Тема: Умови, підстави та порядок перегляду справ у порядку апеляційного провадження.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Умови, підстави та порядок перегляду справ у порядку апеляційного провадження. 

Мета заняття: засвоєння курсантами та студентами сутності, цілей і завдань апеляційного прова­дження, об’єктів апеляційного оскарження, умов, підстав та порядку перегляду судових рішень, які не набрали чинності.

Опорні поняття: апеляційне провадження, суб’єкти апеляційного провадження, апелянт, підстави перегляду справ у порядку апеляційного провадження, суддя-доповідач,

Обладнання: крейдовані схеми, транспаранти.

 

План

1. Поняття та значення апеляційного провадження

2. Підстави перегляду справ у порядку апеляційного провадження.

3. Особливості розгляду справ у апеляційній інстанції.

4. Повноваження суду апеляційної інстанції.

 

Тема реферату: «Ухвала суду апеляційної інстанції».

 

Завдання для самопідготовки:

Завдання №1

Чи можуть бути самостійно оскаржені у апеляційному порядку наступні ухвали суду першої інстанції:

а) про залишення заяви без руху;

б) про відмову повернути судовий сбір;

в) про відмову у відкритті позовного провадження;

д) про відстрочку виконання судового рішення;

е) про відмову у прийнятті позову у особи, яка бажала вступити у цивільний процес як третя особа із самостійними вимогами на предмет спору;

ж) про зупинення провадження по справі.

Завдання № 2

Рішенням суду задоволений позов Черкасова В.Н. до Черкасової П. І. про розірвання шлюбу.

Погоджуючись з рішенням по суті, відповідачка просила у апеляційній скарзі скасувати мотивувальну частину судового рішення, оскільки в ній міститься положення, що суперечать дійсності: «Відповідачка зло­вживає спиртними напоями, влаштовує скандали в сім’ї».

Суддя у прийнятті скарги відмовив у зв’язку з тим, що окремо мотиви судового рішення не є об’єктом апеляційного оскарження.

Чи вірно вчинив суддя?

Назвіть об’єкти апеляційного оскарження.

Завдання № 3

Суд Кам’янобрідського району м. Луганська, розглянувши позов механі­ка РСУ №5 Чубенка про поновлення його на роботі, позовні вимоги задо­вольнив і , крім того, стягнув за 20 днів вимушеного прогулу 1000 грн. з РСУ на користь позивача, В рішенні також було зазначено: «Виплачену Чубенку зарплату віднести за рахунок начальника відділу кадрів Глєбова, винного в незаконному звільненні». Глєбов у судове засідання не викликався і відомостей про вручення йому повістки в справі немає.

Чи є підстави для скасування рішення суду першої інстанції?

Чи може суд апеляційної інстанції розглянути цю справу по суті ?

 

Методичні рекомендації

Для виправлення ймовірних помилок судів, що були допущені при розгляді та вирішенні справ по першій інстанції та усунення у осіб, які приймають участь у справі сумнівів в правильності рішень і ухвал законом передбачені чотири самостійні стадії цивільного процесу:

а) провадження в апеляційній інстанції по скаргам на рішення та ухвали, що не набрали чинності;

б) перегляд в касаційному порядку рішень і ухвал суду першої інстанції, після їх перегляду апеляційним судом та рішення і ухвали суду апеляційної інстанції;

в) перегляд судових рішень Верховним Судом України;

г) окреме провадження.

Конституцією України (ст. 129) до основних засад судочинства внесено забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. Реалізація зазначеного конституційного положення знайшла втілення в Главах 1 та 2 Розділу V ЦПК, якими врегульовані питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень.

Право на апеляційне оскарження є однією з гарантій права на судовий захист, що надає можливість особам, не згодним з рішенням суду, оскаржити його в суд вищої інстанції. Таким чином, можна зробити висновок, що апеляційне провадження— це факультативна стадія цивільного процесу, під час якої апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтова­ність рішень та ухвал суду першої інстанції, що не набрали законної сили.

