для поглибленого вивчення курсуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

для поглибленого вивчення курсуУ списку відображено різні види творів друку (книги, статті зі збірників, журналів, газет) і різні типи літератури (правові першоджерела, навчальна, науково-дослідна, публіцистична), що за змістом торкаються окремих питань, які належать до обсягу курсу. Література поділяється за змістом: на "праці загального характеру" (що можуть бути використані до різних розділів) і літературу до кожного тематичного розділу навчального посібника. У розділах виділено основну літературу (більш загальну, а також найбільш вагому для даної теми) і додаткову (що подає різні погляди на проблему або висвітлює окремі часткові питання теми). Всередині цих підрозділів література розташована за змістом: за ступенем значення, а також від загального до часткового і за логікою змісту (щоб забезпечити послідовне розкриття теми).

Для поповнення цього списку новими джерелами радимо виявляти нову літературу за покажчиком "Бібліотекознавство і бібліографія України", а також шляхом безпосереднього перегляду фахових видань: журналів "Вісник Книжкової палати", "Бібліотечний вісник", "Библиография", "Научные и технические библиотеки" та ін.

Праці загального характеру

(до різних розділів)

 

ОСНОВНІ

1. Про інформацію: Закон України, 2 жовт. 1992 р. // Голос України. — 1992. — 13 листоп. — С. 3—5; Те ж // Відом. Верхов. Ради України. — 1992. — № 48. — С. 1447—1462.

2. Про науково-технічну інформацію: Закон України, 25 черв. 1993 р. // Голос України.— 1993. — 23 лип. — С. 9—10; Те ж // Відом. Верхов. Ради України. — 1993. — № 33. — С. 843—851.

3. Про видавничу справу: Закон України, 5 черв. 1997 р. // Голос України. — 1997. — 22 лип.; Те ж // Уряд. кур’єр. — 1997. — 19 лип.; Те ж // Відом. Верхов. Ради України. — 1997. — № 32. — Ст. 206.

4. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України, 27 січ. 1995 р. // Голос України. — 1995. — 2 берез. — С. 9—10; Те ж // Бібл. вісн. — 1995. — № 2. — С. 1—5.

5. Про Національну програму інформатизації: Закон України, 4 лют. 1998 р. — К., 1998. — 23 с.; Те ж // Голос України. — 1998. — 7 квіт.; Те ж // Уряд. кур’єр. — 1998. — 12 берез. — Інформ. додаток. — С. 9; Те ж // Відом. Верхов. Ради України. — 1998. — № 27—28. — С. 482—493.

ДОДАТКОВІ

6. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики. — К.: Кн. палата України, 1998. — 115 с.

7. Барсук А.И. Библиографоведение в системе книговедческих дисциплин: Методолог. очерк. — М.: Книга, 1975. — 206 с.

8. Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс: Учеб. для библ. фак. ин-тов культуры, ун-тов и пед. вузов. — М.: Кн. палата, 1990. — 232 с.

9. Гуменюк М.П. Українські бібліографи XIX — початку XX століття: Нариси про життя та діяльність.— Х.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1969. — 182 с.

10. Корнєйчик І.І. Історія української бібліографії. Дожовтневий період: (Нариси). — Х.: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1971. — 374 с.

11. Королевич Н.Ф. Українські бібліографи ХХ століття: Навч. посіб. для ін-тів культури України. — К.: Кн. палата України, 1998. — 327 с.

12. Українська радянська бібліографія: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури / За ред. Ф.К.Сарани і Д.Д.Тараманова. — К.: Вища шк., 1980. — 263 с.

13. Буран В.Я. та ін. Бібліографія. Загальний курс: Навч. посіб. для учнів культ.-освіт. училищ. — К.: Вища шк., 1984. — С. 5—80.

14. Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: Матеріали міжвід. наук. конф., 12—14 квіт. 1994 р., м. Київ / Нац. парлам. б-ка України. — К., 1995. — 150 с.

15. Патока В.В., Лутовинова В.І., Геращенко М.В. Проблеми національної бібліографії в Україні // Зб. наук. пр. / Київ. держ. ін-т культури. — К., 1995. — Вип. 3. — С. 247—255.

16. Патока В. Видання Парламентської бібліотеки // Слово і час. — 1997. — № 5/6. — С. 78—81.

17. Самойлов О. Роль Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського у формуванні національних ресурсів бібліографічної інформації // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 10. — С. 18—19.

18. Стрішенець Н. Бібліографічна спадщина Юрія Меженка / НАН України. Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. — К., 1997. — 144 с.

19. Колосова Н.Ф. Бібліографія науково-технічної сфери: Навч. посіб. для студ. стаціонару і заоч. відд. з курсу спеціалізації “Бібліогр. забезпечення бібл. діяльності” / Харк. держ. ін-т культури. — Х., 1998. — 65 с.

