ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВПитання для вивчення

1. Поняття захисту цивільних прав та інтересів.

1.1.Співвідношення понять “забезпечення”, “охорона”, “захист” цивільних прав.

1.2. Суб’єкти цивільно-правового захисту.

2. Об’єкти (предмет) цивільно-правового захисту:

2.1. Суб’єктивне цивільне право.

2.2. Правозгідний інтерес.

2.3 Правопорядок в цілому (публічний інтерес).

З. Право на захист як суб’єктивне цивільне право. Поняття, зміст.

4. Форми захисту цивільних прав та інтересів.

4.1. Юрисдикційна форма захисту.

4.2. Неюрисдикційна форма захисту.

4.2.1. Самозахист цивільних прав. Поняття, загальна характерис­тика, види. Заходу оперативного впливу.

5. Поняття та види способів захисту цивільних прав та інтересів.

 

Основні поняття: захист, охорона, та забезпечення цивільних прав; правозгідний (охоронюваний правом) інтерес; право на захист; юрисдикційна та неюрисдикційна форми захисту цивільних прав; самозахист, необхідна оборона, крайня необхідність, заходи оперативного впливу (оперативні санкції); способи захисту.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При підготовці питання „Поняття захисту цивільних прав та інтересів” насамперед необхідно встановити значення поняття цивільно-правового захисту, яке не можна ототожнювати із такими поняттями як „забезпечення” та „охорона” цивільних прав та інтересів.

Питання для самоконтролю

1. Що таке цивільно-правовий захист?

2. У чому полягає відмінність цивільно-правового захисту від охорони та від забезпечення цивільних прав та інтересів?

3. Хто може виступати суб’єктами цивільно-правового захисту?

 

Готуючи питання „Об’єкти (предмет) цивільно-правового захисту”, потрібно звернутися до ст. 15 ЦК. Слід з’ясувати співвідношення суб’єктивного цивільного права та інтересу. Для цього необхідно користуватись рішенням Конституційного Суду України від 1 грудня 2004 року (справа про охоронюваний законом інтерес).

Питання для самоконтролю

1. Що є об’єктом цивільно-правового захисту?

2. Що таке охоронюваний правом інтерес?

3. В яких випадках правозгідний інтерес виступає самостійним предметом цивільно-правового захисту?

 

При вивченні питання „Право на захист як суб’єктивне цивільне право ” необхідно пригадати поняття та зміст суб’єктивного цивільного права (тема „Цивільні правовідносини”). Зверніть увагу на аргументи науковців, на підставі яких право на захист розглядається а) як один з елементів змісту суб’єктивного юридичного права (Див. напр.: Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. – 2-е изд. – М., 1992 р. – С. 48-65) та б) як самостійне суб’єктивне право (Ромовська З. В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 482-485). Вивчаючи право на захист як самостійне суб’єктивне право, необхідно проаналізувати його зміст. Пам’ятайте, що поняття захисту цивільного права спільне для цивільного та для цивільного процесуального права (ст. 15 ЦК, ст. 4 ЦПК), з огляду на що при вивченні теми у відповідних випадках використовується й цивільно-процесуальне законодавство.

Питання для самоконтролю

1. Що розуміють під правом на захист цивільних прав та інтересів?

2. Які елементи складають зміст цього права?

 

При розгляді питання „Форми захисту цивільних прав ”, аналізуючи судовий порядок захисту, потрібно пригадати систему судів в Україні та їх компетенцію (з навчальних курсів „Конституційне право України” і „Судові та правоохоронні органи України”). Відповідний нормативний матеріал містить Конституція України (ст. 55, 124, 125); Закон „Про судоустрій” від 07.02.2002 р. (ст. 18, 19); Цивільний процесуальний кодекс від 18.03.2004 р. (ст. 15); Господарський процесуальний кодекс від 19.09.1991 р. (ст. 1, 12); Кодекс адміністративного судочинства від 6.07.2005 р. (ст. 17); Закон „Про Конституційний Суд України” від 16.10.1996 р. (ст. 42).