Оскарження судових рішень та ухвал, що не набрали чинності є найбільш швидким та доступним засобом перевірки законності та обґрунтованості судових постанов. Подача апеляційної скарги з дотриманням порядку та строку встановлених законом, тягне за собою обов’язок розгляду справи судом апеляційної інстанції –судовою палатою у цивільних справах апеляційних загальних судів, у межах територіальної юрисдикції знаходиться суд, чиє рішення оскаржується.

Суди апеляційної інстанції забезпечують не тільки своєчасне виправлення судових помилок, але і єдінообразно направляють судову практику у точній відповідності до закону. Контролююча функція апеляційних судів за діяльність нижчестоящих судів здійснюється у специфічній формі – шляхом постанови судом апеляційної інстанції рішень або ухвал по кожній справі і повинна відповідати конституційному принципу незалежності суддів і підкорення їх закону. Саме на слід звернути увагу при підготовці до першого питання.

Готуючись до другого питання слід згадати вимоги, яким повинно відповідати судове рішення. Саме порушення вимог законності та обґрунтованості є підставами перегляду справ у порядку апеляційного провадження. Згідно діючого законодавства (ч. 1 ст. 213 ЦПК) вимога законності встановлює, що судове рішення повинно бути постановлене у відповідності із нормами матеріального та процесуального права. Це означає, що суд повинен вибрати закон, який підлягає застосуванню у даному конкретному випадку і правильно втлумачити норму закону.

Вимога обґрунтованості (ч. 2 ст.213 ЦПК ) означає, що рішення суду повинно бути ухвалено на підставі повно та всебічно з’ясованих обставин справи, на які посилаються як на підставу своїх вимог та заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені у судовому засіданні. Слід запам’ятати, що якщо вимога законності стосується юридичної сторони судового акту, то вимога обґрунтованості – до фактологічної.

При підготовці до третього питання, насамперед слід розуміти, що справа у апеляційному суді розглядається за загальними правилами цивільного судочинства встановленими для розгляду справ судом першої інстанції, за виключеннями, встановленими Главою І Розділу V ЦПК. До таких винятків і доповнень можна віднести наступне:

зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), вста­новлюватися обставини і досліджуватися докази доповідає суддя-до­повідач;

першою пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу. Якщо апеляційні скарги подали обидві сторони,— першим дає пояснення позивач;

суд може обмежити тривалість дебатів. При цьому кожній особі, яка бере участь у розгляді справи в апеляційному суді, надається однако­вий проміжок часу для виступу.

Для більш поглибленого вивчення цього питання необхідно визначитись і з межами судового розгляду справи (ст. 303 ЦПК).

При підготовці до четвертого питання треба звернутись до положень ст. 307 ЦПК.За загальним правилом повноваженнясуду апеляційної інстанції – це сукупність його прав та обов’язків, пов’язаних із застосуванням процесуально-правових наслідків щодо рішень і ухвал суду першої інстанції у цивільних справах, що розглядаються в апеляційному порядку. Відповідно до ч. 1 ст. 307 ЦПК за наслідками розгляду апеляційної скарги на рішення суду першої інстан­ції апеляційний суд має право:

а) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і зали­шення рішення без змін.Апеляційний суд відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухва­лив рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з одних лише формальних міркувань.

б) скасувати рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення по суті позовних вимог.Підставами для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення є:

неповне з'ясування судом обставин, що мають значення для справи;

недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд вважав встановленими;

невідповідність висновків суду обставинам справи;

порушення або неправильне застосування норм матеріального або процесуального права. Норми матеріального права вважаються поруше­ними або неправильно застосованими, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, або не застосовано закон, який підлягав застосуванню. Порушення норм процесуального права можуть бути підставою для скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи (ст. 309);

змінити рішення;

постановити ухвалу про скасування рішення суду першої інстанції і закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду.
Рішення суду підлягає скасуванню в апеляційному порядку із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду з загальних підстав, ви­значених статтями 205 і 207 ЦПК.

