ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ресторанного господарства в умовах глобалізації»Пояснювальна записка

до дипломного проекту (роботи)

 

спеціаліст

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

 

 

на тему: «Управління конкурентоспроможностю підприємства

ресторанного господарства в умовах глобалізації»

 
 

 


Виконала: студентка 5 курсу, групи МЕ-18

напряму підготовки (спеціальності) 7.03050301 «Міжнародна економіка»

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

Субботіна Д.В.

(прізвище та ініціали)

 

Керівник Кот О.В.

(прізвище та ініціали)

Рецензент

(прізвище та ініціали)

 

2012 – 2013 року

 

 

Форма № Н-9.01

Харківський державний університет харчування та торгівлі

(повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення економічний факультет

Кафедра (циклова комісія) кафедра міжнародної економіки

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

Напрям підготовки

(шифр і назва)

Спеціальність 7.03050301 «Міжнародна економіка»

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

__________________ Т.В. Андросова

«_____» ______________2013 року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ

 

Субботіній Діані

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)«Управління конкурентоспроможністю підприємства ресторанного господарства в умовах глобалізації»

Керівник проекту (роботи) Кот Олена Володимирівна, к.е.н., доцент

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від «___» _____2013р. №___

2. Строк подання студентом проекту (роботи) 19 квітня 2013 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи) наукова література вітчизняних і закордонних авторів, періодика, нормативна і законодавча база, міжнародні положення і норми, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність, опублікований статистичний матеріал, дані обліково-фінансової та статистичної звітності досліджуваного підприємства, інформаційні ресурси Інтернет.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

1. Персоналу як фактор конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства як сфери послуг.

2. Аналіз діяльності підприємства і етапу системи підготовки та навчання персоналу в функціонуванні спільного підприємства (на прикладі ТОВ “Нестсервіс”).

3. Напрями вдосконалення системи підготовки та навчання персоналу спільного підприємства (на прикладі ТОВ “Нестсервіс”).

4. Охорона праці на підприємстві ресторанного господарства

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

робота містить:11 рисунків; 24 таблиці; 4 додатки.

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
Annotation Борисова А.О., доцент, зав. кафедри іноземної мови    
Перший Кот О.В. доцент кафедри міжнародної економіки    
Другий Кот О.В. доцент кафедри міжнародної економіки    
Третій Кот О.В. доцент кафедри міжнародної економіки    
Четвертий Кот О.В. доцент кафедри міжнародної економіки    

7. Дата видачі завдання07 червня 2013 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту (роботи) Примітка
1. Збір та опрацювання літературних джерел інформації за темою роботи   22.10.12 р. – 31.10.12 р.  
2. Складання та затвердження плану роботи   01.11.12 р. – 10.11.12 р.  
3. Робота над І розділом диплому 11.11.12 р. – 30.11.12 р.  
4. Робота над ІІ розділом диплому 01.12.12 р. – 10.12.12 р.  
5. Робота над ІІІ розділом диплому 11.12.12 р. – 20.12.12 р.  
6. Робота над ІV розділом диплому 21.12.12 р. – 25.12.12 р.  
6. Здача чернового варіанту диплому на перевірку керівнику   26.12.12 р. – 02.01.13 р.  
7. Робота над чистовим варіантом диплому   03.01.12 р. – 07.01.13 р.  
8. Робота над анотацією до диплому іноземною мовою   08.01.13 р. – 10.01.13 р.  
9. Підготовка до захисту дипломної роботи   11.01.13 р. – 25.01.13 р.  

Студент Субботіна Д.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) Кот О.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

АНОТАЦІЯ

на дипломну роботу на тему:

«Управління конкурентоспроможностю підприємства

ANNOTATION

to the graduation work on the theme

“Management of competitivenesss in

restaurant enterprise in a globalization”

by the 5-th year student of economics faculty, group МЕ-18

Subbotina D.

