Основні завдання педагогічної практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні завдання педагогічної практикиНавчальні:

- забезпечити зв'язок теоретичних знань фахових дисциплін з реальним педагогічним процесом, використання їх у розв'язанні конкретних навчальних, розвивальних і виховних завдань;

- розвивати у практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності школярів;

- формувати у студентів психологічну готовність до роботи в школі.

Наукові:

- поглибити теоретичні знання студентів із фахових дисциплін і на основі індивідуальних завдань вивчення передового педагогічного досвіду вчителів виробити творчий підхід до педагогічної діяльності;

- формувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу.

Виховні:

- виховувати у студентів стійкий інтерес і любов до професії вчителя;

- формувати в майбутніх учителів педагогічні вміння і навички, що сприяють розвиткові в них професійних якостей учителя, потреби в педагогічній самоосвіті;

- розвивати у практикантів уміння здійснювати виховну роботу у початкових класах.

Професійні:

- формувати у студентів уміння та навички визначати:

• типи уроків, їх організаційну структуру залежно від мети, змісту, вікових особливостей учнів та конкретних умов проведення уроків;

• організаційні форми, методи й засоби проведення уроків відповідно до дидактичних принципів навчання, з урахуванням вікових, психологічних особливостей учнів і конкретних умов навчання;

• навчальну, розвивальну та виховну мету уроку та позакласних виховних заходів, а також організаційні форми й методи їх проведення;

- добирати, а за необхідності виготовляти роздавальний матеріал, наочність до уроків відповідно до визначеної мети;

- своєчасно й уміло застосовувати ТЗН під час проведення уроків та позанавчальних заходів;

- стимулювати інтерес активність учнів у засвоєнні знань, розвивати їхню увагу, мислення, мовлення;

- робити психолого-педагогічний аналіз уроків та позакласних заходів, проведених студентами та вчителями;

- самостійно вивчати передовий педагогічний досвід учителів, робити відповідні висновки, які розкривали б особливості професії вчителя, узагальнювати і використовувати його у своїй навчальній роботі в університеті (написання рефератів, доповідей, курсових та дипломних робіт).

У процесі педагогічної практики здійснюється:

- виховання в студентів стійкого інтересу до професії вчителя, потреби в педагогічній самоосвіті;

- закріплення, поглиблення та синтезування психолого-педагогічних і методичних знань у процесі їх використання для вирішення конкретних навчальних завдань;

- свідоме застосування студентами теорії навчання в практичній діяльності, усвідомлення її професійної значущості; формування та розвиток професійних умінь і навичок;

- розвиток у студентів уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об'єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності;

- ознайомлення із сучасними досягненнями навчально-виховної роботи в школі, з передовим педагогічним досвідом;

- вироблення творчого підходу до педагогічної діяльності.

Зміст та організація діяльності студента-практиканта

Методична практика є завершальним етапом у підготовці студента до роботи в школі за спеціальністю і має на меті відпрацювання системи навчальної роботи та досягнення рівня витонченості, артистизму і водночас природності його поведінкових дій як вихователя демократичного стилю керівництва дитячим колективом; формування практичних умінь і навичок використання сучасних навчальних технологій на уроках у початковій школі; формування рефлексивної позиції, яка орієнтує вчителя на усвідомлення й аналіз власної діяльності, педагогічну творчість, самостійну дослідницьку роботу.

Проходять її студенти протягом 6 тижнівна робочому місці вчителя-класовода, виконують усі види пр професійної оботи та громадські обов'язки, дотримуючись відповідних статей Закону України "Про загальну середню освіту", правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, розпоряджень його адміністрації.

Зміст навчальної роботи студента під час педагогічної практики складаєтьсяз таких видів діяльності:

- ознайомлення зі специфікою діяльності школи;

- планування навчально-виховного процесу та проведення уроків і позакласних заходів;

- відвідування та аналіз уроків і позакласних заходів;

- участь у роботі методичних об'єднань учителів початкових класів, семінарах, засіданнях педагогічної ради школи, у підсумкових конференціях з педпрактики.

