Тема: Система судових витрат, їх розподіл та відшкодуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Система судових витрат, їх розподіл та відшкодування 

Мета заняття:засвоєння курсантами та студентами основних положень та принципів регулювання видів, розмірів, порядку сплати та розподілу судових витрат.

Опорні поняття: судові витрати, судовий сбір, ціна позову, витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, витрати на правову допомогу, витрати сторін та їх представників, що пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведення судових експертиз; витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження .

Обладнання: крейдовані схеми, транспаранти.

План

1. Поняття та види судових витрат.

2. Порядок обчислення судового збору.

3. Порядок стягнення витрат, що пов’язані з розглядом справи. Звільнення від сплати судових витрат.

4. Розподіл судових витрат між сторонами. .

 

Тема реферату: «Особливості обчислення, оплати та відшкодування витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи».

 

Завдання для підготовки:

 

Задача №1

Визначте ціну позову, розмір судового збору та з кого він повинен бути стягнутий у наступних випадках:

1. За позовом Марченко А. до свого чоловіка Марченко Н. про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини і по зустрічному позову Марченко Н. про відібрання дитини (визнання міста мешкання) та відібрання сумісно нажитого майна загальною вартістю 20 000 грн. За рішенням суду шлюб розірвано; дитина буде проживати з матір’ю; аліменти присуджено у розмірі 350 гривень на місяць; встановлено право власності Марченко Н. на майно на суму 15 000 гр.

2. За заявою про всиновлення.

3. За заявою про нараховану, але не виплачену заробітну плату у розмірі 4000гр.

4. За позовом Столяренко Г. до своєї дружини Столяренко В. про зменшення розміру аліментів на 85 грн.

5. За ініціативою сторін суддею призначена судово-біологічна експертиза за провадження якої сторонами було сплачено 400 грн. порівну. Судовим рішенням позов задоволений повністю.

Задача №2

Між домовласником Никіфоровим та квартирантом Івановим укладено безстроковий договір найму житла. Никіфоров пред’явив позов до Іванова про стягнення з нього заборгованості по квартплаті за два останніх місяці у розмірі 800 грн. та його виселення, з тих причин, що він своєю поведінкою унеможливлює спільне з ним проживання. Відповідач, не згодний з позицією позивача, пред’явив зустрічний позов про стягнення з останнього 2500 грн., які були ним витрачені на капітальний ремонт даху, що протікав.

Яким чином слід розподілити судові витрати у разі задоволення вимог Никифорова і яким чином у разі задоволення вимог Іванова ?

 

Задача №3

Між сторонами Нестерук та Приходько по справі про розподіл спадщини була укладена мирова угода, згідно з якою майно вартістю 57 000 грн. було поділено таким чином: Нестеруку - 38 000 грн., Приходько К. – 19 000 грн., при цьому порядок розподілу судових витрат сторони не передбачили. Нестерук вів свої справи через представника та заплатив йому 3 500 грн. В ухвалі про визнання мирової угоди суддя також не розподілив судові витрати.

Позивач Нестерук подав до суду заяву про винесення додаткового рішення у частині стягнення з відповідача сплаченого ним судового збору.

Як повинен вчинити суд у цьому випадку?

Методичні рекомендації

При підготовці до заняття та рішення задач слід розуміти, що судова діяльність пов’язана з певними витратами. Судові витратискладаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати і звільнення від сплати встановлюються законом. Фактично, судовий збір — це встановлена за­коном плата за розгляд справи судом, аналог державному миту. До витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать: 1) витрати на інформаційно-технічне забезпечення; 2) витрати на правову допомогу; 3) витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду; 4) витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз; 5) витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

Слід зауважити, що судовий збір (державне мито), який сплачується при поданні позовної заяви передбачає, що він, за своєю суттю, є платою за роботу суду по розгляду спору. Сплата судового збору при розгляді спору у суді спрямована на відшкодування витрат, які пов'язані з розглядом спору.

Діюче законодавство передбачає, що судовий збір сплачуються заявником на стадії відкриття провадження по справі, а решта – сторонами у процесі провадження по справі.

