Психологічні аспекти проведення перемовин 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Психологічні аспекти проведення перемовин 

Ділові перемовини. Особливості ділових переговорів і їх характер. Основні стадії ділових переговорів: підготовка до переговорів, процес ведення переговорів, аналіз результатів переговорів і виконання досягнутих домовленостей. Планування ділових переговорів, визначення їх цілей і засобів. Вирішення організаційних питань переговорів, опрацювання основного процесу переговорів, попередній розгляд можливих варіантів рішень проблеми переговорів. Психологічний клімат переговорів.

Психологічні аспекти ділових переговорів: увага до партнера, схвальна установка по відношенню до партнера, повагу до партнера. Тактичні прийоми, методи і навички ведення переговорів. Вислуховування. Техніка та тактика аргументації. Способи оцінки досягнутих у процесі переговорів угод: раціональні, нормативно-етичні.

Формування переговорного процесу. Стилі комунікативної стратегії: інформаційний, наступальний, ультимативний, інтегративний.

Тема 7.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ

Конфлікт у діловому спілкуванні, його соціально-психологічні особливості. Джерела та причини конфліктів у процесі ділового спілкування. Стадії протікання конфлікту. Структура конфлікту. Типологія конфліктів у діловому спілкуванні. Картографія конфлікту: виявлення проблеми конфлікту, інтересів, потреб, мотивації конфліктуючих сторін. Стилі поведінки в конфлікті. Стратегії та шляхи вирішення конфліктів. Механізми впливу на ділового партнера у конфліктній ситуації. Конфліктність та психологічні характеристики конфліктної поведінки у діловому спілкуванні. Перемовини в конфлікті.

 


Тема 8.

КОМУНІКАТИВНИЙ СТРЕС У ПРОФЕСІЙНІЙ СФЕРІ

Поняття про стрес та основні підходи до його дослідження. Професійний стрес та чинники, що впливають на його виникнення в організаціях освіти. Основні прояви стресу в діловому спілкуванні. Агресивна комунікація в діловому спілкуванні. Прийоми відмови в діловому спілкуванні. Психологічні засоби зниження емоційного напруження.

Тема 9.

ПСИХОЛОГІЯ ВПЛИВУ ТА МАНІПУЛЯЦІЙ У ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННІ

Поняття «маніпуляція» та його психологічне визначення. Психологічний вплив. Конструктивний та деструктивний вплив. Деформація спілкування. Психологія маніпулятора та його жертви. Мішень маніпуляції. Місце маніпуляції в діловому спілкуванні. Технологія та основні складові маніпулятивного впливу. Механізми маніпулятивного впливу. Види та процес маніпулятивного впливу. Деструктивність маніпулятивного впливу. Поняття психологічного захисту. Міжособистісний та внутрішньоособистісний захист. Проблема розпізнавання загрози. Техніки протидії маніпуляціям.

Тема 10.

ІМІДЖ ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ ТА САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ

Сучасні уявлення про складові іміджу ділової людини. Поняття іміджу та іміджелогії. Соціально-психологічна природа іміджу. Роль іміджу у професійній сфері. Імідж в контексті символічної комунікації. Імідж в системі соціальної поведінки, соціального впливу та соціального сприймання. Психологічні типи, що виявляються в одязі. Психологія кольору. Професійні стереотипи іміджу. Соціальні ефекти сприйняття іміджу. Елементи іміджу. Самопрезентація як засіб психологічного впливу. Психологічні чинники ефективної самопрезентації.

Чинники та стратегії формування ефективного ділового іміджу. Принципи ділового етикету та імідж.

 

 

Структура навчальної дисципліни

Тема Кількість годин відведених на:
лекції Семін.та практ.заняття Лаб.роботи Сам.роботу Індивіду- альну роботу
Змістовий модуль І. ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Спілкування як соціально-психологічна проблема     -   -
Ділове спілкування, його різновиди та форми   -   -
Психологічні аспекти ділової бесіди     -   -
Психологічні аспекти публічного виступу     -   -
Психологічні аспекти суперечки, дискусії та полеміки     -   -
Психологічні аспекти проведення перемовин     -   -
Психологічні особливості ділового спілкування в конфліктній ситуації -   -   -
Комунікативний стрес в умовах професійної діяльності -   -   -
Психологія впливу та маніпуляцій у діловому спілкуванні -   -   -
Імідж ділової людини та самопрезентація -     -   -
Всього     -   -
             

Теми практичних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
  І семестр  
  Спілкування як соціально-психологічна проблема  
  Ділове спілкування, його різновиди та форми  
  Психологічні аспекти ділової бесіди  
  Психологічні аспекти публічного виступу  
  Психологічні аспекти нарад, дискусії, полеміки та інших форм колективного обговорення ділових проблем  
  Психологічні аспекти проведення перемовин  
  Психологічні особливості ділового спілкування в конфлікті  
  Комунікативний стрес в умовах професійної діяльності  
  Психологія впливу та маніпуляцій у діловому спілкуванні  
  Імідж ділової людини та самопрезентація  
Разом 20

 

Самостійна робота

1. Виписати в психологічний словник визначення ключових понять з кожної теми.

