ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ цивільних ПРАВОВІДНОСИН. ПРАВОЧИНИ. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ І ПРИПИНЕННЯ цивільних ПРАВОВІДНОСИН. ПРАВОЧИНИ.Питання для вивчення

1. Юридичні факти в цивільному праві та їх класифікація.

2. Поняття та види правочинів.

3. Умови дійсності правочинів:

а) форма правочинів;

б) зміст правочину;

в) сторони правочину;

г) воля та волевиявлення в правочині.

4. Умови і строки в правочинах.

5. Недійсність правочинів. Нікчемні та оспорювані правочини.

6. Підстави недійсності правочину:

а) недоліки змісту;

б) недоліки форми;

в) недоліки суб’єктного складу;

г) недоліки волі;

7. Загальні та спеціальні наслідки недійсності правочинів.

Основні поняття: правочин; односторонній, дво- та багатосторонній правочин; умови чинності правочину; воля, волевиявлення, реальний та консенсуальний правочин; каузальний та абстрактний правочин, строковий та безстроковий правочин; умовний правочин, відкладальна умова, скасувальна умова; недійсний правочин; нікчемний та оспорюваний правочин; помилка, обман, насильство як підстави недійсності правочину; повна (двостороння) та одностороння реституція.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вивченні питання „Юридичні факти в цивільному праві…”зверніть увагу, що найпоширеніший поділ юридичних фактів у цивільному праві на види ґрунтується на загальнотеоретичній класифікації, що міститься в темі „Правовідносини” з курсу Загальної теорії права. Невичерпний перелік видів юридичних фактів у цивільному праві містить стаття 11 ЦК. Приклади різних видів юридичних фактів у цивільному праві рекомендуємо знайти в окремих нормах Книг другої – шостої ЦК та в інших актах цивільного законодавства.

Питання для самоконтролю

1. На які види поділяються юридичні факти у цивільному праві?

2. Яке місце займає правочин у системі юридичних фактів?

Розглядаючи питання„Поняття та види правочинів”,необхідно керуватися нормами ст. 202 ЦК, на основі яких потрібно визначити легальні ознаки правочину. Зверніть увагу, що крім законодавчого поділу правочинів на види, в юридичній літературі їх класифікація проводиться також і за іншими критеріями. Для кращого засвоєння матеріалу знайдіть приклади для кожного виду правочинів.

Питання для самоконтролю

1. Що таке правочин?

2. Назвіть основні ознаки правочину.

3. Які існують види правочинів?

 

Готуючи питання „Умови дійсності правочинів”,необхідно звернути увагу на загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності будь-якого правочину (ст. 203 ЦК). Керуючись ст. 205 – 208 ЦК, з’ясуйте, для яких правочинів передбачена письмова форма. На основі ст. 209, 210 ЦК, норм Закону „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” необхідно визначити випадки, коли момент вчинення правочину залежить від його нотаріального посвідчення чи державної реєстрації. Слід також проаналізувати відповідні норми Глави 4 та ст. 92 ЦК і з’ясувати, як впливає обсяг цивільної дієздатності фізичної та юридичної особи на можливість вчинення ними правочинів (Див. Теми 3, 4). Законність змісту як умова дійсності правочинів повинна визначатись із урахуванням ст. 3, 4, 6, 8 ЦК.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть умови дійсності правочину.

2. Які законодавчі вимоги висуваються до форми правочину?

3. В чому полягає законність змісту правочину?

4. У чому полягає відповідність між волею та волевиявленням у правочинах?

 

При підготовці питання „Умови і строки в правочинах”потрібно звернутися до ст. 212 ЦК. Зверніть увагу, що строк в правочині має самостійне значення і його не можна розглядати як умову в умовному правочині.

Питання для самоконтролю

1. Коли правочин вважається таким, що вчинений під відкладальною умовою?

2. Коли правочин вважається таким, що вчинений під скасувальною умовою?

3. У чому полягає відмінність між умовою та строком у правочині?

 

Вивчаючи питання „Недійсність правочинів…”,потрібно використовувати легальне визначення недійсних правочинів та їх законодавчий поділ на нікчемні та оспорювані (ст. 215 ЦК). Слід звернути увагу на встановлення законодавцем вичерпного переліку складів нікчемних правочинів, тоді як перелік складів оспорюваних правочинів є відкритим. Керуючись ст. 218 – 233, потрібно знайти приклади нікчемних та оспорюваних правочинів та вміти визначати основні відмінності між ними.

Питання для самоконтролю

1. Що таке недійсний правочин?

2. Що таке нікчемний правочин? Які види нікчемних правочинів встановлені в ЦК?