Structure and scope of the thesis. Thesis presented for 132 pages of typewritten (computer) and the text consists of an introduction, four chapters, conclusions, bibliography and appendices. The work is accompanied by 24 tables, 11 figures, 4 appendices. REFERENCES has 65 items.

The purpose of the study is to develop a scientific and practical you scopic recommendations to improve the efficiency of enterprise's competitiveness restaurants globalization.

The object of study is the restaurant "Victoria" LLC "Nestservis."

The subject of research is the system of competitive services in the enterprise restaurants.

In the thesis work the theoretical study of the theoretical aspects of the restaurant industry in the context of globalization, defined by the current trend of international restaurants, examines the competitiveness of the restaurant "Victoria" (LLC "Nestservis") in the national market of restaurant services, developed a program to improve the competitiveness of organizational system serving restaurant and a strategic plan for improving competitiveness under globalization.

Keywords: HUMAN SERVICES, RESTAURANTS AND CATERING ENTERPRISES, THE CONTROL SYSTEM COMPETITIVENESS, STRATEGIC PLANS, EFFICACY.

 

Зміст

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства в умовах глобалізації
1.1 Теоретичні основи розвитку ресторанного господарства як складової сфери послуг
1.2 Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства та чинники впливу на неї
1.3 Сучасні тенденції розвитку міжнародного ресторанного господарства
Розділ 2. Дослідження конкурентоспроможності підприємства на національному ринку ресторанних послуг (на прикладі ресторану «Вікторія» ТОВ «Нестсервіс»)
2.1 Загальна характеристика та аналіз системи управління підприємства
2.2 Оцінка ефективності функціонування організаційно-обслуговуючої системи підприємства ресторанного господарства
2.3 Аналіз конкурентної позиції ресторану на ринку ресторанних послуг
Розділ 3. Розробка стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації (на прикладі ресторану «Вікторія» ТОВ «Нестсервіс»)
3.1. Тенденції та стратегічні напрямки розвитку ринку ресторанних послуг в Україні
3.2. Розробка пропозицій щодо удосконалення процесу управління конкурентоспроможністю підприємства
3.3. Розробка програми підвищення конкурентоспроможності організаційно-обслуговуючої системи ресторану
3.4. Оцінка соціально-економічної ефективності впровадження плану підвищення конкурентоспроможності ресторану в умовах глобалізації
Розділ 4. Охорона праці на підприємстві
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Додатки

ВСТУП

Актуальність теми.З розвитком ринкових відносин відбувається становлення і формування конкурентного середовища в національній економіці. Підвищення жорсткості методів та форм проявлення конкуренції, прискорення темпів змін параметрів ринку викликали об’єктивну необхідність розроблення та втілення на українських підприємствах принципово нових підходів до управління конкурентоспроможністю продукції і формування стратегії підприємства.

Стабільність функціонування фірми на ринку визначається конкурентоспроможністю товарів, які нею виробляються, наданих нею послуг і можливостями, що забезпечують успішність у конкурентній боротьбі.

Проблеми пізнання в області конкурентоспроможності підприємств пов'язані зі складністю та динамічністю розвитку світового ринку в умовах глобалізації світової економіки, наявністю різних форм міжнародної конкуренції в різних галузях, високою долею монопольного сектору в українській економіці, недостатнім досвідом роботи українських підприємств на зовнішньому ринку та ін.

Падіння життєвого рівня населення потребує переосмислення соціальних та економічних пріоритетів розвитку системи ресторанного господарства, його функцій та задач в цілому. До числа проблем економічного характеру слід віднести питання розвитку і підтримки підприємств ресторанного господарства, що може і повинно стати важливим фактором підйому української економіки.

Тому важливим є визначення ролі і значення підприємств ресторанного господарства в сучасній економіці, визначення динаміки їх розвитку в нашій країні і за рубежем, порівняння тенденцій становлення підприємств ресторанного господарства в різних країнах з метою внесення корисного в нашу специфіку.