За наслідками розгляду скарги на ухвалу суду першої інстанції (ч. 2 ст. 307 )апеляційний суд має право:

а) постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги і залишення ухвали без змін якщо ухвала є законною та обґрунтованою та постановлена з дотриманням вимог закону. При цьому судом повинні бути наведені мотиви, за якими відхиляються доводи скарги.

б) скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу з цього питання.

Таке повноваження апеляційний суд реалізує тоді, коли допущені судом помилки можуть бути усунені, або є необхідність уточнити і правильно викласти суть процесуальної дії чи підстав її застосування.

в) змінити ухвалу;

г) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Це повноваження суд апеляційної інстанції реалізує у випадку порушення судом першої інстанції вимог законності та (або) обґрунтованості.

 

Питання для самоконтролю:

1. В який термін можна оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції?

2. В який термін можна оскаржити в апеляційному порядку ухвалу суду першої інстанції?

3. До якого суду необхідно подати заяву про апеляційне оскарження?

4. До якого суду необхідно подати апеляційну скаргу?

5. Чи можна подати апеляційну скаргу без попередньої подачі заяви про апеляційне оскарження?

6. Чи може подати апеляційну скаргу особа, яка не приймала участь у справі, але відносно котрої судом першої інстанції було постановлено рішення?

7. Протягом якого строку суддя-доповідач повинен вирішити питання про порушення апеляційного провадження?

8. Як повинен вчинити суд апеляційної інстанції, якщо при підготовці справи до судового розгляду суддя-доповідач з’ясує, що судом першої інстанції не були розглянуті зауваження на повноту фіксування технічного процесу технічними засобами?

9. Чи може суд апеляційної інстанції вийти за межі апеляційної скарги, якщо буде виявлено грубе порушення закону судом першої інстанції?

10. Що повинен зробити апеляційний суд, якщо поза увагою апелянта залишилась очевидна незаконність та необґрунтованість рішення суду 1 інстанції у справах окремого провадження?

 

Основна література

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. 2004.- № 40; 41; 42. - ст. 492.

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року № 2453 // Голос України. – 03.08.2010. – № 142

4. Тертишніков В.І. Цивільний процес: наук.-практ. посіб. – Х.: ФІНН, 2009. – 256 с.

5. Цивільне процесуальне право України: підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009. – 760 с.

6. Цивільний процес України: академічний курс: Підручник / За ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2009. – 848 с.

7. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К.: Істина, 2011. – 536 с.

 

Додаткова література

1. Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2008 року № 12 // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 11.

2. Шевчук П. Оскарження судових рішень в апеляційному порядку // Урядовий кур’єр. - 2003.- № 57.

3. Бородін М. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень у цивільних справах у світлі нового законодавства // Закон і бізнес. – 2003. - № 34.

4. Борисова Е. Обжалование не вступивших в законную силу судебных решений в гражданском процессе // Российская юстиция. - 2003. - № 10.

5. Гусаров К.В. Гражданская процессуальная правосубъектность суда апелляционной инстанции и его предметная компетенция // Право і безпека. – 2004. - № 1.

6. Грезева В. В. Эффект деятельности суда апелляционной инстанции // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. - № 1. – С. 16-19.

7. Борисова Е.А. О гарантиях судебной защиты на стадиях апелляционной надзорной проверки судебных решений // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. - № 1. – С. 24-27.

8. Бородин М. Апелляционное и кассационное обжалование по ГПКУ // Российская юстиция. – 2004. - № 1. – С. 55-57.

9. Шакирьянов Р.В. Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции // Арбитражный и гражданский процесс. – 2004. - № 1. – С.24-28.

10. Гусейнов Я. Новации в процедуре обжалования. – 2004. - №15. – С.1,14.

11. Бородін М. Перегляд цивільних справ у порядку апеляції // Право України. – 2004. - № 8. – С. 71-75.

12. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві // Право України. – 2004. - № 2. – С. 16-21.

