ІІІ. Основні вимоги до оформлення письмової роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІІ. Основні вимоги до оформлення письмової роботиАналіз ситуації викладається чітко та розбірливо. У тексті роботи скорочення не допускаються, за винятком загальноприйнятих у юридичній літературі скорочень назв органів державної влади, правових актів та назв офіційних видань. При посиланні на будь-який нормативний акт (інше джерело права) слід зазначати, яким органом влади і коли він був прийнятий, де опублікований, вказувати номери пунктів, частин та статей цього акта, які вміщують необхідні норми.


Методичні рекомендації

До практичних та семінарських занять

Тема 1.

Вступ до цивільного права. Цивільне право як приватне право

(теоретичний семінар)

 

Питання для вивчення

Е заняття

1. Цивільне право у системі права України.

1.1. Приватне право у системі позитивного права.

1.2. Критерії поділу системи права на приватне і публічне право.

2. Цивільні відносини як предмет цивільного права.

2.1. Ознаки цивільних відносин.

2.2. Види цивільних відносин та їх юридичне оформлення.

3. Особливості методу цивільного права.

 

Е заняття

4. Принципи цивільного права.

5. Система цивільного права. Відмежування цивільного права від суміжних галузей.

6. Джерела цивільного права.

6.1. Цивільне законодавство та його система.


6.2. Звичай.

6.3. Значення доктрини, судової практики, актів КСУ, ВСУ, ВГСУ, ВАСУ.

7. Дія цивільного законодавства в часі, просторі, за колом осіб.

8. Застосування цивільного законодавства.

8.1. Аналогія закону та аналогія права.

8.2. Субсидіарне застосування цивільного законодавства.

 

Основні поняття:приватноправовий метод регулювання суспільних відносин, приватне право, публічне право; цивільне право, цивільні відносини; майнові відносини, особисті немайнові відносини; юридична рівність, вільне волевиявлення, майнова самостійність; принципи цивільного права, добросовісність, справедливість, розумність; звичай як джерело цивільного права; субсидіарне застосування законодавства.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Е заняття

Вивчення теми „Вступ до цивільного права…” потребує повторення навчального матеріалу з курсу Загальної теорії права (необхідно пригадати визначення понять загальносоціального права, спеціально-соціального (юридичного, позитивного) права, системи права, галузі, інституту та норми права, методу правового регулювання, джерела права).

При підготовці питання „Цивільне право у системі права України”зверніть увагу на співвідношення багатогалузевого поділу структури системи права з її дихотомічним поділом на публічне та приватне право. Співвідношення цивільного права із правом приватним проаналізуйте, спираючись на наведені у літературі до теми визначення поняття цивільного права. Слід з’ясувати, які галузі національного права можуть бути віднесені до публічного права, а які – до права приватного. При визначенні критеріїв поділу системи права на право приватне та публічне особливу увагу зверніть увагу на метод правового регулювання як формальний критерій зазначеного поділу.


Питання для самоконтролю

1. Які критерії поділу права на приватне і публічне виділяє юридична наука?

2. Які характерні ознаки методу приватноправового регулювання?

3. Що таке приватне право?

4. Які елементи (галузі, підгалузі права) входять до структури приватного права?

 

При розгляді питання „Цивільні відносини як предмет цивільного права” необхідно з’ясувати поняття предмету цивільно-правового регулювання та співвідношення понять «цивільні відносини» і «цивільні правовідносини». Крім того, необхідно вміти розкрити зміст кожної з ознак цивільних відносин.

Характеризуючи види цивільних відносин, слід у кожному випадку звертати особливу увагу на критерії (логічні підстави) їх класифікації. Спираючись на легальні ознаки цивільних відносин (ст. 1 ЦК), необхідно з’ясувати, які з майнових відносин не належать до предмету цивільного права. Потрібний матеріал для цього можна знайти у Науково-практичному коментарі до цивільного законодавства України / А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. – Т. 1. – К.: А.С.К., 2004. – С. 5 – 48.

Питання для самоконтролю

1. Які відносини складають предмет цивільного права?

2. На які види і за якими критеріями поділяються особисті немайнові відносини?

3. Що означає юридична рівність як ознака цивільних відносин?

4. Що означає вільне волевиявлення як ознака цивільних відносин?

5. Що означає майнова самостійність як ознака цивільних відносин?

