Тема №40. Психогігієнічні основи оптимізації повсякденної діяльності людини.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема №40. Психогігієнічні основи оптимізації повсякденної діяльності людини.1. Психогігієна як наука вивчає та реалізує такі основні положення:

А. *Все перераховане

B. Досліджує стан психічного здоров’я людини

C. Вивчає динаміку психічного здоров’я у зв’язку з дією на її організм природних, виробничих і соціально-побутових факторів

D. Розробляє науково-обґрунтовані заходи щодо активного впливу на людський організм та середовище його перебування

E. Забезпечує створення найбільш сприятливих умов для збереження та зміцнення психічного і соматичного здоров’я

 

2. Укажіть основні завдання психогігієни:

A. *Аналіз психічного здоров’я населення, розроблення вікових стандартів розвитку та вивчення особливостей впливу чинників середовища на організм

B. Здійснення професійної орієнтації

С. Обґрунтування раціонального режиму організації навчальної та позанавчальної діяльності

D. Вивчення особливостей впливу навколишнього середовища на організм людини та визначення рівня соматичної і психічної захворюваності

Е. Встановлення віково-статевих особливостей періоду нервово-психічних розладів та психічних захворювань.

3. Укажіть основні характеристики психічного здоров’я людини:

А. *Відсутність виражених нервово-психічних розладів, стійка рівновага між організмом та навколишнім світом, нервово-психічний розвиток, що відповідає віку

В. Наявність незначних нервово-психічних розладів, стійка рівновага між організмом та навколишнім світом, нервово-психічний розвиток, що відповідає віку

C. Наявність виражених нервово-психічних розладів, нестійка рівновага між організмом та навколишнім світом, нервово-психічний розвиток, що відповідає віку

D. Відсутність виражених нервово-психічних розладів, нестійка рівновага між організмом та навколишнім світом, нервово-психічний розвиток, що відповідає віку

E. Наявність незначних нервово-психічних розладів, нестійка рівновага між організмом та навколишнім світом, нервово-психічний розвиток, що відповідає віку

 

4. Укажіть, які фактори впливають на формування психічного здоров’я людини?

A. *Чинники середовища та соціальні фактори

B. Чинники середовища та фізичні фактори

C. Природні та антропогенні чинники

D. Чинники середовища та антропогенні фактори

E. Спадкові та економічні фактори

5. Перерахуйте основні критерії психічного здоров’я людини:

A. *Все перераховане

B. Відсутність виражених форм психічних захворювань та граничних нервово-психічних розладів

C. Гармонійність психічного розвитку

D. Відповідність психічного розвитку вікові

E. Рівень розвитку показників стану провідних соціально- та професійно-значущих психофізіологічних функцій

6. Дайте визначення “сенситивний період психічного розвитку”:

A. *Віковий період індивідуального розвитку, протягом якого організм є надзвичайно чутливим до специфічного впливу навколишнього середовища

B. Віковий період індивідуального розвитку, протягом якого організм є надзвичайно чутливим до канцерогенних і тератогенних чинників

C. Віковий період індивідуального розвитку, протягом якого організм є надзвичайно резистентним до соціального впливу

D. Віковий період індивідуального розвитку, протягом якого організм є надзвичайно розвитку, протягом якого організм є надзвичайно чутливим резистентним до впливу навколишнього середовища

E. віковий період індивідуального до соціального впливу

 

7. Укажіть, що знаходиться в основі кризових періодів у житті людини:

A. *Психофізіологічні та поведінкові зрушення

B. Підвищення мотиваційної спрямованості та психологічної орієнтації

C. Поведінкові та емоційні зрушення

D. Зміна поведінки та соціальної орієнтації

E. перебудова властивостей характеру особистості

 

8. Укажіть провідні характеристики психічного розвитку:

A. *Темперамент і характер

B. Стабільність настрою

C. Психофізіологічна стабільність

D. Професійна адаптація

E. Фізична адаптованість

 

9. В ході проведення психогігієнічних досліджень вивчаються:

A. *Властивості характеру та темпераменту

B. Стан здоров’я та настрій

C. Самопочуття та активність досліджуваного

D. Адекватність самооцінки

E. Рівень статевого дозрівання

10. Укажіть, які з вказаних нижче особливостей особистості людини не підлягають обов’язковому вивченню під час проведення психогігієнічних досліджень:

