Економічні елементи операційних витрат
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Економічні елементи операційних витратЕлементи витрат Витрати, тис. грн., за період Частка, %, за період Відхилення (+,-)  
 
2011 р. 2012 р. 2011 р. 2012 р. абсолютне відносне за питомою вагою  
Матеріальні витрати 3743,87 4781,14 16,40% 18,20% 1037,27 127,71% 1,8  
Витрати на оплату праці 3584,07 4833,68 15,70% 18,40% 1249,61 134,87% 2,7  
Відрахування на соціальні заходи 1346,88 1786,36 5,90% 6,80% 439,48 132,63% 0,9  
Амортизація 3013,36 2127,87 13,20% 8,10% -885,49 70,61% -5,1  
Інші операційні витрати 11117,48 12740,95 48,70% 48,50% 1623,47 114,60% -0,2  
Разом 22828,5 100,00% 100,00% 3441,50 115,08% х  

 

Дані табл. 2.8 свідчать про матеріаломісткий характер виробництва ресторану "Вікторія": частка матеріальних витрат у попередньому періоді 2011р. становила 16,4 %, у звітному – 18,20 %. Темпи збільшення витрат за цією статтею на 21,84 – 18,25 = 1,8 пун­кти перевищили темпи збільшення повної собівартості. Також збільшилися і витрати зумовлені оплатою праці: відповідно в попередньому періоді – 15,7 %, у звітному – 18,4 %, збільшення становить 2,7 пункти. В свою чергу, значно зменшилася амортизація, оскільки у 2011 р. значення даної статті становило 13,2%, а у звітному – 8,10%, таким чином, зменшення становить 5,1 пункт.

За результатами розрахунку показників оборотності активів ресторану "Вікторія" можна сказати, що підприємство покращило використання оборотних активів, про що свідчить зменшення коефіцієнту оборотності на 8,49 об. та зростання тривалості одного обороту оборотних активів на 0,75 дня (табл. 2.9).

Таблиця 2.9

Аналіз оборотності активів ресторану "Вікторія" за 2011-2012 рр.

Показники Од. вим. 2011р. 2012р. Зміна
1. Чистий доход від реалізації тис. грн. 31487,5 6 041
2. Середні залишки оборотних активів тис. грн.
3. Дебіторська заборгованість тис. грн. -25
4. Кількість днів у періоді днів
5. Коефіцієнт оборотності оборотних активів Об. 68,15 59,66 -8,49
6. Коефіцієнт оборотності дебіторів Об. 449,82 833,97 384,15
7. Тривалість одного обороту оборотних активів днів 5,28 6,03 0,75
8. Період інкасації дебіторської заборгованості днів 0,80 0,43 -0,37

 

У звітному році на підприємстві одночасно погіршились показники використання дебіторської заборгованості, про що свідчать зростання коефіцієнту оборотності дебіторів на 384,15 об. та зменшення тривалості періоду інкасації дебіторської заборгованості на 0,37 дн.

Далі проведемо аналіз поточної платоспроможності ресторану "Вікторія" (табл. 2.10). Розрахунок показників платоспроможності ресторану "Вікторія" свідчить про нездатність підприємства як у 2011 р., так і у 2012 р. своєчасно сплатити свою поточну заборгованість завдяки використання оборотного капіталу підприємства. Про це свідчить те, що жоден з показників ліквідності ресторану "Вікторія" станом як за 2011 р., так і за 2012 р. не відповідають вимогам мінімального значення даного показника.

Таблиця 2.10

Аналіз поточної платоспроможності ресторану "Вікторія"

За 2011-2012 рр.

Показники 2011 р. 2012 р. Зміна
1. Кошти і їхні еквіваленти с. 230,240 8,00
2. Короткострокові фінансові інвестиції с. 220 0,00
3. Дебітори, с. 150-210, -25,00
4. Запаси с. 100-140 184,00
5. Витрати майбутніх періодів с. 270 0,00
6. Поточні зобов'язання с. 620 -209,61
7. Доходи майбутніх періодів с. 630 0,00
8. Робочий капітал (оборотні активи + витрати майбутніх періодів - поточні зобов'язання-доходи майбутніх періодів) -1023 -646 376,61
9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,00 0,01 0,01
10. Коефіцієнт критичної ліквідності 0,05 0,04 -0,01
11. Коефіцієнт загальної ліквідності 0,31 0,50 0,18

 

Таким чином, в досліджуваному періоді у ресторані спостерігалось підвищення показників обсягу реалізації продукції, у тому числі значне збільшення суми товарообігу по продукції власного виробництва, що позитивно характеризує намічені тенденції до стабільності.

Підприємство ресторанного бізнесу виконує 3 взаємопов‘язаних функції: виробництво власної продукції, реалізація виготовленої продукції і купованих товарів; організація споживання їжі.

У зв‘язку з цим в підприємствах ресторанного бізнесу включають поряд з витратами на виробництво продукції, витрати на реалізацію і організацію споживання власної продукції та покупних товарів.