2. До кожної вивченої теми скласти логічні схеми, що розкривають зв’язки між основними поняттями.

3. Опрацювати першоджерельну літературу, подану у текст-буці до даної дисципліни.

4. Скласти бібліографію наукових статей до теми «Імідж ділової людини та самопрезентація», «Комунікативний стрес у професійній діяльності», «Психологічні аспекти проведення перемовин».

5. Створити банк методик соціально-психологічної діагностики комунікативних якостей працівника.

6. Провести емпіричне дослідження на обрану тему та оформити науковий звіт.

7. Підготувати 1 реферат.

 

Теми індивідуальних досліджень

1. Дослідження стилю спілкування керівника

2. Дослідження комунікабельності працівника

3. Дослідження самоконтролю у спілкуванні

4. Дослідження тактики ведення переговорів

5. Дослідження уміння слухати

6. Дослідження мовних бар’єрів у діловій комунікації

7. Дослідження соціального інтелекту працівника

8. Дослідження конфліктності у спілкуванні

9. Дослідження форм та різновидів агресії

10. Дослідження емпатичності працівника освіти

11. Дослідження стилю поведінки у конфлікті

12. Дослідження стресостійкості працівника.

13. Дослідження поведінки у професійному стресі

14. Дослідження потенціалу вигорання

15. Дослідження асертивності, як антистресора у спілкуванні

 

 

Теми рефератів

1. Побудова образу партнера по спілкуванню.

2. Перемовини в конфлікті.

3. Адміністративні та психологічні способи розв’язання конфліктів

4. Інтерпретація невербальної інформації в діловому спілкуванні.

5. Особливості мовної поведінки партнера.

6. Методи пізнання особистості партнера.

7. Національні відмінності в діловому спілкуванні людей.

8. Гендерні відмінності в діловому спілкуванні.

9. Елементи іміджу ділової людини.

10. Чинники ефективної самопрезентації в діловому спілкуванні.

11. Психологічні особливості наради.

12. Психологічні особливості симпозіуму.

13. Психологічні аспекти полеміки та дебатів.

14. Психологічні особливості Інтернет-опосередкованого ділового спілкування.

15. Психологічні прийоми переконання у суперечці.

16. Психологічні аспекти телефонного ділового спілкування.

17. Ділова співбесіда при прийомі на роботу: різновиди та умови ефективного проходження.

18. Поняття про професійний стрес та стратегії опанування.

19. Дратівливість в діловому спілкуванні.

20. Комунікативна агресія в діловому спілкуванні.

21. Принцип справедливості в спілкуванні.

22. Формулювання відмови в діловому спілкуванні.

23. Маніпулювання в діловому спілкуванні.

24. Конструктивний та деструктивний психологічний вплив у діловому спілкуванні.

25. Психологічні засоби протидії маніпуляції у діловому спілкуванні.

26. Функціональне значення ділових конфліктів.

27. Причини ділових конфліктів.

28. Типи ділових конфліктів та комунікативні тактики в конфліктних ситуаціях.

29. Вислуховування партнера як психологічний прийом.

30. Техніка та тактика аргументування.

Методи навчання

Лекції, практичні та лабораторні заняття із застосуванням проекційної комп’ютерної та мультимедійної техніки, консультації, бесіди, дискусії, робота з книгою, прийоми психологічної самодіагностики, різні програми (навчаючі, контролюючі), розв’язок задач, вправ.

 

 

Методи контролю

Письмове або комп’ютерне поточне, модульне та підсумкове тестування, контрольні роботи. Усне та письмове тестування під час проведення практичних та лабораторних занять, розв’язок психологічних задач, аналіз психологічних ситуацій, підбір методик та звіт про проведене психологічне дослідження, оцінка рефератів.

Питання для підсумкового контролю знань

 

1. Психологія ділового спілкування як розділ соціальної психології.