Література до 1-го розділу

ОСНОВНА

1. Про обов’язковий примірник документів: Закон України, 9 квіт. 1999 р. // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 5. — С. 26—28.

2. Вовченко І.О. Державна (національна) бібліографія України і міжнародні вимоги // Бібл. вісн. — 1994. — № 1. — С. 13—17.

3. Сенченко М. Книжкова палата України: історія і сьогодення, 1919—1999. — К.: Кн. палата України, 1999. — 159 с.: іл.

4. Сенченко М. Стратегічний план інформатизації бібліотек України до 2005 року // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 6. — С. 3—6.

5. Сенченко М. Згадаймо старий рік... З новим 1998 роком! // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 12. — С. 3—4.

6. Книжкова палата України в рік свого ювілею // Вісн. Кн. палати. — 2000. — № 1. — С. 6—7.

7. Петренко Н. Відділ централізованої каталогізації і класифікаційних систем Книжкової палати України // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 4. — С. 7—9.

8. Зубарєва О. Відділ державних поточних бібліографічних покажчиків: історія та сьогодення // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 5. — С. 5—6.

9. Корнієнко В. Проблеми створення українського реферативного журналу “Депоновані наукові роботи” // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 5. — С. 18—20.

10. Хойнацький М. Основи стандартизації // Вісн. Кн. палати. — 1996. — № 3. — С. 17—19; № 4. — С. 30—32.

ДОДАТКОВА

11. Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: Матеріали міжвід. наук. конф., 12—14 квіт. 1994 р., м. Київ / Нац. парлам. б-ка України. — К., 1995. — [див. статті: Корнієнко А.П. і Патоки В.В.; Голобуцького П.В. і Жлудько Є.М.; Лупандіна І.М., Загуменної В.В., Швецової-Водки Г.М.].

12. Бодике М. Память нации // Б-ка. — 1993. — № 2. — С. 31—33.

13. Белл Б. Память нации: О проблемах нац. библиогр. // Б-ка. — 1993. — № 3. — С. 50—52.

14. Левин Г.Л. Национальная библиография: Структура. История. Перспективы // Мир библиогр. — 1998. — № 1. — С. 16—18.

15. Муратов А.Л., Семеновкер Б.А. Будущее государственной библиографии в свете сессии ИФЛА // Сов. библиогр. — 1991. — № 6. — С. 128—134.

16. Українська радянська бібліографія: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури. — К., 1980. — С. 140—152, 6—11, 46—51, 93—98.

17. Семеновкер Б.А., Хлюпин В.И. Совещание по вопросам эффективности государственной библиографии [14—15 мая 1985 г.] // Сов. библиогр. — 1985. — № 5. — С. 75—78.

18. Опыт и проблемы государственной библиографии: По материалам Всесоюз. совещ. [20—22 нояб. 1985 г.].— М.: Книга, 1986. — 32 с. — (Изд. дело: Передовой производств. опыт: Обзор. информ. / Всесоюз. кн. палата. Информпечать; Вып. 3).

19. Загуменна В. Бібліографічна реєстрація в сучасній Україні // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 11. — С. 5—7.

20. Неліпа Г. Обов’язковий примірник видань друку як основа державної бібліографії та статистики друкованого слова // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 11. — С. 19—20.

21. Погорєлов В. Сторінки історії бібліографування “патріотики” в Україні (1923—1975 рр.) // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 7. — С. 5—7.

22. Неліпа Г. Довідник “Друковані та електронні засоби масової інформації України” // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 1. — С. 16—17.

23. Гитер Д.М., Лавринович М.Б. Национальная библиография на CD-ROM // Мир библиогр. — 1998. — № 4. — С. 2—3.

 

Література до 2-го розділу

ОСНОВНА

1. Патока В. До проблеми створення українського бібліографічного репертуару // Вісн. Кн. палати. — 1996. — № 1/2. — С. 9—10.

2. Чекмарьов А.О., Жданова Р.С. Український бібліографічний репертуар: питання методики та організації // Бібл. вісн. — 1993. — № 1/2. — С. 21—23.

3. Малиновська Н. Український бібліографічний репертуар: історія та сучасний стан // Вісн. Кн. палати. — 1999.— № 5. — С. 10—11.

4. Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: Матеріали міжвід. наук. конф., 12—14 квіт. 1994 р., м. Київ / Нац. парлам. б-ка України. — К., 1995. — [Див. cтатті: Корнієнко А.П. і Патоки В.В., Кононенко В.О., Лой В.М., Романюка М.М.].

5. Вовченко І.О. Створення бібліографічного репертуару книг України — важливе завдання української національної бібліографії // Бібліотекознавство і бібліогр.: Наук.-метод. зб. / Харк. держ. ін-т культури. — X., 1992. — Вип. 31. — С. 94—101.