Як економічна категорія, витрати підприємств ресторанного бізнесу – це витрати, пов‘язані з випуском продукції, збутом продукції власного виробництва, покупних товарів та організацією їх споживання. Аналіз витрат дає можливість виявити шляхи скорочення витрат, а також розробити заходи щодо мобілізації наявних резервів підвищення ефективності виконання економічного потенціалу. В процесі аналізу оцінюється динаміка суми та рівня витрат в цілому, за елементами, статтями; обчислюються показники структури витрат; визначається абсолютна та відносна економія або перевитрати.

Для поглибленої оцінки витрат ресторану "Вікторія" проведемо аналіз за основними статтями (табл. 2.11).

Як видно з даних наведених в табл. 2.11, значну долю витрат складають у 2012 р. інші операційні витрати – 48,50%, що в натуральному показнику становить 12740,95 тис. грн., при чому за останній період відбулося стрімке збільшення цієї статті витрат на 1623,47 тис. грн.

 

Таблиця 2.11

Динаміка витрат ресторану "Вікторія" за 2011-2012 рр.

Елементи витрат 2011 р. 2012 р. Відхилення у
Сума, тис. грн. Питома вага Сума, тис. грн. Питома вага сумі %
Матеріальні затрати 3743,87 16,40% 4781,14 18,20% 1037,27 127,71%
Витрати на оплату праці 3584,07 15,70% 4833,68 18,40% 1249,61 134,87%
Відрахування на соціальні заходи 1346,88 5,90% 1786,36 6,80% 439,48 132,63%
Амортизація 3013,36 13,20% 2127,87 8,10% -885,49 70,61%
Інші операційні витрати 11117,48 48,70% 12740,95 48,50% 1623,47 114,60%
Разом 22828,5 100,00% 100,00% 3441,50 115,08%

 

Спостерігається також зростання витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи відповідно на 1249,61 та 439,48 тис. грн. Поряд з цим їх питома вага в загальному обсязі витрат порівняно з 2011 р. збільшилась відповідно на 2,7% та 0,9%, що свідчить про підвищення матеріального заохочення працівників підприємства. Матеріальні витрати підприємства у звітному році також зросли з 3743,87 тис. грн за 2011 р. до 4781,14 тис.грн за 2012 р., а їх питома вага у витратах збільшилась на 1,8%. Абсолютна економія витрат порівняно з попереднім роком відбулась за рахунок зниження амортизації на 885,49 тис. грн.

Отже, з аналізу валових витрат ресторану можна зробити висновок, що за останній рік сума витрат зросла на 1623,47 тис.грн, але спостерігається поступове зниження рівня витрат з 72,50% до 70,00%, що свідчить про встановлення позитивних тенденцій у розвитку підприємства.

Баланс ресторану “Вікторія“ на 31.12.2012 представлений у Додатку В.

Кінцевим результатом діяльності підприємства є дохід та прибуток. Валовий дохід підприємства ресторанного бізнесу складається з доходів від реалізації продукції (надання послуг харчування), і доходів від позареалізаційної діяльності, але у досліджувальному ресторані "Вікторія" валовий дохід складається лише з доходу (виручки) від реалізації продукції. (табл. 2.12).

Таблиця 2.12

Аналіз валового доходу ресторану "Вікторія" за 2011-2012 рр.

№ з/п Показники Од. виміру 2011 р. 2012 р. Відхилення
в сумі у %
1. Валовий товарообіг, в т.ч.: тис.грн 31487,5 37528,65 6041,15 119,19
1.1 Товарообіг продукції власного виробництва тис.грн 27851,2 31937,4 4086,2 114,67
1.2 Частка у роздрібному товарообігу % 88,45 85,10   -3,35
1.3 Товарообіг з купованих товарів тис.грн 3636,3 5591,25 1954,95 153,76
1.4 Частка у роздрібному товарообігу % 11,55 14,90   3,35
2. Дохід від реалізації тис.грн 11258,65 2599,65 130,02
3. Рівень валового доходу % 27,50 30,00   2,50

 

Виходячи з наведених даних в табл. 2.12 можна сказати, що темп росту чистого доходу склав 30,02%, а в абсолютному виразі цей показник склав 2599,65 тис. грн.

Динаміку кінцевих економічних показників діяльності ресторану "Вікторія" наведено в табл. 2.13. Виходячи з наведених даних в табл. 2.13, можна сказати, що кінцеві економічні результати діяльності підприємства в 2012 р. значно покращились: за останній період спостерігається збільшення прибутку підприємства з 856,51 тис.грн до 1252,42 тис.грн, що на 395,91 тис.грн перевищує показники попереднього періоду. За рахунок збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції на 6041,15 тис. грн. (19,19%) і валового чистий дохід від реалізації продукції, збільшився на 1592,79 тис. грн.

