Тема: Умови, підстави та порядок виконання судових рішень та рішень інших юрисдикційних органівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Умови, підстави та порядок виконання судових рішень та рішень інших юрисдикційних органівМета заняття: засвоєння курсантами та студентами загальних|спільні| правил виконавчого провадження; принципів виконання судових рішень, а також виконавчих документів інших юрисдикційних органів; заходів примусового виконання, а також перешкод у виконавчому провадженні.

Опорні поняття: заходи примусового виконання, звернення стягнення на майно боржника, зупинення виконавчого провадження; закриття виконавчого провадження; повернення виконавчих документів, поворот виконання судових рішень.

 

План

1. Порядок звернення стягнення на майно боржника.

2. Виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматись від їх вчинення.

3. Процесуальні перешкоди у виконавчому провадженні та засоби їх подолання.

4. Поворот виконання скасованих рішень

Задача №1

Митрофанов за крадіжку державного майна був притягнутий до кримінальної відповідальності. Його злочинними діями холдингової компанії "Лугансктепловоз" був заподіяний матеріальний збиток у сумі 1500 грн.

У забезпечення відшкодування збитку в Митрофанова спочатку слідчий, а потім судовий виконавець зробили опис майна. При опису майна Митрофанов пояснив, що нові меблі належать його повнолітньої дочки, яка тимчасово меблі поставила в нього. Не зважаючи на це, судовий виконавець вніс меблі в акт опису.

Як повинний реагувати судовий виконавець на заяву Митрофанова з при­воду меблів?

Яке майно може бути описано судовим виконавцем? Як повинна зробити дочка Мигро4занова?

Хто зацікавлений у цій справі і яке процесуальне положення всіх зацікав­лених осіб?

 

Задача №2

По рішенню суду Вакулко зобов'язаний побудувати підпірну стіну бу­динку свого сусіда Стеценко, однак, незважаючи на наполегливі вимоги сусіда, виконати рішення суду відмовився.

Як повинний зробити Стеценко, судовий виконавець, суд?

Задача №3

Гр. Воротов не виплачує аліменти сину, присуджені у твердій грошовій сумі, заявляючи, що він не може знайти роботу з своєї спеціальності і сам зна­ходиться на утриманні своїх батьків.

Мати дитини довідавшись від судового виконавця, що у Воротова є гро­шовий внесок в ощадній касі на суму 500 грн. просила судового виконавця по­гасити заборгованість по аліментам за 2 роки за рахунок внеску, а поточні що­місячні платежі стягнути з батьків Воротова.

Чи підлягають задоволенню ці прохання ?

Задача № 4

Ленінський суд м. Луганська в травні 2011 р. виніс обвинувачу вальний вирок по справі Іванова, визнавши його винним у вбивстві з перевищенням меж необхідної оборони. Одночасно був розглянутий цивільний позов у кримінальній справі і на користь матері загиблого з Іванова було стягнуто по 150 грн. щомісяця у зв’язку з втратою годувальника.

Вирок Ленінського суда був оскаржений Івановим і Касаційна інстанція закрила провадження у справі за відсутністю у діях Іванова складу злочину.

Яким чином Іванов може захистити свої права?

Чи можливий в даному випадку поворот виконання рішення?

 

 

Методичні рекомендації

Вивчення теми передбачає широкий аналіз Закону України «Про виконавче провадження» та відповідних норм ЦПК.

Порядок звернення стягнення на майно боржника та виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний особисто вчинити певні дії або утриматись від їх вчинення передбачено главами V – VII Закону України «Про виконавче провадження».

