ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розробка програми підвищення конкурентоспроможності організаційно-обслуговуючої системи ресторану в умовах глобалізаціїСтратегічне управління діяльністю ресторану «Вікторія» — це процес постановки цілей і задач підприємства, організації дій та підтримки взаємовідносин, ще сприятимуть досягненню цілей з урахуванням внутрішніх можливостей ресторану та вимог ззовні.

Основними поняттями стратегічного менеджменту є:

 
 

 


Рис. 3.4. Взаємозв'язок основних понять стратегічного менеджменту

 

Потенціал ресторану «Вікторія»- це сукупність можливостей підприємства по випуску продукції та наданню послуг. Потенціал ресторану залежить від ресурсів: технічних; технологічних; кадрових; фінансових; інформаційних; організаційних; часових.

На основі проведених вище досліджень можна зробити висновок про те, що потенційні можливості ресторану «Вікторія» використовуються на 40-50%. Добре використовується кадровий потенціал, організаційний потенціал. При виборі стратегії діяльності ресторану потрібно зробити акцент на ефективніше використання технічного та технологічного потенціалу підприємства.

Стратегія розвитку – це модель дій, програма дій по досягненню цілей ресторану. В процесі аналізу діяльності ресторану «Вікторія» за останні три роки виявлено ряд факторів, які негативно вплинули на його конкурентоспроможність. Виходячи з цього, були розроблені цілі діяльності ресторану «Вікторія» для подальшого його функціонування на ринку в умовах конкуренції:

1. Ефективніше використання потенціалу підприємства.

2. Визначення асортименту продукції на основі маркетингових досліджень.

3. Забезпечення виробництва якісною сировиною.

4. Розробка та впровадження нових форм обслуговування у ресторані.

5. Визначення комплексу послуг ресторану на основі вивчення побажань споживачів.

6. Підвищення конкурентоспроможності персоналу.

7. Зменшення рівня витрат ресторану.

8. Залучення до ресторану «Вікторія» клієнтів конкуруючих підприємств через сучасну рекламну кампанію.

9. Зміцнення позицій ресторану «Вікторія» на ринку.

Отже, виходячи з досліджень по матриці «доля ринку - темпи зросту» та по матриці «Привабливість – конкурентоспроможність» для ресторану «Вікторія» необхідно вибрати стратегію посилення позицій на ринку через створення конкурентних переваг.

Конкурентоспроможність – це здатність ресторану «Вікторія» успішно протидіяти своїм конкурентам, вдало оперуючи своїм потенціалом. Для характеристики конкуруючих переваг ресторану «Вікторія» потрібно визначити:

1. Параметри конкурентоспроможності продукції та послуг ресторану.

2. Показники конкурентоспроможності продукції та послуг:

- Корисний ефект;

- Витрати споживача;

- Коефіцієнт конкурентоспроможності.

Сучасна ринкова економіка пред'являє принципово нові вимоги до якості продукції, що випускається. Це пов'язано з тим, що зараз виживання любого підприємства, його стійке положення начинку товарів та послуг визначається рівнем конкурентоспроможності, В свою чергу, конкурентоспроможність пов'язана з дією декількох десятків факторів, серед яких можна виділити два основних - рівень ціни та якість продукції.

Найновіший підхід до стратегії підприємництва заключається в розумінні того, що якість є самим ефективним засобом задоволення потреб споживачів і одночасно з цим - зменшення витрат виробництва. Успішна діяльність ресторану «Вікторія» повинна забезпечуватись виробництвом продукції та послуг, які:

- відповідають чітко визначеним потребам споживачів;

- відповідають стандартам та технічним умовам;

- відповідають діючому законодавству та іншим вимогам суспільства;

- пропонуються споживачам по конкурентоспроможним цінам

- направлені на отримання прибутку.

Виконання цих вимог забезпечується управлінням якістю продукції яке буде здійснюватись у ресторані «Вікторія» системно, тобто на підприємстві буде функціонувати система управління якістю продукції, що являє собою організаційну структуру, чітко розподіляючу відповідальність, процеси, ресурси, необхідні для управління якістю.

Організація системи управління якістю роботи ресторану буде здійснюватися в чотири етапи (рис. 3.5):

 
 

 


Рис. 3.5. Етапи здійснення системи управління якістю у ресторані «Вікторія»

 

На першому етапі буде створена постійно діюча комісія по якості, яка детально ознайомлена з методичними рекомендаціями, умовами роботи колективу, діючими формами контролю за якістю, формами морального та матеріального стимулювання.

На другому етапі постійно діюча комісія по якості розробить детальний: план організаційних, технічних, економічних, виховних і адміністративних заходів, що забезпечать якісне виконання працівниками ресторану своїх функцій. Керівники підрозділів детально ознайомлять працівників ресторану з основними положеннями комплексної системи управління якістю. Очолить ц роботу на підприємстві і діючу комісію – директор. Відповідну підготовчу роботу будуть проводити всі працівники, що вводять до складу комісії по якості. Цей етап завершиться визначенням мети і завдань в сфері підвищення якості роботи колективу ресторану та прийняттям рішення проведення апробації системи.

На третьому етапі буде відбуватись обговорення і підведення підсумків апробації системи, розробка рекомендацій по її удосконаленню і втіленню.

Четвертим етапом є втілення системи управління якістю продукції та послуг на підприємстві. До складу комісії входять: директор ресторану, завідувачі виробництвом, головний бухгалтер, представник профспілкової організації готельного комплексу «Вікторія», Основними задачами створеної служби управління якості повинні бути:

- захист репутації та іміджу ресторану «Вікторія»

- захист споживачів від неякісної продукції;

- скорочення непродуктивних робіт у ресторані;

- попередження браку продукції і послуг на підприємстві.

