Модуль 6. Принципи та методи дошкільної дидактики.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Модуль 6. Принципи та методи дошкільної дидактики.Тема1-2: Загальні основи дошкільної дидактики.Принципи навчання.(4 год.)

План:

1. Основні категорії дошкільної дидактики.

2. Розвиток вітчизняної та зарубіжної теорії дошкільного навчання.

3. Закономірності та принципи навчання дітей дошкільного віку.Поняття «навчальна діяльність»; структура навчальної діяльності.

4. Типи навчання, їх характеристика. Наукові дослідження проблем дошкільної педагогіки.

5.Наукові дослідження проблем дошкільної дидактики.

 

Завдання для самостійної роботи:

-Складіть словник основних понять дошкільної дидактики.

-Підготуйте реферативні повідомлення про внесок видатних педагогів ( Я.А.Коменський, Ф.Фребель, М.Монтессорі, К.Д.Ушинський та ін.) у дошкільну дидактику.

-Запропонуйте способи реалізації принципу наочності у навчанні дошкільників.

Прокоментуйте повну назву книги Я.-А. Коменського “Велика дидактика...”. Чому автор стверджує, що дидактика є універсальним мистецтвом учити всіх усього?2. Охарактеризуйте суперечності процесу навчання. Яку роль вони відіграють? Чи можна їх уникнути?
Що дає змогу характеризувати процес навчання як спеціально організовану діяльність? Що відрізняє навчання від інших способів впливу вихователя на дитину?
Обґрунтуйте взаємозв'язок принципів навчання та окресліть головні шляхи їх реалізації. Чи може бути будь-який із принципів навчання головним? Доведіть свою думку.
Які критерії відбору знань і вмінь для програми навчання дітей Дошкільного віку, на вашу думку, є визначальними? Чи враховані вони у чинних програмах виховання і навчання?

 

Література:

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.-К.,1997.

Дошкільна педагогіка / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. В 2-х ч. – Ч.2. – м., 1988. – С.5 – 92.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975

 

 

Тема3: Класифікація методів навчання.( 2 год.)

План:

1. Становлення і розвиток навчальної діяльності в дошкільному віці.

2. Своєрідність освоєння дітьми навчальних умінь і навичок.

3. Характеристика методів і прийомів навчання дітей дошкільного віку.

4. Індивідуально-диференційований підхід до навчання дітей.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Обгрунтуйте своє розуміння взаємозв»язку методів і прийомів навчання.

2. Запропонуйте шляхи забезпечення розвитку дітей з різними рівнями навчпльної діяльності на одному занятті.

3. Вирішіть педагогічну ситуацію:

Як слід реагувати на запитання окремих дітей після пояснення виховатилем способу дій: «А як робити? Що робити?» Що може бути причиною недостатньої сформованості у дітей навчально – пізнавальних умінь? Запропонуйте способи індивідуальної роботи з такими дітьми.

4.Вирішіть педагогічну ситуацію:

Коли вихователь задає запитання, дитина піднімає руку, але на питання не відповідає, мовчить. Про що свідчить така поведінка? Як на це має реагувати вихователь?

 

Література:

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.-К.,1997.

Дошкільна педагогіка / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. В 2-х ч. – Ч.2. – м., 1988. – С.5 – 92.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975

 

 

Модуль 7. Форми організації навчання у ДНЗ.

Тема4-5:Форми навчання дітей дошкільного віку. ( 4 год)

План:

1. Заняття як традиційна форма навчання в дошкільному закладі.

2. Варіативність організації занять.

3. Єкскурсія як форма навчання дітей дитячого садка.

4. Різноманітність форм організації навчання дошкільників.

5. Зв»язок різних форм організації навчання у педагогічному процесі дитячого садка.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Зробіть порівняльний аналіз визначальних характеристик заняття як основної форми організаційного навчання в дошкільному закладі, яку дають дослідники (О.П. Усова, Є.О.Фльріна, В.І.Логінова).

2. Обгрунтуйте особливості використання занять та інших форм організації навчання дітей ( екскурсій, дидактичних ігор та ін.) у молодшій, середній та старшій групах дитячого садка.

3. Дайте характеристику дидактичної гри як форми організації навчання у різних вікових групах.

1. У чому полягає своєрідність методів навчання дітей дошкільного віку? Чим зумовлена багатоманітність їх класифікацій?
2. Доведіть, що методи навчання діють ефективно лише за комплексного їх використання.
3. У чому виявляється роль організованого навчання? Розкрийте значення різних форм організації навчання у дошкільному закладі.

 

Література:

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.-К.,1997.

Дошкільна педагогіка / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. В 2-х ч. – Ч.2. – м., 1988. – С.5 – 92.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

 

 

Тема 6:Заняття як традиційна форма навчання у ДНЗ.(4 год)

План:

1.Заняття як традиційна форма навчання в дошкільному закладі.

2.Варіативність організації занять.

3.Різноманітність форм організації навчання у педагогічному процесідитячого садка.

Завдання для самостійної роботи:

1.Розробіть план-конспект заняття для участі у педагогічній панорамі розробок занять.Підготуйтеся до моделювання заняття в аудиторії.

2.Зробіть порівняльний аналіз визначних характеристик заняття як основної форми організованого навчання в дошкільному закладі ,яку дають дослідники (О.П.Усова, В.І.Логінова).

Література:

Література:

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.-К.,1997.

Дошкільна педагогіка / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. В 2-х ч. – Ч.2. – м., 1988. – С.5 – 92.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Модуль 8. Педагогічний процес у ДНЗ.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.008 с.)