При цьому важливий аналіз переваг і недоліків. Особливий інтерес представляє розвиток обслуговування в такій складній і різноманітній сфері, як громадське харчування.

Запроваджувана в Україні глибока економічна реформа поставила перед суспільством чимало важливих завдань, одним з яких є пошук нових форм і методів управління виробництвом та реалізацією товарів чи послуг. За цих умов особливо­го значення набуває комплексний, системний підхід до розв'язування тієї чи іншої господарської проблеми.

При розробці комплексної програми обслуговування в діяльності підприємств ресторанного господарства доцільно використовувати досвід організації управління, нагромаджений як у на­шій країні, так і за її межами.

Тому актуальність даної роботи полягає ще й в тому, що вивчення практичного досвіду управління підприємствами ресторанного господарства і принципових підходів до обслуговування споживачів, дозволяє правильно оцінити існуюче положення з обслуговуванням на окремих підприємствах ресторанного господарства, а також запропонувати заходи по поліпшенню цього обслуговування.

Мета дослідження полягає в розробці на­укових та прак­ти­чних ре­комен­да­цій по підвищенню ефективності управління конкурентоспроможністю підприємства ресторанного господарствам в умовах глобалізації. Дося­гненню поставленої мети слугує пропонована логіка викладення матеріалу:

1. Теоретичні аспекти дослідження конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства в умовах глобалізації.

2. Дослідження конкурентоспроможності підприємства на національному ринку ресторанних послуг.

3. Розробка стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації.

Об'єктом дослідження є ресторан «Вікторія» ТОВ «Нестсервіс».

Пред­ме­том дослідження єсистема управління конкурентоспроможністю обслуговування на підприємстві ресторанного господарства.

Структурно дипломна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел та додатків.

Перший розділ роботи присвячено дослідженню теоретичних основ розвитку ресторанного господарства, як складової сфери послуг, конкуренто-спроможності підприємств ресторанного господарства та чинників впливу на неї в умовах глобалізації, аналізу сучасних тенденцій розвитку міжнародного ресторанного господарства.

У другому розділі проведено аналіз системи управління підприємства, конкурентної позиції ресторану на національному ринку ресторанних послуг, оцінено ефективність функціонування організаційно-обслуговуючої системи ресторану.

У третьому розділі роботи визначено тенденції та стратегічні напрямки розвитку ринку ресторанних послуг в Україні, розроблено пропозиції щодо удосконалення процесу управління конкурентоспроможністю підприємства, програму підвищення конкурентоспроможності організаційно-обслуговуючої системи ресторану, а також оцінено соціально-економічну ефективність впровадження запропонованого плану підвищення конкурентоспроможності ресторану в умовах глобалізації.

Четвертий розділ дипломної роботи присвячено службі охорони праці та системі управління охороною праці на підприємстві.

Теоретичну основу дослідження складають роботи вітчизняних і закордонних авторів. Інформаційною базою для роботи були звіти статистики Міністерства промисловості України, звіти Державного митного комітету, дані Держкомстату України, Закони України, звіти. Практичну основу роботи складають дані про роботу ресторану «Вікторія».

 

Розділ 1

Розділ 2

За 2011-2012 рр.

Показники Одиниці виміру 2011 р. 2012 р. Відхилення абсолютне Темп росту, %
Валовий товарообіг, всього: тис. грн. 31487,5 37528,65 6041,15 119,19
Товарообіг продукції власного виробництва тис. грн. 27851,2 31937,4 4086,2 114,67
Фонд заробітної плати тис. грн. 3584,07 4833,68 1249,61 134,87
Питома вага фонду оплати праці в товарообігу % 11,38 12,88   1,50
Фонд заробітної плати робітників виробництва тис. грн. 876,78 1177,08 300,30 134,25
Питома вага фонду заробітної плати робітників виробництва до товарообігу % 2,78 3,14   0,35
Середньооблікова чисельність працівників чол. -2,00 97,53
Чисельність працівників виробництва чол. -1,00 94,44
Середньорічна заробітна плата одного працівника тис. грн. 44,25 61,19 16,94 138,28
Середньорічна заробітна плата одного працівника виробництва. тис. грн. 48,71 69,24 20,53 142,15