13. Апеляційне оскарження судових рішень // Юридичний Вісник України. – 2005. - № 2. – С. 14.

14. Руденко М. Дунас Т. Участь прокурора у провадженні цивільних справ апеляційною інстанцією: теоретичні та практичні аспекти. //Юридичний журнал. – 2006. - № 2. – С. 81-85.

15. Лебеда Ю. Про обмеження конституційного права на оскарження судових ухвал у цивільному та господарському процесі. //Юридичний журнал. – 2006. - № 2. – С. 119 - 225.

16. Сроки на апеляцію // Юридична газета.-2009.-№31.-С 4.

17. Кройтор В.А. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження // Право і беспека.-2009.-№1.С 198-205

 

Заняття № 16

Практичне заняття 2 години

Тема: Порядок реалізації права на касаційне оскарження

Мета заняття: засвоєння курсантами та студентами повноважень та складу касаційного суду на різних стадіях касаційного провадження; формування навичок розв’язання конкретних практичних ситуацій, що виникають при реалізації права на касаційне оскарження.

Опорні поняття: суб’єкти права касаційного оскаржен­ня, суд касаційної інстанції, об’єкти касаційного перегляду, касаційна скарга, обов’язкове скасування судового рішення.

Обладнання: крейдовані схеми, транспаранти.

План

 

1. Суб’єкти права касаційного оскарження.

2. Форма, зміст та порядок подання касаційної скарги.

3. Повноваження та склад касаційного суду на різних стадіях касаційного провадження.

4. Зміст, порядок оформлення та проголошення рішень та ухвал касаційного суду.

 

Задача № 1

До касаційного суду надійшла скарга від Твердохліб в якій вона прохала відмінити рішення суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду про відхилення апеляційної скарги та залишенні рішення першої в силі. Рішенням районного суду її мати була виселена зі своєї неприватизованої квартири по тим мотивам, що вона своєю поведінкою створює умови неможливого з нею проживання. Свою скаргу Твердохліб мотивували тим, що її мати на той період часу почала страждати на тяжке психічне захворювання і через стан здоров’я не могла постійно приймати участь у всіх судових засіданнях по справі в суді першої та апеляційної інстанції. Сама Твердохліб у той час знаходилась у довготерміновому закордонному відряджені і їй про виселення матері нічого не було відомо.

Касатор вважає, що її права рішенням суду першої інстанції було грубо порушено, оскільки вона проживала разом із відповідачкою, постійно піклувалась нею до відрядження, а внаслідок рішення суду вона позбута такої можливості.

Визначте, чи є Твердхліб суб’єктом права на касаційне оскарження?

Чи є підстави для подачі касаційної скарги і якщо є, хто в даному випадку може захистити інтереси матері Твердохліб?

Задача № 2

Бабаева звернулася в районний суд із заявою про надання їй житлової площі в будинку Іванова і Захарова. Рішенням суду позов Бабаевой був задово­лений .

З апеляційною скаргою на це рішення звернулася громадянка Обід, що проживає в спірному помешканні і не притягнута до участі в справі як сторона. Суд апеляційної інстанції у задоволенні скарги відмовив та рішення суду першої інстанції залишив без змін. Обід вирішила звернутися до касаційного суду.

Визначте процесуальне положення Обід та дайте відповідь на питання, чи є вона суб’єктом права на касаційне оскарження.

Дати висновок з питання про те, чи є підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвали апеляційного суду?

Складіть мотивувальну частину касаційної скарги.

Задача№ 3

При розгляді справи у касаційному порядку приймав участь суддя апеляційного суду, котрий раніше приймав участь у розгляді цієї справи судом першої інстанції.

Чи може ця обставина бути підставою для принесення касаційної скарги, якщо законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції та ухвали апеляційного суду не викликає сумнівів з точки зору вирішення питань про права та обов’язки сторін?

Як повинен вчинити суд касаційної інстанції?

 

Завдання№ 4

Суд Жовтневого району м. Луганська своїм рішенням від 15 червня 2010р. задовольнив позов Семенова к Пархомову про розірвання договору купівлі-продажу житлового будинку.

