Робоча програма навчальної дисципліни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робоча програма навчальної дисципліниРобоча програма навчальної дисципліни

Дошкільна педагогіка

для студентів спеціальності 6.010101 „Дошкільна освіта ”

напряму «Педагогічна освіта»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

Розроблена викладачем: Кошель А.П.

На основі програми навчальної дисципліни , затвердженої 28 серпня 2010 р.

 

 

Рекомендовано кафедрою Узгоджено з методично.комісією

Дошкільної освіти та факультету початкового навчання

практичної психології Протокол№__від «__» __2010 р.

протокол № 1від 01.09.2010 р Голова методичної комісії

Зав. кафедри ________І.В.Зайченко _________Ю.М.Криворучко

 

Чернігів-2010

Пояснювальна записка

 

Мета курсу: підготовка висококваліфікованих фахівців дошкільного профілю, здатних здійснювати всебічний розвиток особистості дитини, використовуючи надбання народної педагогіки, а також досягнення педагогічної науки і передової практики дошкільного виховання.

Завдання курсу:

- 1. Розкрити теоретичні основи виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку та методичні питання організації житія і діяльності дошкільників.

- 2. Ознайомити студентів із надбаннями народної педагогіки, досягненнями світової педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в галузі дошкільної освіти.

- 3. Формувати здатність до педагогічного осмислення явищ виховання, навчання й розвитку дитини в умовах родинно-суспільного виховання.

- 4. Озброїти студентів методами і формами організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі.

- 5. Розвинути уміння педагогічного прогнозування, самостійність та критичність мислення.

- 6. Сприяти вихованню кращих моральних рис особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу: любові та поваги до особистості дитини.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань про:

• значення дошкільного дитинства для становлення особистості дитини;

• надбання світової педагогічної думки та педагогічних традицій українського народу;

• становлення і розвиток ідей дошкільної педагогіки;

• особливості виховання і навчання дітей раннього віку;

• особливості виховання і навчання дітей дошкільного віку;

• шляхи здійснення гуманізації навчально-виховного процесу у ДНЗ;

• шляхи вивчення та врахування потреб й інтересів дітей в навчально-виховному процесі.

На основі цих знань у студентів мають бути сформовані уміння:

- планувати, організовувати і реалізовувати пізнавальні, розвиваючі і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі;

- забезпечувати диференційований підхід до вихованців;

- аналізувати програмно-методичні матеріали;

- організовувати предметно-ігрове середовище у різних вікових групах дошкільного навчального закладу;

- добирати та ефективно використовувати безпосередні та опосередковані методи керівництва іграми дошкільників;

- використовувати різні форми організації навчальної діяльності дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини.

 

Розділ І. Загальні засади дошкільної педагогіки. Розвиток теорії і практики дошкільної педагогіки

Модуль 1. Предмет та завдання дошкільної педагогіки як науки.

Змістовий модуль 1. Предмет дошкільної педагогіки як науки. Основні поняття (категорії) дошкільної педагогіки.

Змістовий модуль 2. Джерела розвитку дошкільної педагогіки Народна педагогіка (етнопедагогіка). Педагогічна думка минулого (історико-педагогічна спадщина минулого

Змістовий модуль 3. Педагогічна практика. Інноваційний творчий педагогічний досвід.

Змістовий модуль 4. Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки.

Модуль 2. Закономірності розвитку особистості. Вікова періодизація в дошкільній педагогіці.

Змістовий модуль 5. Загальні закономірності розвитку. Спадковість і розвиток. Вплив середовища на розвиток особистості. Середовище. Розвиток і виховання. Діяльність як фактор розвитку.

Змістовий модуль 6. Вікова періодизація дитинства.

Сучасні концепції періодизації дошкільного дитинства.

Модуль 3. Система дошкільної освіти.

Змістовий модуль 7. Поняття про ідеальну мету виховання. Об'єктний та суб'єктний характер мети виховання. Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання. Концепція виховання дошкільників.