3. Що таке оспорюваний правочин? Які види оспорюваних правочинів передбачені ЦК?

 

При вивченні питання „Підстави недійсності правочину”необхідно ще раз звернути увагу на умови чинності правочину, недодержання яких є підставою його недійсності (ч. 1 ст. 215 ЦК). Зауважте, що недодержання форми правочину, на відміну від інших умов чинності правочину, за загальним правилом, не має наслідком його недійсність. Крім того, керуючись ст. 218 – 235 ЦК, потрібно розрізняти підстави нікчемності та підстави оспорюваності правочинів.

Слід також проаналізувати ст. 229 – 235 ЦК, положення постанови Пленуму Верховного Суду України від 28.04.1978 р. «Про судову практику в справах про визнання угод недійсними» та роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12.03.1999 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними».

Питання для самоконтролю

1. Які існують види підстав недійсності правочину?

2. Які правові наслідки недодержання форми правочину?

3. У чому можуть полягати «недоліки волі» в правочині?

 

Розглядаючи питання „Загальні та спеціальні наслідки недійсності правочинів”,потрібно проаналізувати ч. 1, 2 ст. 216 ЦК, якими передбачено загальні наслідки недійсності правочинів. Спеціальні наслідки недійсності правочину (ч. 3 ст. 216 ЦК) можна розглядати, зокрема, на прикладі ст. 230 – 233 ЦК, ст. 207, 208 ГК. Крім того, слід враховувати спеціальні положення щодо наслідків недійсності нікчемних правочинів (ч. 4, 5 ст. 216 ЦК).

Для вивчення теми рекомендується використовувати підручник З. В. Ромовської «Українське цивільне право: Загальна частина» (К.: Атіка, 2005. – С.324-423).

Питання для самоконтролю

1. Назвіть загальні наслідки недійсності правочину.

2. Що таке реституція?

3. В яких випадках правові наслідки нікчемних правочинів можуть змінюватись за домовленістю сторін?

Типові помилки: нерозрізнення юридичних актів та юридичних вчинків; неувага до місця правочину в системі юридичних фактів; змішування понять «правочин» та «договір»; нехтування юридичним значенням умов чинності правочину; неврахування відмінностей між правовими наслідками недодержання форми правочину та недодержанням інших умов чинності правочину; неувага до юридичного значення поділу недійсних правочинів на нікчемні та оспорювані.

 

Теми рефератів:

1. Воля та волевиявлення у правочині.

2. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація правочинів: цивільно-правова характеристика.

3. Аналіз судової практики про визнання правочинів недійсними.

Задачі

Задача 1.Савченко після одруження поселилася в житлове приміщення, надане в користування її чоловікові Гринчуку. Однак, згодом їхні відносини зіпсувалися і Гринчук почав вимагати від дружини звільнення квартири, права на яку, з його погляду, вона не має. Савченко звернулася у суд з позовом про визнання за нею права на житло. Суд позов задовольнив.

Ознайомтесь із ст. 64 ЖК. В яких випадках рішення суду виступає правопороджуючим юридичним фактом?

Дайте правовий аналіз ситуації.

 

Задача 2. Кметь пред¢явив позов до Тарнавського про стягнення 500 грн., які той в нього позичив і вчасно не повернув. Кметь просив суд допитати в якості свідків Бондаренка і Міщенка, в присутності яких він давав відповідачеві гроші. Тарнавський факту правочину не заперечував і пояснив, що гроші повернув задовго до домовленого терміну і, в свою чергу, просив допитати Кулинича в якості свідка.

Вирішіть справу.

 

Задача 3. У РВВС одного з районів м. Львова звернулася за порадою Світлична, в зв¢язку з такими обставинами. Під час її перебування в службовому відрядженні син Світличної Ігор 14-ти років обміняв транзисторний приймач на велосипед, що належав товаришам по школі, братам Гурським, Олегові 15-ти років та Володимирові 17-ти років. Після повернення з відрядження Світлична принесла велосипед батькам Гурських і попросила повернути їй радіоприймач на тій підставі, що обмін був здійснений без її згоди.

Вирішіть справу.

 

Задача 4. Балабан, Іваненко, Доронін купили 30 білетів грошово-речової лотереї і домовилися, що в разі виграшу він буде поділений між ними на 3 рівні частини. Дана домовленість була письмово оформлена, підписана ними. На один з білетів, який знаходився у Дороніна, випав виграш – автомобіль "ВАЗ", однак розділити вартість автомобіля він відмовився, що спонукало Балабана та Іваненка звернутися до суду. Заперечуючи проти позову, Доронін просив суд звернути увагу на те, що правочин був укладений ним жартома і, крім цього, можливість його укладення законом не передбачена.

