Навчально-залікової педагогічної практики у 1–4 класахМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Навчально-залікової педагогічної практики у 1–4 класах(ОКР «бакалавр» – ІІІ курс, 6 семестр; ІІ курс (2 р.н.), 4 семестр)

Галузь знань 0101 – Педагогічна освіта

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта

Кількість кредитів: 6.

Відповідальні кафедри:

- теорії і методики початкової освіти;

- педагогіки і психології початкової освіти;

- фізичного виховання ;

- практичної психології .

База практики: освітні заклади І–ІІІ ст. м. Глухова та заклади освіти відповідно до укладеної студентом двосторонньої угоди, цільового направлення.

 

Метою педагогічної практикиє: оволодіння студентами сучасними методами і формами організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах різних типів і рівнів; формування у них на базі здобутих в університеті знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах; формування уміння здійснювати різноманітну позакласну роботу, виготовляти наочні посібники, вивчати досвід роботи вчителів початкових класів; виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності, орієнтуватися і володіти науковою інформацією.

Основні завдання педагогічної практики:

- ознайомлення із сучасним станом навчально-виховної роботи в школах, провідним педагогічним досвідом;

- поглиблення і закріплення теоретичних знань, здобутих в університеті, застосовування цих знань на практиці в навчально-виховній роботі з учнями; формування умінь: прогностичних, організаційних, аналітичних, корекційних;

- озброєння студентів умінням спостерігати й аналізувати навчально-виховну роботу, яка проводиться з учнями;

- проведення навчально-виховної роботи з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей;

- підготовка студентів до проведення різного типу стандартних і нетрадиційних уроків із застосуванням методів, які активізують пізнавальну діяльність учнів;

- виконання майбутніми вчителями функції класовода, робота з колективом школярів, а також проведення індивідуальної виховної роботи з учнями і їхніми батьками;

- розвиток і зміцнення у студентів інтересу до педагогічної професії, прагнення до вивчення педагогічних і спеціальних дисциплін, до роботи з педагогічною літературою, самоосвіти, до удосконалення своїх педагогічних здібностей, прищеплення інтересу до науково-дослідницької роботи в галузі педагогічних наук.

Перед початком педагогічної практики проводиться настановчаконференція, де студенти ознайомлюються з метою, завданнями, змістом та обов’язками, а також груповими методистами та методистами-предметниками.

 

Зміст діяльності студента-практиканта передбачає:

1) зустріч з адміністрацією школи, ознайомлення зі школою, необхідною шкільною документацією;

2) вивчення особливостей учнівського колективу, стилю роботи класного керівника, де проходитиме педагогічна практика;

3) вивчення специфіки роботи вчителя початкових класів на уроках, у позаурочний час та під час проведення позакласних заходів;

4) проведення навчальної і виховної роботи на уроках з відповідних предметів і в позаурочний час.

Обов’язки студента-практиканта

Студенти в процесі педагогічної практики повинні:

1) одержати консультацію щодо оформлення необхідних документів для проходження практики перед її початком;

2) з’явитися на настановчу конференцію і окрему консультацію керівника педпрактики;

3) вчасно прибути на місце практики;

4) виконувати у повному обсязі всі завдання, передбачені програмою практики, вказівки вчителя та керівника;

5) підготувати та провести залікові уроки з таких дисциплін:

- українська мова (1 урок);

- літературне читання (1 урок);

- математика (2 уроки);

- природознавство (1 урок);

- музика (1 урок);

- образотворче мистецтво (1 урок);

- трудове навчання (1 урок);

- фізичне виховання (1 урок).

6) додержуватись правил внутрішнього розпорядку школи, не порушувати трудову дисципліну, виконувати розпорядження адміністрації школи та керівника практики;

7) вчасно оформити та здати на перевірку звітну документацію та захистити педпрактику.

Протягом першого тижня перебування на педагогічній практиці студенти повинні:

1) ознайомитися із колективом класу, календарним планом уроків;

2) відвідати усі уроки вчителя у закріпленому класі, зробити аналіз одного з уроків за поданою схемою;

3) ознайомитися із планом позаурочної та позакласної виховної роботи вчителя у закріпленому класі;

4) скласти індивідуальний план роботи на період проходження педпрактики.