ДОДАТКОВА

6. Омельчук В. Національна бібліографія України: тенденції розвитку, проблеми розробки // Бібл. вісн. — 1995. — № 5. — С. 5—9.

7. Вовченко І.О. Ю.О. Меженко і ретроспективна національна бібліографія України // Культура України: історія і сучасність: Респ. наук.-теорет. конф., 26—28 жовт. 1992: Тези доп. / Харк. держ. ін-т культури. — X., 1992. — С. 287—290.

8. Гуменюк М.П. Підсумки необхідні: До проблеми створення повної бібліографії української книжки // Гуменюк М.П. Біля джерел української радянської бібліографії. — К.: Наук. думка, 1991. — С. 87—91.

9. На шляху до створення репертуару української книжки / АН України. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Львів. від. Археогр. коміс. — Л., 1991. — 60 с. [Див. С. 3—8, 10—19].

10. Федотова О., Сенько П. До історії підготовки багатотомного бібліографічного покажчика “Українська радянська книга, 1917—1972” // Вісн. Кн. палати. — 1999. —№ 8. — С. 33—36.

11. Состояние и тенденции развития общей ретроспективной библиографии и библиографического обслуживания специалистов в универсальных научных библиотеках: Вопр. библиографоведения: Сб. науч. тр. / ГБЛ. — М., 1983. — С. 3—114.

12. Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики: Доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф. 25—26 серп. 1995 р. / Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАН України. — Л., 1996. — [Див. ст.: Г.М. Швецової-Водки, Л.І. Ільницької, М.М. Романюка].

13. Український бібліографічний репертуар (1798—1923): Метод. рек. на допомогу складанню / Нац. парлам. б-ка України; Авт.-складач Р.С.Жданова. — К., 1999. — 104 с.

14. Гольденберг Л. Репертуар української книги: чергові роздуми навколо давньої проблеми // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 9. — С. 16—18.

15. Жданова Р. Ще раз про український бібліографічний репертуар // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 1. — С. 9—11; № 2. — С. 6—8.

16. Жданова Р. Бібліографічні посібники — одне із джерел інформації про українську книжку // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 7. — С. 5—7.

17. Лутовинова В. Покажчик “Україномовна книга” [Нац. парлам. б-ки України] // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 3. — С. 17—20.

18. Загуменна В. До створення репертуару української книги // Бібл. вісн. — 1997. — № 3. — С. 33—34. — Рец. на кн.: Україномовна книга, 1798—1916 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. — К., 1996. — Вип. 1. 1798—1885. — XXXVI, 219 с.

19. Буран В. Обличчям до української преси // Вісн. Кн. палати. — 1996. — № 5. — С. 14—16.

20. Левин Г.Л. Репертуар русской книги: взгляд 70 лет спустя // Библиогр. — 1999. — № 1. — С. 20—26.

21. Леликова Н.К., Левин Г.Л. Библиография России: проблемы, задачи, решения // Мир библиогр. — 1998. — № 3. — С. 7—12.

22. Егорнова Л.А. О “Сводном каталоге русской книги 1826—1917 гг.” // Мир библиогр. —1998. — № 2. — С. 31—35.

23. Соколинский Е. Три книги в одном переплете: Свод отечеств. периодики [Сводный каталог сериальных изданий России, 1801—1825. — СПб., 1997] // Мир библиогр. — 1998. — № 3. — С. 63—66.

24. Немировский Е.Л. У истоков славянского книгопечатания: [О “Сводном каталоге славянских старопечатных книг XV—XVII вв.”] // Мир библиогр. — 1999. — № 1. — С. 22—27.

 

Література до 3-го розділу

 

ОСНОВНА

1. Про науково-технічну інформацію: Закон України, 25 черв. 1993 р. // Голос України.— 1993. — 23 лип. — С. 9—10; Те ж // Відом. Верхов. Ради України. — 1993. — № 33. — С. 843—851.

2. Швецова-Водка Г.М. Науково-допоміжна бібліографія: Лекція з курсу “Заг. бібліографознавство” / РДІК. — Рівне, 1995. — 25 с.

3. Бірбраєр В., Котенко Л. До концепції вітчизняної системи реферування та видання реферативної інформації // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 7. — С. 20—23.

4. Зайченко Н., Сорока М. Український реферативний журнал (методологічні та практичні засади розробки і створення) // Бібл. вісн. — 1999. — № 1. — С. 10—12.

5. Сорока М. Система реферування українських наукових видань (основні концептуальні положення) // Бібл. вісн. — 1999. — № 3. — С. 5—7.

ДОДАТКОВА

6. Недюха Н. Інформаційна сфера: сьогодні і завтра: [про УкрІНТЕІ] // Вісн. Кн. палати. — 1998 .— № 10. — С. 39.

7. Иванов Д.Д. Что такое научная библиография // Иванов Д.Д. Избранное. — М., 1986. — С. 281—293.