Змістовий модуль 8. Сучасна система дошкільної освіти. Типи дошкільних навчальних закладів та їх функції. Програми виховання та навчання дітей дошкільного віку: державні, альтернативні, регіональні, авторські.

Змістовий модуль 9. Вимоги до особистості вихователя дошкільного навчального закладу.

Виховання дітей дошкільного віку

Модуль II. Зміст і методи виховання дітей раннього і дошкільного віку.

Змістовий модуль 10. Особливості розвитку дітей раннього віку.

Змістовий модуль 11. Особливості виховання дітей першого року життя.

Змістовий модуль 12. Особливості виховання дітей другого року життя.

Змістовий модуль 13. Особливості виховання та розвитку дітей третього року життя.

Змістовий модуль 14. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. Концепція дошкільного виховання в Україні про завдання виховання дітей дошкільного віку.

Змістовий модуль 15. Фізичне виховання дітей дошкільного віку.

Змістовий модуль 16. Розумове виховання дітей дошкільного віку.

Змістовий модуль 17. Сучасні проблеми розумового розвитку дітей дошкільного віку.

Змістовий модуль 18. Система сенсорного виховання.

Змістовий модуль 19. Моральне виховання дітей дошкільного віку.

Змістовий модуль 20. Трудове виховання дітей дошкільного віку.

Змістовий модуль 21. Естетичне виховання дітей дошкільного віку.

Модуль ІІI. Виховання дітей у грі.

Змістовий модуль 22. Теорія гри.

Змістовий модуль 23. Сучасні психолого-педагогічні дослідження про гру як провідну діяльність дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 24. Класифікації дитячих ігор.

Змістовий модуль 25. Іграшка - важливий засіб розвитку гри.

Змістовий модуль 26. Творчі ігри (режисерські, сюжетно-рольові, театралізовані, ігри з будівельним матеріалом), їх розвиток в дошкільному віці.

Змістовий модуль 27. Сюжетно-рольові ігри.

Змістовий модуль 28. Театралізовані ігри, їх види:

Змістовий модуль 29. Гра - драматизація.

Змістовий модуль 30. Будівельно-конструктивні ігри.

Змістовий модуль 31. Дидактичні ігри. Класифікація дидактичних ігор

Змістовий модуль 32. Комп'ютерна гра як різновид дидактичної гри.

Курс 1 семестр

Тема 3:Педагогічний досвід в системі дошкільної освіти.( 4 год )

План:

1.Інноваційний творчий педагогічний досвід.

2.Педагогічна практика в системі дошкільної освіти:

а )досвід; б )актуальність; в )новизна результату.

3.Педагогічне дослідження і його методи.

4. Значення наукових досліджень.

Завдання для самостійної роботи:

Визначіть актуальну для наукового дослідження. Визначіть роль методологічних засад та раціонального підбору методів.

•Охарактеризуйте взаємозв»язок педагогічної науки і практики та роль передового педагогічного досвіду.

•Зробити підбірку матеріалу «Інноваційний творчий педагогічний досвід»

 

Основна література:

Богінич О. Оздоровча педагогіка // Дошкільне виховання. - 2002. -№7.-0. 18-19.

Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С 168-198.

Програми виховання дітей в дошкільних закладах України.

Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. - К., 1996. -С 174-182.

Аркин Е. А. Ребенок в дошкольные годы. - М., 1968.

Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой и П. Г. Саморуковой. - Т. 1. - М., 1988. - С. 102-134.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975.

 

 

Курс 2 семестр

Курс 3 семестр.

Модуль 6. Принципи та методи дошкільної дидактики.

Модуль 8. Педагогічний процес у ДНЗ.

