Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 9. Участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинахУчасть держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних правовідносинах.Українська держава як суб’єкт цивільного права, особливості його правового становища. Автономна Республіка Крим, адміністративно-територіальні утворення у відносинах, що регулюються цивільним законодавством. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах.

Відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.

 

Тема 10. Об’єкти цивільних прав

Поняття і види об’єктів цивільних прав. Вчення про об’єкти цивільних прав. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав.

Речі як об’єкти цивільних прав. Поняття та правове значення речей як об’єктів цивільних прав. Тварини як особливий об’єкт цивільних прав.

Класифікація речей та її правове значення. Нерухомі та рухомі речі. Речі подільні та неподільні. Споживні та неспоживні. Речі, визначені родовими та індивідуальними ознаками. Головна річ та приналежність. Складові частини речі. Складні речі. Продукція, плоди та доходи.

Оборотоздатність речей в цивільному праві. Речі вилучені з цивільного обороту. Речі обмежено оборотоздатні. Роль ОВС у регламентації порядку виготовлення, відчуження та схову речей обмежених у цивільному обороті.


Майно як особливий об’єкт цивільних прав.Поняття та види майна. Підприємство як єдиний майновий комплекс.

Гроші (грошові кошти). Валютні цінності. Поняття та особливості грошей, валютних цінностей як об’єктів цивільних прав.

Цінні папери. Поняття та види цінних паперів. Окремі види цінних паперів: облігація, вексель, акція, ощадний сертифікат тощо. Передача прав на цінні папери.

Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав, їх поняття та види. Поняття та види особистих немайнових благ відповідно до Конституції України та Цивільного кодексу України. Результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, особисті немайнові блага.

 

Тема 11. Правочини

Поняття, ознаки та значення правочинів.

Види правочинів. Правочини односторонні, двосторонні та багатосторонні. Оплатні та безоплатні правочини. Умовні правочини. Консенсуальні та реальні правочини. Каузальні та абстрактні правочини. Еквівалентні та алеаторні правочини.

Чинність правочину. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину.

Тлумачення змісту правочину.Значення тлумачення правочину. Правила тлумачення змісту правочину.


Недійсність правочину. Поняття недійсності правочину. Порядок та правові наслідки визнання правочину недійсним. Види недійсних правочинів.

Тема 12. Представництво

Поняття, підстави виникнення та види представництва.Правове значення представництва. Представництво за законом. Комерційне представництво. Представництво за довіреністю. Передоручення.

Вчинення правочинів представником.Правочини, які може вчиняти представник.Правові наслідки вчинення правочину представником. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень.

Довіреність. Поняття та види довіреності. Форма та строки довіреності. Довіреність юридичної особи. Значення довіреності.

Припинення представництва. Підстави припинення представництва. Припинення представництва за довіреністю. Скасування довіренність. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.

 

Тема 13. Строки та терміни у цивільному праві. Позовна давність

Поняття строку і терміну, їх значення та види. Місце строків (термінів) у системі юридичних фактів цивільного права.

Обчислення строків. Загальні правила про обчислювання строків. Початок та закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку.

Поняття, сутність та значення позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Види позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність.

Обчислення та перебіг позовної давності. Правила обчислення позовної давності. Початок перебігу позовної давності.

Зупинення та переривання перебігу строків позовної давності.Поняття, підстави та правове значення зупинення та переривання перебігу позовної давності. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду.

Наслідки спливу позовної давності. Застосування позовної давності до додаткових вимог.

 

Розділ ІІ. Особисті немайнові права фізичної особи

 

Тема 14. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи

Поняття та види особистих немайнових прав. Зміст особистого немайнового права.

Здійснення особистих немайнових прав. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав. Обмеження особистих немайнових прав.

Захист особистих немайнових прав. Поновлення порушеного особистого немайнового права. Спростування недостовірної інформації. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди.

Тема 15. Особисті немайнові права, що забезпечують природнє існування фізичної особи

Право на життя. Право на охорону здоров’я. Право на медичну допомогу. Право на інформацію про стан свого здоров’я. Право на таємницю про стан здоров’я. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванню у закладі охорони здоров’я. Право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Право на свободу. Право на особисту недоторканість.Фізична недоторканість. Психічна недоторканість. Статева недоторканість.

Право на сім’ю. Право на опіку або піклування. Патронат.Поняття та зміст.

Тема 16. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи

Право на ім’я. Право на повагу до гідності та честі. Право на недоторканість ділової репутації. Поняття та зміст.

Право на індивідуальність. Право на особисте життя та його таємницю. Право на інформацію. Право на особисті папери. Право на таємницю кореспонденції.Поняття та зміст.

Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле-, та відеозйомок.Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах. Право на свободу літературної, художьої, наукової і технічної творчості.

Право на місце проживання. Право на недоторканість житла. Право на вибір роду занять. Право на свободу пересування. Поняття та зміст.

Право на свободу об’єднання. Право на мирні зібрання. Поняття та зміст.

Розділ ІІІ. Речове право

 

Тема 17. Загальні положення про речове право

Поняття та ознаки речового права. Підстави виникнення речових прав. Об’єкти та суб’єкти речового права. Види речових прав.

Захист речових прав.

Тема 18. Право власності

Поняття права власності та його зміст.. Поняття права власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Недоторканість права власності. Суб’єкти та об’єкти права власності. Зміст права власності.

Право власності Українського народу. Право приватної власності. Право державної власності. Право комунальної власності.Поняття та зміст.

Підстави набуття права власності. Класифікація підстав набуття права власності та характеристика окремих способів.

Момент виникнення права власності у набувача. Момент виникнення у набувача права власності за первинними підставами. Момент набуття права власності за правочином.

Здійснення права власності.Порядок та межі здійснення права власності. Тягар утримання майна. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна.

Право власності на землю (земельну ділянку).Земля (земельна ділянка) як об’єкт права власності. Суб’єкти та об’єкти права власності на землю (земельну ділянку). Право власника за забудову земельної ділянки. Самочинне будівництво. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній.

Право власності на житло.Поняття житла. Житловий будинок, садиба, квартира як об’єкти права власності. Права власника житлового будинку, квартири. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу. Об’єднання власників житлових будинків, квартир.

Припинення права власності. Підстави та порядок припинення права власності.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.013 с.)