 

Вивчаючи питання „Особливості методу цивільного права”, необхідно з’ясувати, в чому полягає відмінність між імперативним („централізованим”) та диспозитивним („децентралізованим”) методами правового регулювання. Особливу увагу слід звернути на зміст головної ознаки методу цивільно-правового регулювання – юридичної рівності учасників правовідносин та на її відмінність від рівності фактичної та від рівноправності.


Питання для самоконтролю

1. Які особливості методу цивільного права?

2. У чому полягає диспозитивність методу цивільного права?

 

Е заняття

Відповідь на питання „Принципи цивільного права” вимагає проаналізувати зміст кожного з принципів, закріплених в ст. 3 ЦК та навести приклади їх відображення в окремих підгалузях та інститутах цивільного права (напр., у праві власності (гл. 23 – 29 ЦК) та зобов’язальному праві (гл. 47 – 53). З’ясовуючи зміст принципу судового захисту цивільного права та інтересу, студентам необхідно проаналізувати постанову Пленуму ВСУ „Про застосування Конституції при здійсненні правосуддя” № 9 від 1.11.1996 р., а також рішення КСУ від 2.11.2004 року (справа про призначення судом більш м'якого покарання) (див. Додатки).

Питання для самоконтролю

1. Які принципи цивільного права виділяє юридична наука? Які з них закріплено в ЦК?

2. В яких випадках сторони в договорі не мають права відступити від норм ЦК?

3. У чому полягає зміст принципів добросовісності, розумності та справедливості?

 

При підготовці питання „Система цивільного права” слід пригадати відповідний матеріал із курсу Загальної теорії права, на основі чого звернутись до структури ЦК. Потрібно з’ясувати, які норми та інститути складають Загальну частину цивільного права, яке юридичне значення має виокремлення „Загальних положень” у ЦК, який зв’язок існує між предметом цивільно-правового регулювання та інститутами, які це регулювання здійснюють.

Пам’ятайте про відмінності між системою права як системою норм та системою законодавства як системою нормативно-правових актів і вміти на конкретних прикладах пояснити цю відмінність.

Питання для самоконтролю

1. Як відображає система цивільного права його предмет?

2. Яка структура Цивільного кодексу України?

3. Які інститути складають Загальну частину цивільного права, а які можна умовно віднести до «Особливої частини»?

 

Готуючи питання „Джерела цивільного права”, необхідно пригадати юридичне значення джерел права у системі права. Керуючись статтею 4 ЦК, потрібно вміти визначати, які нормативно-правові акти належать до цивільного законодавства. На основі Закону «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. та Закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. слід з’ясувати роль міжнародних договорів як джерел цивільного права, а також випадки, в яких судовий прецедент визнається в Україні джерелом права. Керуючись статтею 7, 28, 333 ЦК, потрібно визначити юридичні ознаки звичаю як джерела цивільного права, а також навести приклади звичаїв ділового обороту, місцевих звичаїв, звичаю національної меншини як джерел цивільного права.

Важливе значення для засвоєння цього питання має рішення КСУ від 2.11.2004 року (справа про призначення судом більш м'якого покарання) (див. Додатки).

 

Питання для самоконтролю

1. Які джерела цивільного права офіційно визнані в Україні?

2. Яка роль міжнародних договорів як джерел цивільного права?

3. Які юридичні ознаки звичаю як джерела цивільного права?

 

Вивчення питання „Дія цивільного законодавства в часі, просторі, за колом осіб” вимагає знання порядку опублікування нормативно-правових актів, офіційних джерел їх опублікування, вміння розрізняти пряму, зворотну та переживаючу дію нормативно-правових актів. Також потрібно вміти визначати територію та суб’єктів права, на яких поширюється дія нормативного акту. Необхідний нормативний матеріал для підготовки цього питання – ст. 97 Конституції України, Указ Президента України „Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10.06.1997 р.

Питання для самоконтролю

1. Який порядок офіційного оприлюднення актів цивільного законодавства?

2. Визначте коло суб’єктів, на яких поширюється дія актів цивільного законодавства.

3. В яких випадках акти цивільного законодавства мають зворотну дію в часі?