2. Поняття «спілкування» та теоретичні моделі спілкування.

3. Структура та засоби спілкування.

4. Комунікативний бік спілкування.

5. Перцептивна сторона спілкування.

6. Інтерактивний бік спілкування.

7. Механізми впливу у процесі спілкування.

8. Стилі спілкування.

9. Діалог та монолог у спілкуванні.

10. Поняття та особливості ділового спілкування.

11. Психологічна характеристика основних різновидів та форм ділового спілкування.

12. Вербальні аспекти ділового спілкування

13. Невербальні аспекти ділового спілкування

14. Конфлікт у діловому спілкуванні та його соціально-психологічні особливості.

15. Картографія конфлікту.

16. Стратегії та шляхи вирішення ділових конфліктів.

17. Саморегуляція у стресових ситуаціях ділового спілкування.

18. Маніпулювання у діловому спілкуванні.

19. Комунікативна агресія у діловому спілкуванні.

20. Ділова бесіда як основна форма ділового спілкування.

21. Рапорт та підлаштування.

22. Техніки активного слухання.

23. Психологічні особливості телефонної бесіди.

24. Психологічні особливості скайп-спілкування.

25. Психологічні особливості відоконференцій та вебінарів.

26. Відбіркове інтерв’ю та його різновиди.

27. Психологічні особливості публічного виступу.

28. Психологічні аспекти підготовки до публічного виступу.

29. Прийоми утримання уваги аудиторії.

30. Соціально-психологічні аспекти організації дискусії.

31. Психологічні особливості суперечки, дискусії, полеміки.

32. Психологічні прийоми впливу у суперечках.

33. Психологічні аспекти ділових переговорів і їх характер.

34. Основні стадії ділових переговорів.

35. Психологічний клімат переговорів.

36. Тактичні прийоми, методи і навички ведення переговорів.

37. Психологічні закономірності формування позитивного іміджу ділової людини.

38. Самопрезентація як засіб психологічного впливу.

 

Критерії оцінювання

При оцінюванні виконання завдань виставляється:

"відмінно" - студент виявив всебічні та систематизовані знання програмного матеріалу, правильно і в достатній кількості добирає необхідні для відповіді аргументи, висловлює власне ставлення до навчального матеріалу; відповідь чітка і завершена, мова літературна.

"добре" - студент виявив повне засвоєння програмного матеріалу, але має незначні ускладнення при використанні визначених програмою знань; власне ставлення висловлюється, але в аргументації зустрічаються окремі неточності.

"задовільно" - студент виявив повні знання основного програмного матеріалу в об'ємі, що необхідний для подальшого навчання і роботи, але порушує логічний виклад, відповідь недостатньо самостійна, аргументація слабка, є помилки в знанні матеріалу і висновках.

"незадовільно" - студент виявив серйозні недоліки в знаннях основного матеріалу, головного матеріалу не знає.

9. Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1 Модуль 2 Підс/ контроль Сума  
    ІНДЗ залік    
пр пр пр пр пр мк   -    
           
  реферат  
пр пр пр пр пр      
           
   

 

 

Виконання практичної роботи – 3 б. (повне виконання відповідно з ходом роботи, правильна інтерпретація та висновок, оформлення)

Виступ на занятті (тестовий контроль) – 1 б. (повнота, системність, аргументованість, логічність відповіді)

Аналіз ситуацій – 1 б. (опора на теоретичні знання, висування гіпотези, розгляд альтернатив, оптимальність, креативність, екологічність, реалістичність прийнятих рішень).

Методичне забезпечення

Навчальна програма «Психологія ділового спілкування»

Методичні розробки до практичних та лабораторних занять

 

Рекомендована література

 

Список рекомендованої літератури

Основна

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения/ Г.В. Бороздина. - Учебное пособие .— М.: ИНФРА-М, 2006. - 224 с.

2. Аминов, И. И. Психология делового общения / И. И. Аминов. – М.: Омега-Л, 2007. – 304 с.: ил., табл. – (Высшая школа менеджмента).

3. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія особистості і спілкування / Л.Е. Орбан-Лембрик - К., 2004.

4. Куницына, В. Н. Межличностное общение / В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. Погольша. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с.: ил. – (Учебник нового века).

5. Психология и этика делового общения: Учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. -М., 1997. – 279 с.

6. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы, защиты / Е.Л.Доценко - СПб.: Речь. – 304 с.

Допоміжна

7. Андреева Г.М. Социальная психология / Г.М.Андреева. - М., 1980 – 284с.

