Рекомендації щодо організаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендації щодо організаціїРоботи з охорони праці та безпеки

Життєдіяльності при викладанні хімії

Забезпечення безпечних умов праці при викладанні хімії в школі — одна з найважливіших складових робо­ти вчителя хімії. Правильне збереження та безпечне ви­користання реактивів, дотримання вимог протипожежної безпеки та норм санітарії є запорукою безпеки вчителів та учнів, які вивчають хімію.

Організувати систематичну роботу з охорони праці при викладанні хімії можливо за умови наявності у вчите­ля чіткого плану та алгоритму дій з питань охорони праці та при виконанні вчителем хімії своїх обов'язків з охорони пращ..

На початку навчального року слід підготувати кабінет та лаборантську відповідно до санітарно-гігієнічних норм. Адміністрація школи повинна забезпечити кабінет хімії пе­резарядженим вуглекислотним вогнегасником та первинни­ми засобами пожежогасіння, перевірити роботу вентиляції, водопроводу та каналізації.

Необхідно перевірити наявність реактивів і записи в журналі обліку використання реактивів. Форма такого журналу або матеріальної книги наведена в додатку 2 По­ложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчаль­них закладів.

Форма матеріальної книги

в№ Назва реактиву, матеріалу Специфіка реактиву Одиниці вимірювання Наявність (за роками)  
  Роки обліку
                 

Реактиви рекомендується записувати за групами збе­рігання. Систематично ведучи цей журнал, завідувач кабі­нетом хімії чи вчитель хімії завжди буде мати інформацію про наявність та кількість хімічних реактивів, а також їх використання. Така інформація дуже важлива, по-перше, для звітності та списання реактивів і, по-друге, для їх при­дбання.

Особливу увагу необхідно звернути на зберігання реактивів за групами у шафах та сейфі відповідно до ви­мог, які наведені у «Правилах безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях)

хімії загальноосвітніх навчальних закладів» (розділ 6). Пе­релік наявних реактивів із зазначенням групи зберігання рекомендується мати на дверцятах шафів та сейфа. Не до­зволяється зберігати у приміщенні лаборантської матеріа­ли, які непридатні для використання або мають простроче­ний термін зберігання»

Необхідно перевірити стан аптечки та наявність у ній медикаментів, перев'язувальних засобів та приладдя згідно зі списком, наведеним у додатку б «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (ла­бораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів». На дверцятах аптечки повинен бути перелік медикаментів, які в ній містяться. Поряд з аптечкою у доступному місці рекомендується мати інструкцію щодо надання першої ме­дичної допомоги.

Слід перевірити наявність і стан спецодягу та засобів індивідуального захисту (халати, гумові рукавиці, захисні окуляри) та у разі потреби замінити або випрати спецодяг. Рекомендується зберігати спецодяг у спеціальних шафах, а після роботи розвішувати у лаборантській для провітрю­вання. Не дозволяється зберігати халати разом з верхнім одягом. Відповідальність за забезпечення спецодягом учнів і працівників у кабінеті хімії несе керівник навчального закладу (пункт 5.1.16 «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хі­мії загальноосвітніх навчальних закладів»).

До початку навчального року необхідно розробити (або переглянути) інструкцію з охорони праці для кабіне­тів (лабораторій) хімії, інструкцію про засоби безпеки при проведенні практичних робіт з хімії, інструкцію про дотри­мання правил пожененої безпеки в кабінеті хімії.

Інструкції повинні бути затверджені керівником на­вчального закладу та набувають чинності з дня їх затвер­дження.

Розробка інструкцій з охорони праці проводиться на основі інструкцій-зразків, які наводяться в Положенні про розробку інструкцій з охорони праці з внесенням змін і до­повнень стосовно конкретних умов певного кабінету (лабо­раторії) хімії та з урахуванням вимог нормативних актів, які набули чинності після затвердження відповідних інструкцій-зразків. Перегляд інструкцій з охорони праці для кабінетів (лабораторій) хімії проводиться не рідше од­ного разу на три роки з внесенням, в разі потреби, змін і до­повнень. Титульний аркуш, перша та остання сторінки ін­струкції оформляються згідно з вимогами положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Інструкції з охорони праці в кабінеті (лабораторії) хімії реєструються в журналі реєстрації інструкцій з охо­рони праці. Видача інструкцій вчителю хімії реєструється в журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Комплект інструкцій з охорони праці для кабінетів (лабораторій) хімії повинен постійно зберігатися у вчителя хімії та знаходитися у певному, доступному для учнів міс­ці. Крім наявності в кабінеті хімії затверджених інструк­цій з охорони праці бажано мати куточок наочної агітації з правил техніки безпеки при роботі в кабінеті хімії.