 

Розгляд питання „Застосування цивільного законодавства”потребує повторення загальних правил застосування нормативно-правових актів (з курсу Загальної теорії права) та вивчення порядку застосування загальних і спеціальних норм. При цьому важливе значення має принцип „спеціальний закон заміняє закон загальний”, який слід застосовувати при розв’язанні ситуативних задач. На підставі аналізу статті 8 ЦК потрібно встановити умови застосування аналогії цивільного закону та права та вміти навести відповідні приклади.

Крім того, керуючись статтею 9 ЦК, а також статтями 175 ГК, 8 СК, 62 ЖК, необхідно визначити умови субсидіарного (додаткового) застосування цивільного законодавства.


Питання для самоконтролю

1. Що таке аналогія цивільного закону та цивільного права?

2. За яких умов допускається застосування аналогії цивільного закону?

3. Яка відмінність між аналогією закону та субсидіарним застосуванням актів цивільного законодавства?

Типові помилки: вивчення теми без співставлення із відповідним навчальним матеріалом з курсу Загальної теорії права; змішування юридичної рівності із рівноправністю; нерозрізнення понять «цивільне право» та «цивільне законодавство»; змішування цивільного права як галузі права із цивільним правом як наукою та навчальною дисципліною; ігнорування відмінностей між юридично обов’язковими та іншими джерелами цивільного права.

Теми рефератів:

1. Розвиток поглядів вітчизняних юристів щодо місця приватного права у структурі права.

2. Юридична рівність як ознака методу приватноправового регулювання.

3. Проблеми розмежування сфери дії Цивільного та Господарського кодексів України.

Е заняття

Завдання

Завдання 1.О6знайомтесь зодним ізнаступних наукових джерел:

Сивий Р. Позитивне приватне право: до визначення поняття // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 1 (40). – С. 25 – 37.

Рабінович П. М. Приватне й публічне у природному праві та українському законодавстві // Юридична Україна. – 2004. – № 6. – С. 27 – 35.

Харитонов Є.О. Приватне право у правовій системі // Харитонов Є.О. Вступ до цивільного права: Навч. посібник. – К: Істина, 2006. – С. 4 – 48.

Прореферуйте одне з них (за вибором).

 

Завдання 2.Визначте і випишіть всі норми Конституції України, що безпосередньо регулюють цивільні відносини.

Е заняття

Завдання

Завдання 1*.Ознайомтесь зі ст. 7, 22, 213, 333, 434, 435, 444, 505, 526, 527, 529, 531, 532, 538, 539, 582, 613, 627, 652, 630, 632, 634, 654, 668, 673, 682, 685, 687, 689, 691, 698, 833, 843, 846, 857, 938, 959, 1013, 1014, 1021, 1059, 1089, 1070, 1099, 1102, 1197, 1241, 1279 ЦК України.

Складіть таблицю «Види звичаїв та звичаєвих правил у ЦК України».

 

Завдання 2.Проаналізуйте ст. 8 ЦК.Визначте перелік підстав та умов застосування а) аналогії цивільного закону; б) аналогії цивільного права.

Завдання 3.Проаналізуйте ст. 5 ЦК, Прикінцеві та перехідні положення ЦК. Визначте, в яких випадках з 1 січня 2004 року можуть застосовуватись положення ЦК УРСР 1963 р.

 

Завдання 4*.Проаналізуйте ст. 9 ЦК, ст. 1 – 4, 55 ГК. Ознайомтесь зі статтею В. Ширшина «Співвідношення нового Цивільного та Господарського кодексів України» // Юридичний журнал. – 2005. – № 3 (33). – С. 58 – 73; із параграфом 1 глави 1 книги „Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України” / Під. ред. А.Г. Яреми, В.Г. Ротаня. – К.: Реферат, 2005.

Визначте сфери застосування обох кодексів. Висловіть свої міркування про співвідношення між обома сферами. В яких випадках цивільні відносини між суб’єктами підприємництва регулюються ЦК?

Завдання 5.Порівняйте ст. 9 ЦК і ст. 8 СК. В яких випадках сімейні відносини регулюються ЦК?

Нормативно-правові акти

1. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (Рим. 21.11.50) // Голос України, 10 січня 2001 року. – № 3 (2503). – С. 6 — 8.

2. Сімейний кодекс України: від 10.01.2002 року із змінами від 23 лютого 2006 р., 15 березня 2006 р. 22 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002 р. – № 21 – 22. – Ст. 135.

