Робоча програма навчальної дисципліни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робоча програма навчальної дисципліниРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Програма

Вибіркової навчальної дисципліни

Підготовки магістра

Галузь знань:

Педагогічна освіта

Мистецтво

Гуманітарні науки

Соціально-політичні науки

Природничі науки

Фізико-математичні науки

Спеціальності:

Соціальна педагогіка

Практична психологія

Музичне мистецтво

Біологія

Хімія

Географія

Історія

Українська мова та література

Іноземна мова

Математика

 

 

Ніжин – 2015 рік

 

Робоча програма «ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ» для магістрантів з галузі знань 0101 Педагогічна освіта; 0202 Мистецтво; 0203 Гуманітарні науки; 0301 Соціально-політичні науки; 0401 Природничі науки; 0402 Фізико-математичні науки

Спеціальностей: 8.01010601 соціальна педагогіка; 8.03010301 практична психологія; 8.02020401 музичне мистецтво; 8.04010201 біологія; 8.04010101 хімія; 8.04010401 географія; 8.02030201 історія; 8.02030301 українська мова та література; 8.02030302 іноземна мова; 8.04020101 математика

 

 

Розробник: Щотка О.П., кандидат психологічних наук, доцент

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол від 31.08.2015 року

 

 

Завідувач кафедри психології ___________________________ О.П.Щотка

 

Схвалено методичною комісією фізико-математичного факультету.

Протокол №___від ____________2015 року.

Голова методичної комісії _____________

Схвалено методичною комісією природничо-географічного факультету.

Протокол № ___ від ___________2015 року.

Голова методичної комісії ____________

Схвалено методичною комісією факультету іноземних мов.

Протокол № ___ від_____________ 2015 року.

Голова методичної комісії _____________

Схвалено методичною комісією факультету культури та мистецтв

Протокол №____ від _____________ 2015 року.

Голова методичної комісії ______________

 

 

Схвалено методичною комісією філологічного факультету

Протокол № ____ від ____________2015 року.

Голова методичної комісії ____________

 

Схвалено методичною комісією історико-юридичного факультету

Протокол № ____ від ____________2015 року.

Голова методичної комісії ____________

 

Схвалено методичною комісією факультету психології та соціальної роботи

Протокол №____ від____________ 2015 року.

Голова методичної комісії _______________

 

 

Опис навчальної дисципліни

1.1. Опис навчальної дисципліни (денна форма)

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 4,0 Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта; 0202 Мистецтво; 0203 Гуманітарні науки; 0301 Соціально-політичні науки; 0401 Природничі науки; 0402 Фізико-математичні науки Дисципліна вільного вибору студентів
Модулів – 2 Спеціальність: 8.01010601 соціальна педагогіка; 8.03010301 практична психологія; 8.02020401 музичне мистецтво; 8.04010201 біологія; 8.04010101 хімія; 8.04010401 географія; 8.02030201 історія; 8.02030301 українська мова та література; 8.02030302 іноземна мова; 8.04020101 математика Рік підготовки
Змістовних модулів-1 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферат, дослідження) Семестр
2-й
Загальна кількість годин - 90 Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 2   Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр  
Практичні, семінарські
 
Лабораторні
-
Самостійна робота
 
Індивідуальні завдання
-
Вид контролю
залік

Співвідношення аудиторних годин до годин самостійної та індивідуальної роботи: 30/60 (1/3)

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Психологія ділового спілкування» є: формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців освітньої галузі.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

· сприяти формуванню уявлення про сучасні проблеми психології ділового спілкування;

· зорієнтувати студентів у сутності основних понять психології ділового спілкування, теоретичних напрямів та підходів;

· сприяти розумінню значущості ефективної ділової комунікації для реалізації цілей організації та індивідуальної кар’єри;

· розвивати мотивацію до взаємодії з різними суб’єктами освітнього, виробничого, управлінського процесу;

· формувати комунікативні уміння, що забезпечують ефективну ділову комунікацію.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні:

знати:

· сутність поняття «спілкування», структуру, засоби та механізми впливу;

· цілі, функції, різновиди ділового спілкування;

· умови ведення ефективної ділової бесіди;

· закономірності організації переговорного процесу;

· психологічні особливості публічного виступу;

· канали невербальної комунікації та проблему інтерпретації невербальної інформації;

· соціально-психологічні особливості ведення конструктивної дискусії;

· сутність, різновиди, стадії та механізми урегулювання конфлікту;

· соціально-психологічні механізми створення сприятливого іміджу.

