Аналіз руху грошових коштів прямим способом
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз руху грошових коштів прямим способомПоказники 2011 рік Питома вага, % 2012 рік Питома вага, % Відхилення
+/- % пунк. стр-ри
Залишок грошових коштів на початок року 4,0 * 2,0 * -2,0 * *
Надходження грошових коштів, у т.ч.: 652,0 100,00 709,0 100,00 +53,0 +8,13 *
від покупців і замовників продукції (товарів, робіт, послуг) 603,0 92,48 624,0 88,01 +21,0 +3,48 -4,47
по векселях 31,0 4,76 26,0 3,67 -5,0 -16,13 -1,09
кредити та позики отримані - - 12,0 1,70 +12,0 - +1,70
дивіденди, відсотки отримані 1,0 0,15 4,0 0,56 +3,0 у 3 рази 0,41
від покупців за реалізовані необоротні активи 17,0 2,61 43,0 6,06 +26,0 у 1,5 рази 3,45
Витрачено грошових коштів, у т.ч.: 615,0 100,0 576,0 100,00 -39,0 -6,34 *
оплата придбаних товарів (робіт, послуг) 304,0 49,43 280,0 48,61 -24,0 -7,89 -0,82
оплата придбаних необоротних активів 64,0 10,41 12,0 2,08 -52,0 81,25 -8,33
виплати працівникам підприємства 200,0 32,52 224,0 38,89 +24,0 +12,00 +6,37
аванси, видані постачальникам 12,0 1,95 - - -12,0 - -1,95
перерахування до бюджету податку на прибуток 15,0 2,24 27,0 4,69 +12,0 +80,0 +2,25
фінансові інвестиції - - 7,0 1,22 +7,0 - +1,22
сплачені дивіденди, відсотки 20,0 3,25 14,0 2,43 -6,0 -30,0 -0,82
сплачені позики - - 12,0 2,08 +12,0 - 2,08
Чистий потік грошових коштів 37,0 * 133,0 * 96,0 у 2,6 рази *
Залишок грошових коштів на кінець року 41,0 * 174,0 * 133,0 у 3,2 рази *

 

Одночасно відбулося зменшення витрачання грошових коштів (на 39 тис. грн. або 6,34%) через зростання придбання у кредит товарів і необоротних активів (відповідно на 24 тис. грн. або 7,89% і 52 тис. грн. або 81,25 %), зменшення сплати дивідендів, відсотків (на 6 тис. грн. або 30 %). Слід відмітити значне підвищення виплат працівникам (на 24 тис. грн. або 12 %). Отже, такі зміни викликали збільшення залишку грошових коштів на кінець періоду на 133 тис. грн., тобто у 2,6 рази.

Не можна однозначно відповісти, чи є така тенденція позитивною: значний залишок грошових коштів свідчить про неефективність управління фінансовими ресурсами при наявності кредиторської заборгованості. Зокрема, це підтверджують зміни у структурі витрачання грошових коштів: зменшилась частка оплати придбаних товарів і необоротних активів (на 0,82 і 8,33 пунктів структури). Зростання на 6,37 пунктів виплат працівникам може бути зумовлено зростанням їх матеріального заохочення. По структурі надходжень слід відмітити зменшення частки надходжень від покупців продукції (4,47 пункти) і по вексельних зобов'язаннях (1,09 пункти), що свідчить про скорочення фінансових ресурсів у складі дебіторської заборгованості. Також постає питання доцільності отримання позик і кредитів з огляду на такий значний залишок грошових коштів на кінець 2012 р.

Загальна характеристика кількісного та кваліфікаційного складу працівників наведена у табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Характеристика чисельного та кваліфікаційного складу працівників ресторану "Вікторія" за 2011-2012 рр.

Показники 2011 р. 2012 р. Відхилення абсолют. Темп росту, %
Середньооблікова чисельність працівників, чол. -2 97,5
В тому числі працівників виробництва: -1 94,4
- завідувач і заступник завідувача виробництвом - -
- кухарі - -
- кухонні робітники -1 75,0
Питома вага працівників виробництва у загальній кількості, % 22,2 21,5 - -0,7
Працівники залу, чол - -
Питома вага працівників залу, % 49,3 50,6 - +1,3
Працівники торгової групи, чол. -1 88,9
Адміністративно-управлінський персонал, чол. - -
Питома вага адміністративно-управлінського персоналу, % 17,3 17,7 - +0,4

 

Оскільки підприємства ресторанного бізнесу належать до виробничої сфери, то працівники виробництва займають найбільшу питому вагу у загальній структурі кваліфікаційного складу працівників (табл. 2.5).

Середньооблікова чисельність персоналу ресторану "Вікторія" в 2012 р. зменшився на 2 особи. Склад адміністративно-управлінського персоналу не змінювався протягом двох років, але у зв’язку із зменшенням загальної кількості працівників спостерігається деяке збільшення його питомої ваги на 0,4%. Спостерігається стабільність укомплектування штату обслуговуючого персоналу підрозділу (40 чоловік).

