База практики: літні оздоровчі табори, дитячі центри, пришкільні майданчики загальноосвітніх шкіл, позашкільні заклади освіти.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

База практики: літні оздоровчі табори, дитячі центри, пришкільні майданчики загальноосвітніх шкіл, позашкільні заклади освіти. 

Мета літньої педагогічної практики: формування у студента професійних компетентностей з проблеми організації та проведення оздоровчої виховної роботи з дітьми різновікових груп; удосконалення знань, умінь та навичок з методики виховної роботи у тимчасових дитячих об'єднаннях.

Завдання педагогічної практики:

1. Закріплення та практичне застосування знань, умінь і навичок, здобутих під час вивчення педагогіки, психології, методики виховної роботи, основ педагогічної майстерності.

2. Ознайомлення з особливостями сучасної системи планування та організації виховної роботи з дітьми у літньому пришкільному або дитячому оздоровчому таборі.

3. Набуття досвіду самостійної роботи з тимчасовим дитячим колективом, організації життєдіяльності вихованців у літньому пришкільному або дитячому оздоровчому таборі з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей.

4. Оволодіння різними формами та методами індивідуально-групової діяльності в умовах літнього пришкільного або дитячого оздоровчого табору.

5. Оволодіння технологіями планування, організації та проведения колективних творчих заходів і тематичних днів у літньому пришкільному або дитячому оздоровчому таборі.

6. Апробація студентами технологій та методик виховання особистості учня у тимчасовому дитячому об’єднанні.

7. Удосконалення навичок педагогічної та психологічної діагностики колективу та особистості учнів різновікових груп.

8. Розвиток потенціалу творчої діяльності студента у процесі організації та реалізації взаємодії з дітьми в позародинному та позашкільному просторі.

9. Формування у студентів індивідуального стилю педагогічної діяльності, створення сприятливих умов для професійного становлення майбутнього вчителя.

11. Оволодіння навичками індивідуального виховного впливу на дітей.

12. Набуття досвіду реалізації єдиних педагогічних вимог.

Зміст діяльності студентів-практикантів

Відповідно до завдань літньої педагогічної практики змістом діялъності студентів-практикантів є:

- вивчення змісту програми літньої педагогічної практики та складання індивідуального плану виконання педагогічних вимог з урахуванням специфіки роботи пришкільних та інших типів оздоровчих дитячих таборів;

- ознайомлення із загальними правилами внутрішнього розпорядку літнього пришкільного або дитячого оздоровчого табору та з режимом дня;

- вивчення питань організації виховного процесу у базовому літньому пришкільному або дитячому оздоровчому таборі, основних напрямів його роботи;

- організація педагогічнообумовленого набору учнів у тимчасове оздоровче дитяче об’єднання (група, загін, табір);

- діагностика індивідуальних особливостей особистості дітей різновікових груп та особливостей типових для них взаємовідносин у тимчасовому колективі;

- високоефективне колективне планування виховної оздоровчої роботи з учнями конкретної групи;

- ефективна реалізація різних видів планування роботи в оздоровчому таборі студентами-практикантами та іншими його працівниками (організація та проведення ігор, вікторин, конкурсів, тематичних днів і заходів тощо);

- розроблення, організація та проведення двох залікових виховних заходів;

- укладання звітньої документації з літньої педагогічної практики та своєчасне подання на перевірку.

Основні обов’язки студента-практиканта

1. Студент-практикант є членом педагогічного колективу ЛОТ і повинен дотримуватися всіх правил трудового розпорядку.

2. Студент виконує функції помічника вихователя, вожатого, інструктора з фізичної культури, музичного керівника або керівника гуртка.

3. Несе персональну відповідальність за повну безпеку життя і здоров`я дітей.

4. Зобов`язаний відвідувати організаційно-педагогічні заходи.

5. Дотримуватись правил протипожежної безпеки.

Форма звітної документації студентів про практику:

Звітна документація оформляється за схемою (Додаток 8) і подається до захисту протягом трьох днів з початку наступного семестру:

1. 3віт студента-практиканта (Додаток 10).

2. Індивідуальний план роботи студента-практиканта (Додаток 9).

3. Щоденник літньої педагогічної практики, який відображає виконання плану роботи студента за весь період практики та аналіз особливостей його виконання за кожен конкретний день (Додаток 9).

4. Плани-конспекти двох залікових виховних заходів з оцінкою керівництва табору, завірених підписами керівників та печаткою.

4.Характеристика з оцінкою, підписана керівником табору, завірена печаткою виховного закладу.

5. Загоновий куточок (газета).

6. Фотоматеріали, що демонструють проведения студентом-практикантом різних форм роботи.

