Тема 1. Судовий захист прав і законних інтересів громадян і організаційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Судовий захист прав і законних інтересів громадян і організацій(І, Н, Т, Ч, Ю)

1. Проблеми судової влади в правовій демократичній державі.

2. Форми захисту прав і законних інтересів громадян і організацій.

3. Судова форма захисту прав і законних інтересів громадян і організацій.

4. Сучасне поняття правосуддя в цивільних справах.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України// Відомості Верховної Ради. – 2004.- N 40-41, 42. - Cт.492 (з наступними змінами і доповненнями)3. Закон України „Про судоустрій України” // Відомості Верховної Ради. - 2002. - N 27-28. - Cт.180 (з наступними змінами і доповненнями)4. Закон України „Про статус суддів”// Відомості Верховної Ради. – 1993. - N 8. - Ст.56 (з наступними змінами і доповненнями)

5. Закон України "Про Конституційний суд України"// Відомості Верховної Ради України 1996. - № 49 - Ст. 272.

6. Закон України „Про третейські суди”// Відомості Верховної Ради. – 2004. - N 35. - Ст.412 (з наступними змінами і доповненнями)

7. Закон України „Про нотаріат” // Відомості Верховної Ради. - 1993. - N 39. - Ст.383 (з наступними змінами і доповненнями)

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" від 1 листопада 1996 р. № 9 // Вісник Верховного Суду України. - 1996.- № 2.

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про посилення судового захисту прав та свобод людини та громадянина" від 30 травня 1997 р. № 7 // Вісник Верховного Суду України. -1997. - № 2.

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13. // Бюл. законодавства і юрид. практики України.- 1995. - № 1.

Список літератури

1. Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України // Право України. – 2003. - №12.

2. Комаров В.В. Предмет цивільного процесуального права. – Х., 1992.

3. Маляренко В. Актуальні проблеми становлення судової влади в Україні // Право України. - 1996. - № 1. - С. 31-36.

4. Онопенко В., Кройтор В. Защита прав граждан в связи с разроботкой нового гражданского и гражданско-процессуального законодательства // Бизнес Информ. - 1994. - № 21.

5. Сахнова Д.В. Реформа гражданского процесса: проблемы и перспективы // Гос-во и право. - 1997. - № 9. - С.50-56.

6. Сульженко Ю. Форми і способи захисту суб’єктивних цивільних прав і законних інтересів // Право України. – 2005. - №12

7. Шевчук П.І., Кривенко В.В., Ярема А.Г. Проблеми судово-правової реформи // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 1. - С. 36-38.

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права

(Б, О, У, Ш, Я)

1. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення.

2. Система принципів цивільного процесуального права.

3. Загально-правові і міжгалузеві принципи.

4. Специфічні принципи цивільного процесуального права (диспозитивність, змагальність, процесуальна рівноправність сторін).

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2004. - N 40-41, 42. - Ст.492 (з наступними змінами і доповненнями)3. Закон України „Про судоустрій України” // Відомості Верховної Ради. – 2002. - N 27-28. - Ст.180. (з наступними змінами і доповненнями)

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції” від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13. // Бюл. законодавства і юрид. практики України. 1995.№ 1.

Список літератури

1. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1999. - № 6. – С.73-74.

2. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - М., 1987.

3. Бортнік О.Г. Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип.26.

4. Григор’єва Л.І. Принцип незалежності судової влади та гарантії судового захисту прав і свобод людини і громадянина // Вісник Верховного Суду України. – 1999. - № 4. – С.5-9.

5. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. - 2000. - № 2.

6. Кройтор В.А. Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека. – 2004. – Т.3. - №1.

Кройтор В.А., Степаненко Т.В. Стандарти Європейського Союзу в сфері цивільного судочинства і проблема доступу до правосуддя // Наукові записки Харківського економіко-правового університету. – 2005. - №1(2).

8. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. - Х., 1995.

9. Папкова О.А. Принципы гражданского процесса в государствах-членах Европейского союза // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2000. - №3. – С. 62.

10. Стефаник В.С., Лукашкова Н.П. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 2. – С.36.38.

11. Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. – М., 1990.

Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №3.

13. Тимченко Г. Зміст змагальності у сучасному цивільному процесі // Право України. – 2005. - №5.

14. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України.–1999. - № 6.

15. Шевчук П.І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №4.

16. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №3.

17. Шевчук П.І. Історичні аспекти розвитку принципу // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - №1. – С.30.

18. Ясинок М.М. Розвиток принципів усності, безпосередності та безперервності процесу: історико-правовий аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2003. - №2.

19. Ясинок М.М., Кройтор В.А. Принципи усності, безпосередності та безперервності у цивільному судочинстві: Монографія. – Х.: Еспада, 2007. – 152с.

 

Тема 3. Принцип диспозитивності в цивільному процесуальному праві України

(В, К, Ф, Щ)

1. Поняття принципу диспозитивності і його значення.

2. Зв'язок принципу диспозитивності з іншими принципами цивільного процесуального права.

3. Прояв принципу диспозитивності в різних стадіях цивільного судочинства.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13. // Бюл. эаконодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

Список літератури

1. Боннер А.Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. - М., 1987.

2. Бортнік О.Г. Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип.26.

3. Тараненко В.Ф. Принципы диспозитивности и состязательности в советском гражданском процессе. – М., 1990.

4. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. -1999. - № 6.

5. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №3.

Тема 4. Принцип змагальності в цивільному процесуальному праві України

(Г, З, Л, Ц, Х)

1. Поняття принципу змагальності і його значення.

2. Зв'язок принципу змагальності з іншими принципами цивільного процесуального права (законності, об'єктивної істини, диспозитивності й ін.).

3. Зміст принципу змагальності в різних стадіях цивільного судочинства.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13. // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

Список літератури

1. Беспалов А., Арапов Н. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве // Сов. юстиция. - 1976. - № 6.

2. Мамницький В.Ю. Принцип змагальності у цивільному судочинстві. Автореф. … канд. юрид. наук. - X., 1995.

3. Мамницкий В.Ю. Полномочия суда по обеспечению состязательности сторон в гражданском судопроизводстве // Нова Конституція України: Пробл. вдосконалення законодавства: Тематичний зб. наук. праць. – Харків, 1997.

4. Немировська О. Змагальність: старе поняття, новий зміст // Право України. - 1999. - № 9.

5. Тимченко Г. Проблема активності суду в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №3.

6. Тимченко Г. Зміст змагальності у сучасному цивільному процесі // Право України. – 2005. - №5.

7. Шевчук П.І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2004. - №4.

8. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді першої інстанції // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - №3.

9. Шишкін В. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві // Право України. -1999. - №12.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.173 (0.006 с.)