8. Батаршев, А. В. Психодиагностика способности к общению, или Как определить организаторские и коммуникативные качества личности / А. В. Батаршев. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 176 с.

9. Бишоф, А. Секреты эффективного делового общения / Анита Бищоф, Клаус Бишоф; [пер. с нем. Е. А. Зись]. – М.: Омега-Л, 2007. – 126 с.

10. Гойхман, О. Я. Речевая коммуникация / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. – М.: ИНФРА-М, 2205. – 272 с. – (Высшее образование).

11. Голубкова, Е. Н. Маркетинговые коммуникации / Е. Н. Голубкова. – М.: Финпресс, 2003. – 304 с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом).

12. Егидес, А. Лабиринты общения, или Как гаучиться ладить с людьми / Аркадий Егидес. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2002- - 368 с.: ил. – (Практическая психология).

13. Ежова, Н. Н. Научись общаться!: коммуникативные тренинги / Н. Н. Ежова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 249 с. – (Психологический практикум).

14. Зарецкая, Е. Н. Деловое общение: В 2 т. Т. 1. / Е. Н. Зарецкая. – М.: Дело, 2004. – 696 с.

15. Как убеждать других в процессе коммуникации // Дёцл, С. Как добиться признания / Сюзанна Дёцл. – М., 2006. – С.45-110.

16. Коммуникации // Еропкин, А. М. Организационное поведение: Конспект лекций / Еропкин А. М. - М., 1998. – С. 56-72.

17. Коммуникации в организациях // Основы теории коммуникации / Под ред. проф. М. А. Василика. – М., 2003. – С. 481-512

18. Коммуникационный менеджмент / Под ред. В. М. Шепеля. – М.: Гардарики, 2004. – 352 с.

19. Коммуникационный процесс // Основы теории коммуникации / Под ред. проф. М. А. Василика. - М., 2003. – С. 126-164.

20. Кузин, Ф. А. Культура делового общения / Ф. А. Кузин. – М.: «Ось-89», 1998. – 240 с.

21. Лупьян, Я. А. Барьеры общения, конфликты, стресс/ Я. А. Лупьян. – Ростов н/Д.: Кн. изд., 1991. – 224 с.

22. Лэйхифф, Дж. М. Бизнес-коммуникации: Стратегии и навыки / Дж. М. Лэйхифф, Дж. М. Пенроуз. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с. – (Теория и практика менеджмента)

23. Общение (коммуникация) в организации // Занковский, А. Организационная психология / Анатолий Занковский. – М., 2000. – С. 488-527.

24. Организационное поведение: Практикум / Под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой. – СПб.: Питер, 2006. – 272 с.

25. Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности / А. П. Панфилова. – СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2001. – 496 с.

26. Партнеры знакомятся и разговаривают // Ковров, А. В. Психологические аспекты ведения переговоров / А. В. Ковров. – М., 2003. – С. 100-161.

27. Поведенческие признаки эмоциональной энергии // Бойко, В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В. В. Бойко. – М., 1996. – С. 155-244.

28. Попова, Ж. Г. Как научиться общаться эффективно / Ж. Г. Попова. // Начальная школа. – 2006. - № 9. – С. 32-35.

29. Руденский, Е. В. Основы психотехнологии общения менеджера / Е. В. Руденский. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1997. – 180 с. (88.5 Р-83 К765624 чз)

30. Рюкле, Х. Ваше тайное оружие в общении: Мимика, жест, движение / Хорст Рюкле. – М.: АО Интерэксперт, 1996. – 280 с.

31. Сергеев, А. М. Организационное поведение: Тем, кто избрал профессию менеджера / А. М. Сергеев. – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 288 с.

32. Степанов, В. Н. Теория коммуникации / В. Н. Степанов. – Ярославль: РИЦ МУБиНТ, 2008. – 147 с.

33. Степанов, С. Язык внешности. Жесты, мимика, черты лица, почерк и одежда: (Искусство видеть человека насквозь, ориентируясь на тончайшие нюансы его облика / Сергей Степанов. – М.: ЭКСМО, 2004. – 416 с. – (Серия «Психологический бестселлер»).

34. Таннен, Д. Общаться на работе. Как? / Дебора Таннен. – М.: ЭКСМО, 2007. – 448 с.

35. Федько, Н. Г. Маркетинговые коммуникации / Н. Г. Федько, В. П. Федько. – Ростов н/Д., 2002. – 384 с.

 

Додаток А.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичні заняття

Тема 1.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 399; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.72 (0.095 с.)