3. Господарський кодекс України: від 16.01.2003 року із змінами від 15 березня 2006 р., 14 вересня 2006 р.,09.01.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – № 18. – Ст. 144.

4. Житловий кодекс Української РСР: від 30.06.1983 року із змінами від 31 травня 2005 р., 1 грудня 2005 р., від 12.01.2006 р.// Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1983 р. – Додаток до № 28. – Ст. 573.

5. Кодекс законів про працю України: від 10.12.1971 року із змінами від 22 грудня 2006р., 07 лютого 2007р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.

6. Земельний кодекс України: від 25.10.2001 року із змінами від 9 лютого 2006 р., 8 лютого 2006 р., 19.12.2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3 – 4. – Ст. 27.

7. Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.2004 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.

8. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23. 02. 2006 року // Урядовий кур’єр. – 30.03.2006. – № 60. – С. 18.

9. Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12.09.1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст. 621.

10. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.1997 року із змінами від 12 лютого 2007р., від 12 березня 2007р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – С. 11.

Судова практика

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України(справа про призначення судом більш м'якого покарання) від 2 листопада 2004 року // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. – № 5. – С. 38 – 48.

2. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: постанова Пленуму Верховного Суду України від 1.11.1996 року. // Постанови Пленуму Верховного Суду України (1972 – 2004). Офіц. видання. – У 2-х томах. – Т. 1. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – С. 9. – 15.

Література

Основна:

1. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. – Т. 1. – К.: А.С.К., 2004. – С. 5-102.

2. Погрібний С. Цивільний кодекс як основний акт цивільного законодавства України // Право України. – 2005. – № 1. – С. 86 – 91.

3. Ромовська З. В. Загальні засади цивільного права // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. – Вип. 4. – С. 10 – 21.

4. Харитонов Є.О. Вступ до цивільного права: Навч. посібник – К: Істина, 2006. – 288 с.

 

Додаткова:

1. Ватрас В. Можливість субсидіарного застосування (сімейні правовідносини і Цивільний кодекс України) // Юридичний вісник України. – 20 – 26 листопада 2004 року, № 47. – С. 6.

2. Вопросы практического применения Гражданского и Семейного кодексов // Юридическая практика. – № 14 (380). – 5 апреля 2005 года. – С. 7.

3. Знаменський Г. Пріоритет спеціальних законів як загальноюридичний принцип // Юридична Україна. – 2003. – № 4. – С. 4 – 7.

4. Мамутов В. Досвід окремої кодифікації та інкорпорації господарського та цивільного законодавства // Юридична Україна. – 2003. – № 3. – С. 9 – 13.

5. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком інтер, 2004. – 688 с.

6. Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України / За ред. А.Г. Яреми, В.Г. Ротаня. – К.: Реферат, 2005. – 335 с.

7. Рабінович П., Рабінович С., Сивий Р. Цивільне (приватне) право: природно- та позитивно-правові виміри // Юридична Україна. – 2006. – № 1. – С. 4 – 13.

8. Сивий Р. Приватне (цивільне) право в системі права України: Монографія. – К.: К В І Ц, 2006. – 214 с.

9. Харитонов Є.О. Традиція приватного права в Україні: між Сходом і Заходом (деякі питання методології розробки концепції приватного права в Україні) // Юридична Україна. – 2003. – № 2. – С. 14 – 20.

10. Ширшин В. Співвідношення нового Цивільного та Господарського кодексів України // Юридичний журнал. – 2005. – № 3 (33). – С. 58 – 73.

 


Тема 2.

Цивільні правовідносини

Питання для вивчення

1. Поняття та особливості цивільних правовідносин.

2. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.

3. Елементи цивільних правовідносин.

3.1. Суб’єкти цивільних правовідносин: поняття і види.

3.2. Об’єкти цивільних правовідносин: поняття і види.

3.3. Зміст цивільних правовідносин:

а) поняття та види суб’єктивних обов’язків.

б) поняття, зміст та види суб’єктивних цивільних прав.

3. Види цивільних правовідносин.