Підстави та умови звернення за захистом цивільних прав та інтересів до третейського суду визначені у ст. 1, 5, 6 Закону „Про третейські суди” від 11.05.2004 р.

Правове регулювання позасудового (адміністративного) порядку захисту цивільних прав здійснюється відповідно до ст. 17 ЦК, Законів „Про місцеві державні адміністрації” від 09. 04. 1999р., „Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 1997 р. та ін. нормативних актів. Роз’яснення щодо застосування досудового порядку врегулювання спору містяться в постанові Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 01.11.1996 р. № 9, в рішеннях Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. та від 25.11.1997 р.

Керуючись ст. 18 ЦК та Главою 14 Закону „Про нотаріат” від 02.09.1993 р., потрібно з’ясувати, в яких випадках захист цивільних прав здійснюється нотаріусом. У зв’язку з цим, слід ознайомитися також із постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р., якою встановлюється перелік документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

При вивченні питання „Неюрисдикційна форма захисту” необхідно звернутись до ст. 19 ЦК, якою визначаються поняття, суб’єкти, предмет самозахисту та умови виникнення права на самозахист. Аналізуючи інститут самозахисту, потрібно також звернути увагу на ст. 1169, 1171 ЦК та ст. 36, 39 Кримінального кодексу України від 05.04.2001р. Для засвоєння класифікації заходів самозахисту важливо пам’ятати про відмінності між заходами фактичного та юридичного характеру, а також про види заходів оперативного впливу (оперативних санкцій) (Див. напр. ст. 672, 678, 872 ЦК). Зауважимо, що на відміну від Цивільного кодексу, у Господарському кодексі міститься легальне визначення поняття заходів оперативного впливу у сфері господарювання та їх класифікація (ст. 235 – 237). Керуючись Книгою п’ятою ЦК та ст. 268, 310 ГК, потрібно знайти приклади кожного із видів заходів оперативного впливу.

Питання для самоконтролю

1. В яких випадках і за яких умов захист цивільних прав здійснюється судами?

2. Як розмежовується компетенція загальних, господарських, та адміністративних судів?

3. В яких випадках і за яких умов захист цивільних прав здійснюється третейськими судами?

4. Що таке самозахист цивільних прав? Які існують види заходів самозахисту?

5. Що таке заходи оперативного характеру (впливу)? Які існують види вказаних заходів?

 

При підготовці питання „Поняття та види способів захисту цивільних прав” потрібно звернути увагу, що основною класифікацією вказаних способів є їхній поділ на а) універсальні (загальні), закріплені у ст. 16 ЦК та б) спеціальні, які встановлюються договором або спеціальними нормами закону. Окрім цього, слід звернути увагу на відмінності між тим, як визначаються можливі способи захисту особистих немайнових прав у ч. 2 ст. 275 ЦК та загальними нормами ст. 16 ЦК.

Для врахування особливостей захисту цивільних прав у сімейних, земельних та господарських відносинах рекомендується порівняти норми абз. 2 ч. 2 ст. 16 ЦК, абз. 1 ст. 18 СК, ч. 2 ст. 20 ГК та п. „д”) ч. 3 ст. 152 ЗК.

З огляду на те, що дана тема висвітлюється не в усіх вітчизняних навчальних виданнях з цивільного права, для її вивчення рекомендується користуватися підручником «Цивільне право України» (За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Т.1. – К: Юрінком інтер, 2004. – С. 256 – 262), а також Науково-практичним коментарем до цивільного законодавства України / А. Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В. Г. Ротань. – Т. 1. К.: А.С.К., 2004. – С. 122 – 162.

Питання для самоконтролю

1. Що таке спосіб захисту цивільних прав?

2. У чому полягають відмінності між універсальними та спеціальними способами цивільно-правового захисту?

