Психологія ділового спілкування 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Психологія ділового спілкуванняПрограма

Вибіркової навчальної дисципліни

Підготовки магістра

Галузь знань:

Педагогічна освіта

Мистецтво

Гуманітарні науки

Соціально-політичні науки

Природничі науки

Фізико-математичні науки

Спеціальності:

Соціальна педагогіка

Практична психологія

Музичне мистецтво

Біологія

Хімія

Географія

Історія

Українська мова та література

Іноземна мова

Математика

 

 

Ніжин – 2015 рік

 

Робоча програма «ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ» для магістрантів з галузі знань 0101 Педагогічна освіта; 0202 Мистецтво; 0203 Гуманітарні науки; 0301 Соціально-політичні науки; 0401 Природничі науки; 0402 Фізико-математичні науки

Спеціальностей: 8.01010601 соціальна педагогіка; 8.03010301 практична психологія; 8.02020401 музичне мистецтво; 8.04010201 біологія; 8.04010101 хімія; 8.04010401 географія; 8.02030201 історія; 8.02030301 українська мова та література; 8.02030302 іноземна мова; 8.04020101 математика

 

 

Розробник: Щотка О.П., кандидат психологічних наук, доцент

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол від 31.08.2015 року

 

 

Завідувач кафедри психології ___________________________ О.П.Щотка

 

Схвалено методичною комісією фізико-математичного факультету.

Протокол №___від ____________2015 року.

Голова методичної комісії _____________

Схвалено методичною комісією природничо-географічного факультету.

Протокол № ___ від ___________2015 року.

Голова методичної комісії ____________

Схвалено методичною комісією факультету іноземних мов.

Протокол № ___ від_____________ 2015 року.

Голова методичної комісії _____________

Схвалено методичною комісією факультету культури та мистецтв

Протокол №____ від _____________ 2015 року.

Голова методичної комісії ______________

 

 

Схвалено методичною комісією філологічного факультету

Протокол № ____ від ____________2015 року.

Голова методичної комісії ____________

 

Схвалено методичною комісією історико-юридичного факультету

Протокол № ____ від ____________2015 року.

Голова методичної комісії ____________

 

Схвалено методичною комісією факультету психології та соціальної роботи

Протокол №____ від____________ 2015 року.

Голова методичної комісії _______________

 

 

Опис навчальної дисципліни

1.1. Опис навчальної дисципліни (денна форма)

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання
Кількість кредитів – 4,0 Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта; 0202 Мистецтво; 0203 Гуманітарні науки; 0301 Соціально-політичні науки; 0401 Природничі науки; 0402 Фізико-математичні науки Дисципліна вільного вибору студентів
Модулів – 2 Спеціальність: 8.01010601 соціальна педагогіка; 8.03010301 практична психологія; 8.02020401 музичне мистецтво; 8.04010201 біологія; 8.04010101 хімія; 8.04010401 географія; 8.02030201 історія; 8.02030301 українська мова та література; 8.02030302 іноземна мова; 8.04020101 математика Рік підготовки
Змістовних модулів-1 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання (реферат, дослідження) Семестр
2-й
Загальна кількість годин - 90 Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 2   Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр  
Практичні, семінарські
 
Лабораторні
-
Самостійна робота
 
Індивідуальні завдання
-
Вид контролю
залік

Співвідношення аудиторних годин до годин самостійної та індивідуальної роботи: 30/60 (1/3)

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Психологія ділового спілкування» є: формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців освітньої галузі.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

· сприяти формуванню уявлення про сучасні проблеми психології ділового спілкування;

· зорієнтувати студентів у сутності основних понять психології ділового спілкування, теоретичних напрямів та підходів;

· сприяти розумінню значущості ефективної ділової комунікації для реалізації цілей організації та індивідуальної кар’єри;

· розвивати мотивацію до взаємодії з різними суб’єктами освітнього, виробничого, управлінського процесу;