Зміст позакласної роботи студента-практиканта складається з таких компонентів:

- вивчення системи роботи вчителя початкових класів, спрямованої на формування в учнів стійкого інтересу до виучуваних предметів;

- оволодіння вміннями виховувати учнів під час проведення позанавчальних заходів;

- поглиблення знань та удосконалення вмінь з підготовки та проведення позанавчальної роботи: ранків, вікторин, бесід, змагань, диспутів, екскурсій та ін.

Зміст дослідницької роботи студента-практиканта складається з таких компонентів:

- вивчення наукової літератури;

- узагальнення досвіду викладання дисциплін у початковій школі;

- наукові спостереження, вивчення досвіду вчителів, проведення елементів експериментального дослідження за темами курсових та дипломних робіт.

Педагогічна практика студентів охоплює чотири етапи:

• підготовчий,

• початковий,

• проведення практики (основний етап),

• підсумки практики (підсумковий етап).

Підготовка до проведення педагогічної практикирозпочинається на лекційних, практичних та лабораторних заняттях з предметів циклу професійної та практичної підготовки.

Значне місце у фаховій підготовці студентів-практикантів належить курсам фахових методик, які охоплюють широке коло питань психологічних та педагогічних основ викладання навчальних предметів у початкових класах. Глибокі знання технологій викладання освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти дають змогу студентам пізнати дидактичні принципи науковості й доступності виучуваного матеріалу, систематичності й послідовності в навчанні, зв'язку теорії з практикою, свідомості й активності, наочності, наступності й перспективності та міцності засвоєння знань; дають ожлмвість ознайомитися зі змістом нових технологій навчання та виховання, готовністю вчителя початкової школи до впровадження інноваційних освітніх технологій із урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

Важливим етапом у підготовці студентів до педпрактики є вивчення актуальних питань інноваційного розвитку, сутності та особливостей інноваційних педагогічних технологій, інноваційної діяльності вчителів початкової школи.

Під час педагогічної практики студенти мають навчитися самостійно складати конспекти уроків різних типів з урахуванням сучасних вимог до їх проведення, забезпечити формування в учнів ключових і предметних компетентностей.

Місце проведення педагогічної практики (базові школи) заздалегідь визначає кафедра, що керує практикою, та деканат.

У процесі стажувальної педагогічної практики на робочому місці вчителя початкових класів з урахуванням спеціалізації студент вчиться:

- розробляти і проводити цикли уроків з навчальних дисциплін та позакласні навчальні заняття, виховні заходи в класі, забезпечувати диференційоване навчання; впроваджувати інноваційні освітні технології з урахуванням сучасних пріоритетів освіти;

- визначати ефективність окремих уроків і їх систем у цілому, давати правильну поточну і підсумкову оцінку знань, умінь, навичок учнів і класного колективу та відповідно коректувати систему виховних впливів, засобів диференційованого навчання з урахуванням конкретних умов, нових навчальних і виховних можливостей дітей; проводити виховні заходи організаційного порядку з активною участю учнів у їх розробці, підготовці та проведенні;

- забезпечувати охорону здоров'я і фізичний розвиток дітей, естетику праці, активно впливати на організацію здорового способу їхнього життя, організацію дозвілля і за місцем проживання, сприяти професійній орієнтації, залучати до цього батьків;

- удосконалювати свої професійні навички, приймати оптимальні рішення в різноманітних педагогічних ситуаціях;

- адекватно оцінювати свої професійні можливості, розробляти програму самовиховання та самоосвіти і реалізовувати її;

професійно грамотно вести педагогічний щоденник з виконанням стислого і повного комплексного психолого-педагогічного аналізу різних аспектів навчально-виховного процесу;

- виявляти, узагальнювати провідний і новаторський педагогічний досвід шкільної роботи, поповнювати фонд методичного куточка, методичного кабінету; систематизувати і використовувати власний педагогічний досвід у ході виступу, обговорення, повідомлення на засіданні методоб'єднання, у процесі підготовки курсової, дипломної роботи та ін.