Таблиця 2.13

Аналіз кінцевих економічних показників діяльності ресторану "Вікторія" за 2011-2012 рр.

№ з/п Показники Од. виміру 2011 р. 2012 р. Темпи росту, %
1. Валовий товарообіг, в т.ч.: тис.грн 31487,5 37528,65 119,19
1.1. Роздрібний товарообіг тис.грн 31487,5 37528,65 119,19
  Товарообіг продукції власного виробництва тис.грн 27851,2 31937,4 114,67
Дохід від реалізації тис.грн 11258,65 130,02
2.1 ПДВ тис.грн 5247,92 6254,78 119,19
2.2. Чистий дохід від реалізації продукції тис.грн 3411,08 5003,88 146,69
3. Валові витрати тис.грн 2187,5 3214,7 146,96
4. Балансовий прибуток тис.грн 1223,58 1789,18 146,22
4.1 Податок на прибуток тис.грн 367,08 536,75 146,22
4.2 Чистий прибуток тис.грн 856,51 1252,42 146,22
5. Рентабельність основної діяльності   % 2,72 3,34 0,62

 

Незважаючи на те, що витрати на виробництво та реалізацію продукції зросли на 1027,2 тис. грн. (46,96%), підприємство отримало балансовий прибуток в розмірі 1789,18 тис. грн.

До найважливіших показників, які характеризують прибуток підприємства відносяться показники рентабельності. Найбільш поширеними показниками рентабельності є рентабельність реалізованої продукції, яка у 2011р. склала лише 2,72%, а вже у 2012 р. вона зросла до 3,34%, що свідчить про позитивні зміни у оперативному управлінні діяльністю підприємства. Такі значні збільшення показників рентабельності обумовлені тим, що в 2012 р. значно зріс дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) і, як наслідок, зріс чистий прибуток досліджувального підприємства.

Для здійснення технологічних процесів виробництва продукції, її реалізації і організації споживання у досліджу вальному підприємстві ресторанного бізнесу "Вікторія" використовуються засоби праці. Сукупність цих засобів складає матеріально-технічну базу підприємства. Ефективність використання засобів матеріально-технічного призначення ресторану "Вікторія" доцільно провести за допомогою системи показників: фондовіддачі; фондоємкості; фондоозброєності; рівня рентабельності основних фондів. Базові дані для розрахунку ефективності використання матеріально-технічної бази досліджу вального закладу харчування занесено до табл. 2.14.

 

 

Таблиця 2.14

Аналіз ефективності використання матеріально-технічної бази ресторану "Вікторія" в 2011-2012 рр., тис. грн.

Показники Од. виміру Умовн. позн. чи формула 2011 р. 2012 р. Відхилення абсолютне Темп росту, %
Товарообіг тис. грн. ТО 31487,5 37528,65 6041,15 119,19
Середньорічна вартість основних засобів тис. грн. ОФ 1943,4 1967,7 24,3 101,25
Середньооблікова чисельність працівників чол. Чзас -2 97,53
Прибуток тис. грн. П 856,51 1252,42 395,91 146,22
Фондовіддача тис. грн. Фв=ТО/ОФ 16,20 19,07 2,87 117,71
Фондоємкість тис. грн. Фє=ОФ/ТО 0,062 0,052 -0,01 84,95
Фондоозброєність тис.грн/чол. Фозбр=ТО/Чзас 23,99 24,91 0,92 103,83
Рентабельність основних фондів % Р=П/ОФ 44,07 63,65 19,58  

 

Як видно з даних, наведених в таблиці 2.14, темпи росту середньорічної вартості основних засобів нижче темпів росту товарообігу. Так, якщо темп росту товарообігу у 2012 р. склав 19,19% (6041,15 тис. грн.) порівняно з показником 2011 р., то темп росту вартості основних засобів склав 1,3%, що в сумі становить 24,3 тис. грн.

Аналізуючи показники ефективності використання основних засобів, слід зазначити, що в 2011 р. фондовіддача становила 16,20 грн., а в 2012 р. цей показник зріс на 17,71%, що сприяє збільшенню обсягу товарообігу.

Фондоозброєність у 2012 р. збільшилася на 3,8% порівняно з 2011 р. Це сталося внаслідок зростання обсягів товарообігу та скорочені чисельності працівників на 2 особи (або 2,5%).

За рахунок отримання чистого прибутку підприємства в обсязі 18,07 тис. грн. значно зросла рентабельність основних засобів, яка в 2012 р. склала 63,65%. Це свідчить про підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства, внаслідок чого зростає обсяг товарообігу і підвищується ефективність діяльності досліджуваного ресторану.

Підводячи підсумок, можна сказати, що вцілому виробнича діяльність та функціонування організаційно-обслуговуючої системи здійснюється на вискому рівні – про це свідчать розраховані попередні дані. Але все-таки певні недоліки було виявлено, що говорить про можливість подальшого допрацювання та вдосконалення роботи підприємства.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.015 с.)