3. Які існують універсальні та спеціальні способи захисту цивільних прав?

4. Які особливості захисту цивільних прав у сімейних правовідносинах?

Типові помилки: неврахування відмінностей між суб’єктивним цивільним правом та охоронюваним інтересом як об’єктами (предметами) цивільно-правового захисту; змішування юридичних та фактичних заходів самозахисту; неувага до практичного значення відмінностей між універсальними та спеціальними способами цивільно-правового захисту.

Теми рефератів:

1. Охоронюваний інтерес як предмет цивільно-правового захисту.

2. Оперативні санкції як заходи цивільно-правового захисту.

3. Вибір способу захисту цивільних прав.

 

Задачі

Задача 1. Зленко та Охримюк, виламавши двері квартири відомого колекціонера Горіхова, проникли до неї з метою викрадення антикварних речей та валютних цінностей. В той час, коли грабіжники, не поспішаючи, пакували в сумки викрадене, Горіхов, який забув у домашньому сейфі необхідні документи, і його охоронець повернулись до квартири. У відповідь на слова Горіхова: „Хто ви? Що ви тут робите?” – Зленко та Охримюк відкрили хаотичну стрілянину з пістолетів, але в результаті пострілів у відповідь, вчинених охоронцем, Зленко та Охримюк були вбиті.

Яку форму захисту цивільних прав було використано в даному випадку?

Чи дотримано охоронцем Горіхова умов правозгідності способів самозахисту?

Чи виникає в утриманців Зленка та Охримюка право на відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника?

Задача 2*. Дача Фролова протягом зими була двічі обікрадена невідомими особами. По закінченні чергового дачного сезону Фролов переніс найбільш коштовні речі в темний прикомірок і на горище. При цьому в прикомірку він установив саморобний капкан на великого звіра, а на горищі спорудив пристрій, за допомогою якого з 3-метрової висоти падала важка колода при дотику до складених на горищі речей.

У січні Фролова викликали до міліції, де йому було запропоновано дати пояснення по факту заподіяння тяжких тілесних ушкоджень п. Крючко, що був виявлений на горищі дачі зі зламаним хребтом і відмороженими ногами. Як з'ясувалося згодом, дві попередні крадіжки майна Фролова були також вчинені Крючко. По даному факту була порушена кримінальна справа, але потім вона була закрита за передбаченими кримінально-процесуальним законодавством підставами.

Крючко, визнаний інвалідом I групи, звернувся до Фролова з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної втратою працездатності в зв'язку з отриманою травмою.

Який вид правоохоронювальних заходів був використаний Фроловим?

Чи підлягає позов Крючко задоволенню?

 

Задача 3. В 2001 р. лікарі психоневрологічної лікарні постановили Савельєву діагноз: психічний розлад у формі шизофренії. В цьому ж році Савельєва поставили на облік у психіатра. В 2004 р. він звернувся до головного психіатра області з заявою, в якій прохав, щоб його оглянули і зняли з обліку, проте відповіді не отримав.

Вважаючи свої права порушеними, Савельєв звернувся до суду зі скаргою, в якій просив зобов’язати головного психіатра області зняти його з обліку як такого, що не страждав і не страждає жодним психічним розладом.

Суддя в прийомі скарги громадянина Савельєва відмовив, мотивуючи дане рішення тим, що дії головного психіатра області необхідно оскаржити в адміністративному порядку до вищестоящої інстанції.

Який порядок та засіб захисту використав Савельєв?

Дайте правову оцінку діям судді.

 

Задача 4. В січні 2004 р. помер Шкірук – відомий художник. За життя він орендував велику майстерню. Його дочка попросила об’єднання художників, яке виступало орендодавцем майстерні, про відстрочку і сказала, що вона звільнить майстерню через три місяці, тобто після того, як розбере документи, ескізи, полотна та інші предмети, котрі зберігались в майстерні померлого. В серпні 2004 р. об’єднання художників надало майстерню в оренду народному художнику України Гришаніну. У вересні 2004 р. Гришанін попросив дочку Шкірука передати йому ключі від майстерні. На прохання художника дочка Шкірука відповіла відмовою, вказавши при цьому, що не буде звільняти майстерню, оскільки право оренди, на її думку, є спадщиною після померлого батька.