 

Основні поняття: цивільні правовідносини; суб’єкти цивільних правовідносин, об’єкти цивільних правовідносин, зміст цивільних правовідносин; суб’єктивне цивільне право, суб’єктивний цивільний обов’язок; майнові правовідносини, особисті немайнові правовідносини, зобов’язальні правовідносини, речові правовідносини, абсолютні правовідносини, відносні правовідносини.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Вивчення теми „Цивільні правовідносини” потребує повторення теми «Правовідносини» з курсу Загальної теорії права. Зокрема, необхідно пригадати визначення понять правовідносин, юридичного факту, суб’єкта, об’єкта та змісту правовідносин, суб’єктивного юридичного права та обов’язку, а також правосуб’єктності.

Розгляд питання „Поняття та особливості цивільних правовідносин” вимагає з’ясування загальних ознак правовідносин та специфічних ознак, властивих цивільним правовідносинам. Особливу увагу зверніть на легальні ознаки цивільних правовідносин (ст. 1 ЦК). Поняття та зміст юридичної рівності найважливішої з цих ознак – юридичної рівності – вивчались у Темі 1.

Питання для самоконтролю

1. Що таке цивільні правовідносини?

2. Які особливості притаманні цивільним правовідносинам?

 

При підготовці питання „Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин”важливо звернути увагу на те, що юридичний факт як підстава виникнення, зміни та припинення правовідносин, не входить до структури цивільних правовідносин, а знаходиться поза її межами.

Питання для самоконтролю

1. Яке правове значення мають юридичні факти в цивільному праві?

2. Які види юридичних фактів закріплено в ЦК?

 

Приступаючи до розгляду питання „Елементи цивільних правовідносин”, необхідно пригадати з курсу Загальної теорії права структуру змісту правових відносин. Розглядаючи питання „Суб’єкти цивільних правовідносин”, слід насамперед звернутись до легального поділу учасників цивільних відносин на суб’єктів приватного і публічного права (ст. 2 ЦК). На матеріалі норм ЦК, потрібно вміти визначати управнену та зобов’язану сторони у різних видах правовідносин та моделювати приклади цивільних правовідносин із множинністю осіб на боці однієї та обох сторін. Характеристику об’єктів цивільних правовідносин рекомендується давати на основі їх поділу на майнові та немайнові. При цьому необхідно використовувати положення ст. 177 ЦК. Питання „Зміст цивільних правовідносин” доцільно вивчати на матеріалі конкретних прикладів (можна звернутись до ситуативних задач по темі заняття).


Питання для самоконтролю

1. Хто може виступати суб¢єктами цивільно-правових відносин?

2. Які існують види об¢єктів цивільно-правових відносин?

3. Чи можуть недієздатні та обмежено дієздатні особи бути суб¢єктами цивільно-правових відносин?

4. Які елементи складають зміст суб’єктивного цивільного права?

5. Які існують види суб’єктивних цивільних обов’язків?

 

При розгляді питання «Види цивільних правовідносин» пам’ятайте про критерії, за якими здійснюються найважливіші класифікації цивільних правовідносин. Для самоперевірки засвоєння вивченого матеріалу корисно вибрати кілька норм з Книг другої – шостої ЦК і проаналізувати відповідні правовідносини за елементами, визначивши суб’єктів, об’єкти та зміст цих правовідносин, а також вид, до якого вони належать.

Питання для самоконтролю

1. Які існують види цивільно-правових відносин і за яким критерієм здійснюється їх поділ на види?

2. Які види майнових відносин регулює цивільне право?

3. Які види особистих немайнових відносин регулює цивільне право?

 

Типові помилки: нехтування юридичним значенням відмінностей між окремими видами цивільних правовідносин; віднесення підстав виникнення правовідносин до їх складу; змішування змісту окремих елементів цивільних правовідносин

Теми рефератів:

1. Цивільні відносини та цивільні правовідносини: проблеми співвідношення.

2. Об’єкт цивільних правовідносин: основні концепції.

3. Класифікація цивільних правовідносин та її практичне значення.

 

Задачі

Задача 1. 27 лютого 2004 р. було винесено рішення суду про розірвання шлюбу між І. Хомин та А. Когутом. 5 березня 2004 р. А. Когут загинув в результаті ДТП. На майно, яке залишилось після смерті А. Когута, претендували: І. Хомин, М. Павлів, з якою Когут перебував у фактичних шлюбних відносинах з 1999 р. та їхній син Михайло, що народився 12 березня 2004 р.

Які правовідносини виникли?

Хто є суб’єктами даних правовідносин?

 

Задача 2. В результаті удару блискавки під час грози згоріла дача, яка належала Іваненко та була ним застрахована.