 

Аналізуючи показники праці і заробітної плати, необхідно наголосити, що за рахунок зростання продуктивності праці і зменшення чисельності працюючих відбулося зростання середньорічної заробітної плати на одного працівника на 16,94 тис. грн. або 38,28%. Поряд з цим, темпи зростання середньорічної заробітної плати одного працівника виробництва склали 142,15% або 20,53 тис.грн.

Отже, проаналізувавши показники продуктивності праці, ми можемо зробити висновки про ефективність оперативного управління трудовим потенціалом, а також, що намітилась тенденція до підвищення продуктивності праці працівників ресторану "Вікторія", що свідчить про стабілізацію та підвищення ефективності використання трудового потенціалу ресторану.

Узагальнені вихідні дані для аналізу структури витрат ресторану "Вікторія" за економічними елементами містить форма № 2 фінансової звітності "Звіт про фінансові результати", а саме розд. II "Елементи операційних витрат" (Додаток Г). За цими даними можна визначити, до якого типу виробництва належить підприємство за переважанням використовуваних ресурсів (матеріало-, трудо- чи фондомістке). На основі та­кого аналізу визначають найактуальніші для підприємства напрямки зниження собівартості. Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами потрібний також для того, щоб підприємство не потрапило у "ножиці" еластичного попиту на свою продукцію та нееластичного власного попиту на ті чи інші виробничі ресурси. Вихідні дані й розрахунки для аналізу собівартості продукції за економічними елементами наведені в табл. 2.8.

Таблиця 2.8

За 2011-2012 рр.

Показники 2011 р. 2012 р. Зміна
1. Кошти і їхні еквіваленти с. 230,240 8,00
2. Короткострокові фінансові інвестиції с. 220 0,00
3. Дебітори, с. 150-210, -25,00
4. Запаси с. 100-140 184,00
5. Витрати майбутніх періодів с. 270 0,00
6. Поточні зобов'язання с. 620 -209,61
7. Доходи майбутніх періодів с. 630 0,00
8. Робочий капітал (оборотні активи + витрати майбутніх періодів - поточні зобов'язання-доходи майбутніх періодів) -1023 -646 376,61
9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,00 0,01 0,01
10. Коефіцієнт критичної ліквідності 0,05 0,04 -0,01
11. Коефіцієнт загальної ліквідності 0,31 0,50 0,18

 

Таким чином, в досліджуваному періоді у ресторані спостерігалось підвищення показників обсягу реалізації продукції, у тому числі значне збільшення суми товарообігу по продукції власного виробництва, що позитивно характеризує намічені тенденції до стабільності.

Підприємство ресторанного бізнесу виконує 3 взаємопов‘язаних функції: виробництво власної продукції, реалізація виготовленої продукції і купованих товарів; організація споживання їжі.

У зв‘язку з цим в підприємствах ресторанного бізнесу включають поряд з витратами на виробництво продукції, витрати на реалізацію і організацію споживання власної продукції та покупних товарів.

Як економічна категорія, витрати підприємств ресторанного бізнесу – це витрати, пов‘язані з випуском продукції, збутом продукції власного виробництва, покупних товарів та організацією їх споживання. Аналіз витрат дає можливість виявити шляхи скорочення витрат, а також розробити заходи щодо мобілізації наявних резервів підвищення ефективності виконання економічного потенціалу. В процесі аналізу оцінюється динаміка суми та рівня витрат в цілому, за елементами, статтями; обчислюються показники структури витрат; визначається абсолютна та відносна економія або перевитрати.

