Тема 1: Принципи цивільного права України. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1: Принципи цивільного права України. 

План

Вступ

1. Характеристика загальноправових принципів.

2. Поняття та значення принципів у цивільному праві.

3. Правова характеристика окремих принципів цивільного права України.

Висновки

У вступній частині варто викласти актуальність та ступень розробки проблематики принципів в юридичній літературі.

Викладаючи перше питання, рекомендується дати характеристику таким загальноправовим принципам, як принцип демократизму, гуманізму та законності.

При аналізі другого питання слід визначити поняття, перелік та вказати значення принципів в цивільному праві як основних засад цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Насамперед, принципи цивільного права застосовуються у випадках, якщо є прогалини в цивільному законодавстві і виникає необхідність в застосуванні аналогії права. При цьому слід акцентувати увагу на тому, що для регулювання суспільних відносин, не врегульованих конкретною нормою цивільного права, застосовуються основні засади цивільного законодавства, тобто, принципи цивільного права.

Викладаючи третє питання, доцільно дати характеристику свободи договору як принципу цивільного права України. Слід зазначити, що цей принцип передбачає свободу суб’єктів цивільного права як у виборі партнерів за договором, так і в виборі виду договору і умов, за якими він буде укладений.


Нормативні акти і література:

1. Конституція (Основний Закон) України від 28.06.96 р. // ВВР України №39, 1996, ст.141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV// Голос України № 45-46 від 12.03.2003; 47-48 від 13.03.2003.

3. Цивільне право України. Ч.1 / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. - 864 с.

4. Гражданское право Украины / под ред. Пушкина А.А. – Х. – Основа. 1996.

5. Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами/ Емельянов В.И.-М.: Лекс-Книга,2002.

6. Свердлик Г.Д. Принципы советского гражданского права. Красноярск. 1985.

7. Шевченко Я.М. Загальні принципи і структура Цивільного кодексу України // Концептуальні питання створення нового Цивільного кодексу України – К., 1992. – С. 24-26.

 

Тема 2: Цивільно-правове становище неповнолітніх за цивільним законодавством України.

 

План

Вступ

1. Поняття неповнолітньої особи в цивільному праві.

2. Цивільна правоздатність неповнолітніх осіб.

3. Цивільна дієздатність неповнолітніх осіб та її види за цивільним законодавством України.

4. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх осіб за законодавством України.

Висновки

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність даної теми у світлі прийняття нового Цивільного Кодексу України. Також варто вказати необхідність регулювання правового становища неповнолітніх за цивільним законодавством України та ступень розробки даної проблематики в юридичній літературі.


При розгляді першого питання рекомендується проаналізувати поняття фізичної особи і, відповідно до встановлених нормами Цивільного Кодексу України вікових меж, дати визначення неповнолітньої особи.

Викладаючи друге питання, слід визначити поняття цивільної правоздатності, її обсяг, види, момент її виникнення та припинення, особливості цивільної правоздатності неповнолітніх осіб.

В третьому питанні слухачам доцільно проаналізувати поняття та складові елементи цивільної дієздатності фізичної особи. Також необхідно вказати, що цивільна дієздатність неповнолітніх носитиме неповний характер, та проаналізувати її зміст, звернувши увагу на правочиноздатність та деліктоздатність.

В четвертому питанні слід дати характеристику цивільної відповідальності неповнолітньої особи за шкоду, завдану нею іншій особі, та за порушення договору, укладеного нею самостійно або за згодою її законних представників.

Нормативні акти і література:

1. Конституція (Основний Закон) України від 28.06.96 р. ВВР України №39, 1996, ст.141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV// Голос України № 45-46 від 12.03.2003; 47-48 від 13.03.2003.

3. Цивільне право України. Ч.1 / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. - 864 с.

4. Правове положення неповнолітніх в Україні: Зб. норм. актів/ Уклад. В.А. Кройтор.-Х.: Еспада,2002.

5. Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: Правовое регулирование: Учеб.-практ. пособие/ Л.Ю. Михеева; Под ред. Р.П. Мананковой.-М.: Палеотип,2002

6. Андросюк І. До питання про кредитну дієздатність неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право – № 7 – 2002.

 

Тема 3: Підприємницькі товариства як юридичні особи.

План

Вступ

1. Поняття, ознаки та види підприємницьких товариств як юридичних осіб.

2. Цивільна право- та дієздатність підприємницьких товариств:

2.1. Обсяг цивільної право- та дієздатності підприємницьких товариств,

2.2. Порядок реєстрації підприємницьких товариств,

2.3. Припинення підприємницьких товариств.

3. Здійснення суб’єктивних цивільних прав підприємницькими товариствами.

4. Відповідальність підприємницьких товариств.

Висновки

У вступній частині необхідно обґрунтувати актуальність даної теми, вказати нормативно-правові акти, які регулюють відносини з приводу діяльності підприємницьких товариств та ступень розробки даної проблематики в юридичній літературі.