Гришанін звернувся до прокурора з проханням вжити заходів щодо дочки Шкірука, з тим, щоб вона не перешкоджала йому у здійсненні його права на оренду майстерні.

Кому належить право на оренду майстерні?

Яким способом можна захистити порушене право на оренду майстерні?

Як повинен діяти прокурор у даній ситуації?

Задача 5*. Родина Новаківських, що складалася з 3 осіб, займала 3-кімнатну квартиру в будинку комунального житлового фонду. Син Новаківських одружився з Рижовою, яка за згодою всіх, хто проживав у помешканні, оселилася в ньому. Через рік молода сім’я розпалася, і Рижова, яка не має іншої житлової площі, запропонувала зробити обмін квартири. Новаківські відповіли на це відмовою. Тоді Рижова пред'явила позов про примусовий обмін житлової площі, подавивши суду два конкретних варіанти обміну.

Новаківські, заперечуючи проти обміну, вказували на те, що проживають на даній площі вже понад 40 років і не збираються переїжджати з центрального району міста в райони новобудов. Крім того, на їхню думку, запропоновані Рижовою варіанти обміну ущемляють їхні інтереси, тому що їм доведеться користуватися менш впорядкованим житлом і проживати з дорослим сином у суміжних кімнатах.

Рижова наполягала на задоволенні позову, вважаючи, що знайдені нею варіанти обміну не порушують прав Новаківських, тому що на кожного з них буде приходитися така ж за розміром житлова площа, якою вони користувалися і раніше. До того ж житлова площа в даних квартирах є впорядкованою відповідно до вимог діючого законодавства.

Як вирішити дану справу?

Що являє собою охоронюваний законом інтерес як предмет цивільно-правового захисту?

 

Задача 6. В результаті зіткнення двох автомобілів, що належать Куликовій і Ярошенко, обидві машини отримали серйозні ушкодження. Винуватцем ДТП за висновком ДАІ був Ярошенко, що не справився з керуванням. Ярошенко погодився в добровільному порядку відшкодувати Куликовій вартість ремонту автомобіля відповідно до оцінки, даної експертною фірмою. Проте Куликова заявила, що її влаштовує лише надання їй іншого автомобіля тієї ж моделі з аналогічним ступенем зносу. Не прийшовши до згоди, сторони звернулися до суду.

Чию позицію підтримає суд?

Яким буде рішення, якщо в судовому засіданні Куликова змінить свої вимоги і погодиться лише на те, щоб їй був повернутий її автомобіль у відремонтованому вигляді?

 

Завдання

Завдання 1. Складіть схему “Юрисдикційна форма захисту цивільних прав”, відобразивши в ній усі види органів, уповноважених захищати суб’єктивні цивільні права за законодавством України.

 


Нормативно-правові акти

1. Цивільний процесуальний кодекс України: від 18.03.2004 року із змінами від 16 березня 2006 р., від 09.01.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40 – 41, 42. – Ст. 492.

2. Кодекс адміністративного судочинства: від 06.07.2005 року із змінами від 16 березня 2006 р., від 20 вересня 2006 р., від 01.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35 – 36, № 37. – Ст. 446.

3. Господарський кодекс України: від 16.01.2003 року № 436-IV із змінами від 15 березня 2006 р., 14 вересня 2006 р.від 09.01.2007р // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19 – 20, № 21 – 22. – Ст. 144.

4. Кримінальний кодекс України: від 05.04.2001 року із змінами від 23 лютого 2006 р., 21 вересня 2006 р., від 11.01.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25 – 26. – Ст. 131.