Для поглибленої оцінки витрат ресторану "Вікторія" проведемо аналіз за основними статтями (табл. 2.11).

Як видно з даних наведених в табл. 2.11, значну долю витрат складають у 2012 р. інші операційні витрати – 48,50%, що в натуральному показнику становить 12740,95 тис. грн., при чому за останній період відбулося стрімке збільшення цієї статті витрат на 1623,47 тис. грн.

 

Таблиця 2.11

Динаміка витрат ресторану "Вікторія" за 2011-2012 рр.

Елементи витрат 2011 р. 2012 р. Відхилення у
Сума, тис. грн. Питома вага Сума, тис. грн. Питома вага сумі %
Матеріальні затрати 3743,87 16,40% 4781,14 18,20% 1037,27 127,71%
Витрати на оплату праці 3584,07 15,70% 4833,68 18,40% 1249,61 134,87%
Відрахування на соціальні заходи 1346,88 5,90% 1786,36 6,80% 439,48 132,63%
Амортизація 3013,36 13,20% 2127,87 8,10% -885,49 70,61%
Інші операційні витрати 11117,48 48,70% 12740,95 48,50% 1623,47 114,60%
Разом 22828,5 100,00% 100,00% 3441,50 115,08%

 

Спостерігається також зростання витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи відповідно на 1249,61 та 439,48 тис. грн. Поряд з цим їх питома вага в загальному обсязі витрат порівняно з 2011 р. збільшилась відповідно на 2,7% та 0,9%, що свідчить про підвищення матеріального заохочення працівників підприємства. Матеріальні витрати підприємства у звітному році також зросли з 3743,87 тис. грн за 2011 р. до 4781,14 тис.грн за 2012 р., а їх питома вага у витратах збільшилась на 1,8%. Абсолютна економія витрат порівняно з попереднім роком відбулась за рахунок зниження амортизації на 885,49 тис. грн.

Отже, з аналізу валових витрат ресторану можна зробити висновок, що за останній рік сума витрат зросла на 1623,47 тис.грн, але спостерігається поступове зниження рівня витрат з 72,50% до 70,00%, що свідчить про встановлення позитивних тенденцій у розвитку підприємства.

Баланс ресторану “Вікторія“ на 31.12.2012 представлений у Додатку В.

Кінцевим результатом діяльності підприємства є дохід та прибуток. Валовий дохід підприємства ресторанного бізнесу складається з доходів від реалізації продукції (надання послуг харчування), і доходів від позареалізаційної діяльності, але у досліджувальному ресторані "Вікторія" валовий дохід складається лише з доходу (виручки) від реалізації продукції. (табл. 2.12).

Таблиця 2.12

Аналіз валового доходу ресторану "Вікторія" за 2011-2012 рр.

№ з/п Показники Од. виміру 2011 р. 2012 р. Відхилення
в сумі у %
1. Валовий товарообіг, в т.ч.: тис.грн 31487,5 37528,65 6041,15 119,19
1.1 Товарообіг продукції власного виробництва тис.грн 27851,2 31937,4 4086,2 114,67
1.2 Частка у роздрібному товарообігу % 88,45 85,10   -3,35
1.3 Товарообіг з купованих товарів тис.грн 3636,3 5591,25 1954,95 153,76
1.4 Частка у роздрібному товарообігу % 11,55 14,90   3,35
2. Дохід від реалізації тис.грн 11258,65 2599,65 130,02
3. Рівень валового доходу % 27,50 30,00   2,50

 

Виходячи з наведених даних в табл. 2.12 можна сказати, що темп росту чистого доходу склав 30,02%, а в абсолютному виразі цей показник склав 2599,65 тис. грн.