При розкритті першого питання слухачу необхідно зупинитися на понятті підприємницьких товариств як юридичних осіб, вказавши що вони є найактивнішими суб’єктами підприємницької діяльності, зупинитися на їх ознаках (організаційна єдність, наявність відокремленого майна, виступ у цивільному обороті від свого імені, самостійність майнової відповідальності, реєстрація у встановленому законом порядку). Далі слухачу рекомендується дати характеристику видам підприємницьких товариств, розділивши їх на господарські товариства та виробничі кооперативи. При цьому треба дати поняття всіх цих товариств, а також показати їхню відмінність і специфічність.

Освітлюючи друге питання, слухачу рекомендується дати поняття цивільної право- та дієздатності, проаналізувати їх складові елементи, обсяг, момент виникнення та припинення цивільної право- та дієздатності підприємницьких товариств як юридичних осіб. Далі слухачу доцільно розглянути порядок створення підприємницьких товариств, вказавши, хто може бути їх учасниками та засновниками, які їхні права та обов’язки, і перейти до способів припинення підприємницьких товариств (ліквідація та реорганізація).

Викладення третього питання вимагає аналізу суб’єктивних цивільних прав, якими наділяється підприємницьке товариство і які носять майновий та немайновий характер (право власності на майно підприємницького товариства, право на комерційне найменування, право на недоторканість ділової репутації, право на інформацію, право на таємницю кореспонденції). Далі потрібно вказати специфіку здійснення цих прав підприємницькими товариствами.

При розкритті останнього питання слід дати поняття та характеристику цивільної відповідальності як різновиду юридичної відповідальності. Також потрібно вказати, що за загальним правилом учасники підприємницького товариства несуть відповідальність в межах майна цього підприємницького товариства. Однак, слід проаналізувати випадки, коли дана відповідальність носитиме додатковий (субсидіарний) характер.

Нормативні акти і література:

1. Конституція (Основний Закон) України від 28.06.96 р. ВВР України №39, 1996, ст.141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV// Голос України № 45-46 від 12.03.2003; 47-48 від 13.03.2003.

3. Закон України „Про господарські товариства” // ВВР України. – 1991. – № 49. – Ст.682.

4. Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” // ВВР України. – 2003. – №31-32. – Ст.263.

5. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // ВВР України. – 1999. – № 42-43. – Ст.378.

6. Ефименко А. Регулирование прекращения (реорганизации) и ликвидации юридических лиц по проекту Гражданского кодекса Украины // Право Украины – 10 – 2002.

7. Захаров В.А. Создание юридических лиц: правовые вопросы/ Захаров В.А.-М.: НОРМА, 2002.

8. Марков Г.Н. Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица/ Г.Н. Марков.-СПб: Альфа,1999

Тема 4: Держава як суб’єкт цивільного права.

План

Вступ

1. Поняття та види суб’єктів цивільних прав за законодавством України.

2. Правові форми участі держави в цивільних відносинах.

3. Органи та представники, через яких діє держава у цивільних відносинах.

4. Цивільно-правова відповідальність держави за цивільними зобов’язаннями.

Висновки

У вступній частині необхідно обґрунтувати актуальність теми у світлі прийняття нового Цивільного Кодексу України. Також доцільно вказати необхідність регулювання правового становища держави Україна як суб’єкта цивільного права та ступень розробки даної проблематики в юридичній літературі.

При розгляді першого питання варто проаналізувати, відповідно до положень цивільного законодавства України, коло суб’єктів цивільного права, в число яких входить держава. Слухачу також слід виділити ознаки, які відрізняють державу від інших суб’єктів цивільного права, звертаючи увагу на державу як носій влади та особу.

Викладаючи друге питання, слухачу доцільно розкрити як безпосередню участь держави в цивільному обороті, так опосередковану участь держави в цивільному обороті через створені нею юридичні особи. При цьому слід зазначити, що це можуть бути як юридичні особи приватного права, так юридичні особи публічного права.

Для розкриття третього питання слід дати характеристику органам та представникам, через які держава діє у цивільних відносинах, проаналізувати їх компетенцію.

При розгляді четвертого питання доцільно розглянути державу як суб’єкта цивільної відповідальності, проаналізувати випадки відшкодування шкоди державою, відповідно до положень цивільного законодавства України.

Нормативні акти і література:

1. Конституція (Основний Закон) України від 28.06.96 р. ВВР України №39, 1996, ст.141.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV// Голос України № 45-46 від 12.03.2003; 47-48 від 13.03.2003.

3. Цивільне право України. Ч.1 / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер, 1999. - 864 с.

4. Брагинский М.И. Участие советского государства в гражданских правоотношениях. – М. – 1981.

5. Субъекты гражданского права / под ред. Братуся С.Н. – М. – 1984.

6. Тихомиров Ю.А. Публичное право. – М. – 1995.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.012 с.)