Література

Алексєєнко Т. Ф. Педагогічні проблеми молодої сім'ї. — К., 1997.
Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі // Дошкільне виховання. — 2002. — № 11.
Буре Р. С. Готовим детей к школе. — М., 1987.
Воспитателю о работе с семьей / Под ред. Н. Ф. Виноградовой. — М., 1989.
Детский сад и семья / Под ред. Т. А. Марковой. — М., 1986.
Дошкольная педагогика: В 2 ч. / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. Ч. 2. — М., 1988.
Завтра в школу / За ред. В. К. Котирло. — К., 1977.
Каптерев П. Ф. Педагогический процесс // Избр. пед. соч. — М., 1989.
Кондратенко Т. Д., Котырло В. К., Ладывир С. А. Обучение старших дошкольников. — К., 1986.
Котырло В. К., Ладывир С. А. Детский сад и семья. — К., 1984.
Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. — М., 1991.
Кузь В. Школа — центр воспитания. — М., 1991.
Лаврентьева Г. Комп'ютерно-ігровий комплекс у дошкільному закладі // Дошкільне виховання. — 2003. — № 1.
Лешли Д. Работать с детьми, поощрять их развитие и проблемы: Пер. с англ. — М., 1991.
Мчедлидзе Н. Б. Место игры в педагогическом процессе детского сада // Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П. Усовой. — М., 1966.
Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи / За ред. 3. Н. Борисової. — К., 1985.
Новоселова С. Л. Развивающая предметная среда. — М., 1995.
Макаренко А. С. Книга для батьків. — К., 1969.
Основы дошкольной педагогики / Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. — М., 1980.
Островська Л. Ф. Сімейне виховання дошкільника. — К., 1977.
Педагогічна культура молодих батьків. — К., 1995.
Петроченко Г. Г. Развитие детей 6—7 лет и подготовка их к школе / Под ред. А. М. Леушиной. — Минск, 1982.
Плохій 3. П., Дьоміна I. С. Методичні рекомендації для працівників навчально-виховного закладу “школа — дитячий садок”. — К., 1988.
Постовий В. Г. Сучасна сім'я і її педагогіка. — К., 1994.
Помощь родителям в воспитании детей. — М., 1992.
Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. Інструктивно-методичний лист МОН України (№1/9-434 від 01.10. 2002) // Дошкільне виховання. — 2002. — № 10.
Проскура О. В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками. — К., 1998.
Рыжова Н. А. Развивающая среда дошкольных учреждений. — М., 2003.
Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. — К., 1997.
Савченко О. Я. Наступність і перспектива в роботі двох перших ланок освіти // Дошкільне виховання. — 2000. — № 11.
Скуратівський В. Берегиня. — К., 1987.
Сластенин В. А., Исаев И .Ф., Шиянов Е. Н. Общая педагогика. — М., 2002.
Спиваковская А. С. Как быть родителями. — М., 1986.
Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. — К., 1996.
Сухомлинський В. О. Батьківська педагогіка. — К., 1978.
Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу // Дошкільне виховання. — 2002. — № 10—11.
Ушинський К. Д. Про сімейне виховання. — К., 1974.
Фромм А. Азбука для родителей. — М., 1991.
Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: концепции, направления и перспективы. — М., 1993.
Эйдемиллер Э. Г., Юстицкий В. В. Семейная психотерапия. — Л., 1989.

Тема 14-15: Готовність дітей до шкільного навчання в школі.( 4 год)

План:

1. Дослідження проблеми готовності дітей до школи у вітчизняній педагогіці та психології.

2. Характеристика змісту та основних компонентів готовності до шкільного навчання:

а) фізіологічна готовність;

б) фізична готовність;

в) психологічна готовність;

г) спеціальна готовність;

3. Шляхи формування компонентів психологічної готовності у дошкільному закладі.

4. Соціально-психологічна адаптація дитини до школи.

5. Способи визначення підготовленості дитини до навчання у школі.

 

Завдання для самостійної роботи:

1.Розробити анкети для дітей з метою перевірки готовності дитини до школи.

2.Скласти рекомендації для вихователів та батьків з метою запобігання негативних проявів адаптації дитини до школию

1. Розкрийте структуру і показники психологічної готовності дитини до навчання.
2. Охарактеризуйте чинники, що зумовлюють адаптацію дитини до шкільного навчання. Визначіть роль у цьому процесі батьків і дитячого садка.
3. З якого віку, на ваш погляд, доцільно починати шкільне навчання?
4. Що ви порадите батькам з метою кращої підготовки дитини до школи в умовах сімейного виховання?
5. Чим зумовлене небажання окремих дітей старшого дошкільного віку йти до школи?
6. Запропонуйте сценарій спільного свята дітей підготовчої до школи групи та молодших школярів.
7. Обґрунтуйте своє ставлення до проблеми тестування майбутніх першокласників при вступі до школи.