Динаміку кінцевих економічних показників діяльності ресторану "Вікторія" наведено в табл. 2.13. Виходячи з наведених даних в табл. 2.13, можна сказати, що кінцеві економічні результати діяльності підприємства в 2012 р. значно покращились: за останній період спостерігається збільшення прибутку підприємства з 856,51 тис.грн до 1252,42 тис.грн, що на 395,91 тис.грн перевищує показники попереднього періоду. За рахунок збільшення доходу (виручки) від реалізації продукції на 6041,15 тис. грн. (19,19%) і валового чистий дохід від реалізації продукції, збільшився на 1592,79 тис. грн.

Таблиця 2.13

Аналіз кінцевих економічних показників діяльності ресторану "Вікторія" за 2011-2012 рр.

№ з/п Показники Од. виміру 2011 р. 2012 р. Темпи росту, %
1. Валовий товарообіг, в т.ч.: тис.грн 31487,5 37528,65 119,19
1.1. Роздрібний товарообіг тис.грн 31487,5 37528,65 119,19
  Товарообіг продукції власного виробництва тис.грн 27851,2 31937,4 114,67
Дохід від реалізації тис.грн 11258,65 130,02
2.1 ПДВ тис.грн 5247,92 6254,78 119,19
2.2. Чистий дохід від реалізації продукції тис.грн 3411,08 5003,88 146,69
3. Валові витрати тис.грн 2187,5 3214,7 146,96
4. Балансовий прибуток тис.грн 1223,58 1789,18 146,22
4.1 Податок на прибуток тис.грн 367,08 536,75 146,22
4.2 Чистий прибуток тис.грн 856,51 1252,42 146,22
5. Рентабельність основної діяльності   % 2,72 3,34 0,62

 

Незважаючи на те, що витрати на виробництво та реалізацію продукції зросли на 1027,2 тис. грн. (46,96%), підприємство отримало балансовий прибуток в розмірі 1789,18 тис. грн.

До найважливіших показників, які характеризують прибуток підприємства відносяться показники рентабельності. Найбільш поширеними показниками рентабельності є рентабельність реалізованої продукції, яка у 2011р. склала лише 2,72%, а вже у 2012 р. вона зросла до 3,34%, що свідчить про позитивні зміни у оперативному управлінні діяльністю підприємства. Такі значні збільшення показників рентабельності обумовлені тим, що в 2012 р. значно зріс дохід від реалізації продукції (товарів, послуг) і, як наслідок, зріс чистий прибуток досліджувального підприємства.

Для здійснення технологічних процесів виробництва продукції, її реалізації і організації споживання у досліджу вальному підприємстві ресторанного бізнесу "Вікторія" використовуються засоби праці. Сукупність цих засобів складає матеріально-технічну базу підприємства. Ефективність використання засобів матеріально-технічного призначення ресторану "Вікторія" доцільно провести за допомогою системи показників: фондовіддачі; фондоємкості; фондоозброєності; рівня рентабельності основних фондів. Базові дані для розрахунку ефективності використання матеріально-технічної бази досліджу вального закладу харчування занесено до табл. 2.14.

 

 

Таблиця 2.14

Аналіз ефективності використання матеріально-технічної бази ресторану "Вікторія" в 2011-2012 рр., тис. грн.

Показники Од. виміру Умовн. позн. чи формула 2011 р. 2012 р. Відхилення абсолютне Темп росту, %
Товарообіг тис. грн. ТО 31487,5 37528,65 6041,15 119,19
Середньорічна вартість основних засобів тис. грн. ОФ 1943,4 1967,7 24,3 101,25
Середньооблікова чисельність працівників чол. Чзас -2 97,53
Прибуток тис. грн. П 856,51 1252,42 395,91 146,22
Фондовіддача тис. грн. Фв=ТО/ОФ 16,20 19,07 2,87 117,71
Фондоємкість тис. грн. Фє=ОФ/ТО 0,062 0,052 -0,01 84,95
Фондоозброєність тис.грн/чол. Фозбр=ТО/Чзас 23,99 24,91 0,92 103,83
Рентабельність основних фондів % Р=П/ОФ 44,07 63,65 19,58  

 

Як видно з даних, наведених в таблиці 2.14, темпи росту середньорічної вартості основних засобів нижче темпів росту товарообігу. Так, якщо темп росту товарообігу у 2012 р. склав 19,19% (6041,15 тис. грн.) порівняно з показником 2011 р., то темп росту вартості основних засобів склав 1,3%, що в сумі становить 24,3 тис. грн.

