Тема 18 : Виховання у дітей розумової активності.(2 год.) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 18 : Виховання у дітей розумової активності.(2 год.)План:

1. Значення розумового виховання у формуванні особистості.

2. Психолого-педагогічні дослідження з проблеми розумового виховання дітей дошкільного віку.

3. Мета і завдання розумового виховання дошкільників

4. Засоби розумового виховання.

5. Особливості розумової активності та педагогічні умови формування розумової активності дошкільників.

6. Методи і прийоми формування розумової активності у дітей.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. У чому полягає взаємозалежність розумового виховання і розумового розвитку?
2. Під час навчальної практики зафіксуйте і проаналізуйте найцікавіші запитання дітей. Про що вони свідчать? Охарактеризуйте сутність розумової активності дітей дошкільного віку та шляхи її формування.
3. Чим зумовлений взаємозв'язок завдань розумового виховання дітей дошкільного віку.
4. Дайте порівняльну характеристику засобів розумового виховання. Яку роль у розумовому вихованні відіграє навчання дітей?
5. Чому сенсорний розвиток дитини важливо здійснювати у ранньому віці? Обґрунтуйте психологічні засади завдань сенсорного виховання. Чому найефективнішим шляхом сенсорного розвитку є продуктивна діяльність?

 

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

 

Тема 19 Тема: Сенсорне та моральне виховання дітей дошкільного віку.( 2 год)

1. Значення формування сенсорної культури дітей.

2. Розумовий розвиток дітей у процесі сенсорного виховання.

3. Завдання зміст і методи сенсорного виховання.

4. Завдання морального виховання в дитячому садку.

5. Формування моральних звичок і збагачення морального досвіду поведінки.

6. Виховання мотивів моральної поведінки дітей.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. У чому полягає взаємозалежність розумового виховання і розумового розвитку?
2. Під час навчальної практики зафіксуйте і проаналізуйте найцікавіші запитання дітей. Про що вони свідчать? Охарактеризуйте сутність розумової активності дітей дошкільного віку та шляхи її формування.
3. Чим зумовлений взаємозв'язок завдань розумового виховання дітей дошкільного віку.
4. Дайте порівняльну характеристику засобів розумового виховання. Яку роль у розумовому вихованні відіграє навчання дітей?
5. Чому сенсорний розвиток дитини важливо здійснювати у ранньому віці? Обґрунтуйте психологічні засади завдань сенсорного виховання. Чому найефективнішим шляхом сенсорного розвитку є продуктивна діяльність?

6. Які чинники зумовлюють моральну вихованість? За якими показниками можна визначити рівень моральної вихованості дитини? Охарактеризуйте психолого-педагогічні засади морального виховання дітей дошкільного віку.
7. Обґрунтуйте особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку, які враховує зміст морального виховання у різних видах діяльності. Яку роль відіграє кожна із них у моральному вихованні?
8. Чому виховання вольової поведінки належить до змісту морального виховання дітей дошкільного віку? Чи може воля бути доброю і злою? Як запобігти негативізмам поведінки? Запропонуйте шляхи виховання цілеспрямованості та наполегливості у дітей.
9. Розкрийте шляхи виховання у дітей початків гуманізму.

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

 

Тема 20 : Теорія трудового та естетичного виховання дітей дошкільного віку.( 2 год)

1. Трудове виховання дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема.

2. Мета і завдання трудового виховання.

3. Види праці дітей, її зміст. Становлення різних видів праці.

4. Зміст і завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку.

5. Шляхи та організація формування у дітей оцінного ставлення до прекрасного в навколишньому житті та мистецтві

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Розкрийте взаємозв'язок завдань трудового виховання дошкільників, його зв'язок з іншими складовими виховання.
2. Охарактеризуйте особливості трудової діяльності дітей дошкільного віку, її зв'язок із грою. Як використати ігрову діяльність у підготовці дітей до праці? Проаналізуйте застосування результатів трудової діяльності дітей в іграх, які ви спостерігали в дитячому садку.
3. Як у дошкільників формується образ людини праці? Що ви запропонуєте для підвищення виховних можливостей ознайомлення дітей з працею дорослих?
4. У чому полягають виховні можливості різних видів праці дітей дошкільного віку?
5. Яку роль відіграє спільна праця дитини і дорослого? Що ви пропонуватимете робити разом з дітьми молодшого, середнього, старшого дошкільного віку (вид та конкретний зміст трудової діяльності, розподіл обов'язків, спосіб залучення дитини до спільної з дорослим праці)?
6. Розкрийте виховні можливості колективної праці дошкільників на конкретних прикладах організації праці різноманітного змісту. Якою саме має бути організація цієї праці?

7. Охарактеризуйте компоненти естетичної культури особистості. У чому полягає значення естетичного виховання у формуванні особистості дитини?
8. Як ви ставитесь до думки, що дитина є творцем від природи, а навчання заважає вільному вияву і розвитку її творчих здібностей? Доведіть свою думку на конкретних прикладах.
9. Яким чином мета і завдання естетичного виховання реалізуються у засобах естетичного виховання? Розкрийте складові частини змісту естетичного виховання.
10. Який, на вашу думку, шлях є провідним: до творчості через навчання чи до творчості через естетичне ставлення до навколишнього світу?
11. Обґрунтуйте вимоги щодо здатності вихователя до керівництва самостійною художньою діяльністю дітей: 1) до загальнопедагогічних умінь; 2) до культури художньої діяльності; 3) до особистісних якостей.

Основна література:

Венгер Л.А., Пилюгина Э. Г., Венгер И. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. - М., 1988.

Генезис сенсорных способностей / Под ред. Л. А. Венгера. - М., 1976.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. - М., 1978.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 762; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.224.102 (0.004 с.)