Відповідач оскаржив це рішення у апеляційному порядку, але ухвалою апеляційного суду від 2 серпня 2010р. залишився незадоволений.

22 серпня 2010р. Пахомов направив поштою касаційну скаргу на ці рішення, яка поступи­ла в суд 14 вересня. Суддя повернув скаргу, пославшись у своєму листі на те, що вона подана після строку, встановленого законом для касаційного оскарження.

Чи правильно зробив суддя ?

Як Пархомов має діяти у даному випадку ?

Як оформлюється ухвала про відмову у відкритті касаційного провадження?

 

Методичні рекомендації

При підготовці до заняття в цілому, слід пам’ятати, що касаційне провадження— це факультативна стадія цивільного процесу, під час якої касаційний суд перевіряє законність рішень та ухвал суду першої та апеляційної інстанції.

Касаційною інстанцієюу цивільних справах є суд, визначений Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453 як суд касаційної інстанції у цих справах. Відповідно Закону розгляд справи в касаційному порядку належить до компетенції Вищо­го спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

Готуючись до першого та другого теоретичних питань плану та рішення перших трьох задач необхідно звернутись до ст. 324 ЦПК, згідно якої право касаційного оскарженнямають сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи та обов'язки. При цьому не має значення чи приймали вони фактично участь у засіданнях суду першої або апеляційної інстанції, важливо, щоб вони були залучені у процес.

Право касаційного оскарження мають також правонаступники сторін та третіх осіб.

Судові представники (адвокати, юрисконсульти), вправі подавати касаційну скаргу тільки у випадку, якщо це повноваження оговорено в довіреності, що видається довірителем. Законним представникам спеціальна довіреність не потрібна. Слід пам’ятати, що інші учасники процесу, які не відносяться до осіб, які приймають участь у справі (свідки, експерти та ін.).

До касаційної скарги пред’являються такі ж вимоги як для любого іншого процесуального документі такого роду (ст. 326 ЦПК). Мається на увазі позв та апеляційна скарга.

При підготовці до третього питання необхідно звернути увагу на деякі особливості касації. Однією з особливістей касаційного провадження є його трьохстадійність. До першої стадії можна віднести вирішення питання про відкриття провадження по справі. У разі надходження скарги до суду касаційної інстанції вона реєструється і передається судді – доповідачу, який протягом трьох днів повинен вирішити питання про відкриття касаційного провадження (ст.ст. 327, 328 ЦПК). До другої відноситься попередній розгляд справи. Відповідно до ст. 332 ЦПК попередній розгляд справи має бути проведений протягом 5 днів після складення доповіді суддею-доповідачем. Справа призначається до судового розгляду, якщо хоч один суддя із складу суду дійшов такого висновку. Про призначення справи до судового розгляду постановляється ухвала, яка підписується всім скла­дом суду.

Третя стадія касаційного провадження найважливіша, оскільки в ній проводиться справи. Розгляд справи в касаційній інстанції провадиться у складі п’яти судів. Згідно зі ст. 330-1 ЦПК касаційна скарга на рішення судів першої інстанції після їх перегляду апеляційним судом та на рішення і ухвали суду апеляційної інстанції проводиться протягом одного місяця з дня відкриття касаційного провадження а скарг на ухвали судів першої інстанції після їх перегляду апеляційним судом – п’ятнадцяті днів у суворому дотриманні принципів незалежності суддів і підкорення їх тільки закону, об’єктивної істини та ін. Саме на цьому етапі касаційний суд реалізовує свої повноваження стосовно переглянутої справи. Тому слід зробити порівняльну характеристику повноважень апеляційного та касаційного судів (ст.307, 336 ЦПК) і проаналізувати різницю. Для цього необхідно визначитись з межами розгляду справи судом касаційної інстанції. Як правило, вона перевіряє рішення, ухвалу тільки в межах доводів скарги. Однак в інтересах законності може вийти за межі скарги (ч. 3 ст. 335 ЦПК).