8. Маянц Л.Л. Что такое ретроспективная научно-вспомогательная библиография // Библиогр. — 1997. — № 1. — С. 35—38.

9. Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: Матеріали міжвід. наук. конф., 12—14 квіт. 1994 р., м.Київ / Нац. парлам. б-ка України. — К., 1995. — [Див. статті: А.М.Комської, Р.Й.Цілінського, Ф.П. Погребенника — С. 116—129].

10. Костенко Л.Й. Інформаційно-комунікативні ресурси бібліотек АН України // Бібл. вісн. — 1993. — № 3—4. — С. 55—58.

11. Костенко Л. Використання INTERNET у бібліотеках // Бібл. вісн. — 1999. — № 2. — С. 6—10.

12. Філіпова Л. Бібліотечно-бібліографічні ресурси INTERNET: (Аналіт. огляд) // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 6. — С. 22—26.

13. Філіпова Л. Основні етапи розвитку бібліографічної інформації з питань техніки в Україні (за часів радянського періоду) // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 10. — С. 14—18; № 11. — С. 7—10.

14. Дем'янова Л. Відділ ретроспективної бібліографії Книжкової палати України // Вісн. Кн. палати .— 1998. — № 8. — С. 3—4.

15. Кочубей Л. Відділ реферування інформації Книжкової палати України: сучасний стан та перспективи // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 10. — С. 6—7.

16. Рогаченко Т. Економічна інформація і практичні проблеми її реферування // Вісн. Кн. палати. — 1999. —№ 8. — С. 16.

17. Кисельова В. Краєзнавчий бібліографічний репертуар бібліотек України: методика і організація // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 3. — С. 12—15.

18. Цветкова В.А. и др. Проблемы маркетинга информационных продуктов [ВИНИТИ] на современном этапе // Науч. и техн. б-ки. — 1998. — № 3. — С. 27—34.

19. Глухов В. Новые электронные информационные продукты и услуги [ИНИОН РАН] // Бібл. вісн. — 1998. — № 1. — С. 11—12.

20. Жарова А.А. Сводный бюллетень новых иностранных книг [ГПНТБ России] // Мир библиогр. — 1999. — № 1. — С. 16—21.

21. Васильєв О. Знайомтесь: міжнародна мережа наукової і технічної інформації STN International // Вісн. Кн. палати. — 1996. — № 1—2. — С. 25.

22.Кисельова В. Краєзнавчий бібліографічний репертуар бібліотек України: методика і організація // Вісн. Кн. палати. – 1997. — № 3. – С. 12—15.

23. Старков Н.Н., Герасимов Б.М. Этапы развития информационной службы предприятия на пути к рыночным отношениям // НТИ. Сер.1. — 1992. — № 5. — С. 13—14.

24. Хайцева Л.Б. Публичная библиотека как местный центр информации для населения, образования и бизнеса // Библиотековедение. — 1998. — № 6. — С. 96—99.

25. Цесарская Г. Выбирая “правила игры”, иметь в виду читателя: [Обслуживание публ. б-ками информ. потребностей населения] // Б-ка. — 1999. — № 5. — С. 33—35.

 

Література до 4-го розділу

 

ОСНОВНА

1. Про інформацію: Закон України, 2 жовт. 1992 р. // Голос України. — 1992. — 13 листоп. — С. 3—5.; Те ж // Відом. Верхов. Ради України. — 1992. — № 48. — С. 1447—1462.

2. Концепція національного виховання: Схвалена Всеукр. пед. радою працівників освіти 30 черв. 1994 р. // Освіта. — 1994. — 26 жовт. — С. 5—6, 11—12.

3. Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс: Учебник ... . — М., 1990. — С. 171—179.

4. Диомидова Г.Н. Библиография. Общий курс: Учеб. для библ. техникумов ... . — 2-е изд. — М., 1991.— С. 48—49, 98—110, 167—171.

5. Беспалова Э.К. Организация и методика рекомендательной библиографии: Лекция / МГИК. — М., 1986. — С. 3—17.

6. Трубников С.С. Есть ли будущее у рекомендательной библиографии? // Сов. библиотековедение. — 1990. — № 5. — С. 88—90.

7. Новые подходы к развитию системы рекомендательно-библиографических пособий: Метод. рекомендации / Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. — М., 1991. — 76 с.

8. Лутовинова В.І., Патока В.В. Проблеми перебудови системи рекомендаційних бібліографічних посібників на Україні // Бібліотекознавство і бібліогр. — Х., 1992. — Вип. 31. — С. 36—41.

9. Патока В. Система рекомендаційних бібліографічних посібників: сучасні проблеми та їх вирішення // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 3. — С. 3—4.

10. Добрынина Н.Е. Рекомендательная — просветительная ... // Библиогр. — 1995. — № 3. — С. 10—14.