Визначіть правові наслідки вчинення правочину.

 

Задача 5.Обмежений у дієздатності Петровський одержав у ломбарді позику 200 гривень, заклавши золоті речі, які належали дружині, вартістю 500 гривень.

Чи можна захистити порушене право Петровської?

Якщо можна, то яким способом?

Складіть відповідний документ на захист Петровської.

 

Задача 6. Марченко власноручно написав заповіт. Однак у зв’язку з святковими днями заповіт не міг бути посвідчений посадовою особою сільвиконкому. На наступний день Марченко помер.

Дайте правовий аналіз ситуації.

 

Задача 7. Зінченко позичив Ольховій 1000 грн., оформивши позику розпискою. Одночасно Ольхова передала Зінченку в заставу автомобіль, який був закритий Зінченком у своєму гаражі. Однак договір застави не був посвідчений нотаріально. Сторони домовилися, що звернуться до нотаріуса на наступний тиждень, однак Ольхова від нотаріального посвідчення відмовилася.

Дати правовий аналіз ситуації.

Задача 8*. Олена Назарчук народила дитину, батьком якої вважала Микиту Чорнія. Однак останній ухилявся як від одруження, так і від визнання дитини своєю. Після бесіди з батьком Олени Микита погодився на одруження і на визнання дитини своєю за умови, що він наперед подарує йому будинок. Проте після виконання договору дарування Микита всіх своїх обіцянок не виконав, робив навіть спробу виселити Олену з дитиною з будинку. Батько Олени звернувся в суд з позовом до Микити Чорнія про визнання договору недійсним. Суд у позові відмовив, пославшись на те, що за ЦК України на обдаровуваного за договором не можуть бути покладені жодні обов’язки.

Складіть апеляційну скаргу на рішення суду від імені Олени Назарчук.

Задача 9.Віктор та Марія вирішили укласти договір купівлі-продажу автомобіля. Але, коли вони дізналися, що за посвідчення правочину слід сплатити державне мито у сумі 5% від ціни договору, вони відмовилися від укладення договору. Адвокат порадив Віктору видати Марії доручення на право користування та розпорядження автомобілем, за посвідчення якого стягується незначна сума державного мита, а фактично провести операцію з купівлі-продажу.

Дайте юридичний аналіз ситуації.

 

Задача 10.Які способи волевиявлення при вчиненні правочину мали місце у наведених нижче ситуаціях? Свою відповідь обґрунтуйте.

Ситуація 1 – Петро дав у борг Ганні 200 грн.

Ситуація 2 – Василь придбав на базарі 10 кг яблук.

Ситуація 3 – Жорж за допомогою телефонної картки провів телефонну розмову із своїм другом з іншого міста.

Ситуація 4 – Олена уклала договір житлового найму із наймодавцем Віталієм строком на рік. Після закінчення строку дії договору вона вже 3 місяці продовжує проживати в тому самому приміщенні.

Задача 11. Олена разом із своїми дочками Галиною (12р.) та Оксаною (10р.) була на утриманні свого чоловіка Юрія. Крім будинку, вони мали у власності ще й автомобіль «Мерседес». Після загибелі Юрія на роботі, Олена опинилася в непростому матеріальному становищі. Вона ніяк не могла влаштуватися на роботу, оскільки не мала професії, а її старша дочка захворіла на хворобу, яка потребувала витрат на лікування. Однак консервативні методи виявилися безрезультатними і тому з’явилася потреба у проведенні операції, яка дорого коштувала. Оскільки грошей не було, то вона звернулася до Володимира з проханням про надання позики. Володимир у свою чергу запропонував купити у Олени автомобіль, оскільки остання не вміла управляти машиною. Переживаючи за дочку, Олена уклала договір купівлі-продажу, але за дуже низькою ціною. Після того як операція пройшла успішно і Олена вийшла із стресового стану, вона запропонувала Володимиру, щоб він продав їй машину за ту ж ціну, за яку свого часу вона продала йому. Володимир відмовився, твердячи при цьому, що договір купівлі-продажу не може передбачати зворотний продаж майна.

Чи може Олена повернути автомобіль? Свою відповідь обґрунтуйте.