Таблиця 2.6

Аналіз продуктивності праці працівників ресторану "Вікторія"за 2011-2012 рр.

Показники 2011 р. 2012 р. Відхилення абсолют. Темп росту, %
Валовий товарообіг, тис. грн. 31487,5 37528,65 6041,15 119,19
Товарообіг продукції власного виробництва, тис.грн. 27851,2 31937,4 4086,2 114,67
Середньооблікова чисельність працівників, чол. в т.ч.: -2 97,5
робітників виробництва -1 94,4
Прибуток, тис.грн. 856,51 1252,42 395,91 146,22
Продуктивність праці одного працівника підприємства, тис.грн./чол. 388,73 475,05 86,31 122,20
Продуктивність праці одного робітника виробництва, тис.грн./чол. 1547,29 1878,67 331,38 121,42

 

Продуктивність праці в підприємствах ресторанного господарства вивчається в цілому і по окремих категоріях робітників. Виробіток на одного робітника підприємства ресторанного бізнесу визначається, як виходячи із валового товарообігу, так і умовного обігу зіставної працемісткості. Останнє дозволяє врахувати зміну працемісткості товарообігу підприємства ресторанного бізнесу (табл. 2.6).

Отже, показник продуктивності праці робітників змінювався в залежності від динаміки зміни валового товарообігу та кількості працюючого персоналу (табл. 2.6). Так, збільшення валового товарообігу у 2012 р. на 6041,15 тис.грн або 19,19% та зменшення кількості працюючих на 2 чол. привели до підвищення продуктивності праці в цілому по підприємству на 395,91 тис.грн або 46,22 %, а працівників виробництва – на 86,31 тис.грн. або 22,2%, що перевищує середні темпи росту валового товарообігу майже на 27% і росту товарообігу по продукції власного виробництва на 7,53%. Перевищення ріст продуктивності праці в цілому по підприємству, але продуктивність праці працівників виробництва значно випереджає і темп росту по товарообігу по продукції власного виробництва (на 7,53%) і темп росту валового товарообігу (на 27,04%). Це свідчить про підвищення ефективності оперативного управління працівниками виробничої групи.

Аналіз матеріального стимулювання працівників ресторану "Вікторія" можна провести, використовуючи дані табл. 2.7.

Таблиця 2.7

Показники заробітної плати працівників ресторану "Вікторія"

За 2011-2012 рр.

Показники Одиниці виміру 2011 р. 2012 р. Відхилення абсолютне Темп росту, %
Валовий товарообіг, всього: тис. грн. 31487,5 37528,65 6041,15 119,19
Товарообіг продукції власного виробництва тис. грн. 27851,2 31937,4 4086,2 114,67
Фонд заробітної плати тис. грн. 3584,07 4833,68 1249,61 134,87
Питома вага фонду оплати праці в товарообігу % 11,38 12,88   1,50
Фонд заробітної плати робітників виробництва тис. грн. 876,78 1177,08 300,30 134,25
Питома вага фонду заробітної плати робітників виробництва до товарообігу % 2,78 3,14   0,35
Середньооблікова чисельність працівників чол. -2,00 97,53
Чисельність працівників виробництва чол. -1,00 94,44
Середньорічна заробітна плата одного працівника тис. грн. 44,25 61,19 16,94 138,28
Середньорічна заробітна плата одного працівника виробництва. тис. грн. 48,71 69,24 20,53 142,15

 

Аналізуючи показники праці і заробітної плати, необхідно наголосити, що за рахунок зростання продуктивності праці і зменшення чисельності працюючих відбулося зростання середньорічної заробітної плати на одного працівника на 16,94 тис. грн. або 38,28%. Поряд з цим, темпи зростання середньорічної заробітної плати одного працівника виробництва склали 142,15% або 20,53 тис.грн.

Отже, проаналізувавши показники продуктивності праці, ми можемо зробити висновки про ефективність оперативного управління трудовим потенціалом, а також, що намітилась тенденція до підвищення продуктивності праці працівників ресторану "Вікторія", що свідчить про стабілізацію та підвищення ефективності використання трудового потенціалу ресторану.

Узагальнені вихідні дані для аналізу структури витрат ресторану "Вікторія" за економічними елементами містить форма № 2 фінансової звітності "Звіт про фінансові результати", а саме розд. II "Елементи операційних витрат" (Додаток Г). За цими даними можна визначити, до якого типу виробництва належить підприємство за переважанням використовуваних ресурсів (матеріало-, трудо- чи фондомістке). На основі та­кого аналізу визначають найактуальніші для підприємства напрямки зниження собівартості. Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами потрібний також для того, щоб підприємство не потрапило у "ножиці" еластичного попиту на свою продукцію та нееластичного власного попиту на ті чи інші виробничі ресурси. Вихідні дані й розрахунки для аналізу собівартості продукції за економічними елементами наведені в табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.51.78 (0.006 с.)