ОСНОВНІ МОВНІ ТА МОВЛЕННЄВІ ПОНЯТТЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОСНОВНІ МОВНІ ТА МОВЛЕННЄВІ ПОНЯТТЯЛекція 1. Основні мовні та мовленнєві поняття...................8

1. Українська мова в житті суспільства ..........................................8

· Походження української мови ..........................................................8

· Державний статус української мови .................................................9

· Актуальність формування культури мовлення фахівців ..............10

2. Основні мовні та мовленнєві поняття........................................11

· Мова й мовлення ..............................................................................11

· Функції мови й мовлення ................................................................13

· Види мови й форми мовлення .........................................................14

· Мета й завдання курсу ДУМ ...........................................................22

3. Культура мовлення........................................................................24

· Культура мови та культура мовлення ............................................24

· Норми української мови ..................................................................25

· Комунікативні якості літературного мовлення .............................27

Запитання та завдання для самоконтролю........................................29

Лекція 2. Стилі мовлення....................................................................31

1. Стилістика.......................................................................................31

2. Стилі мовлення...............................................................................32

· Стиль літературної мови ..................................................................32

· Стилістична норма ...........................................................................33

· Підстилі .............................................................................................33

3.Функціональні стилі української мови.......................................34

· Розмовний стиль ...............................................................................35

· Науковий стиль .................................................................................35

· Публіцистичний стиль .....................................................................37

· Художній стиль ................................................................................38

· Офіційно-діловий стиль ...................................................................38

· Епістолярний стиль ..........................................................................40

· Конфесійний стиль ...........................................................................41

4. Мова та стиль наукової праці......................................................41

· Функціонально-синтаксичні засоби ...............................................41

· Засоби логічного зв’язку .................................................................42

· Синтаксис наукової мови ................................................................43

· Культура наукової мови ..................................................................45

Запитання та завдання для самоконтролю........................................48

Література.................................................................................................49

 


МОДУЛЬ ІІ

ПИСЕМНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ

Лекція 3. Документування..................................................................51

1. Документ. Вимоги до документа.................................................51

2. Класифікація документів. ЄДСД................................................52

3. Формуляр документа....................................................................54

4. Оформлення документа................................................................55

5. Текст документа.............................................................................60

6. Способи викладу матеріалу в документі...................................62

7. Оформлення сторінки документа................................................67

8. Загальні вимоги до мови документа...........................................67

9. Етикет ділових паперів.................................................................71

Запитання та завдання для самоконтролю.........................................76

Лекція 4. Лексика ділового мовлення........................................77

1. Загальні відомості з лексики.......................................................77

2. Книжна лексика.............................................................................81

3. “Урочисті” слова............................................................................82

4. Слова іншомовного походження.................................................83

5. Терміни............................................................................................85

6. Професіоналізми............................................................................87

7. Застарілі слова................................................................................90

8. Емоційна лексика..........................................................................91

9. Універсальні слова........................................................................92

10. Зайві слова...................................................................................92

11. Синоніми......................................................................................94

12. Пароніми......................................................................................98

13. Неологізми...................................................................................99

14. Складноскорочені слова. Абревіатури..............................100

Запитання та завдання для самоконтролю.......................................104

Лекція 5. Морфологічні особливості ділового

мовлення.................................................................................106

1. Морфологія...................................................................................106

· Частини мови, принципи їх виділення .........................................106

2. Самостійні частини мови...........................................................108

· Іменник ...........................................................................................108

· Прикметник ....................................................................................111

· Числівник ........................................................................................111

· Займенник .......................................................................................112

· Дієслово ...........................................................................................113

3. Службові частини мови..............................................................114

· Особливості використання прийменників ...................................114

4. Морфологічні помилки діалектного характеру .....................122

Запитання та завдання для самоконтролю.......................................124

Лекція 6. Особливості синтаксису ділового мовлення...125

1. Особливості вживання речень..............................................125

2. Порядок слів у реченні...........................................................126

3. „Нанизування” відмінків......................................................127

4. Дієприкметникові та дієприслівникові звороти...............127

5. Пряма й непряма мова...........................................................128

6. Віддієслівні іменники.............................................................128

7. Підмет і присудок....................................................................129

· Розщеплення присудка. ...........................................................129

· Узгодження підмета з присудком ...........................................130

8. Складні випадки керування.................................................132

9. Словосполучення дієслівного типу.....................................137

10. Однорідні члени речення.......................................................138

Запитання та завдання для самоконтролю.......................................139

Лекція 7. Складні випадки правопису.....................................140

1. Написання з великої літери.................................................140

· Велика літера у власних назвах ..............................................140