A. *Адаптаційні можливості особистості

B. Мотиваційна спрямованість особистості

C. Властивості темпераменту

D. Особливості нервово-психічного стану

E. Властивості характеру

11. Під час здійснення психологічної професійної орієнтації школярів спеціалістами вивчаються такі параметри:

A. *Властивості особистості та психофізіологічні особливості школярів

B. Сила спонукання та мотиваційна спрямованість школярів

C. Стан психічного здоров’я школярів

D. Наявність захворювань центральної нервової системи

E. Стан фізичного розвитку школярів

 

12. У структурі особливостей особистості центральне, серцевинне, місце посідають:

А. *Властивості темпераменту

В. Поведінкові реакції у відповідь на зміни соціальних умов життя

С. Емоційні реакції людини

D. Поведінкові реакції

Е. Рівень сформованості соціально-значущих навичок

13. Назвіть головну рису визначення поняття “темперамент”:

A. *Характеристика індивідуального стереотипу реакцій на соціальні умови життя та соціальних умов життя

В. Особливості настрою та рівень активності людини

С. Характеристика емоційного стану людини

D. Характеристика психічного стану людини

Е. Характеристика психофізіологічного стану людини

14. Укажіть провідні властивості темпераменту:

A. *Екстраверсія, інтроверсія

B. Настрій, поведінка

C. Самооцінка, цілеспрямованість

D. Імпульсивність, стабільність настрою

E. Здатність до самовідновлення, здатність до саморуйнування

15. До основних показників ступеня вираження головних рис темпераменту відносяться:

A. *Сила спонукання, швидкісні характеристики моторної діяльності та стійкість рухових проявів

B. Зміни настрою соціальної активності та самопочуття

C. Професійна спрямованість та рівень психологічної готовності до засвоєння професійних навичок та умінь

D. Розумові та фізичні здібності

E. Сила спонукання, психофізіологічна, психічна та соціально-психофізіологічна адекватність

16. З метою визначення властивостей темпераменту використовують:

A. *Особистісні опитувальники Айзенка і Русалова

B. Особистісні опитувальники Спілбергера і Тейлора

C. Особистісні опитувальники Шмішека і Mini-mult

D. Особистісні опитувальники САН і Люшера

E. Особистісні опитувальники Роттера і Гербачевського

17. Назвіть головні риси властивостей характеру, що визначають їх виключне значення у процесів становлення особистості:

A. *Чіткий зв’язок зі станом адаптаційних систем організму, високий рівень індивідуальних проявів, чітке визначення окремих тенденцій до здійснення різного роду вчинків

B. Чіткий зв’язок з біохімічними процесами, що відбуваються в організмі, низький рівень індивідуальних проявів

C. Чіткий зв’язок з процесами становлення гуморального імунітету та розвитком функціональних систем організму

D. Чіткий зв’язок з процесами становлення клітинного імунітету та розвитком функціональних систем організму

E. Чіткий зв’язок з процесами компенсаторних змін в умовах хвороби та розвитком функціональних систем організму

18. Укажіть, що забезпечують характерологічні прояви особистості:

A. *Регуляція діяльності стеження, переключення, передбачення та планування особистої поведінки

B. Регуляція діяльності центральної нервової системи та органів кровообігу

C. Регуляція діяльності автономної нервової системи та органів кровообігу

D. Регуляція діяльності гуморального та клітинного імунітету

E. Регуляція діяльності мотиваційної сфери особистості

19. З метою визначення властивостей характеру використовують:

A. *Особистісні опитувальники Шмішека і Mini-mult

B. Особистісні опитувальники Айзенка і Русалова

C. Особистісні опитувальники Спілбергера і Тейлора

D. Особистісні опитувальники Роттера і Гербачевського

E. Особистісні опитувальники САН і Люшера

20. Високий рівень розумової та фізичної працездатності зумовлює наявність:

А. *Адекватної мотиваційної спрямованості

В. Гарного настрою

С. Спадкової схильності

D. Високого рівня фізичної підготовки

Е. Низького рівня нейротизму

21. Укажіть, що зумовлює висока позитивна мотивація:

A. *Готовність суб’єкта до здійснення діяльності з найбільшою ефективністю у стислі строки

B. Оптимальну регуляцію діяльності центральної нервової системи та органів кровообігу

C. Оптимальну регуляцію діяльності автономної нервової системи та органів кровообігу

D. Оптимальну регуляцію діяльності гуморального та клітинного імунітету

E. Готовність суб’єкта до здійснення діяльності з найбільшою ефективністю у відділені строки

 

22. З метою визначення мотиваційної спрямованості використовують:

A. *Особистісні опитувальники Роттера і Гербачевського

B. Особистісні опитувальники Айзенка і Русалова

C. Особистісні опитувальники Спілбергера і Тейлора

D. Особистісні опитувальники Шмішека і Mini-mult

E. Особистісні опитувальники САН і Люшера

23. Укажіть, що визначає такий компонент мотиваційної структури особистості, як внутрішній мотив:

A. *Мотив, що безпосередньо пов’язаний з процесом діяльності

B. Мотив, що характеризує відношення суб’єкта до результатів своєї роботи

C. Мотив, що виражається у прагненні суб’єкта ставити перед собою в однотиповій повсякденній діяльності все складнішу і складнішу мету

D. Мотив, що виражається у прагненні суб’єкта ставити перед собою в однотиповій повсякденній діяльності все простішу і простішу мету

E. Мотив, що виражається у прагненні суб’єкта уникати виконання складних завдань у одно типовій повсякденній діяльності

24. Укажіть, що визначає такий компонент мотиваційної структури особистості, як пізнавальний мотив:

A. *Мотив, що характеризує відношення суб’єкта до результатів своєї роботи

B. Мотив, що безпосередньо пов’язаний з процесом діяльності

C. Мотив, що виражається у прагненні суб’єкта ставити перед собою в однотиповій повсякденній діяльності все складнішу і складнішу мету

D. Мотив, що виражається у прагненні суб’єкта ставити перед собою в однотиповій повсякденній діяльності все простішу і простішу мету

E. Мотив, що виражається у прагненні суб’єкта уникати виконання складних завдань у одно типовій повсякденній діяльності

25. Укажіть, що визначає такий компонент мотиваційної структури особистості, як мотив самоповаги:

A. *Мотив, що виражається у прагненні суб’єкта ставити перед собою в однотиповій повсякденній діяльності все складнішу і складнішу мету

В. Мотив, що виражається у прагненні суб’єкта ставити перед собою в однотиповій повсякденній діяльності все простішу і простішу мету

С. Мотив, що виражається у прагненні суб’єкта уникати виконання складних завдань у одно типовій повсякденній діяльності

D. Мотив, що безпосередньо пов’язаний з процесом діяльності

Е. Мотив, що характеризує відношення суб’єкта до результатів своєї роботи

26. Дайте визначення поняття “психічний стан”:

A. *Узагальнена картина психічного функціонування вищої нервової діяльності організму в обмежений проміжок часу, уявлення про яку в свідомості людини реалізується на підставі самооціночних процесів

В. Характеристика індивідуального стереотипу реакцій на соціальні умови життя та соціальних умов життя

С. Характеристика емоційного стану людини, уявлення про яку в свідомості людини реалізується на підставі само оціночних процесів

D. Узагальнена картина соматичного функціонування організму в обмежений проміжок часу, уявлення про яку в свідомості людини реалізується на підставі самооціночних процесів

Е. Характеристика психофізіологічного стану людини

27. З метою визначення особливостей нервово-психічних станів використовують тестові методики:

A. *Особистісні опитувальники САН і Люшера

B. Особистісні опитувальники Шмішека і Mini-mult

C. Особистісні опитувальники Спілбергера і Тейлора

D. Особистісні опитувальники Роттера і Гербачевського

E. Особистісні опитувальники Айзенка і Русалова

 

28. Ефективність навчання та оптимальний вплив на стан психічного здоров’я учнів і студентів залежить від:

A. *Діяльності викладача та рівня сформованості розумових умінь та навичок

B. Забезпечення функціонального зонування території навченого закладу

C. Достатнього природного та штучного освітлення

D. Високого рівня особливостей мікроклімату та фізичної підготовленості

E. Вентиляції приміщення

29. Укажіть провідні психогігієнічні принципи оптимізації повсякденної діяльності людини:

A. *Все перераховане

B. Проведення гігієнічного нормування професійної діяльності людини С. Визначення чинників, які сприяють ломці адаптаційних механізмів