При підготовці до наступних питань та вирішення задач необхідно ознайомитись з рекомендованою літературою та звернути увагу на те, що до набрав чинності Закон України «Про судовий збір», від 8 липня 2011 року N 3674-VI, який регулює порядок сплати і розмір судового збору. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Ціна позовускладається з грошової суми в гривнях, яка відображає заявлену грошову матеріально-правову вимогу по­зивача до відповідача і визначається за правилами, встановле­ними ст. 80 ЦПК.

Керуючись принципом гуманізму законодавець звільняє від сплати судового збору заявника по певним категоріям справ (ст. 5 Закону), суд, враховуючі майнове становище сторони, може відстрочити або розстрочити його сплату (ст. 82 ЦПК). У зазначених випадках мова йдеться про звільнення від сплати лише тих судових витрат, які перераховуються на користь держави (вони спрямовані на відшкодування витрат, які пов'язані з розглядом спору та інформуванням учасників цивільного процесу про хід і результати розгляду справи). Суд може також зменшити розмір належних до оплати судових витрат, пов'язаних з розглядом справи, або звільнити від їх оплати.

Розподіл судових витрат між сторонами залежить від результату розгляду справи та наявності пільг по сплаті витрат (ст. 88 ЦПК). Ця норма зобов'язує сторону доказувати розмір понесених витрат лише письмовими доказами.

На жаль, новим ЦПК передбачені не всі можливі процесуальні ситуації, пов’язані з розподілом судових витрат. Наприклад, як повинні розподілятися судові витрати у випадку відмови у позові відповідачу, притягнутому судом обов’язковим відповідачем?

Питання для самоконтролю:

1. Хто має право встановити розмір судового збору?

2. Хто має право визначити ціну позову?

3. З яких видів процесуальних документів справляється судовий збір?

4. У яких випадках і у якому розмірі справляється пропорціональний вид судового збору?

5. У яких випадках і у якому розмірі справляється простий судовий збір?

6. Для яких категорій справ та позивачів встановлено пільги в оплаті судових витрат?

7. У яких випадках позивачу повертається сплачена сума судового збору?

8. У яких випадках позивачу повертається сплачена сума витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи?

9. Хто повинен сплатити витрати, пов’язані з проведенням експертизи?

10. Яким чином розподіляються судові витрати у випадку закриття провадження по справі у зв’язку з відмовою позивача від позову?

 

Основна література

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. 2004.- № 40; 41; 42. - ст. 492.

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року № 2453 // Голос України. – 03.08.2010. – № 142

4. Тертишніков В.І. Цивільний процес: наук.-практ. посіб. – Х.: ФІНН, 2009. – 256 с.

5. Цивільне процесуальне право України: підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009. – 760 с.

6. Цивільний процес України: академічний курс: Підручник / За ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2009. – 848 с.

7. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К.: Істина, 2011. – 536 с.

 

Додаткова література

 

1. Про судовий збір : Закон України від 8 липня 2011 року № 3674 // Голос України. – 03.08.2011. – № 142.

2. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року № 710 [Електронний ресурс] // Сайт Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/710-96-п

3. Про визначення розміру витрат, пов’язаних з розшуком відповідачів у цивільних справах : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1995 року № 78 // Урядовий кур’єр. – 1995. – № 20.

4. Брант И.Н. Факторы, влияющие на своевременность рассмотрения гражданских дел. // Арбитражный и гражданский процесс.. – 2004. - № 8. – С.2.

5. Серелина Л.В. Процессуальные последствия отсутствия предпосылок и несоблюдения условий реализации права на кассационное обжалование. //Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. - № 6. – С. 37 -44.

6. Юдин А.В. Как бороться со злоупотреблениями правами в гражданском процессе.// Российская юстиция. – 2005. - № 5. – С. 44-52.

7. Бородин М., Кройтор В. Судебные и арбитражные расходы. – Х., 1997.

8. Звертання до суду тепер не дорожче і складніше// ЮВУ-2009.- №22,-С.5

9. ОвчаренкоА. Правовая природа судебных издержек // Юрид.практика.-2010.- .№26 (29.06).-С.17

 

 

Заняття № 5

Семінарське 2 годиниПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.01 с.)