Які юридичні факти наявні в цьому випадку?

Які юридичні наслідки вони породжують?

 

Задача 3. Усенко самовільно побудувала будинок, загородивши при цьому вікно кухні будинку, який належав Гнатіву, в результаті чого користування кухнею стало неможливим. Гнатів пред’явив позов про знесення зведеного Усенко будинку як такого, що був збудований самовільно. Усенко подала позов про визнання за нею права власності на зведений будинок.

Який фактичний склад необхідний для виникнення права власності на будинок, збудований Усенко?

Чи наявні в даному випадку всі юридичні факти, необхідні для виникнення права власності на будинок?

 

Завдання

Завдання 1.Про який вид юридичних фактів іде мова у наведених нижче ситуаціях. Свою відповідь обґрунтуйте.

Ситуація 1 – Олег уклав договір купівлі-продажу будинку із Петром.

Ситуація 2 – суд визнав право власності Василя на самовільно збудований дачний будинок.

Ситуація 3 – Галина знайшла годинник і здала знахідку в міліцію.

Ситуація 4 – Євген склав заповіт, у якому все своє майно заповів дружині.

Ситуація 5 – Кіровоградський міськвиконком видав ордер на жиле приміщення Георгію.

Ситуація 6 – Орган опіки і піклування дав дозвіл на продаж квартири підопічного.

Ситуація 7 – Григорій написав книгу (у рукописному варіанті) про історію своєї сім’ї.

Завдання 2. Назвіть юридичні факти, які знаходяться в основі таких правовідносин:

а) відшкодування вартості викраденого майна;

б) отримання посилки за довіреністю;

в) купівля житлового будинку;

г) отримання спадщини за заповітом;

д) відшкодування майнових збитків, заподіяних розкраданням матеріальних цінностей з об¢єкта, що охороняється службою охорони;

е) повернення грошей, отриманих в позику.

Розберіть за елементами правовідносини, які виникли в зв¢язку з цими фактами.

Завдання 3.Наведіть приклади регулятивних, охоронних, абсолютних, відносних, активних, пасивних, речових, зобов’язальних, майнових, немайнових, договірних, недоговірних цивільних відносин (за ЦК України).

Завдання 4. Заповніть таблицю „Порівняльна характеристика цивільних та адміністративних правовідносин”.

Завдання 5.Вкажіть, які з перелічених правовідносин є цивільно-правовими:

а) між УМВСУ у Львівській області і п. Коваленко, який отримав травму, що спричинила тривалу непрацездатність, при зіткненні службового автомобіля міліції з тролейбусом;

б) між відділенням залізниці і установою з виконання покарань щодо перевезення засуджених і вантажів;

в) між УМВСУ у м. Львові і районною державною адміністрацією щодо оренди гаража;

г) між місцевою державною адміністрацією і дільничним інспектором міліції щодо видачі йому ордера на службову квартиру;

д) між державною службою охорони і п. Бойко з питання договору про охорону квартири;

е) між органом міліції і п. Токарським, якому при затриманні співробітником міліції були заподіяні легкі тілесні ушкодження, що призвели до короткочасної втрати працездатності;

є) між установою з виконання покарань і постачальною організацією щодо поставки сировини для виробничого підприємства;

ж) між художником клубу виробничого об¢єднання п. Карпенко і УМВСУ у м. Львові щодо оформлення клубу;

з) між видавництвом «Академпрес» і співробітником міліції щодо підготовки ним для видання серії нарисів про роботу співробітників карного розшуку.

Завдання 6. Назвіть випадки, в яких для виникнення цивільних правовідносин недостатньо одного юридичного факту, а необхідна їх сукупність (юридичний склад).

Завдання 7. Користуючись ст. 182, 331 ЦК, визначте, які юридичні факти необхідні для виникнення права приватної власності на житловий будинок.

Завдання 8. Користуючись ЦК, СК, наведіть приклади, коли одним із юридичних фактів, необхідних для виникнення цивільних правовідносин, є стан.

 

Завдання 9*.Письмово дайте відповіді на питання:

1. Чи зберігається у фізичної особи суб’єктивне право власності на річ (напр., картину), якщо вона в неї викрадена? Якщо так, то що складає зміст цього суб’єктивного права?

2. Визначте управнену та зобов’язану сторону у правовідносинах власності.

