ЯК УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЯК УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНПитання для вивчення

1. Цивільна правоздатність держави та інших суб’єктів публічного права: її особливості та зміст.

2. Форми (способи) участі держави у цивільному обороті. Пряма та опосередкована участь держави у цивільному обороті.

3. Окремі випадки участі держави у цивільному обороті.

4. Український народ як суб’єкт цивільних правовідносин.

5. Територіальна громада як суб’єкт цивільних правовідносин.

6. Автономна Pеспубліка Крим як суб’єкт цивільних правовідносин.

Основні поняття: цільовий характер правоздатності держави; плюралістична та моністична моделі участі держави у цивільному обороті; пряма та опосередкована участь держави у цивільному обороті; розподілене державне майно, нерозподілене державне майно, казна (скарбниця).

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розгляд питання „Цивільна правоздатність держави…”необхідно розпочати із аналізу ст. 2 ЦК, в якій закріплено невичерпний перелік видів суб’єктів публічного права. Крім того, слід керуватися нормами Глав 9 – 11 ЦК. Для кращого з’ясування питання доцільно порівняти правоздатність держави із правоздатністю фізичних та юридичних осіб.

Питання для самоконтролю

1. Які особливості характеризують державу як суб’єкта цивільних правовідносин?

2. Чи можна вважати, що держава у цивільних правовідносинах наділена універсальною правоздатністю?

 

При розгляді питання „Форми (способи) участі держави у цивільному обороті…”необхідно користуватися ст. 167, 170 ЦК. Зверніть увагу на те, що держава опосередковано бере участь у цивільному обороті через юридичних осіб публічного права. У зв’язку з цим слід проаналізувати ст. 75, 77 ГК. Вивчення безпосередньої участі держави у цивільному обороті потребує звернення до спеціального законодавства, що регулює діяльність органів державної влади.

Питання для самоконтролю

1. Які існують форми (способи) участі держави у цивільних правовідносинах?

2. Що таке розподілене та нерозподілене державне майно?

3. За якими критеріями відрізняється участь держави у цивільних правовідносинах від участі в них юридичних осіб публічного права?

 

При вивченні питання „Окремі випадки участі держави у цивільному обороті”потрібно розглянути участь держави у відносинах власності, інтелектуальної власності, у зобов’язальних (договірних та недоговірних) та спадкових відносинах. Для цього рекомендується проаналізувати ст. 326, 335, 338, 341 ЦК, ст. 34 Закону України „Про власність” від 07.02.1991 р. та інші нормативні акти, наведені у переліку джерел по темі.

Питання для самоконтролю

1. Які органи від імені держави здійснюють повноваження власника?

2. Які об’єкти належать державі на праві власності?

3. Які існують специфічні підстави виникнення права державної власності?

4. В яких випадках держава виступає учасником договірних зобов’язань?

5. В яких випадках держава виступає суб’єктом цивільної відповідальності? Які особливості відповідальності держави за зобов’язаннями?

 

При підготовці питання„Український народ як суб’єкт цивільних правовідносин”необхідно звернути увагу на те, що хоча Український народ прямо не визнається учасником цивільних відносин у ст. 2 ЦК, проте ст. 318 ЦК відносить його до суб’єктів права власності. Для детальнішого з’ясування цього питання слід проаналізувати ст. 13 Конституції України, ст. 3 Закону України „Про власність”, а також позиції науковців, висловлені у навчальній літературі з цього приводу.

Питання для самоконтролю

1. Що виступає об’єктом права власності Українського народу?

2. Хто уповноважений від імені Українського народу на здійснення повноважень власника?

3. Як співвідноситься право власності Українського народу із правом державної власності?

 

Вивчаючи питання „Територіальна громада як суб’єкт цивільних правовідносин”необхідно звернутися до ст. 169, 171, 175 ЦК. Крім того, слід користуватися Конституцією України (Розділ XI) та нормами Закону „Про місцеве самоврядування” від 21.05.1997 р. (Див. напр.: ст. 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 60). На основі зазначених нормативних актів потрібно вміти розмежовувати безпосередню та опосередковану участь територіальної громади у цивільних відносинах. Зверніть увагу на те, що перелік таких публічних утворень як територіальні громади, ґрунтується на системі адміністративно-територіального устрою України (ст. 133 Конституції).

Питання для самоконтролю

1. Які об’єкти належать до комунальної власності?

2. Хто є суб’єктом права комунальної власності?

3. Які органи уповноважені здійснювати управління комунальним майном?

4. Які специфічні підстави виникнення права комунальної власності існують?

 

Розглядаючи питання „Автономна Pеспубліка Крим як суб’єкт цивільних правовідносин”,потрібно керуватися ст. 168, 171, 173, 176 ЦК, а також нормами Розділу X Конституції України та Конституцією Автономної Pеспубліки Крим від 21.10.1998 р.