уміти:

· долати комунікативні (професійні, організаційні, індивідуально-психологічні) бар’єри у спілкуванні;

· «читати» невербальні індикатори психологічного стану особистості;

· уміти ефективно говорити і слухати під час ділового спілкування;

· протистояти маніпулюванню у діловому спілкуванні;

· готувати та реалізовувати публічний виступ, дискусію у професійній діяльності;

· здійснювати саморегуляцію у діловому спілкуванні;

· застосовувати етичні правила розподілу ролей і позицій у взаємодії ділових людей;

· реалізовувати технології проведення ділових бесід;

· володіти методами підготовки та проведення ділових переговорів.

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль І.

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Тема 1.

СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Психологія ділового спілкування як розділ соціальної психології.Визначення поняття «спілкування». Теоретичні моделі спілкування. Структура та засоби спілкування. Діалог та монолог у спілкуванні. Характеристика та зміст спілкування. Комунікативний бік спілкування. Перцептивна сторона спілкування: закономірності соціальної перцепції, перше враження та тривале спілкування. Інтерактивний бік спілкування. Механізми впливу у процесі спілкування. Стилі спілкування.

 

Тема 2.

ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ, ЙОГО РІЗНОВИДИ ТА ФОРМИ

Специфіка ділового спілкування. Особливості мовної комунікації в діловому спілкуванні. Форми ділової комунікації. Ділова бесіда. Ділова нарада. Дискусія, симпозіум, полеміка, дебати, спір та ін. Ділові переговори. Публічна промова. Ділова бесіда по телефону. Робота з діловою корреспонденцією. Скайп-комунікація та скайп-конференція. Вебінари.

Вербальне та невербальне спілкування у діловій взаємодії. Кінетичні особливості невербального спілкування (жести, пози, міміка). Проксемічні особливості невербального спілкування. Візуальний контакт. Психолінгвістичні та паралінгвістичні особливості невербального спілкування. Міжнаціональні відмінності невербального спілкування.

Тема 3.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЛОВОЇ БЕСІДИ

Ділова бесіда як основна форма ділового спілкування. Питання співрозмовників та їх психологічна сутність. Активне слухання. Спростування зауважень співрозмовників. Психологічні засоби та прийоми впливу на партнера. Відбіркова бесіда та її різновиди.

 

Тема 4.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

 

Психологічні особливості публічного виступу. Історія ораторського мистецтва. Підготовка до виступу. Прийоми утримання уваги аудиторії. Риторичні засоби у публічному виступі. Емоційна саморегуляція та психологічна готовність до публічного виступу. Спічрайтерство.

Тема 5.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУПЕРЕЧКИ, ДИСКУСІЇ, ПОЛЕМІКИ

 

Історія суперечки та дискусії. Визначення – суперечка, дискусія, полеміка. Класифікація суперечок. Культура суперечок. Предмет суперечки. Позиції полемістів. Поведінка учасників. Індивідуальні особливості учасників. Національні та культурні традиції. Поважливе ставлення до опонента. Саморегуляція у суперечках. Психологічні прийоми переконання у суперечках. Прийоми впливу на учасників.

 

Тема 6.

Тема 7.

Тема 9.

Тема 10.

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
  І семестр  
  Спілкування як соціально-психологічна проблема  
  Ділове спілкування, його різновиди та форми  
  Психологічні аспекти ділової бесіди  
  Психологічні аспекти публічного виступу  
  Психологічні аспекти нарад, дискусії, полеміки та інших форм колективного обговорення ділових проблем  
  Психологічні аспекти проведення перемовин  
  Психологічні особливості ділового спілкування в конфлікті  
  Комунікативний стрес в умовах професійної діяльності  
  Психологія впливу та маніпуляцій у діловому спілкуванні  
  Імідж ділової людини та самопрезентація  
Разом 20

 

Самостійна робота

1. Виписати в психологічний словник визначення ключових понять з кожної теми.