· Велика літера у складноскорочених назвах ..........................149

2. Написання географічних назв.............................................150

3. Правопис імен і прізвищ.......................................................151

· Імена ..........................................................................................151

· Імена по батькові ......................................................................151

· Прізвища ...................................................................................152

4. Подвоєння приголосних в іншомовних словах................154

· Власні назви ..............................................................................154

· Загальні назви ...........................................................................154

5. Написання через дефіс.........................................................155

6. Написання скорочених слів.................................................156

7. Написання в лапках і без лапок..........................................157

8. Технічні правила переносу...................................................157

9. Правила оформлення цитат.................................................158

10. Оформлення бібліографії.................................................158

Запитання та завдання для самоконтролю.......................................160

Література................................................................................................161


МОДУЛЬ ІІІ

УСНЕ ДІЛОВЕ МОВЛЕННЯ

Лекція 8. Усне приватне спілкування......................................163

1. Види усного ділового мовлення..............................................164

2. Спілкування в колективі.........................................................164

· Морально-етичні норми управлінської структури .....................164

· Етичні вимоги до стосунків керівника та підлеглих ..................166

· Етичні правила зовнішньої культури поведінки .........................168

· Вимоги технічної естетики ...........................................................169

3. Прийом вiдвiдувачiв ...................................................................171

· Графік прийому ..............................................................................171

· Час прийому ...................................................................................172

· Місце очікування ...........................................................................172

· Робочий стіл працівника ...............................................................173

· Стиль поведінки .............................................................................173

· Правила для відвідувачів ..............................................................174

4. Телефонна розмова......................................................................175

· Специфіка ділової розмови по телефону .....................................176

· Момент встановлення зв’язку .......................................................176

· Виклад справи ................................................................................177

· Закінчення розмови ........................................................................178

5. Ділові засідання ( наради )........................................................179

· Роль засідань ..................................................................................179

· Види нарад ......................................................................................180

· Час проведення наради ..................................................................180

· Підготовка наради ..........................................................................181

· Регламент наради ...........................................................................183

· Поведінка головуючого .................................................................184

· Ухвала зборів ..................................................................................185

Запитання та завдання для самоконтролю......................................185

Лекція 9. Усне публічне спілкування.......................................187

1. Публічний виступ ..................................................................187

2. Індивідуальний стиль мовлення.........................................188

3. Підготовка до публічного виступу......................................188

· Характер пам’яті ......................................................................188

· Стадії підготовки до публічного виступу ..............................189

4. Композиція виступу...............................................................192

5. Підготовка тексту до читання.............................................194

6. Жанри публічних виступів...................................................196

· Доповідь ....................................................................................196

· Промова .....................................................................................197

· Лекція ........................................................................................198

· Наукова дискусія ......................................................................199

· Огляд .........................................................................................200

· Бесіда .........................................................................................200

Запитання та завдання для самоконтролю.................................201

Лекція 10. Елементи ораторського мистецтва...................203

1. Вимоги до усного ділового мовлення. Чуття мови.........204

2. Вимоги до лексики................................................................205

3. Найважливіші правила наголошування..........................210

4. Вимова.....................................................................................212

· Вимова голосних .....................................................................213

· Вимова приголосних ...............................................................213

· Вплив написання .....................................................................214

· Вимова слів іншомовного походження .................................214

· Милозвучність мови ................................................................215

5. Мова публічних виступів.....................................................216

· Бідність словника ....................................................................216

· Багатослів’я ..............................................................................217

· Невиправдана ускладненість лексики ...................................218

· Читання цифрових даних ........................................................218

· Зайва ускладненість речень ....................................................219

· Нетактовність промовця ..........................................................220

· Розрізнення мовних засобів ....................................................220

6. Загальні вимоги до публічного виступу............................221

· Поведінка оратора ....................................................................221

· Якості промовця .......................................................................221

· Проблеми етики ........................................................................222

· Вимоги до мови оратора ..........................................................223

7. Невербальні елементи передачі інформації......................225

· Інтонація ....................................................................................225

· Паузи .........................................................................................225

· Вимова оратора ........................................................................226

· Темп мовлення .........................................................................227

· Жести ........................................................................................227

8. Виразність як ознака культури мовлення........................228

9. Дещо про умови виразності..................................................231

10. Поради для мовця..................................................................235

Запитання та завдання для самоконтролю.................................238

Література..........................................................................................240


МОДУЛЬ І

ОСНОВНІ МОВНІ ТА МОВЛЕННЄВІ ПОНЯТТЯ

 
 


Українська мова в житті суспільства

· Походження української мови

· Державний статус української мови

· Актуальність формування культури мовлення майбутніх фахівцівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.124.210 (0.015 с.)