Зміст та форми методичної роботи в дошкільному закладі.і т.д
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст та форми методичної роботи в дошкільному закладі.і т.дМетодична робота Дошкільного навчального закладу - система взаємопов'язаних заходів і дій, направлена на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вихователя, на узагальнення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, а в остаточному підсумку - на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання і розвитку дошкільників.Основними завданнями методичної роботи в ДНЗ є:вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;багачення новими, прогресивними і більш досконалими методами та засобами навчання;постійне вдосконалювання навичок самоосвіти, надання педагогу кваліфікованої допомоги, як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, у підвищенні результатів його педагогічної праці .Завдання методичної роботи полягають у створенні такого освітнього простору в закладі, де б повністю було б реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і кожного зокрема. Авторський досвід доводить, що більшості педагогам, особливо тим, хто розпочинає професійний шлях, необхідна допомога - з боку досвідчених колег, керівників, старших вихователів ДНЗ, з боку методичного товариства. Ця потреба багаторазово посилилася у зв'язку з переходом до впровадження Державної Базової Програми "Я у Світі" та комплексних додаткових. Педагогам необхідна постійна методична підтримка, щоб грамотно і свідомо вибудовувати цілісний освітній процес, ураховуючи різноманітність інтересів і можливостей дітей.

Форми організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від:

· педагогічної культури вихователів;

· конкретних завдань над якими працює дошкільний навчальний заклад;

· морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;

· якості аналізу результатів діагностування педагогів;

· матеріально-технічних можливостей закладу;

· інноваційної відкритості;

· особливостей організації освітнього процесу з дітьми;

· активності педагогів та керівництва.Я розглянула поняття «методична робота» і з'ясувала, що методичну роботу слід вважати аспектом управління і розглядати як діяльність, спрямовану на забезпечення якості освітнього процесу ДОУ. Виділила її завдання: управління освітнім процесом, організація підвищення кваліфікації педагогів, організація роботи з батьками. Відзначила, що методична робота має носити випереджаючий характер і забезпечувати розвиток всього освітньо-виховного процесу відповідно до нових досягнення педагогічної та психологічної науки.Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладахОрганізація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" і спрямована на реалізацію основних завдань дошкільного навчального закладу.Навчально-виховний процес в дошкільному закладі організовується у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного "Я" дитини. Практичні зусилля педагогів по його створенню і використанню підпорядковуються інтересам дитини та лініям її розвитку у різних сферах життєдіяльності. Розвивальний характер середовища забезпечується педагогічно виправданим використанням його можливостей і систематичним, цілеспрямованим його збагаченням. Середовище збагачується за рахунок не лише кількісного накопичення, а й через покращення якісних параметрів: естетичності, гігієнічності, комфортності, функціональної надійності та безпеки, відкритості до змін та динамічності, відповідності віковим та статевим особливостям дітей, проблемної насиченості тощо. Вихователі дбають про те, щоб діти вільно орієнтувалися у створеному середовищі, мали вільний доступ до всіх його складових, уміли самостійно діяти в ньому, додержуючись норм і правил перебування в різних осередках та користування матеріалами, обладнанням. Оснащення навчально-виховного процесу рекомендується здійснювати відповідно до Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах.Відповідальність за організацію та забезпечення належного змісту навчально-виховного процесу покладається на керівника і кожного члена трудового колективу дошкільного навчального закладу в межах їхніх посадових обов'язків. Методичні служби всіх рівнів надають дієву допомогу на місцях, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами (конференції, семінари, семінари-практикуми, методичні об'єднання, тренінги, ділові ігри, конкурси, виставки, консультації, школи передового досвіду тощо).

 

 

Планування роботи методиста ДЗ.

Підвищення педагогічної майстерності: передбачення форм, які забезпечують формування готовності педагогічних працівників закладу до реалізації завдань, передбачених на рік. Наявність форм та заходів, спрямованих на упровадження Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»

. Педагогічні ради:

· Відповідність тематики завданням на рік та заходам плану роботи

· Наявність питань щодо розгляду виконання рішень попередньої педагогічної ради

· Передбачення заходів, які передбачають залученість педагогів різних посад до підготовки і проведення педагогічної ради

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей: наявність відповідної кількості та видів заходів з вивчення. Чіткість формулювання змісту питань для вивчення. Визначення строків, відповідальних. Зв'язок з завданнями на рік. Заслуховування результатів контролю на нарадах.

Організаційно-педагогічна робота. Погодження з директором загальноосвітнього закладу спільних заходів, дотримання нормативної кількості проведення загальних та групових батьківських зборів. Наявність відповідальних та строків проведення.

Робота методичного кабінету. Зв'язок з загальними завданнями та аналітичною частиною. Зв'язок з аналізом оснащення кабінету відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання. Наявність заходів з вивчення, узагальнення та пропагування передового педагогічного досвіду – відповідно до певного конкретного етапу; супроводу (управління) інноваційними процесами; укладання рекомендацій з проблем (питань), які поглиблено розглядалися педагогічним колективом упродовж року; реалізація принципу системного підходу щодо інформаційного забезпечення до проблем, які розглядаються дошкільним закладом упродовж року (в тому числі і з проблеми «упровадження базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Адміністративно-господарська діяльність: наявність заходів, спрямованих на створення (розвиток) розвивального життєвого простору дитини в умовах приміщення та на повітрі.

Додатки: графіки проведення свят та розваг, плани роботи гуртків, медико-профілактичні заходи (зв'язок з проведеним аналізом стану здоров’я та фізичного розвитку дітей. Планування санітарно-просвітницької роботи з дітьми, працівниками, батьками); план проведення спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів (відповідність чинним нормативним документам щодо їх видів та кількості: фізкультурні свята – 3 рази на рік, спортивні змагання «Перші кроки» – вересень - листопад, «Веселі старти» – щоквартально, фізкультурні розваги – 2 рази на місяць, тижні фізкультури – 1 раз на квартал – весна, зима, осінь, дні здоров’я – щомісячно); план роботи психологічної служби; проекти тощо. Варто подавати ілюстративні таблиці (діаграми) за результатами діяльності дошкільного закладу з різних напрямів.

План роботи на літній оздоровчий період. Наявність аналітичної частини, визначення завдань, відповідність структури методичним рекомендаціям. Гриф про погодження з санітарно-епідеміологічною службою.

Відповідність плану головному його призначенню: складається не лише для того, щоб засвідчити належний рівень управлінської культури керівника, а ще й для того, щоб системно і в найкоротші терміни можна було досягти окресленої мети

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.005 с.)