Словосполучення дієслівного типуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Словосполучення дієслівного типуУ мові ділових паперів е досить обмежений за своїм складом і обсягом набір усталених словосполучень, покликаних обслугову­вати адміністративно-виробничі ситуації, де вони бага­то разів повторюються. Це словосполучення типу взяти до уваги, довести до відома, взяти за основу, залишити нерозв'язаним, взяти на себе зобов'язання та ін.

Серед цих стійких словосполучень є такі, що вжи­ваються у схожих ситуаціях, але різняться своїм словесним наповненням. Якщо це словесне наповнення не дуже конкретне, а саме словосполучення виконує роль «логічної прокладки» для збереження цілісності змісту документа, тоді виникає небезпека змішування близько­значних словосполучень (а значить — зниження загаль­ного рівня документа). Так із двох словосполучень відігравати роль і мати значення складається одне (не­правильне) : відігравати (або грати) значення.

Неправильний вислів мова йдеться складено з двох правильних мова йде про і йдеться про.

Є вислови базуватися на чомусь і спиратися на щось; неправильно базуватися на що та ін.

Часто плутають такі словосполучення на позначення міри, ступеня вияву ознаки: зменшувати (збільшувати) кількість; підвищувати (знижувати) рівень - це правильно побудо­вані словосполучення. Неправильно: зменшувати (збіль­шувати) рівень; підвищувати (знижувати) кількість (на жаль, вони досить часто трапляються і в писемному, і в усному мовленні). Так само неправильним є вислів втрачати якість: можна знижувати (погіршувати) якість і втрачати цінність (знецінюватися).

 

Особливо багато неточностей, а то й грубих помилок з'являється при некваліфікованому перекладі таких сло­восполучень із російської на українську мову. Наводимо кілька таких російсько-українських відповідників (з ме­тою застерегти від неправильних перекладів).


 

Російська мова   Українська мова  
Принести благодарность принести вред нуждаться в помощи заслуживать внимания   оставить под вопросом остаться под вопросом приняться за роботу в виду того, что     в виду вышеизложенного   это вызывается тем что   скласти подяку завдати шкоди потребувати допомоги заслуговувати на увагу, бути вартим уваги залишити нерозв'язаним залишитися нерозв'яза­ним взятися до роботи (до праці). через те, що зважаючи на те, що з огляду на те, що зважаючи на викладене вище (з огляду на викладене вище) це викликається тим це залежить від того це спричиняється тим це має свою причину в тому

 

Однорідні члени речення

1. У ролі однорідних не повинні виступати слова, що виражають родові (ширші) і видові (вужчі) поняття. Так, неправильно: Було посія­но зернових 500 га, вико-бобових 50 га, ячменю 40 га; треба Було посіяно зернових 540 га, у то­му числі ячменю 40 га, вико-бобових 50 га.

2. Не можна будувати однорідного ряду зі слів, зна­чення яких у чомусь збігаються або перехрещуються, наприклад:

Було закуплено нову апаратуру, вимірювальні прилади і пристрої на суму... (тут зна­чення підкреслених слів частково збігаються).

3. У ділових текстах не слід вживати як однорідні ті слова, що виражають різнопланові, тематично не по­в'язані поняття. Це можливо й доречно лише в худож­ніх текстах; в офіційних паперах кожне таке поняття мусить міститися в окремому реченні, наприклад: Готую­чися до атестації співробітників, профком аналізує, як вони беруть участь у громадсько­му житті, допомагають молодим спеціалістам у роботі, вчать, як краще виконувати дору­чення. У цьому реченні поєднано як однорідні три різноаспектні дії; його слід було б розбити на два— що­найменше — речення, тоді можна було б значно точніше й повніше висловити думку.

4. Особливо велику увагу слід звертати на сполучу­ваність слів. Так, неправильно побудовано речення: У резолюції висловлені висновки і побажання, які ми повинні врахувати у своїй подальшій роботі. Адже лише побажання можна висловити, висновки ж — зробити, а цього в реченні не вра­ховано.

5. Якщо при однорідних членах е узагальнююче сло­во, воно повинне за своїм обсягом бути родовим понят­тям до однорідних слів — видових понять. Однорідні члени повинні узгоджуватись з ним у відмінку.

Порів­няйте:

- База одержала такі товари (узагальнююче слово у знахідному відмінку): скляну тару, нітрофарби...

- На базу надійшли такі товари (називний відмінок): скляна тара, нітрофарби...

 

Запитання та завдання для самоконтролю:

 

 

 

1. Чому питальні та окличні речення в документах зустрічаються рідко?

2. Обґрунтуйте використання простих речень у тексті документа.

3. Які вимоги ставляться до складних речень?

4. За допомогою яких синтаксичних конструкцій здійснюється скорочення складних речень?

5. У чому полягає прямий порядок слів?

6. У якому випадку буде виправданим непрямий порядок слів?

7. Яка форма присудка переважає в ділових паперах?

8. Що таке „нанизування” відмінків?

9. Наведіть приклади характерних для документації інфінітивних конструкцій.

10. Які рекомендації існують щодо вживання дієприкметникових та дієприслівникових зворотів у документації?

11. У якому випадку звертаються до прямої мови в тексті документа?

12. Визначте роль і функцію віддієслівних іменників у ділових паперах.

13. Назвіть причини розщеплення присудка.

14. Які особливості узгодження підмета з присудком у тексті документа?

15. Наведіть приклади складних випадків керування.

16. Чим викликані порушення у вживанні прийменникових конструкцій?

17. Назвіть ділові штампи – сполучення дієслівного типу.

18. Схарактеризуйте особливості вживання однорідних членів речення в писемному діловому мовленні.

 

 


 

 

1. Написання з великої літери

· Велика літера у власних назвах

· Велика літера в складноскорочених назвах

Написання географічних назв

3. Правопис імен і прізвищ

· Імена

· Імена по батькові

· ПрізвищаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.143.40 (0.006 с.)