Назвіть який прилад застосовують для відбору проб повітря при аналізі запиленості повітряного середовищаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назвіть який прилад застосовують для відбору проб повітря при аналізі запиленості повітряного середовищаA. *Електроаспіратор Мігунова

B. Прилад Кротова

C. Поглинач Петрі

D. Біодозиметр

E. Газові піпетки

 

34. Укажіть гранично допустиму концентрацію та клас небезпеки аерозолів кремнію двоокису кристалічного при вмісті його в пилу понад 70%:

A. *ГДК – 1 мг/м3, клас небезпеки − 3

B. ГДК – 2 мг/м3, клас небезпеки − 4

C. ГДК – 4 мг/м3, клас небезпеки − 4

D. ГДК – 6 мг/м3, клас небезпеки − 3

E. ГДК – 10 мг/м3, клас небезпеки − 2

 

35. Назвіть заходи щодо запобігання несприятливого впливу пилу на організм людини:

А. *Гігієнічне нормування, удосконалення технології виробництва, механізація та автоматизація виробничих процесів, застосування витяжної вентиляції, використання індивідуальних засобів захисту

В. Гігієнічне нормування, раціональний режим праці, раціональний режим відпочинку, застосування конвеєрного виробництва, використання захисних фільтрів

С. Механізація та автоматизація виробничих процесів, використання захисних фільтрів, використання функціональної музики, санаторно-курортне лікування

D. Психотерапія, психопрофілактика, використання засобів фізичної реабілітації

E. Гігієнічне нормування, раціональний режим праці, застосування конвеєрного виробництва, урахування біоритомологічних особливостей працівників

 

36. Укажіть, який із нижче перерахованих заходів спрямований проти запиленості повітря на промислових підприємствах:

A. *Механізація технологічних процесів

B. Збільшення розмірів приміщень

C. Раціональне освітлення приміщень

D. Використання функціональної музики

E. Раціоналізація режиму відпочинку

 

37. Назвіть індивідуальні засоби захисту організму людини від впливу пилу:

А. *Фільтруючі протигази, респіратори, марлеві пов’язки, спецодяг, захисні окуляри

В. Загально-обмінна вентиляція, локальна вентиляція, кондиціювання повітря

С. Загально-обмінні відсмоктувачі, місцеві відсмоктувачі, переносні вентилятори, марлеві пов’язки, спецодяг

D. Антифони, заглушки, беруши, марлеві пов’язки, захисні окуляри

E. Респіратори, марлеві пов’язки, спецодяг, спецвзуття, шлеми, захисні козирки

38. Назвіть основні методи для проведення хімічного аналізу повітря, які використовуються в санітарній практиці:

А. *Експресні, лабораторні

В. Індикаторні, комплексні

С. Лабораторні, розрахункові

D. Бактеріологічні, фізичні

E. Розрахункові, експресні

39. Назвіть основні методи, що використовуються для визначення вмісту токсичних речовин у повітрі:

А. *Лінійно-колористичні методи, методи використання індикаторних папірців

В. Хронорефлексометрія, термометрія

С. Спірометрія, енцефалографія

D. Пряма калориметрія, непряма калориметрія

E. Дозиметрія, аудіометрія

40. Перерахуйте прилади і матеріали, які необхідні для відбору проб повітря:

А. *Водяний аспіратор, пилосос, електроаспіратор, трубка-алонжі, поглинаючі прилади

В. Прилад Оуєнса, спектрофотометр, фотоелектрокалориметр, конічні пробірки

С. Дозиметр, рентгенометр, радіометр, хімічний газоаналізатор

D. Аерометр, батометр, бутирометр, скляні пляшки,

E. Потенціометр, лактоденсиметр, лічильник, гумові камери

 

41. Назвіть метод відбору проб повітря для хімічного дослідження:

A. *Аспіраційний

B. Хроматографічний

C. Ваговий

D. Фотометричний

E. Хімічний

 

42. Укажіть засоби, що використовуються для відбору проб повітря аспіраційним методом:

А. *Електричний аспіратор, пилосос, водяний аспіратор

В. Барометр, психрометр, гігрометр

С. Дозиметр, рентгенометр, радіометр

D. Аерометр, батометр, бутирометр

E. Потенціометр, лактоденсиметр, лічильник

43. Перерахуйте прилади, що використовуються для експрес-оцінки ступеня забруднення повітря:

А. *Універсальний газовий аналізатор УГ-2, газовий аналізатор УГ-2 з колористичною лінійкою, газоаналізатор ГМК-3