Для цього в перший тижденьпедпрактики на робочому місці вчителя студент знайомиться зі школою, відведеним дирекцією для педпрактики класом, досвідом навчально-виховної роботи вчителя, відвідує уроки у своєму класі, складає і подає на затвердження завучу школи індивідуальний план навчально-виховної роботи на весь період практики.

Протягом наступних п’яти тижніврозробляє поурочні плани і веде всіуроки за розкладом класовода відповідно до календарних планів, проводить позакласну навчальну і виховну роботу в своєму класі, працює над складанням його психолого-педагогічної характеристики як колективу.

Протягом педпрактики студент веде всю документацію як учитель, здійснює облік знань, умінь, навичок, оформляє класний журнал, працює зі щоденниками учнів тощо, бере участь в оформленні класного приміщення, виготовленні наочності та іншого дидактичного матеріалу, веде, фіксує й аналізує психолого-педагогічні спостереження і свою роботу у педагогічному щоденнику.

Основні завдання професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів зі спеціалізацією «Музика» під час практики полягають:

- в озброєнні студентів сучасними формами і методами організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі, досвідом педагогічної діяльності, практичними вміннями і навичками вчителя музики;

- у формуванні творчого, дослідницького підходу до музично-педагогічної діяльності, вихованні потреби в самоосвіті, любові до обраної професії;

- у закріпленні музично-теоретичних знань, виконавських умінь і навичок та їх використанні в навчальному процесі;

- у розвитку організаторських умінь і навичок музично-виховної позакласної роботи.

Студенти мають провести всі уроки музики за розкладом у закріпленому класі, по одному уроку музики в інших різних класах початкової школи (у цілому має бути проведено не менше 7 уроків музики) та виховний захід з музичної тематики. Позакласна музично-виховна робота проводиться згідно з планом роботи школи, класних керівників та індивідуальних планів студентів і з обов’язковою участю в роботі гуртків художньої самодіяльності.

Основними завданнями педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів зі спеціалізацією «Образотворче мистецтво» є:

- відпрацювання студентами сучасних методів і форм організації навчально-виховного процесу з образотворчого мистецтва в початкових класах;

- формування у майбутніх учителів професійних умінь і навичок;

- удосконалення практичних знань, умінь та навичок студентів у галузі образотворчого мистецтва;

- застосування ефективних підходів до організації та проведення уроків і позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва;

- розвиток у студентів прагнення до творчої самореалізації в різних видах художньої діяльності.

Студенти мають провести всі уроки образотворчого мистецтва за розкладом у закріпленому класі, по одному уроку образотворчого мистецтва в інших різних класах початкової школи (у цілому має бути проведено не менше 7 уроків образотворчого мистецтва) та виховний захід відповідно до спеціалізації. Позакласна робота має проводитися згідно з планом роботи школи, класних керівників та індивідуальних планів студентів і з обов’язковою участю в організації роботи гуртків візуальних мистецтв (образотворче мистецтво; архітектура; дизайн; художня фотографія тощо).

Через 3 дніпісля закінчення педпрактики студент має подати на кафедру педагогіки і методики початкової освіти

- папку з документацією та конспектами всіх уроків,які проведені за календарним планом з кожної навчальної дисципліни (українська мова, літературне читання, математика, природознавство, музика, образотворче мистецтво, трудове навчання, фізичне виховання); конспекти мають бути оформлені в зошиті чи на стандартних аркушах (кожен конспект має бути узгоджений з учителем);

- відеофрагменти та фотоматеріали залікових уроків.

Підсумки педпрактики студентів ОКР «Спеціаліст» підводяться на підсумковій конференції в ході її захисту перед комісією викладачів кафедри теорії і методики початкової освіти, психології, керівників практики, представників деканату, ректорату. За успішно пройдену педпрактику студенту виставляється диференційована оцінка.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.174.62.102 (0.011 с.)