Представницькі органи місцевого самоврядування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Представницькі органи місцевого самоврядуванняПредставницьким органом місцевого самоврядування є виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення. Наявність представницького органу, що обирається членами територіальної громади, - необхідна ознака місцевого самоврядування.

Світовий досвід місцевого самоврядування свiдчить, що представницький орган повинен вирішувати, насамперед, наступні завдання:

1) визначити проблему і шляхи її розв’язання;

2) своїми рішеннями оптимально регулювати питання місцевого життя;

3) сформувати дієздатний виконавчий орган;

4) чітко і своєчасно поставити завдання перед виконавчим органом, визначити головні напрями і принципи, якими повинен керуватися цей орган;

5) активно контролювати роботу виконавчого органа;

6) мобілізувати суспільну підтримку при вирішенні актуальних завдань і проблем місцевого життя[58].

Місце представницького органу в системі місцевого самоврядування досить чітко окреслено в Європейській хартії місцевого самоврядування, яка віддає їм пріоритет по відношенню до інших органів місцевого самоврядування: місцеве самоврядування здійснюється радами або зборами, члени яких вільно обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які можуть мати підзвітні їм виконавчі органи (ст. 3). Це положення Хартії отримало логічний розвиток у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні», який закріплює пріоритетне значення представницьких органів серед інших органів місцевого самоврядування шляхом встановлення їх виключної компетенції (ст.26).


До представницьких органів місцевого самоврядування Конституція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» відносятьсільські, селищні, міські ради - вони представляють сільські, селищні, міські громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Загальний склад сільської, селищної, міської, районної у місті ради визначається відповідною радою самостійно в межах, визначених Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (ст. 16 Закону). При цьому Закон передбачає, що він має при чисельності населення:

2) 1) до 1 тисячі жителів - від 12 до 15 депутатів включно; 2) від 1 тисячі до 3 тисяч жителів - від 16 до 26 депутатів включно; 3) від 3 тисяч до 5 тисяч жителів - від 20 до 30 депутатів включно; 4) від 5 тисяч до 20 тисяч жителів - від 30 до 36 депутатів включно; 5) від 20 тисяч до 50 тисяч жителів - від 30 до 46 депутатів включно; 6) від 50 тисяч до 100 тисяч жителів - від 36 до 50 депутатів включно; 7) від 100 тисяч до 250 тисяч жителів - від 40 до 60 депутатів включно; 8) від 250 тисяч до 500 тисяч жителів - від 50 до 76 депутатів включно; 9) від 500 тисяч до 1 мільйона жителів - від 60 до 90 депутатів включно; 10) від 1 мільйона до 2 мільйонів жителів - від 76 до 120 депутатів включно; 11) понад 2 мільйони жителів - від 76 до 150 депутатів включно.


Вибори депутатів сільських, селищних, міських рад відбуваються на основі закріплених у Конституції України (ст. 71) принципів виборчого права -вільних виборів, загального, рівного і прямого виборчого права та таємного голосування. Ці конституційні принципи отримали деталізацію в Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». Стаття 11 згаданого Закону передбачає, що виборчий процес здійснюється на таких засадах:

1) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес;

2) політичного плюралізму та багатопартійності;

3) публічності і відкритості виборчого процесу;

4) рівності суб’єктів виборчого процесу перед законом;

5) рівності прав усіх кандидатів у депутати та відповідно кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;

6) свободи передвиборної агітації, рівних можливостей доступу до засобів масової інформації незалежно від їх форми власності;

7) неупередженості до місцевих організацій партій (блоків), кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб та керівників підприємств, установ і організацій.

Принцип вільних виборів передбачає, що виборцям забезпечуються умови для вільного формування своєї волі та її вільного виявлення при голосуванні. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вільному формуванню та вільному виявленню волі виборця, забороняється.