Закон зобов’язує касаційний суд перевірити правильність застосування та тлумачення норм матеріального права судами першої та апеляційної інстанції. Про перевірку законності та обґрунтованості судових рішень ЦПК нічого не каже, але це не означає, що суд касаційної інстанції позбавлений права перевірити обґрунтованість цих рішень. Оскільки вимога обґрунтованості міститься в ЦПК, то при винесенні необґрунтованих рішень суд порушує норми процесуального права. Перевірка правильності застосування цих норм відноситься до компетенції суду касаційної інстанції і суттєво впливає на реалізацію того чи іншого повноваження стосовно переглянутої справи. Підкреслюємо, на це слід звернути особливу увагу при рішенні третьої задачі.

При підготовці до четвертого теоретичного питання ні у кого не виникне труднощів. оскільки загальні правила стосовно змісту, порядку оформлення та проголошення рішень та ухвал касаційного судурозглядались при вивченнітем «Порядок реалізації права на апеляційне оскарження» та «Порядок проведення судового засідання. Фіксація судового процесу». Для вирішення четвертої задачі необхідно згадати загальні правила обчислювання процесуальних строків. Це питання розглядалось при вивченні теми «Правове регулювання строків провадження по справі».

 

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть особливості оскарження судових рішень та ухвал, що вступили у законну силу в касаційному порядку.

2. Чи може подати касаційну скаргу особа, яка не приймала участь у справі?

3. Кому належить право на приєднання до касаційної скарги?

4. Протягом якого строку суддя-доповідач повинен вирішити питання про порушення касаційного провадження?

5. Чи може суд касаційної інстанції вийти за межі апеляційної скарги, якщо буде виявлено грубе порушення закону судом першої інстанції?

6. За яких підстав касаційній суд на попередньому судовому засіданні відхиляє касаційну скаргу?

7. За яких підстав касаційній суд на попередньому судовому засіданні скасовує судове рішення?

8. У якому складі касаційний суд розглядає касаційну скаргу у попередньому судовому засіданні?

9. У якому складі касаційний суд розглядає касаційну скаргу по суті?

10. Чи підлягає рішення або ухвала касаційної інстанції самостійному оскарженню?

 

Основна література

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. 2004.- № 40; 41; 42. - ст. 492.

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року № 2453 // Голос України. – 03.08.2010. – № 142

4. Тертишніков В.І. Цивільний процес: наук.-практ. посіб. – Х.: ФІНН, 2009. – 256 с.

5. Цивільне процесуальне право України: підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009. – 760 с.

6. Цивільний процес України: академічний курс: Підручник / За ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2009. – 848 с.

7. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К.: Істина, 2011. – 536 с.

 

 

Додаткова література

1. По­станова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» // Бюлетень законодавства та юри­дичної практики України. – 1999. - № 5.

2. Гайденко Е.Г. О полномочиях кассационной инстанции по отмене судебных решений //Арбитражный и гражданский процесс.- 2003.- № 8.

3. Шевчук П. Касаційне оскарження судових рішень у цивільних справах // Урядовий кур’єр. - 2003.- № 92.

4. Бородін М. Апеляційне і касаційне оскарження судових рішень у цивільних справах у світлі нового законодавства // Закон і бізнес. – 2003. - № 34.

5. Добругова А. Подготовка гражданских дел к рассмотрению в суде кассационной инстанции // Российская юстиция. - 2004. - № 5. - С. 19-23.

6. Бородин М. Апелляционное и кассационное обжалование по ГПКУ // Российская юстиция. – 2004. - № 1. – С. 55-57.

7. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві // Право України. – 2004. - № 2. – С. 16-21.

8. Лебеда Ю. Про обмеження конституційного права на оскарження судових ухвал у цивільному та господарському процесі. //Юридичний журнал. – 2006. - № 2. – С. 119 - 225.