Протягом наступних п’яти тижнів студенти мають виконати таку роботу:

1) скласти поширені конспекти залікових уроків з предметів, визначених програмою педпрактики, одержати консультації вчителя та методистів, провести уроки у закріпленому класі;

2) підготувати та провести позакласний предметний захід (навчальна дисципліна за вибором студента) у закріпленому класі;

3) відвідувати уроки студентів-практикантів у своїй школі;

4) проводити виховну роботу у закріпленому класі;

5) звітувати про виконання програми педагогічної практики, подавши на кафедру теорії та методики початкового навчання плани-конспекти залікових уроків, наочність та конспекти позанавчальних предметного і виховного заходів.

Форма звітності студентів про практику

- За наслідками навчально-заліковоїпедагогічної практики студент подає протягом трьох днівна кафедру педагогіки і методики початкової освіти такі звітні матеріали (див. додатки 1, 4, 5, 7, 11):

- розгорнуті плани-конспекти залікових уроків (усього 9 конспектів);

- план-конспект предметного позакласного заходу;

- аналіз виховного заходу;

- наочність до залікових уроків;

- щоденник психолого-педагогічних спостережень;

- звіт про педпрактику;

- план-конспект виховного позакласного заходу;

- характеристику від бази практики;

- психолого-педагогічну характеристику на особистість;

- презентацію проходження педагогічної практики (в електронному варіанті).


Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів-практикантів

Методисти-предметники, керівник педагогічної практики керуються такими критеріями оцінювання навчальної та позакласної роботи студентів-практикантів.

Оцінка “відмінно” (А/90–100 балів) ставиться, якщо уроки й позакласні заходи було проведено на високому науковому і організаційно-методичному рівнях, студентом ефективно розв’язувалися навчально-виховні завдання, раціонально застосовувалися різноманітні методи навчання та прийоми активізації школярів з урахуванням їхніх вікових особливостей та індивідуальних відмінностей, підтримувалася дисципліна; якщо студент виявив знання психолого-педагогічної теорії й творчу самостійність у доборі навчального і дидактичного матеріалу в процесі побудови й аналізу занять. При цьому:

- повністю реалізовано виховний, освітній та розвивальний потенціал уроку;

- методичні прийоми відповідають умовам навчання та поставленим цілям;

- правильно встановлено послідовність і співвідношення усних і письмових тренувальних вправ на осмислення знань, умінь, навичок за певною системою з поступовим ускладненням форм роботи, зростанням самостійності та творчої активності учнів;

- практикант дає чіткі й методично правильні установки на виконання учнями фронтальної, індивідуальної і групової форм навчальної діяльності;

- правильно розподіляє час на організацію діяльності учнів на різних етапах уроку.

- студент практично не робить помилок, помічає помилки учнів і вчасно, коректно їх виправляє;

- практикант використовує різні способи активізації розумової діяльності учнів на уроці з урахуванням їхніх вікових особливостей і здійснює індивідуальний підхід до учнів;

- раціонально поєднує фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи на уроці залежно від кількості учнів і характеру їхньої взаємодії між собою та з учителем;

- правильно намічає об’єкти контролю та критерії їх оцінювання, використовує різноманітні прийоми контролю, у тому числі тестування;

- студент уміє викликати інтерес учнів до виучуваного матеріалу;

- грамотно використовує наочність та технічні засоби навчання, як наявні, так і самостійно виготовлені;

- епізодично користується конспектом і в ході уроку може скоригувати свою діяльність.