В процесі вирішення цих основних задач служба управління якістю у ресторані «Вікторія» повинна виконувати такі функції:

- координувати роботу по досягненню необхідного рівня якості на всіх стадіях життєвого циклу продукції:

- наукові дослідження, виготовлення, контроль, сервісне обслуговування;

- розраховувати витрати по забезпеченню якості продукції в цехах і у ресторані в цілому;

- визначати витрати, зумовлені впливом різних факторів на необхідного рівня якості з метою скорочення відходів;

- координувати діяльність всіх служб, які співпрацюють в питаннях якості, в розробці конкретних цілей в цій сфері і інформувати їх про досягнуті результати;

- співпрацювати зі службою матеріально-технічного забезпечення;

- організовувати навчання досягнення високих показників якості продукції та послуг своїх працівників;

- приймати активну участь в підготовці кадрів та чинити інші дії з метою стимулювання в роботи щодо підвищення якості продукції, послуг.

Одним з напрямків забезпечення конкурентоспроможності ресторану «Вікторія» є підвищення ефективності рекламної діяльності. В результаті дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища Ресторану «Вікторія», виявлено, що рекламна діяльність підприємства не є достатньо ефективною: послугами підприємства користується обмежений контингент споживачів. Тому, вважається необхідним, на основі визначення основних маркетингових цілей ресторану, розробити проект рекламної компанії ресторану «Вікторія» з метою підвищення його конкурентоспроможності.

Для досягнення встановлених цілей маркетингових комунікацій необхідно: по - перше, провести широку рекламну компанію; по - друге, розробити систему знижок для клієнтів ресторану; по - третє, покращити якість послуг.

Маркетингові комунікації, спрямовані на створення переваг ресторану «Вікторія», у випадку успіху приведуть до усвідомлення споживачами реальних переваг підприємства і суттєвого переважання його послуг над аналогічними, що пропонуються конкурентами.

Необхідно підкреслити, що наявність у споживача бажання ще не означає успіх. Для цього необхідно формування переконаності цільової аудиторії в необхідності скористатись саме послугами ресторану «Вікторія». В цьому випадку важливо переконати потенційних споживачів в правильності їх вибору.

Споживачі, навіть вже ті, що мають переконаність в необхідності звертання до ресторану за послугами, у силу ряду причин можуть так і не наважитись на будь-які дії в цьому напрямку. В цьому випадку приймається ціль комунікації, спрямована на спонукання до придбання послуг. Для цього в ресторану «Вікторія» можливо запропонувати для даної цільової аудиторії систему знижок, або надати будь-які пільги, що зацікавлять споживачів. Так, в ресторані «Вікторія» відсутня будь-яка комп'ютерна реклама.

Взагалі, вся Інтернет - реклама найбільше й оперативніше усіх вирішує одну з головних завдань реклами - дія на цільову аудиторію. Досягнення в програмуванні дозволяють зробити це з мінімальною, практично нульовою похибкою. Зараз Україна починає активно впроваджувати нові технології за зразком західних і розроблює нові способи рекламування (наприклад, текстова рекламна мережа tx3 - перша у світі в цьому класі), з'являються рекламні мережі, що відповідають західним стандартам (RLE). Проте технічна відсталість середньостатистичного користувача гальмує розвиток нових технологій, таких як, наприклад, SWF. Затримка постачання нового програмного забезпечення не дає користувачу можливості відчути всю зручність нового віртуального світу, а низька пропускна здатність і ненадійність комунікаційних каналів ще більш сповільнює це впровадження. Однак зараз чітко просліджується тенденція розвитку ліній зв'язку, і в майбутньому збільшення швидкості зв'язку безсумнівно відіб'ється на якісному рівні реклами. Баннерна реклама є найбільш популярним і ефективним способом нарощування траффіка (залучення відвідувачів) web-сторінки. Крім того доведено, що баннери є могутнім інструментом брендинга - іміджевої реклами. Тому, вважається за доцільне використати баннерну рекламу для рекламування послуг ресторану «Вікторія».

Пропонується заплатити пошуковому серверу за показ баннерів рекламованої сторінки на їхніх сторінках. Завданням ресторану «Вікторія» є не просте залучення відвідувачів на web-сайт, а ще й за допомогою мережі успішно просувати послуги ресторану, збільшити обсяги реалізації продукції та послуг, поліпшити позитивний імідж. Щоб іміджева реклама була ефективна, баннер ресторану «Вікторія» повинен бути виконаний у відповідному ключі: професійний дизайн, добре продуманий рекламний текст і слоган, використання відповідних зображень і т.д. А використання в цьому випадку псевдополос прокручування, псевдокнопок, що інтригують, але зовсім не стосуються змісту фраз і зображень, не є правильним вибором.

Для впровадження Інтернет реклами необхідно провести Інтернет мережу в ресторані «Вікторія», придбати відокремлений власний web - сайт, встановити сервер, розробити дизайн сайту. З метою розширення асортименту додаткових послуг та залучення більшої кількості споживачів, для клієнтів ресторану пропонується створити Інтернет - кімнату. Розрахунок суми витрат на введення Інтернет реклами та створення Інтернет – кімнати в ресторані «Вікторія» наведений в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Кошторис витрат на введення Інтернет реклами та створення Інтернет - кімнати в ресторані «Вікторія»

Статті Сума, тис.грн
Виділений канал 1,5
Встановлення серверу 8,8
Розробка сайту 4,3
3 комп’ютера для Інтернет кімнати 8,1
Річна оплата за виділений канал 5,7
Роботи по встановленню Інтернет мережі в ресторані «Вікторія» 5,2
Всього 33,6

 

Таблиця. 3.2

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.70.175 (0.006 с.)