9. Смітюх А.В. Процесуальні диверсії та зловживання процесуальним правом в умовах правової реальності України. //Вісник господарського судочинства. – 2007. - № 1. – С. 89-93.

10. Луспеник Д.Д. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спірні питання // Вісник ВСУ, 2010.- №9.- С.27-30

11. Гнатенко Т. Оскарження судового рішення у касаційному порядку// Юридична газета.-2009.-№51-52.-С 12\

12. Кройтор В.А. Принцип забезпечення апеляційного та касаційного оскарження // Право і беспека.-2009.-№1.С 198-205

 

Заняття № 17

Практичне 2 години

 

Тема: Перегляд цивільних справ Верховним Судом України тау зв’язку з нововиявленими обставинами.

 

Мета заняття: засвоєння курсантами та студентами сутності, цілей і завдань, умов, підстав та порядку перегляду судових рішень, які набрали чинності Верховним Судом України, та у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 

Опорні поняття: перегляд рішень, які набрали чинності, виняткові обставини, неоднакове застосування судами одного і того самого положення закону, нововиявлені обставини, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, підложність документів чи речових доказів.

Обладнання: крейдовані схеми, транспаранти.

План

 

  1. Суть, мета та значення перегляду рішень та ухвал, що набрали законної сили Верховним Судом України, та у зв’язку з нововиявленими.
  2. Підстави, умови та особливості перегляду рішень Верховним Судом України.
  3. Підстави, умови та особливості перегляду рішень, ухвал та наказів суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

 

Задача№ 1

Рішенням Апеляційного суду Луганської області від 3 липня 2009 р. частково задоволені вимоги Зінченка І.Г. до Східно­українського державного університету про встановлення факту використання винаходів і виплаті авторської винагороди..

Судом встановлений факт впровадження в зазначений університет двох належних позивачу винаходів по авторських посвідченнях та на його користь стягнуто винагороду в сумі 1652 грн.

У січні 2010 року Зінченко звернувся до суду із заявою про перегляд рі­шення від 3 липня 2009 р. у зв’язку з нововиявленими обставинам, вказуючи, що в роз­порядженні суду не було необхідних для справи документів - посвідчення на раціоналізаторську пропозицію, авторського посвідчення на інший винахід і креслення пристрою, які могли б суттєво вплинути на висновок суду відносно обсягу впровадження винаходів.

Як повинен зробити суд ?

У якому порядку якого провадження суд повинен розглядати цю справу?

Які підстави для перегляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинам ?

 

Задача№ 2

За рішенням суду на Вєтрова було покладено обов’язок сплачувати аліменти у розмірі 450 грн. на утримання неповнолітньої дитині від першого шлюбу.

Після вступу рішення в законну силу, в новій сім’ї Вєтрова народилась дитина, внаслідок чого його матеріальне становище погіршилось. Бажаючи знизити розмір сплачуваних аліментів, Вєтров звернувся до суду за місцем свого проживання з заявою про перегляд рішення районного суду у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Проведіть юридичний аналіз.

Яким чином Вєтров може захистити свої права?

 

Задача№ 3

Скіпів пред’явив до Бурової позов про стягнення 6 тис. грн. Свій позов він обґрунтував тим, що покійна мати Бурової в свій час позичила у нього гроші. Цей факт позивач підтверджував виданою нею розпискою.

Суд позов задовольнив.

Після вступу рішення суду в законну силу серед документів покійної матері Бурова знайшла розписку Скіпова про отримання ним від матері суми боргу в 6 тис. грн.

Яким чином може Бурова захистити свої права?

 

Методичні рекомендації

При підготовці до двох перших теоретичних питань плану слід керуватись новітньою періодичною літературою, оскільки в діюче цивільно-процесуальне законодавство (глава 3 та 4 розділу V ЦПК) останнім часом були внесені суттєві зміни. Судові рішення, ухвали суду та судові накази після набрання ними чинності можуть бути переглянуті Верховним Судом України та у зв’язку з або нововиявленими обставинами. Такий перегляд є процесуальним засобом, що забезпечує законність та обґрунтованість судових рішень, гарантує захист порушених, невизнаних, оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб.