Аналізуючи показники ефективності використання основних засобів, слід зазначити, що в 2011 р. фондовіддача становила 16,20 грн., а в 2012 р. цей показник зріс на 17,71%, що сприяє збільшенню обсягу товарообігу.

Фондоозброєність у 2012 р. збільшилася на 3,8% порівняно з 2011 р. Це сталося внаслідок зростання обсягів товарообігу та скорочені чисельності працівників на 2 особи (або 2,5%).

За рахунок отримання чистого прибутку підприємства в обсязі 18,07 тис. грн. значно зросла рентабельність основних засобів, яка в 2012 р. склала 63,65%. Це свідчить про підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства, внаслідок чого зростає обсяг товарообігу і підвищується ефективність діяльності досліджуваного ресторану.

Підводячи підсумок, можна сказати, що вцілому виробнича діяльність та функціонування організаційно-обслуговуючої системи здійснюється на вискому рівні – про це свідчать розраховані попередні дані. Але все-таки певні недоліки було виявлено, що говорить про можливість подальшого допрацювання та вдосконалення роботи підприємства.

Розділ 3

Розробка стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації (на прикладі ресторану «Вікторія» ТОВ «Нестсервіс»)

РОЗДІЛ 4

Висновки

Як свідчать попередні дослідження, у ресторані існують певні переваги і недоліки в системі стимулювання працівників. Проте, якщо врахувати рівень показників продуктивності праці персоналу, можна прийти до висновку, що стратегія, згідно якої функціонує підприємство, є досить ефективною, але не бездоганною.

Вважаю ведення нових страв , рекламна компанія та кейтерінг зроблять заклад більш відомим що дозволить залучити більший відсоток споживачів.

Отже, перерахувавши всі ці заходи підвищення конкурентоспроможності ресторану "Вікторія", можна вважати, що вони укріплять положення ресторану на споживчому ринку, зможуть залучити більшу кількість клієнтів і надати переваги в конкурентній боротьбі.

Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства як їх реальна чи потенційна можливість в існуючих умовах реалізувати та надавати товари, продукцію та послуги, які за цінові і неціновими характеристиками більш привабливі для клієнтів, ніж послуги їх конкурентів.

Конкурентоспроможність - це відносна характеристика ПРГ, яка базується на порівняннях різних аспектів господарської діяльності підприємства ресторанного господарства з конкурентами, та проведенні системного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств.

Як відомо, конкуренція між підприємствами являє собою економічне суперництво на ринку. Розвиток конкуренції в сфері ресторанного господарства України зумовлено появою великої кількості нових підприємств різних форм власності, сприяє активізацій їх діяльності, покращенню обслуговування клієнтів та підвищення якості обслуговування тощо.

Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства поняття досить складне, інтегральне. Конкурентоспроможність це в першу чергу відповідність ПРГ комерційним та іншим вимогам ринку.

Інакше кажучи, під конкурентоспроможністю розуміється комплекс споживчих і вартісних (цінових) характеристик послуг, що визначають його успіх на ринку, тобто перевагу саме товарів цього підприємства над іншими конкурентами.

Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства можливо визначити тільки порівнюючи підприємства між собою. Поняття конкурентоспроможності - відносне, чітко прив'язане до конкретного ринку і часу продажу. І оскільки у кожного покупця є свій індивідуальний критерій оцінки задоволення власних потреб, конкурентоспроможність набуває ще й індивідуального відтінку.