 

Література:

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник.-К.,1997.

Дошкільна педагогіка / Под ред. В.И.Логиновой, П.Г.Саморуковой. В 2-х ч. – Ч.2. – м., 1988. – С.5 – 92.

Кулачківська С. Е., Ладцвір С. О. Я - дошкільник: вікові та інди­відуальні аспекти психологічного розвитку. - К., 1996.

Ладивір С. О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. - 2002. - № 10. - С. 4-7.

Основы дошкольной педагогики/ Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 148-170.

Понімапська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.199-238.

Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. - М., 1983.

Проколієнко Л. М. Формування допитливості у дітей дошкільного віку.-К, 1979.

Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошколь­ника.-К., 1985.

Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. - М., 1985.

Сенсорное воспитание в детском саду. - М., 1981.

Сорокина А. И. Умственное воспитание в детском саду. - М., 1975

 

ІІ курс 1V семестр

Робоча програма навчальної дисципліни

Дошкільна педагогіка

для студентів спеціальності 6.010101 „Дошкільна освіта ”

напряму «Педагогічна освіта»

(за вимогами кредитно-модульної системи)

 

Розроблена викладачем: Кошель А.П.

На основі програми навчальної дисципліни , затвердженої 28 серпня 2010 р.

 

 

Рекомендовано кафедрою Узгоджено з методично.комісією

Дошкільної освіти та факультету початкового навчання

практичної психології Протокол№__від «__» __2010 р.

протокол № 1від 01.09.2010 р Голова методичної комісії

Зав. кафедри ________І.В.Зайченко _________Ю.М.Криворучко

 

Чернігів-2010

Пояснювальна записка

 

Мета курсу: підготовка висококваліфікованих фахівців дошкільного профілю, здатних здійснювати всебічний розвиток особистості дитини, використовуючи надбання народної педагогіки, а також досягнення педагогічної науки і передової практики дошкільного виховання.

Завдання курсу:

- 1. Розкрити теоретичні основи виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку та методичні питання організації житія і діяльності дошкільників.

- 2. Ознайомити студентів із надбаннями народної педагогіки, досягненнями світової педагогічної науки і передового педагогічного досвіду в галузі дошкільної освіти.

- 3. Формувати здатність до педагогічного осмислення явищ виховання, навчання й розвитку дитини в умовах родинно-суспільного виховання.

- 4. Озброїти студентів методами і формами організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі.

- 5. Розвинути уміння педагогічного прогнозування, самостійність та критичність мислення.

- 6. Сприяти вихованню кращих моральних рис особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу: любові та поваги до особистості дитини.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань про:

• значення дошкільного дитинства для становлення особистості дитини;

• надбання світової педагогічної думки та педагогічних традицій українського народу;

• становлення і розвиток ідей дошкільної педагогіки;

• особливості виховання і навчання дітей раннього віку;

• особливості виховання і навчання дітей дошкільного віку;

• шляхи здійснення гуманізації навчально-виховного процесу у ДНЗ;

• шляхи вивчення та врахування потреб й інтересів дітей в навчально-виховному процесі.

На основі цих знань у студентів мають бути сформовані уміння:

- планувати, організовувати і реалізовувати пізнавальні, розвиваючі і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі;

- забезпечувати диференційований підхід до вихованців;

- аналізувати програмно-методичні матеріали;

- організовувати предметно-ігрове середовище у різних вікових групах дошкільного навчального закладу;

- добирати та ефективно використовувати безпосередні та опосередковані методи керівництва іграми дошкільників;

- використовувати різні форми організації навчальної діяльності дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід дитини.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 623; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.138.35 (0.004 с.)