Економічний зміст і призначення окремих класів рахунків.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економічний зміст і призначення окремих класів рахунків.Рахунки класу 1 "Необоротні активи"призначені для обліку довгострокових інвестицій підприємства в матеріальні, нема­теріальні і фінансові активи. До них належать рахунки: 10 "Ос­новні засоби", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос необорот­них активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції" та ін.

Рахунки класу 2 "Запаси"призначені для обліку оборотних матеріальних активів, що знаходяться в різних операційних циклах підприємства (запаси, виробництво, готова продукція). До них належать рахунки: 20 "Виробничі запаси", 22 "Мало­цінні і швидкозношувані предмети", 23 "Виробництво", 26 "Го­това продукція", 28 "Товари" та ін.

Рахунки класу 3 "Грошові кошти, розрахунки та інші активи"


призначені для обліку оборотних фінансових активів (грошо­вих коштів, фінансових інвестицій, коштів у розрахунках), а також витрат майбутніх періодів. До них належать рахунки: ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 36 "Резерв сумнівних боргів", 39 "Витрати майбутніх періодів" та ін.

Рахунки класу 4 "Власний капітал і забезпечення зобов'язань" за своїм змістом об'єднуються в дві групи ра­хунків. Перша група рахунків (40 —- 46) призначена для обліку величини власного капіталу підприємства (рахунки 40 "Статут­ний капітал", 41 "Пайовий капітал", 42» "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілений прибуток (непо­криті збитки)" та ін.). Друга група рахунків (47 — 49) призна­чена для обліку джерел фінансування майбутніх витрат і пла­тежів (рахунки 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження").

Рахунки класу 5 "Довгострокові зобов'язання" призначені для обліку зобов'язань, які виникають у підприємства протягом операційного циклу діяльності підприємства (постачання, ви­робництва, реалізації тощо) строком погашення більше 12 мі­сяців після дати балансу. До них належать рахунки: 50 "Дов­гострокові позики", 51 "Довгострокові векселі видані", 52 "Довгострокові зобов'язання з оренди", 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" та ін.

Рахунки класу 6 "Поточні зобов'язання" призначені для обліку зобов'язань, які будуть погашені у звичайному порядку операційної діяльності підприємства протягом 12 місяців від дати балансу. До них належать рахунки: 60 "Короткострокові позики", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 64 "Розрахунки по податках і платежах", 65 "Розрахунки по страхуванню", 66 "Розрахунки по оплаті праці" та ін.

Рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" і класу 9 "Витрати діяльності" призначені для складання Звіту про фінансові результати. Тому для кожної статті Звіту передбаче-ч но окремий рахунок: 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший опе­раційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 90 "Собі­вартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та ін.

Рахунки класу 8 "Витрати за елементами" призначені для відображення витрат за елементами: 80 "Матеріальні витрати", 81 "Витрати на оплату праці", 82 "Відрахування на соціальні заходи", 83 "Амортизація", 84 "Інші операційні витрати" та ін. Підприємства можуть одночасно використовувати рахунки класів 8 і 9, що дасть змогу системно одержувати інформацію, необхідну для заповнення відповідного розділу Звіту про


фінансові результати, а потім перегрупувати ці витрати за ви­дами діяльності і центрами відповідальності.

Суб'єкти малого підприємництва можуть не використовува­ти рахунки класу 9 "Витрати діяльності", а обліковувати відповідні витрати тільки за елементами, які одночасно з дохо­дами, відображеними на рахунках класу 7 "Доходи і результа­ти діяльності", списувати безпосередньо на рахунок 79 "Фінан­сові результати".

Рахунки класу 0 "Забалансові рахунки" призначені для обліку активів, які не належать підприємству, а також умовних зобов'язань, одержаних і виданих забезпечень. До них нале­жать рахунки: 01 "Орендовані необоротні активи", 02 "Активи на відповідальному зберіганні", 05 "Гарантії і забезпечення видані", 06 "Гаранти і забезпечення одержані", 08 "Бланки су­ворого обліку" та ін.

Для забезпечення правильного використання рахунків при відображенні господарських операцій одночасно з прийняттям Плану рахунків Міністерством фінансів України розроблено і затверджено інструкцію щодо його застосування. В ній наведе­на характеристика економічного змісту, призначення і структу­ри кожного рахунка, типова кореспонденція рахунків, а також даються вказівки щодо порядку організації аналітичного обліку.

Коротке ознайомлення з групуванням рахунків у введеному Плані рахунків бухгалтерського обліку показує, що в ньому враховано економічний зміст рахунків і їх призначення, вихо­дячи з кругообігу господарських засобів. Поєднання цих ознак надає наукової обгрунтованості групуванню рахунків, напрям­кам організації всієї системи обліку на підприємствах і в організаціях, складанню фінансової звітності.

План рахунків та інструкція щодо його застосування є важ­ливим засобом державного управління бухгалтерським обліком на підприємствах і в організаціях усіх галузей і форм власності, його упорядкування і раціоналізації, забезпечення єдиного по­рядку відображення господарських операцій в системі рахунків, можливість узагальнювати показники обліку при складанні ба­лансу та інших форм звітності. Нова концепція національного Плану рахунків зорієнтована на перспективу розвитку ринко­вої економіки, ефективність використання інформаційних сис­тем з метою забезпечення всіх рівнів управління і зовнішні* споживачів необхідною обліковою інформацією.


Затверджено Міністерством фінансів України від 30.11.99 №291

ПЛАН

Рахунків бухгалтерського обліку активів,

Капіталу, зобов'язань і господарських операцій


Підприємств і організацій

І 44

Контрольні запитання

1. Що розуміють під класифікацією рахунків? Яке її значення?

2. За якими ознаками класифікують рахунки?

3. На які групи поділяють рахунки за економічних змістом?

4. Які рахунки в бухгалтерському обліку використовують для обліку необоротних активів?

5. Які рахунки в бухгалтерському обліку використовують для обліку оборотних активів?

6. Назвіть джерела формування господарських засобів
(активів) підприємства.

7. Які рахунки використовують для обліку джерел власних
засобів?

& Які рахунки використовують для обліку джерел залучених (позикових) коштів?

9. На які групи поділяються рахунки бухгалтерського обліку
за призначенням і структурою?

10. Дайте характеристику основних матеріальних рахунків.

11. Призначення і будова рахунків обліку власного капіталу.

12. Призначення і будова розрахункових рахунків (активних, пасивних, активно-пасивних).

13. Яке місце в бухгалтерському обліку займають регулюючі рахунки?

14. Призначення і будова регулюючих доповнюючих рахунків.

15. Призначення і будова регулюючих контрактивних рахунків.

16. Призначення і будова регулюючих контрпасивних рахунків.

17. На які групи поділяють операційні рахунки?

18. Призначення і будова збірно-розподільчих рахунків.

19. Призначення і будова бюджетно-розподільчих рахунків.

20. Призначення і будова калькуляційних рахунків.

21. Призначення і будова порівняльних рахунків.

22. Призначення і будова фінансово-результатних рахунків.

23. Призначення і відмітні особливості забалансових рахунків.

24. Що розуміють під Планом рахунків? Яке його значення?

25. Принципи будови Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій
підприємств і організацій.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.242.55 (0.009 с.)