ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

найкращих ресторанів світу за 2012 р. (дані Restaurant magazine)Місце у рейтингу Назва ресторану Країна, у якій він розташований Зміна місця у рейтингу у порівнянні з аналогічним за 2011 рік
Noma Данія   +2
El Bulli Іспанія -1
The Fat Duck Велика Британія -1
El Celler de Can Roca Іспанія +1
Mugaritz Іспанія -1
Osteria Francescana Італія +7
Alinea США +3
Daniel США +33
Arzak Іспанія -1
Per Se США -4
Le Chateaubriand Франція +29
La Colombe Південна Африка +26
Pierre Gagnaire Франція -4
Hotel de Ville Швейцарія +2
Le Bernardin США Без змін
L'Astrance Франція -5
Hof van Cleve Бельгія +9
D.O.M. Бразилія +6
Oud Sluis Голландія +10
Le Calandre Італія +29
Steirereck Австрія +9
Vendome Німеччина +3
Chez Dominique Фінляндія -2
Les Créations de Narisawa Японія -4
Mathias Dahlgren Швеція +25
Momofuku Ssam Bar США +5
Quay Австралія +19
Iggy's Сінгапур +17
L'Atelier de Joel Robuchon Франція -11
Schloss Schauenstein Швейцарія Вперше у рейтингу
Le Quartier Francais Південна Африка +6
The French Laundry США -20
Martin Berasategui Іспанія Без змін
Aqua Німеччина Вперше у рейтингу
Combal Zero Італія +7
Dal Pescatore Італія +12
De Librije Нідерланди Вперше у рейтингу
Tetsuya's Австралія -21
Jaan par Andre Сінгапур Вперше у рейтингу
Місце у рейтингу Назва ресторану Країна, у якій він розташований Зміна місця у рейтингу у порівнянні з аналогічним за 2011 рік
Il Canto Італія Вперше у рейтингу
Alain Ducasse au Plaza Athenee Франція У рейтингу минулого року не було
Oaxen Krog Швеція -10
St John Велика Британія -29
La Maison Troisgros Франція У рейтингу минулого року не було
wd~50 США У рейтингу минулого року не було
Biko Мексика Вперше у рейтингу
Die Schwarzwaldstube Німеччина -24
Nihonryori RyuGin Японія Вперше у рейтингу
Hibiscus Велика Британія Вперше у рейтингу
Eleven Madison Park США Вперше у рейтингу

 

Додаток Б

Вплив факторів зовнішнього середовища прямої дії на ресторан „Вікторія”

Групи Факторів Фактори Форма прояву фактору Вплив на діяльність ресторану Можлива реакція ресторану
Законодавчі та нормативні акти України 1) податкове законодавство Значний податковий тиск Необхідність підвищення цін на основні та додаткові послуги Підвищення продуктивності праці, зниження собівартості, розширення асортименту послуг
2) змінна форми власності Зміна форми власності Необхідність самостійного вибору та прийняття управлінських рішень Пошук нових напрямків діяльності, маркетинг
3) Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності 1) Збільшення прибутку іноземних туристів     2) можливість виходу на зовнішньоекономічний ринок 1)Збільшення попиту з боку іноземців     2)Необхідність аналізу впливу міжнародних подій 1)Підвищення якості та розширення асортименту наданих послуг. 2)Отримання між нар. серт на послуги
4) Про підприємство Поява нових підприємств Зростання конкуренції з боку інших підприємств галузі Зниження цін, розширення асортименту та якості послуг
Місце знаходження Політика місцевих органів влади у галузі громадського харчування 1) Стимулювання та підтримка розвитку   2) Стримування розвитку через введення місцевих зборів та податків 1) розвиток галузі та можливість отримання фінансових коштів.   2)Збільшення податкових відрахувань погіршення інвестиційного капіталу 1) Зниження цін проведення реконструкції та модернізації   2)Підвищення собівартості основної послуги, зниження додаткових послуг
Наявність туре стичного потенціалу Наявність культурно історичних пам’яток, рекреаційних зон Підвищення попиту на основні і додаткові послуги Розширення асортименту додаткових послуг, зниження ціни на основну послугу
Конкуренти 1) внутрішній ринок Поява інших підприємств громадського харчування Зростання конкуренції Зниження цін, підвищення кількості і якості надаваних послуг
2) Зовнішній ринок Сталий широко розвинутий ринок громадського харчування Зростання конкуренції. Неможливість використання цінових і нецінових методів конкурентної боротьби Зниження цін, Підвищення кількості і якості надаваних послуг. Створення великих комплексів для зниження собівартості послуг
Споживачі 1) Внутрішні Різке падіння попиту Зниження рівня завантаженості Скорочення надаваних послуг
2) Іноземні Різке падіння попиту Зниження рівня завантаженості Зниження цін розширення асортименту додаткових послуг

Додаток В

Баланс ресторану “Вікторія“ на 31.12.2012

Актив Код На почат. звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість
первісна вартість
знос
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
залишкова вартість 1943,4 1967,7
первісна вартість 2132,4 2215,7
знос
Довгострокові фінансові інвестиції:      
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
- інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього за розділом I 2029,4 2048,7
II. Оборотні активи
Запаси:      
- виробничі запаси
- тварини на вирощуванні та відгодівлі    
- незавершене виробництво    
- готова продукція    
- товари
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість
первісна вартість
резерв сумнівних боргів () ()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
- з бюджетом
- за виданими авансами    
- з нарахованих доходів    
- із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
- в національній валюті
- в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за розділом II
III. Витрати майбутніх періодів
Баланс 2496,4 2682,7
Пасив Код На почат. звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Власний капітал
Статутний капітал
Пайовий капітал    
Додатковий капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 856,51 1252,42
Неоплачений капітал () ()
Вилучений капітал () ()
Усього за розділом I 1006,51 1402,42
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за розділом II    
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгострокові зобов'язання    
Усього за розділом III    
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1386,09 1190,88
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
- з одержаних авансів    
- з бюджетом 32,7 24,9
- з позабюджетних платежів 45,1 35,4
- зі страхування    
- з оплати праці 22,1
- з учасниками    
- із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IV 1489,89 1280,28
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс 2496,40 2682,70

 

 

Додаток Г

Звіт про фінансові результати ресторану “Вікторія“ за 2012 рік

Стаття Код За попередній період За звітний період
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 31487,50 37528,65
Податок на додану вартість 5247,92 6254,78
Акцизний збір    
     
Інші вирахування з доходу    
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 26239,58 31273,88
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 9891,82 11266,05
Валовий:      
- прибуток 9879,42 12505,85
- збиток    
Інші операційні доходи    
Адміністративні витрати 1080,83 1080,83
Витрати на збут 1646,80 1962,75
Інші операційні витрати 3740,72 4458,40
Фінансові результати від операційної діяльності:      
- прибуток 3411,08 5003,88
- збиток    
Доход від участі в капіталі 3,0 12,0
Інші фінансові доходи    
Інші доходи 66,0 15,0
Фінансові витрати    
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати 2256,5 3241,7
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
- прибуток 1223,58 1789,18
- збиток    
Податок на прибуток від звичайної діяльності 367,08 536,75
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
- прибуток 856,51 1252,42
- збиток    
Надзвичайні:      
- доходи    
- витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий:      
- прибуток 856,51 1252,42
- збиток    

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.133.141 (0.005 с.)