Нормативний матеріал. Судова практикаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормативний матеріал. Судова практика1. Конституція України.

2. Цивільний процесуальний кодекс України.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р. №15.

Список літератури

1. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. - М., 1989.

Зайцев И.М. Функции иска в судопроизводстве // Государство и право. – 1996. - №7.

3. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.

4. Осокина Г.Л. Понятие, виды и значение тождества иска (исков) // Рос. юстиция. – 1999. - № 3. – С. 22-23.

5. Осокина Г.Л. Чьи права защищаются косвенными исками? // Рос. юстиция. – 1999. - № 10. – С. 18-19.

6. Пушкарь Е.Г. Конституционное право на судебную защиту. Львов, 1982.

7. Щеглов В.Н. Иск о судебной защите гражданского права. – Томск, 1987.

8. Ярков В.В. Новые формы защиты в гражданском процессе (групповые и косвенные иски) // Государство и право. – 1999. - № 9. – С. 32-40.

Тема 11. Докази і засоби доказування в цивільному процесі

(І, Н, Т, Ч, Ю)

1. Поняття і класифікація доказів.

2. Предмет доказування.

3. Обов’язки доказування і подання доказів. Підстави звільнення від доказування.

4. Засоби доказування.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судове рішення" від 29 грудня 1976р. № 11 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 24 квітня1981 № 4 та від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах" від 30 травня 1997 р. № 8 // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.

4. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. // Від. Верхов. Ради України. – 1994. - № 28. – С. 232.

Список літератури

1. Бєлоконєв В. Розподіл обов'язків по доказуванню в цивільному процесі // Право України. - 1996. - № 9. - С.55-57.

2. Влащенко А. Генетичну дактилоскопію використовувати в цивільних справах // Рад. право. - 1990. - № 2.

3. Гриненко А.Д., Шульженко О.О., Надгорний Г.М. Практика використання в цивільному судочинстві матеріалів судових експертиз // Вісник Верховного Суду України. - 1997. - № 3.

4. Кравченко В. Тактика цивільного процесу: доказування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. -№11.

5. Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. – Екатеринбург, 1997.

6. Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе. - М., 1982.

7. Тихиня В.Г. Теоретические проблемы применения данных криминалистики в гражданском судопроизводстве. - Минск, 1983.

8. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

9. Цюра Т. Принципи і сучасні проблеми доказування // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №6.

10. Цюра Т. Новий погляд на класифікацію доказів у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №8

Тема 12. Належність доказів і допустимість засобів доказування

(А, Й, П, Р, М)

1. Поняття судових доказів.

2. Правило належності доказів і його значення.

3. Допустимість засобів доказування. Значення правила про допустимість засобів доказування.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Цивільний кодекс України.

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

Список літератури

1. Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. – Екатеринбург, 1997.

2. Треушников М.К. Вопросы теории доказательств в гражданском судопроизводстве // Вестник Моск. ун-та. Серия ІІ. Право. - 1984. - № 3.

3. Треушников М.К. Доказательства и доказывания в советском гражданском процессе. - М., 1982.

4. Треушников М.К. Оценка отдельных видов доказательств по гражданским делам // Сов. юстиция. - 1985. - № 1.

5. Треушников М.К. Относимость и допустимость доказательств в советском гражданском процессе. - М., 1981.

6. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2005.

Тема 13. Судовий розгляд

(А, Й, П, Р, М)

1. Судовий розгляд як основна стадія цивільного судочинства.

2. Загальна характеристика окремих частин судового засідання.

3. Підстави і наслідки відкладення і зупинення провадження у справі. Закінчення справи без винесення судового рішення.

5. Поняття та особливості заочного розгляду справи.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції від 21 грудня 1990 р. № 9 із змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995.- № 1.

Список літератури

1. Бородін М.М., Гнатенко А.В. Цивільно-правові спори про угоди // Право України. -1997. - № 3.

2. Жуйков В.М. О новеллах в гражданском процессуальном праве. - М., 1996.

3. Муравьева А.С. Проблемы судебного разбирательства // Актуальные проблемы теории и практики гражданского процесса. - Л., 1979.

4. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. - №5.

5. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел / Под ред. Треушникова. М.К.- М., 1987.

6. Пушкарь Е. Исковое судопроизводство в советском гражданском процессе. – Львов, 1978.

7. Шевчук П.І. Заочне рішення в цивільній справі // Вісник Верховного Суду України. – 1998. - №3.

8. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

Тема 14. Вимоги, яким повинно відповідати судове рішення.

(Г, З, Л, Ц, Х)

1. Поняття та види судових рішень. Суть судового рішення

2. Вимоги, яким повинно відповідати рішення суду.

3. Засоби усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

4. Заочне рішення.

Нормативний матеріал. Судова практика

1. Цивільний процесуальний кодекс України.

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судове рішення" від 29 грудня 1976 р. № 11 із змінами внесеними постановами Пленуму від 24 квітня 1981 р. № 4 та від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 1.

Список літератури

1. Зайцев М.И. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. - Саратов, 1985.

2. Луспеник Д. Заочне рішення: його цілі, процедура, проблеми та шляхи їх вирішення // Право України. – 2004. - №5.

3. Маляренко В.Т. Обов’язковість рішень суду, як одна з основних конституційних засад судочинства // Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 3.

4. Решетняк В.И. Постановления суда первой инстанции по гражданским делам. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1996.

5. Фазікош Г. Юридична та соціальна природа судового рішення в цивільному судочинстві: сучасні наукові погляди // Право України. – 2001. - №3.

6. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

 

Тема 15. Судовий наказ

(Д, Є, Ж, Е, С)

1. Поняття та особливості наказного провадження. Вимоги за якими може бути виданий судовий наказ.

2. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.

3. Зміст судового наказу.

 

Нормативний матеріал

Цивільний процесуальний кодекс України

Література

1. Сисоєв Д. Наказне провадження в цивільному процесі Республіки Білорусь // Право України. – 2003. - №8.

2. Щербак С. Новшества для тех, кто „при исполнении” // Юридическая практика. – 2005. - №10 (376)

3. Черемин М.А. Приказное производство в российском процессе. – М.: Городець, 2001. – 172с.

4. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

 

Тема 16. Провадження по встановленню фактів, що мають юридичне значення

(А, Й, П, Р, М)

1. Окреме провадження в цивільному процесі.

2. Компетенція суду щодо розгляду справ по встановленню юридичних фактів.

3. Процесуальний порядок розгляду справ по встановленню юридичних фактів.

4. Відмінність провадження по встановленню юридичних фактів від провадження за позовами про визнання та від нотаріального засвідчення безспірних фактів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.018 с.)