Вивчення конкурентоспроможності продукції та послуг ПРГ повинно вестися безупинно і систематично, у тісній прив'язці до фаз життєвого циклу, щоб вчасно уловлювати момент початку зниження показника конкурентоспроможності і прийняття відповідних рішень у своїй політиці щодо конкретного товару.

Отже, можна зробити висновок, що конкурентоспроможність продукції складне, багатогранне поняття, яке потребує постійного, детального вивчення для успішної діяльності на цивілізованому розвиненому ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексєєв Д. Ресторан за інтересами // Журнал "Ресторанні відомості", №101, 2006. – С. 12-14.

2. Андреюк Н. В., Минчинська І. В. Планування діяльності підприємства. — Ірпінь, 2009. — 162 с.

3. Ареф'єва О. В., Коренков О. В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств. — К.: Грот, 2008. — 200 с.

4. Афанасьєв М. В., Плоха О. Б. Економіка підприємства. — Х.: ВД "Інжек", 2011. — 320 с.

5. Балабанова Л. В., Мажинський Р. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2009. — 144 с.

6. Барабаш Н. С. Аналіз господарської діяльності. — К.: КНТЕУ, 2009.-396с.

7. Барановський В.А. Ресторанний бізнес: Навчальний посібник. – РнД.: Фенікс, 2005. – 220 с.

8. Батенко Л. П., Бєлов М. А., Євдокимова Н. М. Планування діяльності підприємства. — К.: КНЕУ, 2009. — 384 с.

9. Бойчик І. М. Економіка підприємства. — К.: Атіка, 2011. — 528 c.

10. Бондар Н. М., Воротін В. Є., Гаєвський О. А. Економіка підприємства. — К.: МАУП, 2010. — 352 с.

11. Бородіна В.В. Ресторанно-готельний бізнес: Облік, податки, маркетинг, менеджмент. – М.: Книжковий світ, 2003. – 165 с.

12. Буряк П.Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства // Фінанси України.- 2010.- № 10.- C.123-129.

13. Варналій З. С. Основи підприємництва. — К.: Знання-Прес, 2010. — 352 с.

14. Верхоглядова Н. І. Фінансовий аналіз суб'єктів господарської діяльності промислових підприємств. — Д.: Наука і освіта, 2007. — 203 с.

15. Волкова І.В., Миропольський Я.І., Мумрікова Г.М. Ресторанний бізнес. – М: Флінта, 2002. – 184 с.

16. Воротіна Л. І., Воротін В. Є., Мартинюк Л. А., Черняк Т. В. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2008. — 308 с.

17. Внукова Н. М., Смоляк В. А. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. — 181с.

18. Гаєвська Л. М., Фурманюк О. Л., Паєнтко Т. В. Економіка підприємства. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2010. — 117 с.

19. Особливості функціонування окремих видів підприємства в Україні // Економіка. Фінанси. Право.- 2009.- № 10.- C.21-29.

20. Голубєва Т.С., Колос І.В. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки.- 2010.- № 5.- C.66-72.

21. Гриньова В. М., Козирєва О. В. Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. — 192 с.

22. Дацій О. І. Планування і контроль діяльності підприємства. — Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2009. — 206 с.

23. Економічний аналіз / Н. П. Штепа (уклад.). — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Ч. 2: Аналіз господарсько-фінансової діяльності. — 200 с.

24. Жнякін Б. О., Краснова В. В. Економіка підприємства. — Донецьк: Альфа-пресс, 2009. — 160 с.

25. Збарський В. К., Гаврилюк І. П. Підприємство і підприємництво: питання теорії і практики. — К. : НАУ, 2010. — 355 с.

26. Єфімова О., Єфімова Н. Економіка готелів і ресторанів. – М.: Нове знання, 2004. – 279 с.

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.033 с.)