· формувати комунікативні уміння, що забезпечують ефективну ділову комунікацію.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми магістранти повинні:

знати:

· сутність поняття «спілкування», структуру, засоби та механізми впливу;

· цілі, функції, різновиди ділового спілкування;

· умови ведення ефективної ділової бесіди;

· закономірності організації переговорного процесу;

· психологічні особливості публічного виступу;

· канали невербальної комунікації та проблему інтерпретації невербальної інформації;

· соціально-психологічні особливості ведення конструктивної дискусії;

· сутність, різновиди, стадії та механізми урегулювання конфлікту;

· соціально-психологічні механізми створення сприятливого іміджу.

уміти:

· долати комунікативні (професійні, організаційні, індивідуально-психологічні) бар’єри у спілкуванні;

· «читати» невербальні індикатори психологічного стану особистості;

· уміти ефективно говорити і слухати під час ділового спілкування;

· протистояти маніпулюванню у діловому спілкуванні;

· готувати та реалізовувати публічний виступ, дискусію у професійній діяльності;

· здійснювати саморегуляцію у діловому спілкуванні;

· застосовувати етичні правила розподілу ролей і позицій у взаємодії ділових людей;

· реалізовувати технології проведення ділових бесід;

· володіти методами підготовки та проведення ділових переговорів.

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль І.

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Тема 1.

СПІЛКУВАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Психологія ділового спілкування як розділ соціальної психології.Визначення поняття «спілкування». Теоретичні моделі спілкування. Структура та засоби спілкування. Діалог та монолог у спілкуванні. Характеристика та зміст спілкування. Комунікативний бік спілкування. Перцептивна сторона спілкування: закономірності соціальної перцепції, перше враження та тривале спілкування. Інтерактивний бік спілкування. Механізми впливу у процесі спілкування. Стилі спілкування.

 

Тема 2.

ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ, ЙОГО РІЗНОВИДИ ТА ФОРМИ

Специфіка ділового спілкування. Особливості мовної комунікації в діловому спілкуванні. Форми ділової комунікації. Ділова бесіда. Ділова нарада. Дискусія, симпозіум, полеміка, дебати, спір та ін. Ділові переговори. Публічна промова. Ділова бесіда по телефону. Робота з діловою корреспонденцією. Скайп-комунікація та скайп-конференція. Вебінари.

Вербальне та невербальне спілкування у діловій взаємодії. Кінетичні особливості невербального спілкування (жести, пози, міміка). Проксемічні особливості невербального спілкування. Візуальний контакт. Психолінгвістичні та паралінгвістичні особливості невербального спілкування. Міжнаціональні відмінності невербального спілкування.

Тема 3.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЛОВОЇ БЕСІДИ

Ділова бесіда як основна форма ділового спілкування. Питання співрозмовників та їх психологічна сутність. Активне слухання. Спростування зауважень співрозмовників. Психологічні засоби та прийоми впливу на партнера. Відбіркова бесіда та її різновиди.

 

Тема 4.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

 

Психологічні особливості публічного виступу. Історія ораторського мистецтва. Підготовка до виступу. Прийоми утримання уваги аудиторії. Риторичні засоби у публічному виступі. Емоційна саморегуляція та психологічна готовність до публічного виступу. Спічрайтерство.

Тема 5.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУПЕРЕЧКИ, ДИСКУСІЇ, ПОЛЕМІКИ

 

Історія суперечки та дискусії. Визначення – суперечка, дискусія, полеміка. Класифікація суперечок. Культура суперечок. Предмет суперечки. Позиції полемістів. Поведінка учасників. Індивідуальні особливості учасників. Національні та культурні традиції. Поважливе ставлення до опонента. Саморегуляція у суперечках. Психологічні прийоми переконання у суперечках. Прийоми впливу на учасників.

 

Тема 6.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 331; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.212.94.18 (0.014 с.)