11. Добрынина Н.Е. Рекомендовать — значит просвещать! // Мир библиогр. — 1998. — № 1. — С. 19—22.

12. Зубов Ю.С., Сляднева Н.А. Что в перспективе: упадок или возрождение? // Библиогр. — 1993. — № 3. — С. 128—137.

13. Швецова-Водка Г.М. Завдання національного виховання і рекомендаційна бібліографія // Національне виховання: формування світогляду і духовних цінностей у студентської молоді: Матеріали і тези міжвуз. наук.-практ. конф., 12—13 берез. 1996 р. / Рівнен. держ. ін-т культури та ін. — Рівне, 1996. — С. 160—163.

ДОДАТКОВА

1. Лутовинова В. Історичні витоки рекомендаційної бібліографії в Україні (XI — початок XX ст.) // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 7. — С. 24—26.

2. Лутовинова В.І. Теоретико-методичні проблеми рекомендаційної бібліографії в творчій спадщині Д.А. Балики // Бібліографознавство: теорія і практика: Зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України, Київ. держ. ін-т культури. — К., 1997. — С. 82—91.

3. Коровицына С.И., Малевич Е.Н., Тугов Ю.М. Универсальное звено системы рекомендательно-библиографических пособий // Сов. библиотековедение. — 1986. — № 3. — С. 44—57.

4. Гордеева Р.А., Терех Г.А. Рекомендательные пособия для рабочих: насколько эффективно их использование // Сов. библиогр. — 1992.— № 1. — С. 17—21.

5. Дяченко Н. Формування системи рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні в 90-ті роки // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 10. — С. 10—13.

6. Довгич О.Ф. Деякі аспекти діяльності бібліотек щодо забезпечення інформаційних потреб дітей та підлітків // Бібліотеки України — юнацтву: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф. “Б-ки і молодь у світі інформації, культури та державотворення”, 17 жовт. 1995 р. — К., 1996. — Вип. 12. — С. 43—45.

7. Бабенко Ж. Бібліографічна діяльність Державної бібліотеки України для дітей // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 12. — С. 5—6.

8. Бабенко Ж.В. Для організаторів дитячого та юнацького читання // Бібл. вісн. — 1997. — № 4. — С. 25—27.

9. Сташків М. Здобутки та проблеми видавничої діяльності Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 9. — С. 7—9.

10. Михайлова О.В. Деякі аспекти краєзнавчої бібліографічної діяльності бібліотек для юнацтва // Бібліотеки України — юнацтву: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали наук.-практ. конф “Б-ки і молодь у світі інформації, культури та державотворення”, 17 жовт. 1995 р. — К., 1996. — Вип. 12. — С. 27—29.

11. Ли Г.В. Доверие: Библиографы и издатели: каким быть рек. пособию // Сов. библиогр. — 1988. — № 5. — С. 38—42.

12. Давыдова М. Популярная библиография как феномен культури // Библиогр. — 1998. — № 1. — С. 135—139. — Рец. на кн.: Бавин С.П. Популярная литературная библиография и информационная культура личности: Моногр. / Рос. гос. б-ка. — М., 1996. — 92 с.

13. Тимощенкова Г.А. Популярная библиография: размышления читателя // Мир библиогр. — 1999. — № 1. — С. 12—15.

14. Патока В., Дроб'язко М. "Календар знаменних і пам'ятних дат" — важливий складник української національної культури // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 7. — С. 31—32.

15. Гридчина Ю.В. Календари памятных дат: электронная форма // Мир библиогр. — 1998. — № 1. — С. 54—56.

16. Колесникова Н.С. В помощь выбору профессии // Мир библиотек сегодня: Науч.-информ. сб. / Рос. гос. б-ка. — М., 1988. — Вып. 1. — С. 94—97.

 

Література до 5-го розділу

ОСНОВНА

1. Осипов В.О. Книготорговая библиография: Учеб. для вузов. — 2—е изд., перераб. и доп. — М.: Книга, 1984.

2. Каменская Н.Г. Книготорговая библиографическая деятельность: Конспект лекций по курсу "Книготорговая библиография" для спец. 28.11 "Книговедение и организация кн. торговли" / Моск. полигр. ин-т. — М., 1988. — 49 с.

3. Сенченко М. Книгорозповсюдженню України — європейський рівень // Вісн. Кн. палати. — 1996. — № 4. — С. 6—7.

4. Солоненко В.К. Ретроспективная издательская библиография // Библиогр. — 1992. — № 5—6. — С. 18—29.

5. Блошицька Г. Світовий досвід створення інформаційних систем книгорозповсюдження і стан його впровадження в Україні // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 10. — С. 14—16.

ДОДАТКОВА

6. Государственный стандарт "Издательские и книготорговые библиографические пособия" // Сов. библиогр. — 1984. — № 3. — С. 77—78.