Оцінка “добре” (В/82–90; С/75–81) ставиться, якщо студент навчальні та позакласні заходи провів на достатньому науковому і методичному рівнях, успішно розв’язував навчальні і виховні завдання, однак недостатньо ефективно використовував окремі методичні прийоми активізації учнів; якщо студент виявив знання психолого-педагогічної теорії у доборі навчального і дидактичного матеріалу, але припускався незначних помилок у побудові й проведенні занять:

- неповністю реалізовано виховний, освітній та розвивальний потенціал уроку;

- методичні прийоми раціональні, відповідають поставленим цілям та умовам навчання;

- в основному правильно дібрано послідовність і співвідношення усних і письмових тренувальних вправ;

- не завжди правильно розподілено час на організацію діяльності учнів на різних етапах уроку;

- практикант іноді допускає неістотні мовленнєві помилки, які сам виправляє, а також помічає і виправляє більшість помилок учнів;

- студент у цілому володіє різними способами активізації діяльності учнів на уроці, але не завжди здійснює індивідуальний підхід до них;

- раціонально поєднує фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи з урахуванням особливостей кожної з них та ступеня навчання;

- правильно виділяє об’єкти контролю та критерії їх оцінювання, використовує різноманітні прийоми контролю, в тому числі тестування;

- студент уміє викликати інтерес учнів до більшості видів роботи, що проводиться на уроці;

- використовує наявні і самостійно виготовлені наочні посібники, але методика їх використання не завжди раціональна;

- епізодично користується конспектом протягом уроку і в деяких випадках може скоригувати свою заплановану діяльність.

Оцінка “задовільно" (Д/67–74; Е/60–66)ставиться, якщо студент у реалізації навчально-виховних завдань помилявся, недостатньо ефективно застосовував психолого-педагогічну теорію, методи та прийоми навчання, недостатньо активізував пізнавальну діяльність школярів, не завжди був спроможний установити контакт з ними, під час аналізу занять не виявляв чи не розумів сутності й причин своїх помилок та недоліків. При цьому:

- неповністю реалізовано виховний, освітній та розвивальний потенціал уроку;

- методичні прийоми не завжди раціональні, часто не відповідають меті;

- мають місце порушення послідовності вправ і співвідношення усних і письмових тренувальних вправ;

- значно порушено розподіл часу на організацію діяльності учнів на різних етапах уроку;

- студент часто робить мовленнєві помилки і не помічає в багатьох випадках помилок учнів;

- недостатньо володіє різними способами активізації учнів на уроці, не здійснює індивідуальний підхід до них;

- нераціонально поєднує фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи з урахуванням особливостей кожної з них та ступеня навчання;

- неправильно виділяє об’єкти контролю та критерії їх оцінювання, не використовує різноманітні прийоми контролю;

- практикант уміє викликати інтерес до деяких видів роботи на уроці;

- мало і не завжди раціонально використовує наочні посібники, не виготовляє їх сам;

- постійно користується конспектом і не може скоригувати свою діяльність у ході уроку.

Оцінка “незадовільно(FX/35–59; F/1–34)ставиться, якщо на уроці не було досягнуто навчально-виховної мети, було допущено серйозні помилки під час викладу навчального матеріалу, не забезпечувалася дисципліна; якщо студент виявив слабкі знання психолого-педагогічної теорії й некритично ставився до своєї роботи.

За наявності всієї звітної документації, а також на підставі оцінок, виставлених методистами-предметниками та керівником від кафедри психології, груповим керівником виставляється загальна оцінка за педагогічну практику, яка вноситься до відомості.

Алгоритм визначення підсумкової оцінки:

Підсумкова оцінка з навчально-залікової педагогічної практики визначається на підставі середньозваженого бала, де до уваги береться ваговий коефіцієнт та показник середньоарифметичної оцінки всіх основних видів робіт, які виконує студент на практиці, а саме:

ВК проведення уроків – 0,4;

ВК проведення позанавчального предметного заходу – 0,1;

ВК проведення виховного позакласного заходу – 0,1;

ВК виготовлення наочності до залікових уроків – 0,05;

ВК оформлення документації – 0,1;

ВК характеристики школи – 0,1;

ВК аналізу виховного позакласного заходу, проведеного студентом – 0,05;

ВК психологічних спостережень – 0,1.

 

Зміст та організація

педагогічної практики на робочому місці вчителя початкових класів (ОКР «бакалавр», ІV курс, 7 семестр)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.011 с.)