Перегляд судових рішень у цивільних справах, що набрали законної сили, в зв’язку з винятковими обставинамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перегляд судових рішень у цивільних справах, що набрали законної сили, в зв’язку з винятковими обставинамиСтадія перегляду судових рішень у цивільних справах, що набрали законної сили, в зв'язку з винятковими обставинами є самостійною екстраординарною стадією цивільного процесу і становить собою сукупність дій Верховного Суду України та осіб, які мають право на подання скарги про перегляд судових рішень, які набрали законної сили, в зв'язку з винятковими обставинами, спрямовану на перевірку законності тих, що набрали законної сили, судових рішень у цивільних справах після їх перегляду в касаційному порядку.

Ця стадія складається з 3 частин: 1) відкриття стадії перегляду рішень у зв'язку з винятковими обставинами; 2) розгляд скарги на такі, що набрали законної сили, судові рішення в зв'язку з винятковими обставинами; 3) ухвалення рішень і постановлення ухвал за скаргами, на такі, що набрали законної сили рішення в зв'язку з винятковими обставинами після їх перегляду в ка­саційному порядку.

Суб'єктами оскарження судових рішень у цивільних справах, що набрали законної сили, в зв'язку з винятковими обстави­нами після їх перегляду у касаційному порядку можуть бути: сторони та інші особи, які беруть участь у справі, особи, які не беруть участь у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, а також відповідно до ч. 4 ст. 46 ЦПК прокурор незалежно від того, чи брав він участь у справі.

Об'єктом оскарження є судові рішення у цивільних справах, що набрали законної сили, у зв'язку з винятковими обставинами після їх перегляду в касаційному порядку.

Підставами перегляду судових рішень, що набрали законної сили, в зв'язку з винятковими обставинами є:

1) неоднакове застосування судом (судами) касаційної інс­танції одного і того самого положення закону;

2) визнання судового рішення міжнародною судовою уста­новою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні зобов'язання України.

Встановлення другої підстави для перегляду рішень у зв'язку з винятковими обставинами пояснюється тим, що ст. 9 Конс­титуції передбачає, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є части­ною національного законодавства України. Тому, як зазначено в п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 листо­пада 1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при


здійсненні правосуддя», суд не може застосовувати закон, який регулює правовідносини, що розглядаються, інакше порівняно з міжнародним договором. Разом із тим міжнародні договори за­стосовуються, якщо вони не суперечать Конституції України.

Скарга про перегляд судових рішень, що набрали законної сили, в зв'язку з винятковими обставинами може бути подана до Верховного Суду України протягом 1 місяця з дня відкриття виняткових обставин, коли особі стало про них відомо, якщо судове рішення було переглянуто в касаційному порядку. Така скарга подається безпосередньо до канцелярії Верховного Суду України, де вона реєструється і передається в порядку черговості судді-доповідачу. Скарга подається у письмовій формі. У ній повинно бути зазначено:

1) найменування суду, до якого подається скарга;

2) ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;

3) ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або місцезнаходження;

4) рішення (ухвала), що оскаржується;

5) в чому полягає неправильне застосування судом норм ма­теріального права чи порушення норм процесуального права;

6) клопотання особи, яка подає скаргу;

7) перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги. Скарга про перегляд судових рішень у зв'язку з винятковими

обставинами підписується особою, яка подає скаргу, або її пред­ставником. До скарги повинні бути додані копії судових рішень, які оскаржуються. У разі надходження скарги, оформленої без дотримання належних вимог, або у разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються правила, встановлені ст. 121 ЦПК, про що суддею-доповідачем протягом 10 днів з дня отримання скарги постановлюється відповідна ухвала, в якій він зазначає підстави залишення заяви без руху, повідомляє про це особу, яка подала скаргу і надає строк для усунення недоліків. Якщо особа, яка подала скаргу про перегляд судового рішення, яке набрало законної сили, в зв'язку з винятковими обставинами, виконає вимоги ст. 326 ЦПК щодо форми та змісту такої скарги, а також оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи за винятком випадків, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 354 ЦПК, то скарга буде вважатися поданою в день первісного подання її до суду. У протилежному випадку скарга вважається неподаною і повертається особі, яка її подала.

За подання і розгляд скарги з підстави, встановленої п. 2 ч. 1 ст. 354 ЦПК, судові збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи не оплачуються.

