Глава 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНСМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНСБухгалтерський баланс, його зміст і будова

Для забезпечення оперативного керівництва діяльністю підприємства необхідна достовірна інформація про наявні у господарстві ресурси, їхній склад і розміщення, а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інфор­мацію, узагальнену і згруповану у відповідному порядку, одер­жують за допомогою бухгалтерського балансу.

Бухгалтерський баланс є способом економічного групування і узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарсь­ких засобів за складом і розміщенням та за джерелами їх утво­рення і цільовим призначенням на певну дату.

Як правило, баланс складають на останній день звітного періоду (місяця, кварталу, року).

Для роздільного відображення господарських засобів та їхніх джерел формування баланс будується у вигляді двосто­ронньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається акти­вом, показують склад і розміщення господарських засобів, а в правій, що називається пасивом*,— джерела утворення засобів і цільове призначення їх.

Бухгалтерський баланс схематично можна зобразити так:

Баланс

 

Актив Пасив
Склад і розміщення господарських засобів Сума Джерела утворення і цільове призна­чення господарсь­ких засобів Сума
       

* Термін "актив" походить від лат. 'activus,, — діяльний, дійовий; крassivus" — недіяльний. Історично термін "пасив" застосовувався спочатку тільки до джерел залучених (позикових) коштів. Цим підкреслювалося, що власник повинен утримуватися від довільного витрачання позикових коштів. Пізніше цей термін було поширено і на інші статті джерел засобів.


Актив і пасив балансу складаються з окремих статей, кожна з яких відображає величину певного економічно однорідного виду засобів або їх джерел. В активі балансу містяться статті, на яких відображаються матеріальні цінності, нематеріальні ак-гиви, грошові кошти, кошти у розрахунках, вилучені кошти; в пасиві — статті, на яких відображаються джерела формування господарських засобів (статутний, додатковий, резервний капітал, прибуток, кредити банків, зобов'язання по розрахун­ках та ін.).

У спрощеному вигляді баланс можна подати так:

Баланс

 

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.  
Основні засоби 690 000 Статутний капітал 800 000  
Матеріали 150 000 Прибуток 50 000  
Незавершене виробництво 24 000 Кредити банків 30 000  
Каса Постачальники 40 000  
Рахунки в банках 85 000 Цільове фінан­сування 20 000  
Разом 950 000 Разом 950 000  

Як видно з прикладу, загальні підсумки активу і пасиву ба­лансу рівні між собою. Це обов'язкова умова правильності його складання. Рівність підсумків активу і пасиву балансу зу­мовлена тим, що в обох його частинах відображені у вартіс­ному вимірнику одні і ті ж господарські засоби, тільки згрупо­вані за різними ознаками: в активі за складом і розміщенням, в пасиві за джерелами їх утворення і цільовим призначенням. Кожен вид господарських засобів, розміщених в активі, має відповідне джерело їх утворення, відображене в пасиві балансу. Підсумок активу не може бути більшим або меншим за підсу- мок пасиву, оскільки загальна вартість майна господарства за- вжди повинна дорівнювати сумі тих джерел, за рахунок яких воно утворене. На цьому і грунтується назва балансу, оскільки термін "баланс" означає "рівність, рівновага"*.

* Термін "баланс" походить від двох лат. слів: "bis" — двічі і "lanx" — чаша вагів; звідси bislanx означає рівність, що характеризується рівновагою двох чашок вагів.


Відсутність рівності підсумків активу і пасиву балансу свідчить про наявність помилок, допущених в облікових запи­сах або при складанні самого балансу.

3.2. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

Бухгалтерський баланс, як відомо, відображає в узагальне­ному грошовому вимірнику стан засобів господарства та дже­рел їх формування на певну дату. Проте в процесі господарсь­кої діяльності відбувається безперервний рух засобів, зміна їх складу, розміщення та зміни у джерелах їх формування. Засоби та їх джерела під впливом господарських операцій збільшують­ся або зменшуються, внаслідок чого змінюються й окремі статті балансу. В окремих випадках ці зміни зумовлюють появу нових статей балансу або зникнення інших.

Для з'ясування характеру цих змін, розуміння їхнього змісту складемо баланс з невеликою кількістю статей і розглянемо кілька господарських операцій.