5. Житловий кодекс Української РСР: від 30.06.1983 року із змінами від 31 травня 2005 р., 1 грудня 2005 р., від 12.01.2006 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – № 28. – Ст. 573.

6. Господарський процесуальний кодекс України: від 06.11.1991 року із змінами від 15 березня 2006 р., від 15.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

7. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 року із змінами від 15 грудня 2005 р., від 15 березня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

8. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 року із змінами від 20 листопада 2003 р., від 20 січня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.

9. Про судоустрій України: Закон України від 07.11.2002 року із змінами від 19 грудня 2006 р., від 22 лютого 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1981. – № 24. – Ст. 357.

10. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 року із змінами від 03 серпня 2006 р., від 04 серпня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Cт. 272.

11. Про третейські суди: Закон України від 11.05.2004 року із змінами від 15 березня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 412.

12. Про захист прав споживачів: Закон України 12.05.1991 року в редакції Закону від 01.12.2005 р., від 01.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – Ст. 379.

13. Про психіатричну допомогу: Закон України від 22.02.2000 року із змінами від 09 грудня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 19. – Ст. 143.

14. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затв. постановою КМУ від 29.06.1999 року із змінами від 24 квітня 2000 р., від 29.11.2001 р. // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – С. 69.

Судова практика

1. Рішення Конституційного Суду України від 25.12.1997 року у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Р.М., Ярошенко П.П, та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненням жителів міста Жовті води) // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 1. – С. 3 – 12.

2. Рішення Конституційного Суду України від 25.11.1997 року у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Г.П. щодо офіційного тлумачення статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки Дзюби Г.П. щодо права на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи) // Вісник Конституційного Суду України. – 1998. – № 1. – С. 34 – 38.

3. Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 року у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Кампус Коттон клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 4. – С. 17 – 20.

4. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”: постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 року. // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972 – 2004). Офіц. видання. – у 2-х томах. – Т. 1. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – С. 9.

Література

Основна:

1. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. – Т. 1. – К.: А.С.К., 2004. – С. 122-163.

2. Ромовська З. В. Захист цивільного права та інтересу // Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 480-531.

3. Сидельников Р. Право на захист цивільного права (інтересу) як теоретична конструкція // Юридична Україна. – 2005. – № 8. – С. 44 –48.

4. Шульженко О. Форми і способи захисту суб’єктивних цивільних прав та законних інтересів // Право України. – 2005. – № 12. – С. 24 – 28.

 


Додаткова:

1. Антонюк О.І. Право учасників цивільних правовідносин на самозахист. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Харків, 2004. – 20 с.

2. Бірюков І. Інтерес і суб’єктивне цивільне право // Право України. – 2004.– № 8. – С. 18 – 21.

3. Гражданское право и способы его защиты: Сб. статей / Ред. О.А. Красавчиков и др. – Свердловск: Свердлов. юрид. ин-т, 1974. – 190 с.

4. Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. 2‑е изд. М.: Рос. право, 1992. – 207 с.

5. Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1982. – 168 с.

6. Кораблева М.С. Защита гражданских прав: новые аспекты // Актуальные проблемы гражданского права / Сб. статей под ред. М.И. Брагинского. – М., 1999. – 462 с.

7. Материально-правовые и процессуальные проблемы защиты субъективных гражданских прав. Ярославль: ЯрГУ, 1983. – 125 с.

8. Механизм защиты субъективных гражданских прав: Сб. статей. – Ярославль: ЯрГУ, 1990. – 163 с.

9. Пашук Т.І. Право людини на ефективний державний захист її прав та свобод. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Львів – 2006. – 16 с.

10. Сидельников Р. Право на самозащиту как „секундарное право” // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 6. – С. 42 – 44.

11. Чечот Д. М. Субъективное право и формы его защиты. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. – 72 с.

 

 


ТЕМА 11.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 563; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.064 с.)