7. Воропаев А.Н. Библиографическая информация: предложение и спрос на рынке // Библиогр. — 1997. — № 6. — С. 3—7.

8. Акайомова А. Вплив реклами на розвиток книжкової справи в Україні (90—ті рр. XX ст. // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 10. — С. 18—19.

9. Реалії та перспективи українського книжкового ринку: Про інформ. маркетинг. І не тільки про нього / Укр. акад. друкарства. Каф. видавн. справи і редагування. — Львів: Аз-Арт, 1997. — 144 с.

10. Петрова Н. Інформація в національній системі книгорозповсюдження // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 6. — С. 18—20.

11. Гавеля О. Аналітичний огляд каталогів іноземної літератури країн Німеччини і США [типу "Books in print"] // Вісн. Кн. палати. — 1998. — № 7. — С. 31—33.

12. Каталог "Книги в наличии и печати" [Рос. кн. палаты] // Вісн. Кн. палати. — № 7. — С. 26.

13. Сологуб І.В. Каталог друкованих видань України — сьогодні вже реальний / Інтерв’ю взяв Ворона І.А. // Кн. клуб. — 1999. — 16—31 берез., № 6 (91). — С. 14—15.

14. Коваль О. Books in Print зі Львова / Інтерв’ю взяла Валова І. // Кн. клуб. — 1999. — 1—30 черв., № 11—12 (96—97). — С. 22.

15. Свиридов В. Каталог книжкових видань України — існує // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 10. — С. 12—14.

16. Швецова-Водка Г.М. Загальне бібліографознавство: (Основи теорії бібліографії): Навч. посіб. для студ. ін-тів культури. — Рівне, 1995. — С. 139—141.

17. Коршунов О.П. Библиографоведение. Общий курс: Учеб. для библ. фак. ин-тов культуры, ун-тов и пед. вузов. — М., 1990. — С. 105—113.

18. Коршунов О.П. Проблемы общей теории библиографии: (Моногр.). — М., 1975. — С. 135—139.

19. Вохрышева М.Г. Библиографическая деятельность: структура и эффективность. — М.: Кн. палата, 1989. — С. 117—119.

20. Беспалова Э.К. Источники текущей массовой библиографической информации // Библиография. Общий курс: Учеб. для студентов библ. фак. ин-тов культуры, пед. вузов и ун-тов / Под ред. О.П. Коршунова. — М., 1981. — С. 278—283.

21. Диомидова Г.Н. Издательские и книготорговые библиографические пособия // Диомидова Г.Н. Библиография. Общий курс: Учеб. для библ. техникумов и библ. отд-ний культ.-просвет. училищ. — М., 1991. — Гл. 9. — С. 111—116.

22. Довгопола О.П. Видання видавничо-книготорговельної бібліографії // Буран В.Я. та ін. Бібліографія. Загальний курс: Навч. посіб. для учнів культ.-освіт. училищ. — К., 1984. — С. 68—70.

23. Українська радянська бібліографія: Навч посіб. ... / За ред. Ф.К. Сарани, Д.Д. Тараманова. — К.: Вища шк., 1980. — С. 27—29, 72—76, 125—129, 229—233.

24. Загуменна В.В. Виникнення книготоргової бібліографії в Україні та її розвиток у XVIII ст. // Зб. наук. пр. / Київ. держ. ін-т культури. — К., 1995. — Вип. 3. — С. 271—275.

25. Загуменна О. Книготорговельна бібліографія 20-х років ХХ ст. // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 2. — С. 27—29.

26. Загуменна О. Розвиток книготорговельної бібліографії у 30-ті рр. ХХ ст. // Вісн. Кн. палати. — 1999. — № 5 — С. 37—38.

27. Грет Г.П. Книготорговельна періодика на сучасному етапі // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики. — Л., 1996. — С. 339—340.

28. Ключковська Г. До проблеми становлення типу сучасного “навколокнижкового” фахового видання (на прикладі українських газет) // Книга і преса в контексті культурно-історичного розвитку українського суспільства / Укр. акад. друкарства, Наук. т-во ім. Т.Шевченка. — Л., 1998. — Вип. 2. — С. 97—101.

29. “Книжковий клуб” і наші читачі // Кн. клуб. — 1999. — 1—31 серп., № 15—16 (100—101). — С. 3—4.

 

Література до 6-го розділу

 

ОСНОВНА

1. Коршунов О.П. Библиография библиографии // Библиография. Общий курс: Учеб. для студентов библ. фак. ин-тов культуры, пед. вузов и ун-тов / Под ред. О.П. Коршунова. — М., 1981. — С. 114—115.

2. Вовченко І.О. Бібліографія бібліографії в Україні // Національна бібліографія України: стан і тенденції розвитку: Матеріали міжвід. наук. конф., 12—14 квіт. 1994 р., м. Київ / Нац. парлам. б-ка України. — К., 1995. — С. 93—96.