 

Норми оцінювання роботи студентів під час практики

Педагогічна практика студентів завершується диференційованим заліком за чотирибальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Під час оцінювання результатів педагогічної практики беруться до уваги такі показники:

· організованість і дисциплінованість студента-практиканта в період проходження практики;

· ініціатива і творчість, виявлені під час проходження педпрактики на різних ділянках роботи;

· якість навчальної роботи:

- підготовка до роботи в дитячому закладі;

- опрацювання рекомендованої літератури;

- підготовка до виконання завдань практики;

- ведення документації;

· якість виховної роботи з дитячим колективом і окремими дітьми:

- характер виховного впливу педагога-організатора на дитину й колектив;

- ефективність впливу;

- умотивованість впливу;

· якість дослідної роботи, виконаної під час педпрактики:

· якість виконання завдань із психології;

· якість оформлення документації з педпрактики;

· оцінка, яка стоїть у характеристиці із бази практики;

· своєчасність здачі документації.

“ВІДМІННО» (А/90–100 балів) ставиться в тому випадку, коли завдання практики виконано на високому рівні: якщо студент проявив себе як організований, сумлінний, ініціативний в усіх видах роботи, завоював повагу і високу оцінку серед дитячого і педагогічного колективів оздоровчого закладу, методистів, керівників педпрактики, здав у визначений термін правильно оформлену документацію.

“ДОБРЕ”(В/82–90).Цією оцінкою оцінюється педагогічна практика в тому випадку, коли завдання практики виконано на достатньому теоретичному рівні: студент допустив деякі помилки, але зміг їх самостійно виправити або пояснити їх причину допущення у процесі аналізу заходу; у ході педпрактики студентом-практикантом не допускалась неорганізованість, шаблонність в усіх видах роботи; студент добре зарекомендував себе серед дитячого і педагогічного колективів оздоровчого закладу, методистів і керівників педпрактики; здав у визначений термін правильно і повністю оформлену документацію.

“ДОБРЕ”(С/75–81).Ставиться студенту, який повність виконав програму літньої педагогічної практики, проявив ініціативу в роботі, однак допускав незначні помилки у проведенні окремих форм виховної роботи і затрудняється самостійно виправити або пояснити їх причину допущення в процесі аналізу заходів; у ході педпрактики студентом-практикантом не допускалась неорганізованість, шаблонність в усіх видах роботи; студент добре зарекомендував добре себе серед дитячого і педагогічного колективів оздоровчого закладу, методистів і керівників педпрактики; задав у визначений термін правильно і повністю оформлену документацію.

“ЗАДОВІЛЬНО”( Д/67–74).Результати педпрактики свідчать про те, що загалом вони ефективні і студент на задовільному рівні підготовлений до виконання завдань практики, але допускає незначні порушення вимог з педагогіки і психології, які вміє виправити і пояснити при звертанні уваги на них методиста і не повторює їх під час подальшої роботи з дитячим колективом. Загальна оцінка діяльності студента-практиканта з боку методиста, заступника директора, групового керівника, дитячого колективу задовільна, але при цьому можуть бути дані і деякі рекомендації щодо вдосконалення підготовки до педагогічної діяльності. Студент проявив себе як організований, дисциплінований, але недостатньо самостійний та ініціативний.

Студент вчасно здав документацію, до якої можуть бути внесені незначні доповнення і поправки за вказівкою групового керівника педпрактики.

“ЗАДОВІЛЬНО”( Е/60–66).Ставиться студенту, який виконав програму практики, однак не проявив достатніх знань з психології, педагогіки, методики колективного творчого виховання і вміння застосовувати їх, допускав помилки проведенні виховних заходів, не враховував достатньою міро вікові та індивідуальні особливості дітей, їхні інтереси.

Студент невчасно здав документацію, тому вже не має часу для внесення коректив на зауваження групового керівника.

“НЕЗАДОВІЛЬНО”(FX/35–59; F/1–34)).Студент не готовий до виконання завдань практики внаслідок слабких знань з предмета і методики його викладання або безвідповідально ставився до своїх обов`язків.

 


Алгоритм визначення підсумкової оцінки:

Підсумкова оцінка з навчально-залікової педагогічної практики визначається на підставі середньозваженого бала, де до уваги береться ваговий коефіцієнт та показник середньоарифметичної оцінки всіх основних видів робіт, які виконує студент на практиці, а саме:

ВК характеристики з бази практики – 0,3;

ВК щоденника психолого-педагогічних спостережень – 0,2;

ВК методичної розробки табірного виховного заходу – 0,1;

ВК звіту з педпрактики за схемою – 0,1;

ВК творчого захисту практики – 0,3.

 

 

Зміст та організаціяПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.012 с.)