 

Нормативно-правові акти

1. Сімейний кодекс України: від 10.01.2002 року із змінами від 23 лютого 2006 р., 15 березня 2006 р. 22 грудня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002 р. – № 21 – 22. – Ст. 135.

2. Господарський кодекс України: від 16.01.2003 року із змінами від 15 березня 2006 р., 14 вересня 2006 р., від 09.01.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003 р. – № 18. – Ст. 144.

3. Житловий кодекс Української РСР: від 30.06.1983 року із змінами від 31 травня 2005 р., 1 грудня 2005 р., від 12.01.2006р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983 р. – Додаток до № 28. – Ст. 573.

 

Література

Основна:

1. Жилінкова В.І. Цивільні правовідносини // Цивільне право України: Підручник. – У 2 т. – Т.1. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – Т.1. – К: Юрінком інтер, 2004. – С. 81-91.

2. Завальний А. Юридичні факти: історичні та сучасні аспекти розуміння // Право України. – 2006. – № 1. – С. 113 – 116.

3. Ромовська З.В. Цивільні правовідносини // Ромовська З. В. Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. Підручник. – К.: Атіка, 2005. – С. 169-188.

 

Додаткова:

1. Гревцов Ю. И. Проблемы теории правового отношения. Л.: ЛГУ, 1981. – 83 с.

2. Дудин А.П. Объект правоотношения: вопросы теории. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1980. – 81 с.

3. Дмитренко В. Видові ознаки правовідносин (цивільно-правовий аспект) // Юридичний вісник України. – 2004. – № 39. – C. 29 – 34.

4. Исаков В. Б. Юридические факты в гражданском праве. М.: Юрид. лит., 1984. – 144 с.

5. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. – 183 с.

6. Ткаченко Ю. Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М. : Юрид. лит., 1980. – 176 с.

7. Толстой Ю. К. К теории правоотношения. Л.: ЛГУ, 1959. – 87 с.

8. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. – 351 с.


Т Е М А 3.

ФІЗИЧНІ ОСОБИ

Питання для вивчення

Е заняття

1. Співвідношення понять „фізичної особи”, „людини” і „громадянина” у праві.

2. Цивільна правоздатність фізичної особи: поняття та зміст. Відмінність між правоздатністю та суб’єктивним правом.

3. Цивільна дієздатність фізичної особи: поняття та зміст. Відмінність між правоздатністю та дієздатністю.

4. Зміст окремих різновидів цивільної дієздатності:

а) повна;

б) неповна;

в) часткова;

г) „обмежена”;

д) визнання фізичної особи недієздатною.

5. Емансипація: підстави, умови та порядок.

 

Е заняття

6. Опіка та піклування.

7. Ім’я фізичної особи. Місце проживання та його юридичне значення.

8. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою: підстави та правові наслідки.

9. Фізична особа як підприємець.

 

Основні поняття:фізична особа; цивільна правоздатність, цивільна дієздатність, деліктоздатність; правочиноздатність; повна, неповна, часткова дієздатність; обмеження дієздатності; недієздатність; набуття та надання повної цивільної дієздатності; емансипація; опіка, піклування; ім’я фізичної особи, місце проживання фізичної особи; безвісна відсутність, оголошення особи померлою; підприємець.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Е заняття

Вивчення теми „ Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин”вимагає повторення теми „ Цивільні правовідносини” (пит. 3.1).

Готуючи питання „Співвідношення понять „фізичної особи”, „людини” і „громадянина”…”важливо запам’ятати спільне та відмінне у змісті понять „людина”, „фізична особа”, „громадянин”. Знайдіть приклади нормативно-правових актів, у яких вживаються ці поняття.

Питання для самоконтролю

1. Яке правове значення мають відмінності між поняттями „людина”, „фізична особа”, „громадянин”?

 

При підготовці питання „Цивільна правоздатність фізичної особи…” зверніть увагу на законодавче визначення поняття цивільної правоздатності, моменту її виникнення та припинення. Керуючись відповідними нормами Розділу 2 Конституції та ст. 26 ЦК, потрібно вміти визначати, які суб’єктивні цивільні права становлять зміст цивільної правоздатності. Важливо з’ясувати відмінності між правоздатністю та суб’єктивним юридичним правом (за призначенням, за змістом, за ступенем конкретності, за моментом виникнення, за можливістю відчуження) (див. Тему 2).