3. Колосова Н.Ф., Медведєв Ю.Б., Шевцова І.П. Бібліографування бібліографічної продукції Української РСР // Бібліотекознавство і бібліогр. — Х., 1987. — Вип. 27. — С. 34—38.

4. Українська радянська бібліографія: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури / За ред. Ф.К.Сарани, Д.Д.Тараманова. — К., 1980. — С. 233—237.

ДОДАТКОВА

5. Королевич Н.Ф., Геращенко М.В. Бібліограф М.І.Ясинський (1889—1967): Біобібліогр. нарис. — К., 1995. — С. 12—19.

6. Королевич Н.Ф. Українські бібліографи ХХ століття: Навч. посіб. для ін-тів культури. — К., 1998. — С. 55—60.

7. Сороковская С.В. Развітие библиографии второй степени в Украинской ССР // Вопросы национальной библиографии второй степени в СССР: Сб. материалов по библиографии второй степени. Вып 28 / Гос. публ. б-ка им. М.Е.Салтыкова-Щедрина. — Л., 1976. — С. 2—33.

8. Гудовщикова И.В. Состояние советской библиографии библиографии // Библиография. Общий курс: Учеб. для студ. ин-тов культуры, пед. вузов и ун-тов / Под ред. О.П. Коршунова. — М., 1981. — Гл. 10. — С. 323—335.

9. Леликова Н. Национальный репертуар библиографических пособий: опыт, проблемы, надежды // Библиотековедение. — 1999. — № 1. — С. 70—75.

10. Фролова И.И. Библиографический энтузиаст: К 80-летию Б.Л. Канделя // Библиогр. — 1996. — № 5. — С. 67—74.

11. Шевцова И.П. Составление аналитических обзоров библиографических пособий // Сов. библиогр. — 1984. — № 3. — С. 30—34.

12. Білокінь С. Про становище української бібліографії // Слово і час. — 1991. — № 11. — С. 82—87. — Рец. на кн.: Джерела українознавства. Вип. 1. К., 1990 / ЦНБ ім. В.І. Вернадського; Упоряд. Б.В. Грановський, Н.М. Погребецька, С.О. Рильков, В.І. Костира.

13. Ільницька Л. [Рец. на кн.: Джерела українознавства. Вип. 1] // Зап. Наук. т-ва ім. Т.Г.Шевченка. — 1992. — Т. 224: Праці філологічної секції. — С. 452—457.

14. Жданова Р. Бібліографічні посібники — одне з джерел інформації про українську книжку // Вісн. Кн. палати. — 1997. — № 7. — С. 5—7.

 


Список скорочень

 

БД — база даних

БІ — бібліографічна інформація

БП — бібліографічний посібник

ДБУ для дітей — Державна бібліотека України для дітей

ДБУ для юнацтва — Державна бібліотека України для юнацтва

ДЗК — “Друкований зведений каталог української книги у фондах бібліотек та музеїв системи Міністерства культури України (1574—1923 рр.)”

ДІБУ — Державна історична бібліотека України

ДІФ — довідково-інформаційний фонд

ДКР — дослідно-конструкторські роботи

ДНАББ — Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека Мінбудархітектури України

ДНМБ — Державна наукова медична бібліотека Міністерства охорони здоров’я України

ДНТБ — Державна науково-технічна бібліотека України

ДСНТІ — державна система НТІ

ДЦІУП — Дослідницький центр історії української преси

ЗРБ — загальна ретроспективна бібліографія

ЛНБ — Львівська наукова бібліотека імені В.Стефаника НАН України

НБУВ — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського НАН України

НДБП — науково-допоміжні бібліографічні посібники

НДДКР — науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи

НДР — науково-дослідні роботи

НДЦПЕ — Науково-дослідний центр патентної експертизи Держпатенту України

НІД — науково-інформаційна діяльність

НПБУ — Національна парламентська бібліотека України

НСНТІ — Національна система НТІ

НТІ — науково-технічна інформація

ОДНБ — Одеська державна наукова бібліотека імені О.М.Горького

ОУНБ — обласна універсальна наукова бібліотека

ПДБ — поточна державна бібліографія

РБ — рекомендаційна бібліографія

РЖ — реферативний журнал

УкрІНТЕІ — Український інститут науково-технічної і економічної інформації

УкрНДІССІ — Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики

УкрЦСМС — Український державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації

УРП — універсальні ретроспективні покажчики

ХДНБ — Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка

ЦБТІ — Центральне бюро технічної інформації

ЦНБ АН УРСР — Центральна наукова бібліотека АН УРСР (зараз — Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського)

ЦНСГБ УААН — Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук

ЦНТБ — Центральна науково-технічна бібліотека

ЦНТЕІ — центр науково-технічної та економічної інформації


 