2. До кожної вивченої теми скласти логічні схеми, що розкривають зв’язки між основними поняттями.

3. Опрацювати першоджерельну літературу, подану у текст-буці до даної дисципліни.

4. Скласти бібліографію наукових статей до теми «Імідж ділової людини та самопрезентація», «Комунікативний стрес у професійній діяльності», «Психологічні аспекти проведення перемовин».

5. Створити банк методик соціально-психологічної діагностики комунікативних якостей працівника.

6. Провести емпіричне дослідження на обрану тему та оформити науковий звіт.

7. Підготувати 1 реферат.

 

Теми рефератів

1. Побудова образу партнера по спілкуванню.

2. Перемовини в конфлікті.

3. Адміністративні та психологічні способи розв’язання конфліктів

4. Інтерпретація невербальної інформації в діловому спілкуванні.

5. Особливості мовної поведінки партнера.

6. Методи пізнання особистості партнера.

7. Національні відмінності в діловому спілкуванні людей.

8. Гендерні відмінності в діловому спілкуванні.

9. Елементи іміджу ділової людини.

10. Чинники ефективної самопрезентації в діловому спілкуванні.

11. Психологічні особливості наради.

12. Психологічні особливості симпозіуму.

13. Психологічні аспекти полеміки та дебатів.

14. Психологічні особливості Інтернет-опосередкованого ділового спілкування.

15. Психологічні прийоми переконання у суперечці.

16. Психологічні аспекти телефонного ділового спілкування.

17. Ділова співбесіда при прийомі на роботу: різновиди та умови ефективного проходження.

18. Поняття про професійний стрес та стратегії опанування.

19. Дратівливість в діловому спілкуванні.

20. Комунікативна агресія в діловому спілкуванні.

21. Принцип справедливості в спілкуванні.

22. Формулювання відмови в діловому спілкуванні.

23. Маніпулювання в діловому спілкуванні.

24. Конструктивний та деструктивний психологічний вплив у діловому спілкуванні.

25. Психологічні засоби протидії маніпуляції у діловому спілкуванні.

26. Функціональне значення ділових конфліктів.

27. Причини ділових конфліктів.

28. Типи ділових конфліктів та комунікативні тактики в конфліктних ситуаціях.

29. Вислуховування партнера як психологічний прийом.

30. Техніка та тактика аргументування.

Методи навчання

Лекції, практичні та лабораторні заняття із застосуванням проекційної комп’ютерної та мультимедійної техніки, консультації, бесіди, дискусії, робота з книгою, прийоми психологічної самодіагностики, різні програми (навчаючі, контролюючі), розв’язок задач, вправ.

 

 

Методи контролю

Письмове або комп’ютерне поточне, модульне та підсумкове тестування, контрольні роботи. Усне та письмове тестування під час проведення практичних та лабораторних занять, розв’язок психологічних задач, аналіз психологічних ситуацій, підбір методик та звіт про проведене психологічне дослідження, оцінка рефератів.

Питання для підсумкового контролю знань

 

1. Психологія ділового спілкування як розділ соціальної психології.

2. Поняття «спілкування» та теоретичні моделі спілкування.

3. Структура та засоби спілкування.

4. Комунікативний бік спілкування.

5. Перцептивна сторона спілкування.

6. Інтерактивний бік спілкування.

7. Механізми впливу у процесі спілкування.

8. Стилі спілкування.

9. Діалог та монолог у спілкуванні.

10. Поняття та особливості ділового спілкування.

11. Психологічна характеристика основних різновидів та форм ділового спілкування.

12. Вербальні аспекти ділового спілкування

13. Невербальні аспекти ділового спілкування

14. Конфлікт у діловому спілкуванні та його соціально-психологічні особливості.

15. Картографія конфлікту.

16. Стратегії та шляхи вирішення ділових конфліктів.

17. Саморегуляція у стресових ситуаціях ділового спілкування.

18. Маніпулювання у діловому спілкуванні.

19. Комунікативна агресія у діловому спілкуванні.

20. Ділова бесіда як основна форма ділового спілкування.

21. Рапорт та підлаштування.

22. Техніки активного слухання.

23. Психологічні особливості телефонної бесіди.