Відповідно до ст. 356 ЦПК питання про допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і витребуван­ня справи вирішується колегією у складі 7 суддів без виклику осіб, які беруть участь у справі, протягом п'ятнадцяти днів з дня

надходження скарги. Одночасно може бути вирішене питання про поновлення строку на оскарження у зв'язку з винятковими обставинами (ч. 1 ст. 356 ЦПК).

Скарга вважається допущеною до провадження у зв'язку з винят­ковими обставинами і справа витребовується, якщо хоча б 3 судці дійшли висновку про необхідність цього (ч. 2 ст. 356 ЦПК).

Про допуск скарги і витребування справи або відмову у цьому суд постановляє ухвалу, яка оскарженню не підлягає. Ухвала про допуск скарги і витребування справи надсилається до від­повідного суду (ч. 3 ст. 356 ЦПК).

Копія ухвали про допуск скарги і витребування справи над­силається разом з копією скарги особам, які беруть участь у справі, а у разі відмови у допуску - особі, яка подала скаргу (ч. 4 ст. 356 ЦПК).

Якщо скарга допущена до провадження у зв'язку з винятко­вими обставинами, суд своєю ухвалою може зупинити виконання відповідних рішень.

До скарги, поданої з підстави, встановленої п. 2 ч. 1 ст. 354 ЦПК, положення ч. ч. 1—4 ст. 356 ЦПК не застосовується.

Розгляд справи по суті. Згідно з ч. 1 ст. 357 ЦПК розгляд справи у зв'язку з винятковими обставинами є різновидом каса­ційного провадження, однак має певні особливості.

Справа у порядку провадження у зв'язку з винятковими обставинами розглядається колегією суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її чисельності, крім випадків, якщо після касаційного розгляду справи виявлено неоднакове застосування судами касаційної інстанції одного і того ж самого положення закону. У такому разі справа розглядається колегією суддів на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин чисельності кожної палати. Головує на спільному засіданні Голова Верховного Суду України або один з його наступників.

Перегляд судових рішень, які набрали законної сили, в зв'язку з винятковими обставинами здійснюються без виклику особи, яка подала скаргу. У касаційному порядку справа також може бути розглянута без повідомлення сторін (ч. 1 ст. 333 ЦПК).

Ухвалення рішень і постановлення ухвал за скаргами, поданими на судові рішення, що набрали законної сили, в зв'язку з винят­ковими обставинами. У ст. 358 ЦПК передбачені повноваження Верховного Суду України щодо цього питання, під якими треба розуміти сукупність прав і обов'язків щодо вчинення процесуальних дій з перевірки скарг, поданих на судові рішення в зв'язку з винят­ковими обставинами. Так, Верховний Суд України має право:

1) постановити ухвалу про відхилення і залишення рішення, ухвали без змін;

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування су­дового рішення і направити справу відповідно на новий розгляд у суд першої, апеляційної або касаційної інстанції;

3) постановити ухвалу про скасування судового рішення і залишити в силі судове рішення, що було помилково скасовано судом апеляційної або касаційної інстанції;

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і за­крити провадження у справі або залишити заяву без розгляду;

5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення по суті справи або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

У випадках, коли допущені судом першої інстанції порушення закону не були усунені судом апеляційної або касаційної інстанції або одночасно допущені судом першої, апеляційної і касаційної інстанцій, Верховний Суд України скасовує всі рішення та ух­вали у справі.

Верховний Суд України скасовує або змінює ухвалені у справі рішення тільки з підстав, визначених ст. 354 ЦПК.

Зі змісту п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 354 та ст. 359 ЦПК треба зробити висновок, що Верховний Суд України перевіряє лише законність судових рішень, що набрали законної сили, за скаргами, пода­ними у зв'язку з винятковими обставинами, і перевіряє лише наявність або відсутність обставин, зазначених у п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 354 ЦПК.

Ухвалені Верховним Судом України рішення або постановлені ним ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення і оскарженню не підлягають.

Не можна погодитись із висловленою в літературі думкою, згідно з якою в разі повного або часткового скасування рішення, що набрало законної сили, воно повторно підлягає перегляду в касаційному порядку. У п. 2 ч. 1 ст. 358 ЦПК зазначено, що Верховний Суд України, розглядаючи справу в порядку провадження у зв'язку з винятковими обставинами, має право постановити ухвалу про повне або часткове скасування судового рішення і направити справу відповідно на новий розгляд у суд першої, апеляційної або касаційної інстанції.

Глава 25Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.006 с.)