Виставлення оцінок до класного журналуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виставлення оцінок до класного журналуПоточна оцінка виставляється дс класного журналу колонку з надписом, що засвідчує дату проведення занят­тя, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

Тематична оцінка виставляється до класного журна­лу в колонку з надписом Тематична без дати.

При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої те­матичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Якщо учень (учениця) був (ла) відсутній (я) на уроках протягом вивчення теми, не виконав (ла) вимоги навчаль­ної програми, у колонку з надписом Тематична виставля­ється н/а (не атестований (а)).

Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

Семестрова оцінка виставляється без дати до класно­го журналу в колонку з надписом І семестр, II семестр. ІІІ семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особис­тих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета про­тягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Якщо учень (учениця) був (ла) відсутній (я) на уроках протягом семестру, у відповідну клітинку замість оцінки за І семестр чи II семестр виставляється н/а (не атестова­ний (а)).

Семестрова оцінка може підлягати коригуванню. Скоригована семестрова оцінка виставляється без дати у колонку з надписом Скоригована поруч із колонкою І се­местр або II семестр. Колонки для виставлення скоригованих оцінок відводяться навіть за відсутності учнів, які ви­явили бажання їх коригувати.

У триденний термін після виставлення семестрової оцінки батьки (особи, які їх замінюють) учнів (вихованців), які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання або з певних причин не були атестовані, звер­таються до керівника загальноосвітнього навчального за­кладу із заявою про проведення відповідного оцінювання, у якій мотивують причину та необхідність його проведення.

Наказом керівника загальноосвітнього навчально­го закладу створюється комісія у складі голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: голови методичного об'єднання, вчителя, який викладає предмет у цьому класі, а також затверджується графік проведення оцінювання. Коригування семестрового оцінювання проводиться не пізніше п'яти днів після подання заяви. У разі хвороби учня (учениці) чи інших поважних причин

Термін може бути подовжено. Члени комісії готують завдання, що погоджуються ми засіданні шкільного методичного об'єднання і затвер­джуються керівником навчального закладу. Завдання ма­ють охоплювати зміст усіх тем, що вивчалися протягом семестру. Оцінювання проводиться у письмовій формі. Письмові роботи зберігаються протягом року.

На голову комісії покладається відповідальність об'єктивність оцінювання та дотримання порядку його Проведення. Комісія приймає рішення щодо його результа­тів та складає протокол. Рішення цієї комісії є остаточним, При цьому скоригована семестрова оцінка не може бути нижчою за семестрову.

У разі, якщо учневі не вдалося підвищити результа­ти, запис у колонку Скоригована не робиться.

За результатами оцінювання видається відповідний 11/пса з керівника навчального закладу. Скоригована семестрова оцінка за І семестр виставляється до початку II се­местру, за підсумками II семестру — не пізніше 10 червня Поточного навчального року.

Підвищення семестрової оцінки учнями:

• 9-х класів — не дає їм права на отримання свідоцтва а відзнакою;

• 10—11 (12)-х класів — не дає їм права бути претендента­ми на нагородження золотою «За особливі успіхи у на­вчанні» та срібною «За успіхи у навчанні» медалями.

Річна оцінка виставляється до журналу в колонку надписом Річна без зазначення дати не раніше, ніж через три дні після виставлення оцінки за ІІ семестр.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок.

У разі коригування учнями: оцінки за ІІ семестр, річна оцінка виставляється їм не пізніше 10 червня поточного року.

У випадку неатестації учня (учениці) за підсумками двох семестрів у колонку Річна робиться запис н/а (не атес­тований (а)).

Річна оцінка коригуванню не підлягає.

Виставлення оцінки з державної підсумкової атеста­ції здійснюється у колонку з надписом ДПА без зазначення дати.

За бажанням випускників навчальних закладів сис­теми загальної середньої освіти як державна підсумкова атестація можуть бути зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання, про що видається відповідний наказ керівника навчального закладу. У такому випадку результати зовнішнього незалежного оцінювання з кон­кретного предмета виставляються до журналу у колонку з надписом ДПА.

Прізвища учнів, які виявили бажання зараховувати результати зовнішнього незалежного оцінювання як дер­жавну підсумкову атестацію, до протоколів проведення державної підсумкової атестації з предмета не вносяться.

Учням, які не пройшли державну підсумкову атеста­цію, у колонку з надписом ДПА робиться запис н/а (не атес­тований (а)).

Випускникам, які звільнені від проходження дер­жавної підсумкової атестації, робиться запис зв. (звільне­ний (а)).

Учням, яким оцінка з державної підсумкової атеста­ції переглядалася апеляційною комісією, за її результата­ми виставляється оцінка у колонку з надписом Апеляцій­на без дати.

3.3. Оцінювання навчальних екскурсій та навчаль­ної практики

Екскурсії, передбачені змістом навчальної програми, обліковуються на відповідних сторінках навчальних пред­метів класного журналу та можуть оцінюватися вчителем.

Відповідно до методичних рекомендацій щодо органі­зації навчально-виховного процесу під час проведення на­вчальних екскурсій та навчальної практики учнів загаль­ноосвітніх навчальних закладів (від 06.02.08 №1/9061) навчальна практика оцінюється і обліковується на окре­мих спеціально відведених сторінках журналу.

Оцінки за навчальну практику та навчальні екскур­сії виставляються в журнал окремим рядком та можуть враховуватись при виставленні річних оцінок з відповід­них предметів.

 

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідниць­ких робіт та конкурси фахової майстерності

(наказ Міністерства освіти і науки України №305 від 18.08.1998)

http://www.uapravo.net/data/base57/ukr57950.htm

Правила Всеукраїнського турніру юних хіміків

http://www-chemistry.univer.kharkov.ua/dx/turnir/

Ыт1/about_u.htm

Навчальні програми для 12-річної школи (хімія)

http://www.mon.gov.ua/education/average/new_рг/

Шті]уЛос

Навчальні програми для старшої профільної 12-річної школи

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/

Average/progl2

і

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з хімії у 2009 році

http://www.testportal.gov.ua/index.php/text/progzno

Тренувальні завдання для підготовки до зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів

Нир://шшш.топ^оима/таіп.ркр?диегу^есІисаііоп/

Тегаде/іеві

 

Документи, що регламентують діяльність вчителя хімії з охорони праці та безпеки життєдіяльності

Закон України «Про охорону праці»

(постанова Верховної Ради від 14.10.92 № 2695-ХІІ, зі змінами і доповненнями)http://2akon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2694-12

Закон України «Про пожежну безпеку» (ст. 2,5,6,8)

http://www.firehelp.org.ua/normative_lw/ norm lw0001.html

Закон України «Про забезпечення 5 санітарного та епідеміологічного

Благополуччя населення» (ст. 20,25,26)

(постанова Верховної Ради від

(від 12 вересня 2002року № 138IV)

ХІІ, зі змінами і доповненнями)

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ mainxgi?nreg*s4004-12

 

 

Державні санітарні правила і норми «Влаштування, утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанШН 5.5.2.008-01)

http://www.uapravo.net/data/base46/ukr46591.htmПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.01 с.)