24. Психологічні особливості скайп-спілкування.

25. Психологічні особливості відоконференцій та вебінарів.

26. Відбіркове інтерв’ю та його різновиди.

27. Психологічні особливості публічного виступу.

28. Психологічні аспекти підготовки до публічного виступу.

29. Прийоми утримання уваги аудиторії.

30. Соціально-психологічні аспекти організації дискусії.

31. Психологічні особливості суперечки, дискусії, полеміки.

32. Психологічні прийоми впливу у суперечках.

33. Психологічні аспекти ділових переговорів і їх характер.

34. Основні стадії ділових переговорів.

35. Психологічний клімат переговорів.

36. Тактичні прийоми, методи і навички ведення переговорів.

37. Психологічні закономірності формування позитивного іміджу ділової людини.

38. Самопрезентація як засіб психологічного впливу.

 

Критерії оцінювання

При оцінюванні виконання завдань виставляється:

"відмінно" - студент виявив всебічні та систематизовані знання програмного матеріалу, правильно і в достатній кількості добирає необхідні для відповіді аргументи, висловлює власне ставлення до навчального матеріалу; відповідь чітка і завершена, мова літературна.

"добре" - студент виявив повне засвоєння програмного матеріалу, але має незначні ускладнення при використанні визначених програмою знань; власне ставлення висловлюється, але в аргументації зустрічаються окремі неточності.

"задовільно" - студент виявив повні знання основного програмного матеріалу в об'ємі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, але порушує логічний виклад, відповідь недостатньо самостійна, аргументація слабка, є помилки в знанні матеріалу і висновках.

"незадовільно" - студент виявив серйозні недоліки в знаннях основного матеріалу, головного матеріалу не знає.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1 Модуль 2 Підс/ контроль Сума  
    ІНДЗ залік    
пр пр пр пр пр мк   -    
           
  реферат  
пр пр пр пр пр      
           
   

 

 

Виконання практичної роботи – 3 б. (повне виконання відповідно з ходом роботи, правильна інтерпретація та висновок, оформлення)

Виступ на занятті (тестовий контроль) – 1 б. (повнота, системність, аргументованість, логічність відповіді)

Аналіз ситуацій – 1 б. (опора на теоретичні знання, висування гіпотези, розгляд альтернатив, оптимальність, креативність, екологічність, реалістичність прийнятих рішень).

Методичне забезпечення

Навчальна програма «Психологія ділового спілкування»

Методичні розробки до практичних та лабораторних занять

 

Рекомендована література

 

Список рекомендованої літератури

Основна

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения/ Г.В. Бороздина. - Учебное пособие .— М.: ИНФРА-М, 2006. - 224 с.

2. Аминов, И. И. Психология делового общения / И. И. Аминов. – М.: Омега-Л, 2007. – 304 с.: ил., табл. – (Высшая школа менеджмента).

3. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія особистості і спілкування / Л.Е. Орбан-Лембрик - К., 2004.

4. Куницына, В. Н. Межличностное общение / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с.: ил. – (Учебник нового века).

5. Психология и этика делового общения: Учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. -М., 1997. – 279 с.

6. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы, защиты / Е.Л.Доценко - СПб.: Речь. – 304 с.

Допоміжна

7. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М.Андреева. - М., 1980 – 284с.

8. Батаршев, А. В. Психодиагностика способности к общению, или Как определить организаторские и коммуникативные качества личности / А. В. Батаршев. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 176 с.

9. Бишоф, А. Секреты эффективного делового общения / Анита Бищоф, Клаус Бишоф; [пер. с нем. Е. А. Зись]. – М.: Омега-Л, 2007. – 126 с.

10. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. – М.: ИНФРА-М, 2205. – 272 с. – (Высшее образование).

11. Голубкова, Е. Н. Маркетинговые коммуникации / Е. Н. Голубкова. – М.: Финпресс, 2003. – 304 с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).

12. Егидес, А. Лабиринты общения, или Как гаучиться ладить с людьми / Аркадий Егидес. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002- - 368 с.: ил. – (Практическая психология).

13. Ежова, Н. Н. Научись общаться!: коммуникативные тренинги / Н. Н. Ежова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 249 с. – (Психологический практикум).