Загальне виборче право означає, що:

по-перше, на місцевих виборах право голосу мають лише громадяни України (частина 1 ст. 3 Закону). Вимога належності до громадянства України пов’язана з тим, що виборче право - це найважливіша форма участі громадянина в управлінні публічними справами, воно належить до політичних прав, відповідно, негромадяни, в тому числі і апатриди, які проживають на території відповідного села, селища, міста, не наділяються виборчим правом;

по-друге, забороняються будь-які привілеї або обмеження виборчих прав окремих груп громадян залежно від природних властивостей громадянина України як людини та від його громадянських рис;

по-третє, забороняються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, які не передбачені Конституцією України та Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Відповідно до статті 64 Конституції України окремі обмеження виборчих прав громадян можуть бути встановлені в умовах воєнного або надзвичайного стану. При цьому повинен бути зазначений строк дії цих обмежень. Наприклад, надзвичайний стан на всій території України може бути введено на строк не більш як на 30 діб і не більш як на 60 діб в окремих місцевостях. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України не більш як на 30 діб (ст. 7 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану»). Згідно України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (ст. 3) не мають права голосу на місцевих виборах громадяни України, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі.

Загальне виборче право складається з активного (право обирати) та пасивного (право бути обраним) виборчого права.

Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» відповідно до положень ст. 70 Конституції України визначає спеціальні умови(виборчі цензи абокваліфікації) для отримання права голосу на місцевих виборах(активного виборчого права). До них віднесені:

- віковий ценз - активного і пасивного виборчого права на місцевих виборах набувають громадяни України, яким на день виборів виповнилосявісімнадцять років (ч. 1 ст. 3, ст. 9);

- ценз дієздатності - не мають права голосу громадяни, визнані судом недієздатними та громадяни, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі (ч. 6 ст. 3);

- ценз осілості - право голосу на місцевих виборах мають громадяни України, які проживають на території відповідних сіл, селищ, міст, районів у містах (ч. 1 ст. 6).

 

Для пасивного виборчого права на місцевих виборах передбачено такожценз судимості - депутатом, сільським, селищним, міським головою не може бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку (частина 2 ст.9).

Рівне виборче право означає участь громадян, які мають право голосу, у місцевих виборах на рівних засадах, тобто рівну для кожного виборця можливість впливати на результат виборів, і воно забезпечується:

по-перше, наявністю у кожного виборця однакової кількості голосів, що означає заборонуплюрального вотуму, тобто надання одним виборцям більшої кількості голосів по відношенню до інших залежно від майнового стану чи інших факторів;

по-друге, рівними можливостями громадян, які мають право голосу, балотуватися на місцевих виборах;

по-третє, рівним захистом законом і судом як активного, так і пасивного виборчого права всіх громадян України.

Пряме виборче право передбачає (ст. 5), що громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад та які мають право голосу на місцевих виборах, безпосередньо обирають депутатів та сільських, селищних, міських голів шляхом голосування за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків) у багатомандатних округах, а також за кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих місцевими організаціями партій (блоками) або шляхом самовисування в одномандатних округах.

Змістпринципу таємного голосування полягає у забороні зовнішнього нагляду і контролю за волевиявленням виборців у процесі голосування у будь-якій формі.

Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» передбачає ряд організаційних заходів та процедур щодо забезпечення таємниці голосування, зокрема:

• кожний виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється (ст. 8);

• виборчий бюлетень повинен мати таку форму, яка виключає можливість встановити, хто саме його заповнив (ст.63);

• голосування має проводитися в спеціально відведених приміщеннях, в яких у достатній кількості обладнуються кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів (ст. 65);

• виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні (кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня забороняється присутність інших осіб (ч.9 ст. 66);

• для випадків голосування за межами спеціально відведених приміщень (для голосування осіб, які за станом здоров’я не можуть прибути до приміщення для голосування) має бути передбачена така процедура, яка виключає порушення таємниці голосування або спотворення волевиявлення виборців (ст. 67).

Реалізація принципу таємного голосування забезпечується також встановленням відповідальності осіб, які порушили таємницю голосування. Зокрема, кримінальна відповідальність за порушення таємниці голосування передбачена статтею 159 Кримінального Кодексу України: умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законом України виборів, вчинене членом виборчої комісії або іншою службовою особою з використанням влади чи службового становища, - карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Строк повноважень сільських, селищних, міських рад – п’ять років. Відповідно до Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 78) повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті ради за наявності вищевказаних підстав можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Ці ж підстави за наявності рішення суду про визнання актів ради незаконними та висновків відповідного комітету Верховної Ради можуть слугувати для Верховної Ради України приводом для призначення позачергових виборів. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради може порушуватись перед Верховною Радою України сільським, селищним, міським головою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації

Сільська, селищна, міська рада проводить свою роботу сесійно.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 486; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.012 с.)