Задача 12. Валов, будучи у відрядженні в Києві, купив на ринку картину художника Васнєцова за дуже високою ціною. Вдома у Полтаві він показував її своїм гостям, до тих пір, поки не з’ясувалося, що це копія картини. Оскільки повернути картину невідомому продавцеві не було можливості, то Валов вирішив продати картину кому-небудь як оригінал. Незабаром він знайшов покупця в особі ресторану «Зірка». Через два місяці після укладення договору купівлі-продажу, ресторан відвідав відомий мистецтвознавець, який зауважив директору закладу про те, що картина є копією, а не оригіналом. Ресторан звернувся до Валова з вимогою повернути частину отриманих за картину грошей як зайво виплачених, посилаючись при цьому на ст. 1212 ЦК.

Дайте юридичний аналіз ситуації.

 

Задача 13. Олексій був в гостях у свого друга. Він засидівся допізна і повертався додому вночі. Будучи в стані алкогольного сп’яніння, він не мав сил дійти пішки і тому зупинив таксі. Після того, як Олексій під’їхав на машині додому, з’ясувалося, що йому нічим розраховуватися за транспортну послугу. Тоді Олексій вирішив оплатити послугу годинником. На другий день він знайшов таксиста і поставив вимогу про повернення годинника, одночасно виявивши готовність оплатити транспортну послугу грошима. Таксист у відповідь заявив, що правові відносини між ним та Олексієм припинилися після виконання договору перевезення пасажира і тому ні про яке повернення годинника мова йти не може.

Проаналізуйте ситуацію.

 

Завдання

Завдання 1.Випишіть норми ЦК, в яких передбачено а) просту письмову форму та б) нотаріально посвідчену форму правочинів.

Завдання 2.Випишіть норми ЦК, в яких передбачено державну реєстрацію правочинів.

Нормативно-правові акти

1. Про нотаріат: Закон України від 2.09.1993 року із змінами від 15 грудня 2005 р., від 15 березня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст. 383.

2. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22.05.2003 року. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 276.

3. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 року із змінами від 31 травня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. –2003. – № 36. – Ст. 275.

4. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 року із змінами від 06 жовтня 2004 р., від 31 травня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 39. – Ст. 137.

5. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 01.07.2004 року із змінами від 23 червня 2005 р. від 15 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553.

 

Судова практика

1. Про судову практику в справах про визнання угод недійсними: постанова Пленуму Верховного Суду УРСР від 28 квітня 1978 р. із змінами від 25.05.98 р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – № 5. – С. 29.

2. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з визнанням угод недійсними: роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12 березня 1999 р. із змінами від 10.12.2004 р. // Бізнес. – 1999. – № 13. – С. 43.

 

Література

Основна:

1. Дзера О. Загальні положення про правочини в новому Цивільному кодексі України // Юридична Україна. – 2003. – № 7. – С. 24 – 31.

2. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України / А. Г. Ярема, В. Я. Карабань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. – Т. 1. – К.: А.С.К., 2004. – С. 477-585.

1. Ромовська З. В. Рух цивільних відносин. Правочини // Українське цивільне право: Загальна частина. Академічний курс. - К.: Атіка, 2005. – С.324-423.

Додаткова:

1. Бородін М. Гнатенко А. Цивільно-правові спори про угоди // Право України. – 1997. – № 5. – С. 26 – 28.

2. Власова А.Г. Сделки. Представительство. Исковая давность. М.: Заочный институт советской торговли, 1970. – 48 с.

3. Гаврилов П., Илларионова П. Недействительность сделок, заключенных под влиянием заблуждения или обмана // Советская юстиция. – 1978. – № 19. – С. 19 – 27.

4. Ґудзь О. Еволюція форм правочинів: від усної – до „електронної” // Юридичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 32 – 38.

5. Жеков В.І. Правочини, які порушують публічний порядок за цивільним законодавством України. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Одеса, 2006. – 20 с.

6. Исрафилов И. Кабальная сделка // Законность. – № 2. – 2000. – С. 24 – 25.

7. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. – 183 с.

8. Кучер В.О. Нікчемні правочини. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Львів, 2005. – 16 с.

9. Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М.: Госюриздат, 1954. – 244с.

10. Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление. Душанбе: Дониш, 1983. – 256 с.

11. Осипова А.Г. Правовое регулирование сделок, совершенных гражданами. – Минск: Беларусь, 1986. – 62 с.

12. Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд. Ленингр. ун-та, 1969. – 239с.

13. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. Харків.: Консум, 1999. – 272 с.

14. Хатнюк Н.С. Заперечні угоди та їх правові наслідки. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Київ, 2003. – 20 с.

15. Шахматов В. П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск: Изд. Томського ун-та, 1967. – 310 с.

16. Шкіра Я. Юридична природа правочину, укладеного в електронній формі // Право України. – 2005. – № 3. – С. 43 – 46.

ТЕМА 8.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 634; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.253.6 (0.006 с.)