14. Зарецкая, Е. Н. Деловое общение: В 2 т. Т. 1. / Е. Н. Зарецкая. – М.: Дело, 2004. – 696 с.

15. Как убеждать других в процессе коммуникации // Дёцл, С. Как добиться признания / Сюзанна Дёцл. – М., 2006. – С.45-110.

16. Коммуникации // Еропкин, А. М. Организационное поведение: Конспект лекций / Еропкин А. М. - М., 1998. – С. 56-72.

17. Коммуникации в организациях // Основы теории коммуникации / Под ред. проф. М. А. Василика. – М., 2003. – С. 481-512

18. Коммуникационный менеджмент / Под ред. В. М. Шепеля. – М.: Гардарики, 2004. – 352 с.

19. Коммуникационный процесс // Основы теории коммуникации / Под ред. проф. М. А. Василика. - М., 2003. – С. 126-164.

20. Кузин, Ф. А. Культура делового общения / Ф. А. Кузин. – М.: «Ось-89», 1998. – 240 с.

21. Лупьян, Я. А. Барьеры общения, конфликты, стресс/ Я. А. Лупьян. – Ростов н/Д.: Кн. изд., 1991. – 224 с.

22. Лэйхифф, Дж. М. Бизнес-коммуникации: Стратегии и навыки / Дж. М. Лэйхифф, Дж. М. Пенроуз. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. – (Теория и практика менеджмента)

23. Общение (коммуникация) в организации // Занковский, А. Организационная психология / Анатолий Занковский. – М., 2000. – С. 488-527.

24. Организационное поведение: Практикум / Под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой. – СПб.: Питер, 2006. – 272 с.

25. Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности / А. П. Панфилова. – СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2001. – 496 с.

26. Партнеры знакомятся и разговаривают // Ковров, А. В. Психологические аспекты ведения переговоров / А. В. Ковров. – М., 2003. – С. 100-161.

27. Поведенческие признаки эмоциональной энергии // Бойко, В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М., 1996. – С. 155-244.

28. Попова, Ж. Г. Как научиться общаться эффективно / Ж. Г. Попова. // Начальная школа. – 2006. - № 9. – С. 32-35.

29. Руденский, Е. В. Основы психотехнологии общения менеджера / Е. В. Руденский. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. – 180 с. (88.5 Р-83 К765624 чз)

30. Рюкле, Х. Ваше тайное оружие в общении: Мимика, жест, движение / Хорст Рюкле. – М.: АО Интерэксперт, 1996. – 280 с.

31. Сергеев, А. М. Организационное поведение: Тем, кто избрал профессию менеджера / А. М. Сергеев. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 288 с.

32. Степанов, В. Н. Теория коммуникации / В. Н. Степанов. – Ярославль: РИЦ МУБиНТ, 2008. – 147 с.

33. Степанов, С. Язык внешности. Жесты, мимика, черты лица, почерк и одежда: (Искусство видеть человека насквозь, ориентируясь на тончайшие нюансы его облика / Сергей Степанов. – М.: ЭКСМО, 2004. – 416 с. – (Серия «Психологический бестселлер»).

34. Таннен, Д. Общаться на работе. Как? / Дебора Таннен. – М.: ЭКСМО, 2007. – 448 с.

35. Федько, Н. Г. Маркетинговые коммуникации / Н. Г. Федько, В. П. Федько. – Ростов н/Д., 2002. – 384 с.

 

Додаток А.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичні заняття

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕМОВИН

План

1. Поняття ділових перемовин та їх цілі

2. Підготовка до переговорів

3. Формування процесу переговорів та сприятливого психологічного клімату

4. Техніка та тактика аргументації.

5. Підбивання підсумків переговорів

 

Література: [1]; [2]; [3]; [4]; [9]; [26].

 

 

Тема 7.

Тема 8.

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

План

1. Поняття професійного стресу та чинники його виникнення в організації

2. Основні вияви стресу в діловому спілкуванні

3. Комунікативна агресія та дратівливість у діловому спілкуванні

4. Формулювання відмови у діловому спілкуванні.

Стрес підкорення

 

Література: [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [24].

 

Тема 9.

Тема 10.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 282; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.188 (0.154 с.)