При­чини винесення незаконних та необґрунтованих рішень можуть бути різноманітні, у тому числі й ті, що не зале­жать ні від суду який розглядав справу, на від сторін та інших осіб, які беруть участь у справі. Для усунення подібного роду недоліків цивільно-процесуальним законодавством передбачено такі види гарантій як перегляд рішень, ухвал, що набрали законної сили Верховним Судом України, та у зв'язку з нововиявленимиобставинами (глава З та 4 розділу V ЦПК).

Перегляд справ Верховним Судом України є особливою стадією розгляду справ і різновидом касаційного провадження.

Діючим законодавством передбачено дві виняткових обставини для перегляду справи: 1) неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одного і того ж положення закону; 2) визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні зобов’язання Україною.

Заява про перегляд судових рішень подається за правилами подання касаційних скарг, але має і певні особливості:

1) строк пред’явлення складає один місяць;

2) подається безпосередньо до Верховного Суду України через Вищій спеціалізований суд України по розгляду цивільних та кримінальних справ;

3) іменується «Заява про перегляд судового рішення»;

4) наряду з вимогою, особа, яка подає заяву в разі необхідності може заявити клопотання.

Перегляд судових рішень Верховним Судом України носить трьохстадійний характер. По-перше, Вищій спеціалізований суд України по розгляду цивільних та кримінальних справ у триденний строк проводить перевірку заяви щодо її форми та змісту і наявність передумов права на подачу такої зави (ст.359 ЦПК). По-друге, якщо заява прийнята, Вищій спеціалізований суд України по розгляду цивільних та кримінальних справ у складі п’яти суддів у п’ятнадцятиденний строк з дня надходження заяви вирішує питання про допуск справи к провадженню про що постановляє ухвалу та протягом п’яти днів направляє до Верховного Суду України.

По-третє, питання про відкриття провадження по справі вирішується у Верховному Суді України суддею-доповідачем одноособово протягом трьох дні. Справи, що розглядаються Верховним Судом України розглядаються у складі двох третин суддів від состава Верховного Суду України (суддів Судових палат у цивільних справах та кримінальних справах, Вищого господарського суду, Вищого адміністративного суду). Строк розгляду справи не може перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.

Ухвалені Верховним Судом України рішення або постанов­лені ним ухвали набирають законної сили з моменту їх прого­лошення, мають статус рішень найвищого судового органу держави серед судів загальної юрисдикції і оскарженню не підлягають.

Треба зазначити, що до мотивувальної та резолютивної частин рішення Верховного Суду України пред’являються більш жорсткі вимоги ніж до рішень суддів касаційної інстанції, оскільки мотиви, на підставі яких суд прийняв рішення є орієнтиром судової практики в Україні з подібних справ, а стисла імперативна форма резолютивної частини рішення є гарантом швидкого та правильного його виконання у відповідності до дійсного смислу. Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішенням Верховного Суду України. (ст.360-7 ЦПК).

При підготовці до третього питання слід звернутись до питання «провадження та стадії цивільного» процесу теми «Загальна характеристика цивільного процесуального права». Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами є самостійним видом перевірки, який характеризується власними специфічними рисами: підставами перегляду, порядком, наслідками перевірки тощо.

Для правильного розгляду задач, необхідно зрозуміти, що нововиявлені обставини впливають на повноту обставин, що входять до предмету доказування, на правильність висновків суду і вказують на незаконність та необґрунтованість судового рішення при відсутності судової помилки. Тому, слід ретельно ознайомитись зі ст. 361 ЦПК, що містить перелік підстав перегляду справ у зв’язку з нововиявленими обставинами, які є остаточними та розширеному тлумаченню не підлягають.

Необхідно зауважити, що в юридичній літературі та судовій практиці допускається різний підхід до визначення цих підстав та різне їх тлумачення, що може викликати труднощі при вивченні теми. Нововиявленими обставинами є ті, що маПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.02 с.)