Аналіз стану охорони праці на ТОВ «Нестсервіс готельно-ресторанний комплекс «Вікторія»
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз стану охорони праці на ТОВ «Нестсервіс готельно-ресторанний комплекс «Вікторія»№ з/п Назви коефіцієнтів і їх складових Роки
Середньооблікова кількість працюючих (П)
Кількість нещасних випадків за звітний період (п)
Загальна кількість днів непрацездатності за всіма нещасними випадками за звітний період (Д)
Кількість випадків захворювань (3)
Сумарна кількість днів непрацездатності за звітний період (Дз)
Коефіцієнт частоти травматизму (Кч)

 

Усе це свідчить про високий рівень стану охорони праці на підприємстві. Позитивним показником стану охорони праці на підприємстві є те, що на протязі 2010-2012 рр. на підприємстві не сталося жодного нещасного випадку. Про це свідчать коефіцієнти частоти травматизму, важкості травматизму та загального травматизму, які дорівнюють нулю. В той же час коефіцієнти частоти випадків захворювань та важкості захворювань мають певну вагу для підприємства. Тому служба охорони праці повинна ще більше прикладати зусиль для того, щоб на підприємстві захворюваність робітників (особливо взимку) була найнижчою.

Висновки

Як свідчать попередні дослідження, у ресторані існують певні переваги і недоліки в системі стимулювання працівників. Проте, якщо врахувати рівень показників продуктивності праці персоналу, можна прийти до висновку, що стратегія, згідно якої функціонує підприємство, є досить ефективною, але не бездоганною.

Вважаю ведення нових страв , рекламна компанія та кейтерінг зроблять заклад більш відомим що дозволить залучити більший відсоток споживачів.

Отже, перерахувавши всі ці заходи підвищення конкурентоспроможності ресторану "Вікторія", можна вважати, що вони укріплять положення ресторану на споживчому ринку, зможуть залучити більшу кількість клієнтів і надати переваги в конкурентній боротьбі.

Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства як їх реальна чи потенційна можливість в існуючих умовах реалізувати та надавати товари, продукцію та послуги, які за цінові і неціновими характеристиками більш привабливі для клієнтів, ніж послуги їх конкурентів.

Конкурентоспроможність - це відносна характеристика ПРГ, яка базується на порівняннях різних аспектів господарської діяльності підприємства ресторанного господарства з конкурентами, та проведенні системного аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств.

Як відомо, конкуренція між підприємствами являє собою економічне суперництво на ринку. Розвиток конкуренції в сфері ресторанного господарства України зумовлено появою великої кількості нових підприємств різних форм власності, сприяє активізацій їх діяльності, покращенню обслуговування клієнтів та підвищення якості обслуговування тощо.

Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства поняття досить складне, інтегральне. Конкурентоспроможність це в першу чергу відповідність ПРГ комерційним та іншим вимогам ринку.

Інакше кажучи, під конкурентоспроможністю розуміється комплекс споживчих і вартісних (цінових) характеристик послуг, що визначають його успіх на ринку, тобто перевагу саме товарів цього підприємства над іншими конкурентами.

Конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства можливо визначити тільки порівнюючи підприємства між собою. Поняття конкурентоспроможності - відносне, чітко прив'язане до конкретного ринку і часу продажу. І оскільки у кожного покупця є свій індивідуальний критерій оцінки задоволення власних потреб, конкурентоспроможність набуває ще й індивідуального відтінку.

Вивчення конкурентоспроможності продукції та послуг ПРГ повинно вестися безупинно і систематично, у тісній прив'язці до фаз життєвого циклу, щоб вчасно уловлювати момент початку зниження показника конкурентоспроможності і прийняття відповідних рішень у своїй політиці щодо конкретного товару.

Отже, можна зробити висновок, що конкурентоспроможність продукції складне, багатогранне поняття, яке потребує постійного, детального вивчення для успішної діяльності на цивілізованому розвиненому ринку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексєєв Д. Ресторан за інтересами // Журнал "Ресторанні відомості", №101, 2006. – С. 12-14.

2. Андреюк Н. В., Минчинська І. В. Планування діяльності підприємства. — Ірпінь, 2009. — 162 с.

3. Ареф'єва О. В., Коренков О. В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств. — К.: Грот, 2008. — 200 с.

4. Афанасьєв М. В., Плоха О. Б. Економіка підприємства. — Х.: ВД "Інжек", 2011. — 320 с.

5. Балабанова Л. В., Мажинський Р. В. Управління маркетинговим потенціалом підприємства. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2009. — 144 с.

6. Барабаш Н. С. Аналіз господарської діяльності. — К.: КНТЕУ, 2009.-396с.

7. Барановський В.А. Ресторанний бізнес: Навчальний посібник. – РнД.: Фенікс, 2005. – 220 с.

8. Батенко Л. П., Бєлов М. А., Євдокимова Н. М. Планування діяльності підприємства. — К.: КНЕУ, 2009. — 384 с.

9. Бойчик І. М. Економіка підприємства. — К.: Атіка, 2011. — 528 c.