В. Прилад Ебера, аналізатор спектра, аерометр

С. Газовий лічильник, газовий розподілювач, газовий регулятор

D. Аерометр, батометр, бутирометр

E. Потенціометр, лактоденсиметр, газовий лічильник

 

44. Назвіть граничнодопустиму концентрацію (ГДК) толуолу в повітрі робочої зони:

А. *50 мг/м3

В. 20 мг/м3

С. 200 мг/м3

D. 100 мг/м3

E. 5 мг/м3

 

45. Назвіть граничнодопустиму концентрацію (ГДК) хлору в повітрі робочої зони:

А. *1 мг/м3

В. 20 мг/м3

С. 200 мг/м3

D. 100 мг/м3

E. 5 мг/м3

 

46. Назвіть граничнодопустиму концентрацію (ГДК) етилового ефіру в повітрі робочої зони:

А. *10 мг/м3

В. 20 мг/м3

С. 200 мг/м3

D. 100 мг/м3

E. 5 мг/м3

47. Перерахуйте характерні ознаки токсичного впливу на організм оксиду вуглецю (СО):

А. *Головний біль, головокружіння, карбоксигемоглобін у крові

В. Головний біль, головокружіння, метгемоглобін у крові

С. Анемія, лейкопенія, еозинофілія

D. Підвищення температури тіла, головний біль, біль у суглобах

E. Роздратованість, астенія, пригніченість

48. Назвіть найбільш характерний симптом гострого отруєння оксидом вуглецю (СО):

A. *Важкість, стискання та відчуття пульсації в голові

B. Знижений артеріальний тиск

C. Астено-вегетативний синдром

D. Параліч м’язів кінцівок

E. Загальмованість

49. Укажіть, який гемоглобін утворюється в крові при отруєнні оксидом азоту:

А. *Метгемоглобін

В. Карбоксигемоглобін

С. Карбгемоглобін

D. Оксигемоглобін

E. Фетальний гемоглобін

50. Назвіть основні заходи з охорони атмосферного повітря:

А. *Все перераховане

В. Технологічні заходи

С. Планувальні заходи

D. Санітарно-технічні заходи

E. Законодавчі заходи

 

51. Назвіть технологічні заходи з охорони атмосферного повітря:

А. *Все перераховане

В. Заміна шкідливих речовин у виробництві на нешкідливі та герметизація технологічних процесів

С. Очищення сировини від шкідливих домішок та заміна сухих способів перероблення

D. Заміна перерваних процесів на неперервані та рекуперація цінних викидів і їх використання

E. Раціоналізація процесів спалювання та заміна димного палива на бездимне

52. Назвіть планувальні заходи з охорони атмосферного повітря:

А. *Все перераховане

В. Зонування території міста

С. Організація санітарно-захисних зон

D. Правильне планування житлових мікрорайонів

E. Озеленення населених місць

53. Назвіть санітарно-технічні заходи з охорони атмосферного повітря:

А. *Очищення викидів

В. Заміна шкідливих речовин у виробництві на нешкідливі та герметизація технологічних процесів

С. Організація санітарно-захисних зон та правильне планування житлових мікрорайонів

D. Раціоналізація процесів спалювання та заміна димного палива на бездимне

E. Створення стандартів на емісію

 

Тема №25. Основи охорони праці у медицині. Санітарне законодавство в галузі охорони праці. Служба охорони праці лікувально-профі­лактичного закладу: функції, права, організація роботи. Особливості охорони праці лікарів різних спеціальностей та основні шляхи профілактики негативного впливу виробничого середовища.

 

1. Визначте основні завдання гігієни праці як науки:

A. *Вивчення впливу різноманітних чинників виробничого середовища на організм з метою розробки гігієнічних нормативів

B. Вивчення стану здоров’я людини до початку роботи, під час трудової діяльності та після її закінчення

C. Вивчення виробничого середовища з метою підвищення продуктивності праці

D. Вивчення ролі фізико-хімічних факторів виробничого середовища у виникненні професійних захворювань

E. Вивчення патогенезу професійних захворювань

2. Укажіть, якими органами і структурами регламентується законодавство про охорону праці в Україні:

A. *Все перераховане

B. Урядові структури (Кабінет Міністрів, Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство охорони здоров’я тощо)

C. Верховна Рада України

D. Профспілкові організації

E. Громадські організації

3. Укажіть, основні закони, що регламентують діяльність в галузі гігієни та охорони праці в Україні:

A. *Все перераховане

B. Конституція України

C. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

D. Закон України “Про охорону праці”

E. Кодекс законів про охорону праці

4. Укажіть, основні документи санітарного законодавства, розроблені Міністерством охорони здоров’я України, що регламентують діяльність в галузі гігієни та охорони праці:

A. *Все перераховане

B. Основи законодавства України про охорону здоров’я

C. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

D. Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони

E. Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

 

5. Назвіть основні групи небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

A. *Все перераховане

B. Фізичні фактори

C. Хімічні фактори

D. Біологічні фактори

E. Психофізіологічні фактори

 

6. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи фізичних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Все перераховане

B. Рухомі машини, механізми, незахищені рухомі елементи виробничого обладнання, заготовки, матеріали, вироби, що переміщуються, інші механічні фактори

C. Нагрівальний або охолоджувальний мікроклімат робочої зони, високі рівні інфрачервоного випромінювання, гаряча вода або пара

D. Підвищений або знижений барометричний тиск та його різкі зміни

E. Високі рівні шуму, вібрації, інфра- та ультрамеханічних коливань повітря або твердих поверхонь

 

7. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи фізичних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Все перераховане

B. Високі рівні електромагнітних коливань радіодіапазону, електричних магнітних полів промислових частот, статичної електрики

C. Високі рівні іонізуючої радіації (рентгенівське, γ-, корпускулярне випромінювання)

D. Недостатнє або надмірне освітлення робочих місць, низька контрастність, висока яскравість світла, його засліплююча дія, нерівномірність, пульсація світла, стробоскопічний ефект

E. Висока запиленість повітря, горючі, вибухонебезпечні гази

8. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи хімічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Все перераховане

B. За характером дії на організм: подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, тератогенні

C. За шляхами проникнення в організм: через дихальні шляхи, через травну систему, через шкіру (хімічні опіки)

D. За тропністю дії: пневмотропні, нейротропні, гепатотропні, гематотропні, нефротропні, дермотропні, політропні

E. За ступенем токсичності: особливо високотоксичні (ГДК у повітрі до 0,1 мг/м3 ), високотоксичні (ГДК 0,1 – 1,0 мг/м3), середньотоксичні (ГДК 1,0 – 10,0 мг/м3), малотоксичні (ГДК понад 10,0 мг/м3)

9. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи біологічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Все перераховане

B. Зоонозні бактерійні, вірусні, грибкові інфекції (сибірка, ящур, коров’ячий сказ, туляремія), інвазії, алергійні захворювання (від тваринного, рослинного пилу) тощо

C. Рослинні отрути

D. Тваринні отрути

E. Виробничі біологічні об’єкти: антибіотики, білково-вітамінні концентрати, стимулятори росту, біологічно активні препарати тощо

10. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи психофізіологічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Все перераховане

B. Фізичні перенавантаження

C. Гіпокінезія, вимушене положення тіла

D. Неренапруження окремих органів і систем

E. Нервово-психічні перенавантаження

11. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи фізичних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Нагрівальний або охолоджувальний мікроклімат робочої зони, високі рівні інфрачервоного випромінювання, гаряча вода або пара

B. Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та тератогенні хімічні речовини

C. Зоонозні бактерійні, вірусні, грибкові інфекції (сибірка, ящур, коров’ячий сказ, туляремія), інвазії, алергійні захворювання (від тваринного, рослинного пилу) тощо

D. Фізичні та нервово-психічні перенавантаження

E. Все перераховане

12. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи хімічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та тератогенні хімічні речовини

B. Нагрівальний або охолоджувальний мікроклімат робочої зони, високі рівні інфрачервоного випромінювання, гаряча вода або пара

C. Зоонозні бактерійні, вірусні, грибкові інфекції (сибірка, ящур, коров’ячий сказ, туляремія), інвазії, алергійні захворювання (від тваринного, рослинного пилу) тощо

D. Фізичні та нервово-психічні перенавантаження

E. Все перераховане

13. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи біологічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Зоонозні бактерійні, вірусні, грибкові інфекції (сибірка, ящур, коров’ячий сказ, туляремія), інвазії, алергійні захворювання (від тваринного, рослинного пилу) тощо

B. Все перераховане

C. Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та тератогенні хімічні речовини

D. Фізичні та нервово-психічні перенавантаження

E. Висока запиленість повітря, горючі, вибухонебезпечні гази

14. Укажіть фактори виробничого середовища, що належать до групи психофізіологічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників:

