Бабанський методом навчання називає «спосіб упорядкованої взаємоза­лежної діяльності викладача й учнів, діяльності, спрямо­ваної на розв'язання завдань освіти, виховання й розвитку в процесі навчання».

Метод навчання — спосіб упорядкованої взаємоза­лежної діяльності вчителя й учнів, діяльності, спрямо­ваної на розв'язання завдань навчання.

Процес навчання обумовлений також реальними на­вчальними можливостями учнів, у момент навчання. Тому І. Я. Лернер дає таке визначення методу навчання: метод навчання як спосіб досягнення мети навчання являє собою систему послідовних і впорядкованих дій учителя, що орга­нізує за допомогою певних засобів практичну й пізнаваль­ну діяльність учнів щодо засвоєння соціального досвіду. У цьому визначенні автор підкреслює, що діяльність учи­теля в навчанні, з одного боку, обумовлена метою навчан­ня, закономірностями засвоєння й характером навчальної діяльності учнів, а з іншого — сама обумовлює навчальну діяльність учнів, реалізацію закономірностей засвоєння й розвитку.

Головна думка, основна ідея, покладена в слово «ме­тоді» як педагогічний термін,— це вказівка до педагогічно доцільної дії, приписання, як діяти. Метод навчання — це система регулятивних принципів і прнвил організації педа­гогічно доцільної взаємодії педагога й учнів, застосовувана для певного кола завдань навчання, розвитку й виховання. Таким чином, у цьому визначенні підкреслюється, що ме­тод містить у собі й правила дії, і самі способи дії.

Метод нерідко визначається як сукупність прийомів діяльності. Будь-який метод навчання можна уявити собі як такий, що складається із сукупності методичних при­йомів, які забезпечують розв'язання завдань, навчання. Таким чином, методичний прийом уважають частиною ме­тоду навчання.

Метод — сукупність методичних прийомів.

Порівняння різних визначень показує, що вони не су­перечать одне одному, а доповнюють одне одного.

Класифікація методів навчання

Оскільки методи навчання численні й мають множин­ну характеристику, то їх можна класифікувати за кількома підставами. Найбільш ранньою класифікацією є розподіл методів навчання на методи роботи вчителя (розповідь, пояснення, бесіда) і методи роботи учнів (вправи, само­стійна робота). У наш час методи навчання класифікують:

1. За джерелами передачі й характеру сприйняття інформації — система традиційних методів (Е.Я. Голант, І. Т. Огородніков, С. І. Перовський):

• словесні методи (розповідь, бесіда, лекція та ін.);

• наочні (показ, демонстрація та ін.);

• практичні (лабораторні роботи, твори та ін.).

2. За характером взаємної діяльності вчителя й уч­нів — система методів навчання І. Я. Лернєра —М.Н. Скат-кіна:

• пояснювально-ілюстративний метод (інформацій­но-рецептивний),

• репродуктивний метод,

• метод проблемного викладу,

• частково-пошуковий, або евристичний, метод,

• дослідницький метод.

3. За основними компонентами діяльності вчителя — система методів Ю. К. Бабанського, що включає три більші групи методів навчання:

• методи організації й здійснення навчально-пі­знавальної діяльності (словесні, наочні, практичні, репродуктивні й проблемні, індуктивні й дедуктив­ні, самостійні роботи й роботи під керівництвом ви­кладача);

• методи стимулювання й мотивації навчання (мето­ди формування інтересу — пізнавальні ігри, ана­ліз життєвих ситуацій, створення ситуацій успіху; методи формування обов'язку й відповідальності в навчанні — роз'яснення суспільної й особистісної значимості навчання, пред'явлення педагогічних вимог);

• методи контролю й самоконтролю (усний і письмо­вий контроль, лабораторні й практичні роботи, про­грамований контроль, фронтальний і диференційо­ваний, поточний і підсумковий).

4. За сполученням зовнішнього й внутрішнього в ді­яльності вчителя й учня — система методів М. І. Махмуто-ва, що включає систему методів проблемно-розвиваючого навчання:

• монологічний,

• показовий,

• діалогічний,

• евристичний,

• дослідницький,

• алгоритмічний,

• програмований.

5. За сполученням методів викладання з відповідни­ми методами навчання (М. І. Махмутов):

• інформаційно-узагальнюючий і виконавський,

• пояснювальний і репродуктивний,

• інструктивно-практичний і продуктивно-практич­ний,

• пояснювально-спонукальний і частково-пошуковий,

• спонукальний і пошуковий.

6. За основними дидактичними завданнями, реалізо­ваними на даному етапі навчання (М. А. Данилов, Б. П. Єси-пов):

• методи придбання знань,

• методи формування вмінь і навичок,

• методи застосування знань,

• методи творчої діяльності,

• методи закріплення,

• методи перевірки знань, умінь, навичок.

В. Ф. Паламарчук і В. І. Паламарчук запропонували модель методів навчання, у якій у єдності сполучаються джерела знань, рівень пізнавальної активності й самостій­ності учнів, а також логічний шлях навчального пізнання. В.Гузєєв виділяє такі методи навчання: репродуктивний (пояснювально-ілюстративний), програмований, евристич­ний, проблемний, модельний.

Різні точки зору на проблему класифікації методів відбивають їх різноманіття.

Розглянемо деякі найчастіше використовувані кла­сифікації методів навчання більш докладно.

Розповсюдженою є класифікація методів навчання за джерелом одержання знань. Відповідно до такого підхо­ду виділяють:

а) словесні методи (джерелом знання є усне або дру­коване слово);

б) наочні методи (джерелом знань є спостережувані предмети, явища, наочне приладдя);

в) практичні методи (учні отримують знання й виро­бляють уміння, виконуючи практичні дії).

Словесні методи

Словесні методи традиційно займають провідне місце в системі методів навчання. Були періоди, коли вони були майже єдиним способом передачі знань. Прогресивні педа­гоги (Я. А. Коменський, К. Д. Ушинський та ін.) виступали проти абсолютизації їхнього значення, доводили необхід­ність доповнення їх наочними й практичними методами. У наш час їх нерідко називають застарілими, «неактив­ними». Але до оцінки цієї групи методів треба підходити об'єктивно. Словесні методи дозволяють у найкоротший строк передати велику за обсягом інформацію, поставити перед учнями, проблеми й указати шляхи їх розв'язання. Слово активізує уяву, пам'ять, почуття учнів.

Словесні методи поділяють на такі види: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, лекція, робота з книгою.

Розповідь

Метод розповіді припускає усний оповідальний ви­клад змісту навчального матеріалу, який не переривається питаннями до учнів. Цей метод застосовується на всіх ві­кових етапах навчання. Змінюється лише характер розпо­віді, його обсяг, тривалість.

До розповіді, як методу викладу#<Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.016 с.)