D. Раціональна організація позаробочої діяльності людини

E. Обґрунтування та диференційоване запровадження заходів психогігієнічної корекції та реабілітації

30. Психогігієнічна корекція та реабілітація є одним із провідних принципів:

A. *Оптимізації повсякденної діяльності людини

B. Забезпечення комфортного теплового стану організму

C. Зміни властивостей темпераменту

D. Оптимізації рухової активності

E. Покращання умов життя

31. До провідних гігієнічних принципів оптимізації позаробочої (позанавчальної) діяльності людини відносять:

A. *Визначення та урахування індивідуальних особливостей особистості та використання активних методів психофізіологічного впливу на організм

B. Корекція донозологічних і нозологічних станів та використання активних методів психофізіологічного впливу на організм

C. Самовдосконалення та урахування індивідуальних особливостей особистості

D. Зниження рівня нейротизму та використання активних методів психофізіологічного впливу на організм

E. Створення професіограм, психограм та психофізіограм

Тема №41. Гігієнічні аспекти медичної біоритмології та хроногігієни. Гігієна адаптаційного процесу. Наукові основи діагностики та профілактики хронічної втоми.

1. Синхронізація життєдіяльності організму це:

A. *Здатність центральної нервової системи до забезпечення взаємодії різних періодичних функцій організму та співпадання у часі їх ритміки з ритмікою навколишнього середовища

B. Нормалізація сну і неспання та підвищення рівня працездатності

C. Покращання настрою та процесів психофізіологічної адаптації

D. Процеси підвищення рівня уваги та покращання соціально-психологічної адаптації

E. Забезпечення зменшення рівня захворюваності та підвищення психофізіологічної готовності до ефективного виконання різних видів діяльності

 

2. Від синхронізації життєдіяльності організму залежить:

A. *Самопочуття, рівень активності і працездатності

B. Статевий розвиток, біологічний вік

C. Взаємовідношення з оточуючими

D. Рівень освіти, фізичний стан

E. Рівень уваги, фізичний розвиток

 

3. Дайте визначення поняття “біологічні ритми”:

A. *Самопідтримуючі автономні процеси чергувань станів організму і коливань фізіологічних реакцій індивідуума

B. Процеси чергувань станів організму, що необхідно тренувати

C. Фізіологічні коливання реакцій у відповідь на подразнення

D. Психологічні реакції організму у відповідь на дію зовнішніх чинників

E. Ритм роботи серця

 

4. Назвіть основні види біологічних ритмів відповідно до їх частотних характеристик:

А. *Ритми високої частоти, ритми середньої частоти, мезоритми, макроритми, мегаритми

В. Органні, організмові, популяційні ритми

С. Адаптивні, фізіологічні ритми

D. Комфортні, дискомфортні, різнодискомфортні ритми

E. Гармонійні, дисгармонійні, різнодисгармонійні ритми

 

5. Дайте визначення поняття “ритми високої частоти”:

А. *Ритми з періодом від мілісекунд до 30 хвилин

В. Ритми з періодом від 30 хвилин до 28 годин

С. Ритми з періодом від 28 годин до 20 днів

D. Ритми з періодом від 20 днів до 1 року

E. Ритми з періодом від 1 року до десятків років

 

6. Дайте визначення поняття “ритми середньої частоти”:

А. *Ритми з періодом від 30 хвилин до 28 годин

В. Ритми з періодом від 20 днів до 1 року

С. Ритми з періодом від мілісекунд до 30 хвилин

D. Ритми з періодом від 1 року до десятків років

E. Ритми з періодом від 28 годин до 20 днів

 

7. Дайте визначення поняття “мезоритми”:

А. *Ритми з періодом від 28 годин до 20 днів

В. Ритми з періодом від мілісекунд до 30 хвилин

С. Ритми з періодом від 30 хвилин до 28 годин

D. Ритми з періодом від 1 року до десятків років

E. Ритми з періодом від 20 днів до 1 року

8. Дайте визначення поняття “макроритми”:

А. *Ритми з періодом від 20 днів до 1 року

В. Ритми з періодом від 28 годин до 20 днів

С. Ритми з періодом від мілісекунд до 30 хвилин

D. Ритми з періодом від 30 хвилин до 28 годин

E. Ритми з періодом від 1 року до десятків років

 

9. Дайте визначення поняття “мегаритми”:

А. *Ритми з періодом від 1 року до десятків років

В. Ритми з періодом від 20 днів до 1 року

С. Ритми з періодом від 28 годин до 20 днів

D. Ритми з періодом від мілісекунд до 30 хвилин

E. Ритми з періодом від 30 хвилин до 28 годин

 

10. Назвіть основні типи біологічних ритмів середньої частоти:

А. *Ультрадіанні, циркадіанні (циркадні) ритми

В. Інфрадіанні, циркасептидальні ритми

С. Органні, організмові, популяційні ритми

D. Адаптивні, фізіологічні ритми

E. Стандартні, нестандартні ритми

 

11. Назвіть основні типи біологічних ритмів, що відносяться до мезоритмів:

А. *Інфрадіанні, циркасептидальні ритми

В. Адаптивні, фізіологічні ритми

С. Стандартні, нестандартні ритми

D. Органні, організмові, популяційні ритми

E. Ультрадіанні, циркадіанні (циркадні) ритми

 

12. Назвіть основні види біологічних ритмів згідно з рівнем організації біосистем:

А. *Клітинні, органні, організмові, популяційні ритми

В. Адаптивні, фізіологічні ритми

С. Ритми високої частоти, ритми середньої частоти, мезоритми, макроритми, мегаритми

D. Комфортні, дискомфортні, різкодискомфортні ритми

E. Гармонійні, дисгармонійні, різкодисгармонійні ритми

 

13. Назвіть основні види біологічних ритмів з точки зору особливостей взаємодії організму та навколишнього середовища:

А. *Адаптивні, фізіологічні ритми

В. Ритми високої частоти, ритми середньої частоти, мезоритми, макроритми, мегаритми

С. Гармонійні, дисгармонійні, різкодисгармонійні ритми

D. Комфортні, дискомфортні, різкодискомфортні ритми

E. Клітинні, органні, організмові, популяційні ритми

 

14. Дайте визначення поняття “мезор”:

A. *Рівень ритму, що являє собою середню величину фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу

B. Рівень ритму, що являє собою максимальну величину фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу

C. Рівень ритму, що являє собою мінімальну величину фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу

D. Рівень ритму, що являє собою максимальну величину фізіологічної функції протягом двох біологічних циклів

E. Середня величина фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу

15. Дайте визначення поняття “період ритму”:

A. *Відрізок часу, після закінчення якого стан організму повторюється

B. Середня величина фізіологічної функції, яка розглядається протягом одного біологічного циклу, графічне зображення якого наближається до синусоїди

C. Різниця між максимальними та мінімальними значеннями певного фізіологічного процесу впродовж одного біологічного циклу

D. Час, на який припадає максимальний рівень функції

E. Час, на який припадає мінімальний рівень функції

 

16. Дайте визначення поняття “амплітуда”:

А. *Різниця між максимальними та мінімальними значеннями певного фізіологічного процесу впродовж одного біологічного циклу

В. Середня величина фізіологічної функції, яка розглядається протягом одного біологічного циклу, графічне зображення якого наближається до синусоїди

С. Час, на який припадає мінімальний рівень функції

D. Відрізок часу, після закінчення якого стан організму повторюється

E. Час, на який припадає максимальний рівень функції

17. Дайте визначення поняття “акрофаза”:

А. *Відрізок часу, протягом якого реєструється максимальний рівень функції

В. Відрізок часу, протягом якого реєструється мінімальний рівень функції

С. Відрізок часу, протягом якого реєструється оптимальний рівень функції

D. Різниця між максимальним і мінімальним значенням біологічного ритму

E. Середня величина фізіологічної функції протягом одного біологічного циклу

18. Укажіть фактори, внаслідок впливу яких відбувається зрушення біологічних ритмів:

А. *Зміни часових поясів, вплив стресових факторів та психічних навантажень

В. Зміни погодних умов та мікроклімату

С. Погіршання взаємовідносин у колективі, зміни настрою, зниження позитивного емоційного самопочуття

D. Зниження рівня фізичного навантаження, зниження резистентності організму

E. Переїзд з місця постійного мешкання до місця роботи

 

19. Нормальна фізіологічна крива – це:

А. *Параболоподібна крива з максимальною акрофазою в ранковий і денний час

В. Параболоподібна крива з мінімальною акрофазою в ранковий і денний час

С. Параболоподібна крива з максимальною акрофазою в нічний час

D. Параболоподібна крива з мінімальною акрофазою в нічний час

E. Пряма, що пересікає нульову відмітку та має дві максимальні акрофази

 

20. До змінених фізіологічних кривих відносять:

А. *Платоподібні, інертні, двовершинні (бігемінальні), інвертовані криві

В. Параболоподібні, гіперболоподібні, синусоїдні, інертні криві

С. Циркулярні, пологі, піскоподібні, інвертовані криві

D. Двовершинні, тривершинні, чотирьохвершинні, багато вершинні криві

E. Прискорені, інертні, інвертовані, циркадіанні криві

 

21. Назвіть основні типи денної працездатності людини:

А. *Ранковий, вечірній, аритмічний

В. Адаптивний, фізіологічний

С. Органічний, організмовий, популяційний

D. Інфрадіанний, ультрадіанний, циркасептидальний

E. Бігемінальний, платоподібний, інвертований

 

22. Дайте визначення поняття “десинхроноз ”:

А. *Вид хронопатології

В. Процес лікування хронічних захворювань

С. Передвісник одужання

D. Покращання фізичної форми

E. Порушення взаємовідносин в сім’ї

 

23. Для профілактики десинхронозів на робочому місці необхідно:

А. *Організовувати денний сон, періоди тиші, гаряче харчування та влаштовувати мікропаузи в роботі

В. Покращувати настрій, забезпечувати оптимальні умови освітлення та вентиляції

С. Покращання мікроклімату та шумо-вібраційної обстановки

D. Використовувати зручні ергономічні меблі

E. Забезпечувати гарний мікроклімат у колективі та емоційний комфорт

 

24. Назвіть основні типи розрахункових біологічних ритмів людини:

А. *Фізичний, емоційний, інтелектуальний

В. Ранковий, аритмічний, вечірній

С. Органічний, організмовий, популяційний

D. Інфрадіанний, ультрадіанний, циркасептидальний

E. Бігемінальний, платоподібний, інвертований

 

25. Укажіть тривалість періоду фізичного циклу розрахункових біологічних ритмів:

А. *23 дні

В. 26 днів

С. 15 днів

D. 33 дні

E. 28 днів

 

26. Укажіть тривалість періоду емоційного циклу розрахункових біологічних ритмів:

А. *28 днів

В. 26 днів

С. 33 дні

D. 42 дні

E. 23 дні

27. Укажіть тривалість періоду інтелектуального циклу розрахункових біологічних ритмів:

А. *33 дні

В. 23 дні

С. 54 дні

D. 28 днів

E. 36 днів

 

28. Укажіть несприятливі ”критичні” дні кожного циклу:

А. *Дні, коли синусоїда перетинає нульову позначку

В. Дні, коли дві синусоїди перетинаються між собою

С. Дні, коли три синусоїди перетинаються між собою

D. Дні, коли синусоїда досягає свого піку

E. Дні, коли дві синусоїди досягають піку

 

28. Хрономедицина це галузь медичної науки, що включає у свою структуру такі розділи, як:

А. *Хронотерапія, хронофармакологія, хроногігієна

В. Хронологія, хронографія, хроноергономіка

С. Хронопатологія, хронометрологія, хронопрофілактика

D. Хронофорія, хронологія, хронокінезія

E. Покращання настрою та зниження рівня фізичного навантаження

 

30. При інфаркті міокарду виникають порушення:

А. *Добових ритмівелектролітного балансу, ліпідного обміну, концентрації Na та Са

В. Добових ритмів працездатності

С. Добових ритмів сну

D. Добових ритмів настрою

E. Добових ритмівповедінкових проявів

 

31. До основних біоритмологічних принципів раціональної організації повсякденної діяльності людини слід віднести:

А. *Забезпечення поєднання часу трудової діяльності з часом оптимуму фізіологічних функцій організму, використання рухової активності як синхронізатора біологічних ритмів та запровадження методів раціональної організації вільного часу

В. Підвищення резистентності організму, організація гарячого харчування

С. Підвищення позитивного емоційного самопочуття

D. Покращання мікроклімату у колективі, створення емоційного комфорту

E. Зниження рівня фізичного навантаження, використання заходів психогігієнічної корекції

 

Радіацйна гігієная

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.042 с.)