A. *Фізичні та нервово-психічні перенавантаження

B. Нагрівальний або охолоджувальний мікроклімат робочої зони, високі рівні інфрачервоного випромінювання, гаряча вода або пара

C. Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та тератогенні хімічні речовини

D. Все перераховане

E. Недостатнє або надмірне освітлення робочих місць, низька контрастність, висока яскравість світла, його засліплююча дія, нерівномірність, пульсація світла, стробоскопічний ефект

15. Укажіть різновиди хімічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників за характером їх дії на організм:

A. *Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, тератогенні хімічні речовини

B. Хімічні речовини, що надходять в організм: через дихальні шляхи, через травну систему, через шкіру (хімічні опіки)

C. Пневмотропні, нейротропні, гепатотропні, гематотропні, нефротропні, дермотропні, політропні хімічні речовини

D. Особливо високотоксичні, високотоксичні, середньотоксичні, малотоксичні хімічні речовини

E. Хімічні речовини, що є основою антибіотиків, білково-вітамінних концентратиів, стимуляторів росту, біологічно активних препаратів

16. Укажіть різновиди хімічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників за шляхами проникнення в організм:

A. *Хімічні речовини, що надходять в організм: через дихальні шляхи, через травну систему, через шкіру (хімічні опіки)

B. Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, тератогенні хімічні речовини

C. Пневмотропні, нейротропні, гепатотропні, гематотропні, нефротропні, дермотропні, політропні хімічні речовини

D. Особливо високотоксичні, високотоксичні, середньотоксичні, малотоксичні хімічні речовини

E. Хімічні речовини, що є основою антибіотиків, білково-вітамінних концентратиів, стимуляторів росту, біологічно активних препаратів

17. Укажіть різновиди хімічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників за тропністю дії:

A. *Пневмотропні, нейротропні, гепатотропні, гематотропні, нефротропні, дермотропні, політропні хімічні речовини

B. Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, тератогенні хімічні речовини

C. Хімічні речовини, що надходять в організм: через дихальні шляхи, через травну систему, через шкіру (хімічні опіки)

D. Особливо високотоксичні, високотоксичні, середньотоксичні, малотоксичні хімічні речовини

E. Хімічні речовини, що є основою антибіотиків, білково-вітамінних концентратиів, стимуляторів росту, біологічно активних препаратів

18. Укажіть різновиди хімічних небезпечних та шкідливих виробничих чинників за ступенем токсичності:

A. *Особливо високотоксичні, високотоксичні, середньотоксичні, малотоксичні хімічні речовини

B. Подразнювальні, загальнотоксичні, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, тератогенні хімічні речовини

C. Хімічні речовини, що надходять в організм: через дихальні шляхи, через травну систему, через шкіру (хімічні опіки)

D. Пневмотропні, нейротропні, гепатотропні, гематотропні, нефротропні, дермотропні, політропні хімічні речовини

E. Хімічні речовини, що є основою антибіотиків, білково-вітамінних концентратів, стимуляторів росту, біологічно активних препаратів

 

19. Укажіть психофізіологічні фактори виробничого середовища, що належать до групи фізичних перенавантажень:

A. *Все перераховане

B. Статичні (утримання великих вантажів тощо) фактори

C. Динамічні (підняття і переміщення великих вантажів та його інтенсивність) фактори

D. Гіпокінезія, вимушене положення тіла

E. Перенапруження окремих органів і систем

20. Укажіть психофізіологічні фактори виробничого середовища, що належать до групи нервово-психічних перенавантажень:

A. *Все перераховане

B. Розумове перенапруження, перенапруження уваги та сенсорних систем

C. Дуже інтенсивна зміна виробничих процесів

D. Монотонність праці

E. Психоемоційні перенавантаження

21. Назвіть показники, які за характером і ступенем витрат енергії характеризують фізичну працю:

A. *Важкість праці

B. Напруженість праці

C. Все перераховане

D. Монотонність праці

E. Психоемоційні перенавантаження

22. Назвіть показники, які за характером і ступенем витрат енергії характеризують розумову працю:

A. *Напруженість праці

B. Важкість праці

C. Все перераховане

D. Монотонність праці

E. Психоемоційні перенавантаження

23. Назвіть основні різновиди фізичної праці:

A. *Легка, середньої важкості, важка, дуже важка

B. Ненапружена, малонапружена, напружена, дуже напружена

C. Особливо високотоксична, високотоксична, середньотоксична, малотоксична

D. Подразнювальна, загальнотоксична, сенсибілізуюча, канцерогенна, мутагенна, тератогенна

E. Пневмотропна, нейротропна, гепатотропна, гематотропна, нефротропна, дермотропна, політропна

24. Назвіть основні різновиди розумової праці:

A. *Ненапружена, малонапружена, напружена, дуже напружена

B. Легка, середньої важкості, важка, дуже важка

C. Особливо високотоксична, високотоксична, середньотоксична, малотоксична

D. Подразнювальна, загальнотоксична, сенсибілізуюча, канцерогенна, мутагенна, тератогенна

E. Пневмотропна, нейротропна, гепатотропна, гематотропна, нефротропна, дермотропна, політропна

25. Перерахуйте провідні завдання лікарів-спеціалістів з гігієни праці, професійних патологів, лікарів різних фахів медико-санітарних частин промислових підприємств та лікувально-профілактичних закладів:

A. *Все перераховане

B. Вивчення шкідливих факторів виробничого середовища, технологічних процесів та їх відповідності гігієнічним нормативам

C. Вивчення впливу на організм різних шкідливостей виробничого середовища (технологічного процесу, повітряного середовища робочої зони, сировини, напівфабрикатів, готової продукції, супутніх продуктів, відходів та викидів виробництва)

D. Вивчення стану здоров’я працівників, їх загальної та професійної захворюваності

E. Діагностика, лікування професійних захворювань і отруєнь, диспансерне та санаторно-курортне забезпечення працівників, участь у роботі лікарсько-соціальних експертних комісій (ЛСЕК), лікарсько-контрольних комісій (ЛКК) і лікарсько-трудових експертних комісій (ЛТЕК) тощо

26. Перерахуйте провідні завдання лікарів-спеціалістів з гігієни праці, професійних патологів, лікарів різних фахів медико-санітарних частин промислових підприємств та лікувально-профілактичних закладів:

A. *Все перераховане

B. Участь у розробці інженерно-технічних засобів оздоровлення умов праці (вентиляція, герметизація, автоматизація, механізація, дистанційне управління тощо)

C. Наукова розробка гігієнічних нормативів, наукова організація праці

D. Запобіжний і поточний санітарний нагляд

E. Санітарно-освітня та профілактична робота серед трудового колективу (навчання санітарним правилам, правилам техніки безпеки, використанню спецодягу, індивідуальних засобів захисту, лікувально-профілактичного харчування, питного режиму)

27. В якому році була прийнята нова редакція Закону України „Про охорону праці”?

A. *2004

B. 2002

C. 2005

D. 2006

E. 2007

 

28. Чи залежить поширення дії Закону України „Про охорону праці” від того, якої форми власності підприємство?

A. *Дія Закону України „Про охорону праці” поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм їх власності та видів діяльності, на усіх громадян, які працюють

B. Дія Закону України „Про охорону праці” поширюється лише на всі підприємства, установи і організації державної форми власності

C. Дія Закону України „Про охорону праці” поширюється лише на всі підприємства, установи і організації приватної форми власності

D. Дія Закону України „Про охорону праці” поширюється лише на всі підприємства, установи і організації змішаної форми власності

E. Дія Закону України „Про охорону праці” поширюється лише на всі підприємства, установи і організації державної та змішаної форми власності

29. Дайте точне визначення поняття „роботодавець”

A. *Роботодавець – це власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, або фізична господарювання, який використовує найману працю. особа, які використовують найману працю

B. Роботодавець – це власник підприємства, установи, організації, який використовує найману працю

C. Роботодавець – уповноважений власником орган, який використовує найману працю

D. Роботодавець – це власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності

E. Роботодавець – це фізична особа, яка використовує найману працю

 

30 Дайте точне визначення поняття „працівник”

A. *Працівник – це особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом)

B. Працівник – це особа, яка працює на підприємстві приватної форми власності

C. Працівник – це особа, яка виконує обов’язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом)

D. Працівник – це особа, яка працює на підприємстві лише державної форми власності

E. Працівник – це особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує різні обов’язки або функції

31. Які пільги, згідно Закону України „Про охорону праці”, передбачені для працівників, що зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці?

A. *Передбачено скорочення тривалості робочого часу

B. Передбачено призначення премій для працівників

C. Оплата праці здійснюється у подвійному розмірі

D. Безоплатне забезпечення лікувально-дієтичним харчуванням

E. Все перераховане

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.024 с.)