Звертаємо особливу увагу молодих вчителів хімії на обов'язкове виконання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 р. № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знаньзпитаньохоронипрацівзакладах, установах, організа­ціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», в якому йде мова про порядок проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

На початку занять у кабінеті (на першому уроці кож­ного навчального року) вчитель проводить первинний ін­структаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності, на якому знайомить учнів з текстом інструкцій з охорони пра­ці та безпеки життєдіяльності при проведенні робіт у кабі­неті (лабораторії) хімії.

Сторінка журналу формат А4

Дата проведення інструктажу Прізвище ім’я та по батькові особи, яка інструктується Клас, група, лабораторія, кабінет тощо
       

 

 

Вид інструктажу, його зміст, номер та найменування інструкції Прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, яка проводить інструктаж Підпи особи яка прводила інструктаж Підпис особи яку інструктували
       

 

Первинний інструктаж обов'язково реєструється в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяль­ності для учнів, який зберігається в кабінеті. Такий жур­нал можна знайти у продажу в спеціалізованих магазинах. Наводимо зразок оформлення сторінки журналу реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Учні розписуються у журналі реєстрації інструкта­жів з питань охорони праці, починаючи з 14 років (з 9 кла­су). Учні, яким ще не виповнилось 14 років, у журналі реєстрації інструктажів не розписуються, але реєстрація інструктажу з питань охорони праці і для них обов'язкова. При оформленні журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці необхідно робити записи напроти кожного прізвища учня (дата, клас, номер інструкції, прізвище вчи­теля та його підпис). Нумерація за списком учнів по всіх класах повинна бути наскрізною. Особливу увагу слід звер­нути на дату інструктажу, яка повинна відповідати даті відвідування учнем навчальних занять. Підпис учителя, який проводив інструктаж, є обов'язковим.

Первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності, який проводиться вчителем хімії перед початком кожної практичної роботи чи лабораторного досліду, обов'язково реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторін­ці предмета в розділі про запис змісту уроку згідно з п.5.13 Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, орга­нізаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304). Учитель при проведенні цьо­го інструктажу наголошує учням на тих питаннях інструк­ції, "які стосуються даної практичної роботи чи досліду.

Позаплановий інструктаж проводиться з учнями в ка­бінеті (лабораторії) хімії при порушеннях ними вимог ін-|М* струкції з охорони праці» що можуть призвести або призве­ли до травм, аварійних ситуацій, пожеж, у разі нещасних випадків за межами закладу освіти під час проведення екскурсій. Реєстрація позапланового інструктажу прово­диться в журналі реєстрації інструктажів, що зберігається в кожному кабінеті.

Цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльні про­водиться з учнями у разі організації поза навчальних захо-3* дів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні !* походи, наукова-дослідна робота). Реєстрація проведення цільового інструктажу здійснюється у журналі реєстрації Ф інструктажів.

Учителі хімії та завідуючі кабінетами хімії проходять навчання з охорони праці один раз на три роки з відповідною перевіркою знань, яка може проводитися у вигляді іспиту, усного опитування, тестування або іншими засобами, відповідно до «Положення про навчання з охорони праці».

Зразок інструкцій з безпекир життєдіяльності при проведенні практичних робіт із хімії

Загальні положення

1.1. Дана інструкція передбачає порядок проведення практичних робіт з хімії, профілактичні заходи для підтримки безпеки, надання допомоги учням у разі нещасного випадку.

1.2. Відповідальність за забезпечення належних умов праці та навчання несе адміністрація школи.

1.3. Відповідальність за проведення практичних ро­біт у кабінеті хімії покладається на вчителя хімії.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.018 с.)