Баланс (початковий)

 

Актив Сума, грн, Пасив Сума, грн.  
Основні засоби 690 000 Статутний капітал  
Матеріали 150 000 Прибуток 50 000  
Незавершене ви­робництво 24 000 Кредити банків 30 000  
Каса Постачальники 40 000  
Рахунки в банках 85 000 Цільове фінансу­вання 20 000  
Разом 950 000 Разом 950 000  

Протягом місяця на підприємстві були здійснені такі госпо­дарські операції.

Операція 1.Оприбутковано у касу грошові кошти, одержані в банку з поточного рахунка підприємства, в сумі 15 000 грн.

Внаслідок цієї операції залишок грошових коштів у касі збільшився на 15 000 грн. і сума по статті "Каса" становитиме 16 000 грн. (1000+15 000). Водночас на поточному рахунку

2 Грабова, 2001 33


підприємства кошти на 15 000 грн. зменшилися і по статті ак­тиву балансу "Рахунки в банках" залишок становитиме 70 000 грн. (85 000-15 000).

Як бачимо, відбулося тільки переміщення грошових коштів, а загальна сума їх не змінилася, відповідно і підсумок балансу залишився тим самим. Рівність підсумків активу і пасиву ба­лансу не порушилася.

Після першої операції баланс матиме такий вигляд:

Баланс (після першої операції)

 

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
Основні засоби 690 000 Статутний капітал | 810 000
Матеріали 150 000 Прибуток 50 000
Незавершене ви­робництво 24 000 Кредити банків 360 000
Каса (+ 15000) 16 000 Постачальники 40 000
Рахунки в банках (-15000) 70 000 Цільове фінансування 20 000
Разом 950 000 Разом 950 000

До операцій такого типу належать: відпуск матеріалів у ви­робництво, надходження заборгованості від дебіторів у касу або, на поточний рахунок підприємства, видача коштів із каси підзвітним особам, оприбуткування готової продукції із вироб- ництва та ін.

Операція 2.Зараховано на збільшення статутного капіталу прибутоку сумі ЗО 000 грн.

У результаті цієї операції відбулися зміни в джерелах засобів: сума прибутку зменшилася на 30 000 грн. (було 50 000, залишилося 20 000), а статутний капітал одночасно збільшився на цю суму (було 810 000, стало 840 000). Отже, друга операція внесла зміни тільки у статті пасиву балансу: вона зумовила тільки перегрупування у джерелах засобів, що не позначилося на загальному підсумку балансу. Рівність підсумків активу і па-сиву балансу також не порушилася. Баланс після другої опе- рації матиме вигляд:


Баланс (після другої операції)

 

Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
Основні засоби 690 000 Статутний капітал (+30 000) 840 000
Матеріали 150 000 Прибуток (-30 000) 20 000
Незавершене виробництво 24 000 Кредити банків 360 009
Каса 16 000 Постачальники 40 000
Рахунки в банках 70 000 Цільове фінансування 20 000  
Разом 950 000 Разом 950 000  

До операцій такого типу належать: погашення заборгова­ності постачальникам за рахунок отриманих кредитів банку; утримання прибуткового податку із заробітної плати робітників і службовців, що підлягає перерахуванню до бюдже­ту, та ін.

Операція 3.Оприбутковано на склади підприємства матері­али, придбані у постачальників, на суму 50 000 грн.

Внаслідок третьої операції відбулося збільшення запасів матеріалів на складах підприємства на 50 000 грн. Відповідно залишок по статті балансу "Матеріали" становитиме тепер 200 000 грн. (150 000+50 000). Одночасно відбулося збільшення заборгованості постачальникам за одержані матеріали на цю ж суму. Залишок по статті "Постачальники" зросте до 90 000 грн. (40 000+50 000).

Ця операція відрізняється від попередньої: вона водночас вносить зміни в актив і пасив балансу. Проте, оскільки зміни у статтях активу і пасиву відбулися на одну і ту ж суму (в бік збільшення), то загальний підсумок балансу також збільшить­ся, але рівність його не порушиться.

Баланс після третьої операції матиме вигляд:

2« 35Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.230.177 (0.015 с.)