Питання для самоконтролю

1. В яких випадках учасником цивільних правовідносин виступає АРК?

2. Через які органи діє Автономна Республіка Крим у цивільних відносинах?

 

Типові помилки: нерозрізнення випадків участі держави у публічних та в приватних правовідносинах; змішування прямої та опосередкованої участі держави у цивільному обороті; неврахування особливостей цивільної правосуб’єктності окремих суб’єктів публічного права.

Теми рефератів:

1. Моделі участі держави у цивільному обороті.

2. Участь держави у договірних відносинах.

3. Держава як суб’єкт цивільної відповідальності.


Завдання

Завдання 1. Складіть таблицю „Органи, через які діє держава у цивільних відносинах”, відобразивши в ній види цивільних відносин та назви відповідних органів державної влади.

 

Завдання 2.Використовуючи ЦК та ГК, складіть перелік випадків участі держави у договірних відносинах.

 

Завдання 3. Дайте порівняльну характеристику участі Українського народу та держави Україна у відносинах власності. Висловіть своє ставлення до норм ст. 324 ЦК.

 

Завдання 4. Складіть таблицю «Порівняльна характеристика цивільної правоздатності держави та цивільної правоздатності юридичних осіб».

 

Завдання 5. Складіть перелік видів нерозподіленого державного майна (казни).

 

Завдання 6. Дайте порівняльну характеристику участі держави та територіальної громади у цивільних правовідносинах.

Нормативно-правові акти

1. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (Рим. 21.11.1950 р.) // Голос України, 10 січня 2001 року. – № 3 (2503). – С. 6 — 8.

2. Господарський кодекс України: від 16.01.2003 року із змінами від 15 березня 2006 р., 14 вересня 2006 р., від 09.01.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

3. Земельний кодекс України: від 25.10.2001 року із змінами від 9 лютого 2006 р., 8 лютого 2006 р., від 19.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3 – 4. – Ст. 27.

4. Бюджетний кодекс України: від 21.06.2001 року із змінами від 15 грудня 2005 р., від 20 грудня 2005 р., від 19.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37 – 38. – Ст. 189.

5. Конституція Автономної Pеспубліки Крим від 21.10.1998 року, затв. Законом України від 23.12.1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 5 – 6. – Ст. 43.

6. Про власність: Закон України від 07.02.1991 року із змінами від 11.05.2005 р., від 14.09.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 20. – Ст. 249.

7. Про управління об’єктами державної власності: Закон України від 21.09.2006 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 46. – Ст. 456.

8. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.1992 року із змінами від 20 грудня 2005 р., від 19 січня 2006 р., від 11.01.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 17. – Ст. 122.

9. Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію): Закон України від 06.03.1992 року із змінами від 06 вересня 2005 р., від 15 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 24. – Ст. 350.

10. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 року із змінами від 25 березня 2005 р., від 29 листопада 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 15. – Ст. 99.

11. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст. 268.

12. Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19.06.1992 року із змінами від 03 березня 2005 р., від 19 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – Ст. 524.

13. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.1995 року із змінами від 15 травня 2003 р., від 15 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 3. – Ст. 9.

14. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 року із змінами від 19 грудня 2006 р., від 21 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20 – 21. – Ст. 190.

15. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 року із змінами від 20 грудня 2005 р., від 22 грудня 2005 р.,від 22.03.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

16. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності: Закон України від 03.03.1998 року із змінами від 31 травня 2005 р., від 03 листопада 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 228.

17. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти: Закон України від 22.02.2000 року із змінами від 15 грудня 2005 р., від 01 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 20. – Ст. 148.

18. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 року із змінами від 16 листопада 2006 р., від 16 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29. – Ст. 377.

19. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994 року із змінами від 11 липня 2003 р., від 01 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – Ст. 1.

20. Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні: Закон України від 17.04.1991 року із змінами від 15 травня 1992 р., від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 22. – Ст. 262.

21. Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України: Постанова Верховної Ради України (в редакції від 21.05.97) вiд 07.07.1992 року із змінами від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 39. – Ст. 581.

22. Про впорядкування діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств: Декрет Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 року із змінами від 18 червня 1993 р., від 25 лютого 1994 р., від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. –1993. – № 11. – Ст. 94.

23. Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган виконавчої влади: Указ Президента України від 12.03.1996 року // Урядовий кур’єр від 28. 03. 1996 р.

24. Про управління корпоративними правами держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2000 року із змінами від 16 травня 2001 р., від 28 січня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 20. – С. 56.

25. Про державне казначейство України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 року. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – С. 330.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 281; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.031 с.)