Звернення стягнення на майно боржника полягає в його арешті, вилученні та примусовій реалізації. Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у гривнях та іноземній валюті, інші цінності, у тому числі кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів.
Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються. На кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт. У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається також на належне боржнику інше майно, за винятком майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати ті види майна чи предмети, на які необхідно в першу чергу звернути стягнення. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається державним виконавцем. Якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує десяти розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване це житло, не здійснюється. У такому разі державний виконавець зобов'язаний вжити всіх заходів для виконання рішення зарахунок іншого майна боржника. Державний виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов'язані подати на запит державного виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває в них, та майно чи кошти, які вони мають передати боржнику.
Після надходження від зазначених осіб відомостей про наявність майна боржника державний виконавець описує таке майно, вилучає його і реалізує у встановленому Законом порядку. У разі якщо особа, у якої перебуває майно боржника, перешкоджає
державному виконавцю в його вилученні, таке майно вилучається державним виконавцем у примусовому порядку. Спори, що виникають під час виконавчого провадження щодо звернення стягнення на заставлене майно, вирішуються судом. Після відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом, що зобов'язує боржника вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення, державний виконавець перевіряє виконання рішення не пізніше ніж на наступний день після закінчення строку, встановленого частиною другою статті 25 Закону для самостійного виконання рішення. Якщо рішення підлягає негайному виконанню, його виконання перевіряється не пізніше наступного робочого дня після відкриття виконавчого провадження. У разі невиконання зазначених вимог без поважних причин державний виконавець накладає на боржника штраф відповідно до статті 89 Закону і не пізніше п'яти робочих днів з дня його накладення повторно перевіряє стан виконання рішення.
Якщо рішення не виконано і виконання може бути проведено без участі боржника, державний виконавець організовує виконання відповідно до повноважень, наданих йому законом, та вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом. При цьому на боржника повторно накладається штраф. Якщо виконати рішення без участі боржника неможливо, державний виконавець накладає на боржника штраф та вносить подання (повідомлення) правоохоронним органам для притягнення боржника до відповідальності згідно із законом, після чого виносить постанову про закінчення виконавчого провадження, яка затверджується начальником відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, і повертає виконавчий документ до суду чи іншого органу, що його видав.

При підготовці до третього питання слід виходити з того, що процесуальні перешкоди у виконавчому провадженні відносяться до загальних правил виконавчого провадження, а тому слід звернутись до ст.ст. 35, 37-38, 47 Закону. Як вже розглядалось раніше, у разі виникнення перешкод є чотири засоби їх подолання: відкладення виконавчого провадження, зупинення виконавчого провадження, закінчення виконавчого провадження та повернення виконавчих документів стягувану.

Поворот виконання судових рішень є гарантією захисту майнових прав відповідача, яка полягає у поверненні стягувачем (позивачем) боржнику (відповідачу) одержаного по скасованому рішенню. Питання про поворот виконання має вирішуватись апеляційним або касаційним судом, які скасовують чи змінюють рішення або судом, рішення якого було скасоване при новому розгляду справи. Заява про поворот виконання повинна бути подана у межах строку позовної давності. По окремих категоріях справ поворот виконання не допускається (ст. 382 ЦПК). Можливість повороту виконання у таких випадках пов’язана, по-перше, з характером спірних правовідносин; по-друге, з наявністю злочинних дій позивача (повідомлення позивачем неправдивих відомостей або подання ним підроблених документів).

Питання для самоконтролю:

1. Протягом якого строку державний виконавець повинен здійснити виконавчі дії?

2. У який час можна провадити виконавчі дії?

3. За допомогою яких заходів можна виконати судове рішення?

4. Які факти є підставою для відкладення виконавчого провадження?

5. Які факти є підставою для зупинення виконавчого провадження?

6. Які факти є підставою для закриття виконавчого провадження?

7. Які факти є підставою для повернення виконавчих документів?

8. Якою є черговість задоволення вимог у виконавчому провадженні?

9. За яких умов можна звернути стягнення на заробітну плату

10.У яких випадках поворот виконання є неможливим?

Основна література

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Цивільний процесуальний кодекс України //Відомості Верховної Ради України. 2004.- № 40; 41; 42. - ст. 492.

3. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року № 2453 // Голос України. – 03.08.2010. – № 142

4. Тертишніков В.І. Цивільний процес: наук.-практ. посіб. – Х.: ФІНН, 2009. – 256 с.

5. Цивільне процесуальне право України: підручник / Бичкова С.С., Бірюков І.А., Бобрик В.І. та ін.; За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009. – 760 с.

6. Цивільний процес України: академічний курс: Підручник / За ред. С. Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2009. – 848 с.

7. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К.: Істина, 2011. – 536 с.

Додаткова література

Додаткова література

1. Закон України “Про виконавче провадження” від 21 квітня 1999 року № 606 [Електронний ресурс] // Сайт Законодавство України. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14

2. Покрещук А., Фурса С. Вопросы имплементации международно-правовых норм в законодательство Украины об исполнительном производстве // Право України. - 2000. - № 3.

3. Фурса С. Правовий сенс виконавчого провадження // Юридичний вісник України. - 2003.- № 18-19.

4. Попов Ю. Исполнительное производство по мировому соглашению // Юридическая практика.- 2003.- № 17.

5. Білоусов Ю. Забезпечення законності виконавчого провадження та захисту прав його учасників // Юридична Україна. - 2003.- № 7.

6. Солодкий В. Участь прокурора у виконавчому провадженні: суть, генезис і значення // Право України.- 2003. - № 7. – С. 56.

7. Валеев Д. Правопреемство в исполнительном производстве // Российская юстиция. – 2004. - № 4. – С.57-58.

8. Размыслович М.В. Судебная защита прав лиц участвующих в исполнительном производстве //Арбитражный и гражданский процесс. – 2004. - № 2. – С. 40-43.

9. Марданов Д.А. Участие представителей в исполнительном производстве // Правоведение. – 2004. - № 1. – С. 231.

10. Щербак С. Контроль за исполнением судебных решений по гражданским делам // Юридическая практика. – 2004. - № 45. С. 12-13.

11. Черненок М. Контроль і нагляд у процесі виконавчого провадження // Юридична газета. – 2004. - № 11. – С. 10.

12. Домбурюва А. Особливості здійснення виконавчого провадження // Юридичний Вісник України. – 2005. - № 6. – С. 14-15.

13. Изварина А. Исполнение судебного решения судом должно быть неотъемлемой частью судебной защиты.//Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. - № 9. – С. 38-42.

14. Кузнецов Е. К вопросу о модели принудительного исполнения: французский правовой опыт и российская действительность.// Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. - № 8. – С. 41 - 45.

15. Грицай О. К вопросу о мерах принудительного исполения в исполнительном производстве.// Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. - № 4. – С. 43 - 45.

16. Родзівілл А. Прийняття нового Закону України «Про доступ до судових рішеннь» - крок на шляху здійснення судової реформи в Україні.//Юридичний журнал. – 2006. - № 3. – С. 120-124.

17. Луспенік Д. Судовий контроль за виконанням судових рішень. Розгляд скарг на дії державного виконавця.// Юридичний журнал. – 2006. - № 1. – С. 110-115.

18. Павленко С. Проблеми співвідношення органів державної виконавчої служби та ОВС при примусовому виконанні рішень судів// Право України -2009 г. №8 С.123-127.

19. Талон І. Виконавче провадження в структурі цивільного процесу // Вісник Академії правових наук України,-2009, -№2,-С.96-102..

20. Стусова Ю. Гострі кути примирення: Укладення мирової угоди на стадії виконання рішення // Юрид. Газета – 2010,-№3-4,-С.21

21. Сокол М. Виконавче провадження як захист прав громадян // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - №9 – С. 138-140.

22. Курдельчук Д. Гарантии исполнения судебных решений: реальное и возможное/ Д. Курдельчук// Зеркало недели, 2011.- №2 (22-28дек) С.-2

Заняття № 21

Практичне 2 години

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.013 с.)