Питання для самоконтролю

1. Що таке цивільна правоздатність?

2. У чому полягають відмінності між цивільною правоздатністю та суб’єктивним цивільним правом?

3. Які юридичні можливості складають зміст цивільної правоздатності фізичної особи?

Розгляд питання „Цивільна дієздатність фізичної особи” потрібно розпочинати з аналізу ст. 30 ЦК. Слід звернути увагу на відмінність між правоздатністю та дієздатністю, а також на зміст таких елементів цивільної дієздатності фізичної особи як правочиноздатність і деліктоздатність. Керуючись ст. 31 – 33, 50, 1234 ЦК, необхідно визначити спеціальні вимоги стосовно надання особі того чи іншого елементу дієздатності.

Питання для самоконтролю

1. Що таке цивільна дієздатність фізичної особи?

2. Які юридичні можливості складають зміст цивільної дієздатності фізичної особи?

3. У чому полягають відмінності між цивільною дієздатністю і правоздатністю фізичної особи?

 

Вивчаючи питання „Зміст окремих різновидів цивільної дієздатності”, потрібно пам’ятати, що, за загальним правилом, критеріями поділу дієздатності на види є вік, а також стан психічного здоров’я фізичної особи. Керуючись відповідними нормами ЦК, необхідно з’ясувати, можливість вчинення яких саме видів правочинів складає обсяг відповідного виду дієздатності. Крім того, на основі ст. 36 - 42 ЦК, потрібно вміти розрізняти підстави та правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та визнання фізичної особи недієздатною (з урахуванням ст. 248 та 1008 ЦК).

Питання для самоконтролю

1. Які фізичні особи мають часткову, а які – неповну цивільну дієздатність?

2. Що таке „дрібний побутовий правочин”?

3. В яких випадках можливе обмеження цивільної дієздатності фізичної особи?

4. У чому полягає обмеження цивільної дієздатності фізичної особи?

5. Які підстави, порядок та правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною?

 

При вивченні питання „Емансипація: підстави, умови та порядок”необхідно керуватись нормами ст. 35 ЦК. Зверніть увагу на відмінність між набуттям (ст. 34 ЦК) та наданням повної цивільної дієздатності (емансипацією): це розмежування ґрунтується на юридичному значенні рішення органів публічної влади для виникнення у фізичної особи повної цивільної дієздатності. Важливо запам’ятати відмінності між порядком надання повної цивільної дієздатності, передбаченим для особи, яка бажає займатись підприємницькою діяльністю та для інших випадків, передбачених у ст. 35 ЦК.

Питання для самоконтролю

1. Що таке емансипація?

2. У чому полягає відмінність між набуттям та наданням повної цивільної дієздатності?

 

Заняття

При підготовці питання „Опіка та піклування” необхідно керуватися нормами Глави 6 ЦК та Глави 19 СК. Важливе значення мають відмінності між опікою та піклуванням, які стосуються, зокрема, підстав встановлення та припинення змісту повноважень опікуна та піклувальника. Зверніть увагу на норми ст. 68, 70, 71 ЦК, які обмежують опікуна у можливості вчиняти низку правочинів від імені підопічного, а піклувальника – у можливості давати згоду на вчинення таких правочинів. Крім того, керуючись ст. 75 – 77 ЦК, потрібно вміти розрізняти підстави звільнення опікуна та піклувальника від їх повноважень, а також підстави припинення опіки та піклування. Необхідно вміти, з урахуванням норм ст. 78 ЦК, відрізняти правовий статус опікуна та піклувальника від статусу помічника фізичної особи.


Питання для самоконтролю

1. Що таке опіка і піклування?

2. Які функції опікунів та піклувальників?

3. В яких випадках встановлюється опіка, а в яких – піклування?

 

Розгляд питання „ Ім’я фізичної особи. Місце проживання…” вимагає звернення до ст. 28, 29 ЦК, ст. 160, 161 СК та відповідних норм Закону „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання” від 11.12.2003 р. Для того, щоби визначити юридичне значення місця проживання фізичної особи, необхідно звернутись до положень Книг першої, другої, п’ятої, шостої ЦК (напр., ст. 43, 46, 294-296, 532, 1221).

Питання для самоконтролю

1. Як
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 355; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.067 с.)