Зміст

 

Передмова

Розділ 1. Поточна державна бібліографія

§ 1.1. Завдання та організація поточної державної бібліографії

§ 1.2. Основні напрями діяльності Книжкової палати України

§ 1.3. Система поточних державних бібліографічних посібників України

§ 1.3.1. Облік текстових неперіодичних видань (книг та брошур)

§ 1.3.2. Облік серіальних видань (періодичних та продовжуваних)

§ 1.3.3. Облік нетекстових видань і творів друку

§ 1.3.4. Облік текстових творів, надрукованих у періодичних виданнях (статей, рецензій)

§ 1.3.5. Облік країнознавчих матеріалів, надрукованих за межами держави (екстериоріки)

§ 1.3.6. Облік особливих видів документів

Таблиця 1.1. Способи диференціації системи поточних державних бібліографічних посібників

Таблиця 1.2. Система поточних державних бібліографічних посібників України

Питання для самоконтролю

Розділ 2. Загальна ретроспективна бібліографія

§ 2.1. Суспільне призначення та завдання загальної ретроспективної бібліографії (ЗРБ)

§ 2.2. Організація ЗРБ. Планування роботи щодо створення українського бібліографічного репертуару

§ 2.3. Система посібників загальної ретроспективної бібліографії

§ 2.3.1. Універсальні ретроспективні покажчики текстових неперіодичних видань (книг)

§ 2.3.2. Універсальні ретроспективні покажчики періодичних видань

Питання для самоконтролю

Розділ 3. Науково-допоміжна бібліографія

§ 3.1. Суспільне призначення науково-допоміжної бібліографії

§ 3.2. Науково-допоміжна бібліографія в національній системі науково-технічної інформації

§ 3.3. Центри науково-інформаційної діяльності та їх бібліографічна продукція

§ 3.4. Система науково-допоміжних бібліографічних посібників

Таблиця 3.1. Бібліографічні центри в національній системі науково-технічної інформації України

Таблиця 3.2. Система науково-допоміжних бібліографічних посібників

Питання для самоконтролю

Розділ 4. Рекомендаційна бібліографія

§ 4.1. Суспільне призначення рекомендаційної бібліографії та її завдання на сучасному етапі розвитку суспільства

§ 4.2. Основні ділянки та напрями рекомендаційної бібліографії

§ 4.3. Принципи організації рекомендаційної бібліографії. Основні центри створення рекомендаційних бібліографічних посібників (РБП). Поняття системи РБП

§ 4.4. Структура системи РБП за цільовим та читацьким призначенням

§ 4.5. Жанрово-типологічна структура системи РБП. Особливості РБП “малих форм” та “новітніх жанрів”

§ 4.6. Змістова структура системи РБП. Роль універсальної та багатогалузевої ланок системи

Таблиця 4.1. Структура системи РБП за цільовим та читацьким призначенням

Таблиця 4.2. Жанрово-типологічна структура системи РБП

Таблиця 4.3. Змістова структура системи РБП

Питання для самоконтролю

Розділ 5. Видавничо-книготорговельна бібліографія

§ 5.1. Проблеми визначення видавничо-книготорговельної бібліографії

§ 5.2. Система посібників видавничо-книготорговельної бібліографії

Таблиця 5.1. Система посібників видавничо-книготорговельної бібліографії за ознакою їх походження

Таблиця 5.2. Типи видавничо-книготорговельних бібліографічних посібників

Таблиця 5.3. Система посібників видавничо-книготорговельної бібліографії з погляду споживача інформації

Таблиця 5.4. Система посібників видавничо-книготорговельної бібліографії з погляду працівника книжкової торгівлі

Таблиця 5.5. Система видавничо-книготорговельних і бібліотечно-каталожних БП як джерел масової БІ

Питання для самоконтролю

Розділ 6. Бібліографія бібліографії

§ 6.1. Визначення та функції бібліографії бібліографії

§ 6.2. Особливості покажчиків біблографічних посібників і організація бібліографії бібліографії

§ 6.3. Основні джерела універсальної бібліографії бібліографії

§ 6.3.1. Поточні універсальні покажчики бібліографічних посібників

§ 6.3.2. Ретроспективні універсальні покажчики бібліографічних посібників

Питання для самоконтролю

Післямова

Список літератури для поглибленого вивчення курсу

Список скорочень


Навчальне видання

 

 

Галина Миколаївна Швецова-Водка

 

Бібліографічни ресурси України:

загальна характеристика

 

Підписано до друку 15.06.2000. Формат 60X84/16. Папір офс. Ум. друк. арк. 12. Обл.-вид. арк. 12,5. Тираж 300 пр.

 

Рівненський державний гуманітарний університет.

33028, м. Рівне, вул. С. Бандери, 12.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.024 с.)