10. Бондар Н. М., Воротін В. Є., Гаєвський О. А. Економіка підприємства. — К.: МАУП, 2010. — 352 с.

11. Бородіна В.В. Ресторанно-готельний бізнес: Облік, податки, маркетинг, менеджмент. – М.: Книжковий світ, 2003. – 165 с.

12. Буряк П.Ю. Формування і надання інформації про фінансові ресурси підприємства // Фінанси України.- 2010.- № 10.- C.123-129.

13. Варналій З. С. Основи підприємництва. — К.: Знання-Прес, 2010. — 352 с.

14. Верхоглядова Н. І. Фінансовий аналіз суб'єктів господарської діяльності промислових підприємств. — Д.: Наука і освіта, 2007. — 203 с.

15. Волкова І.В., Миропольський Я.І., Мумрікова Г.М. Ресторанний бізнес. – М: Флінта, 2002. – 184 с.

16. Воротіна Л. І., Воротін В. Є., Мартинюк Л. А., Черняк Т. В. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2008. — 308 с.

17. Внукова Н. М., Смоляк В. А. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств: проблеми теорії та практики. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. — 181с.

18. Гаєвська Л. М., Фурманюк О. Л., Паєнтко Т. В. Економіка підприємства. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2010. — 117 с.

19. Особливості функціонування окремих видів підприємства в Україні // Економіка. Фінанси. Право.- 2009.- № 10.- C.21-29.

20. Голубєва Т.С., Колос І.В. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки.- 2010.- № 5.- C.66-72.

21. Гриньова В. М., Козирєва О. В. Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. — 192 с.

22. Дацій О. І. Планування і контроль діяльності підприємства. — Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2009. — 206 с.

23. Економічний аналіз / Н. П. Штепа (уклад.). — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2009. – Ч. 2: Аналіз господарсько-фінансової діяльності. — 200 с.

24. Жнякін Б. О., Краснова В. В. Економіка підприємства. — Донецьк: Альфа-пресс, 2009. — 160 с.

25. Збарський В. К., Гаврилюк І. П. Підприємство і підприємництво: питання теорії і практики. — К. : НАУ, 2010. — 355 с.

26. Єфімова О., Єфімова Н. Економіка готелів і ресторанів. – М.: Нове знання, 2004. – 279 с.

27. Іщук С. О. Виробничий потенціал промислових підприємств: проблеми формування і розвитку. — Л.: ІРД НАН України, 2010. — 278 с.

28. Карпенко В.Д., Рогова А.Л. Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування – Київ, "Укоопосвіта",2003.-248с

29. Кучеренко В. Р., Бутенко А. І., Андрейченко А. В. та ін. Економіка і планування бізнесу. — О., 2009. — 457 с.

30. Лапіцька С. Ю. Управління підприємством в умовах інновацій. — Д.: Наука і освіта, 2006. — 235 с.

31. Манів З. О., Луцький І. М. Економіка підприємства. — К.: Знання, 2010. — 580 с.

32. Мних М. В. Планування діяльності підприємства в сучасних економічних умовах. — К.: Знання України, 2008. — 92 с.

33. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства. — К.: Видавничий дім "Скарби", 2006. — 336 с.

34. Петренко М. І., Храбан А. А. Економіка підприємства. — Вінниця: ВНТУ, 2010. — 198 с.

35. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. — Т.: Економічна думка, 2008. — 416 с.

36. Рогожин В.Д., Тишенко Д.О. Методичні підходи до вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства // Економіка і прогнозування.- 2008.- № 4.- C.130-140.

37. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства. — К.: Знання, 2011. — 668 c.

38. Свінцицька О. М. Планування діяльності підприємства. — К.: Видавництво Європейського університету, 2008. — 232 с.

39. Ситник Й. С. Економіка підприємства. — Л.: Тріада Плюс, 2010. — 192с.

40. Сич Є. М., Кравчук Г. В., Ільчук В. П. Управлінський аналіз діяльності суб'єктів господарювання. — К.: Аспект-Поліграф, 2008. — 204 с.

41. Скибінська З. М. Економіка та управління підприємством. — Л.: Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2009. — 136 с.

42. Скловська Є. Г. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. — К., 2010. — 57 с.

43. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства. — К.: Каравела, 2009. — 311 с.

44. Темченко О. А.. Внутрішній економічний механізм підприємства. — Кривий Ріг: Мінерал, 2010. — 252 с.

45. Туленков М. В. Концептуальні засади організації сучасного менеджменту. — К.; Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2010. — 311с.

46. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка.— К.: КНЕУ, 2009. — 261 с.

47. Хомяков В. І. Менеджмент підприємства. — К.: Кондор, 2009. — 432 с.

48. Хомяков В. І., Бакум І. В. Управління потенціалом підприємства. — Черкаси: ЧДТУ, 2009. — 323 с.

49. Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка // Фінанси України.- 2010.- № 5.- C.142-149

50. Череп А.В. Удосконалення управління фінансовими ресурсами з метою підвищення результативності діяльності суб`єктів господарювання // Формування ринкових відносин в Україні.- 2009.- № 7.- C.44-48.

51. Чудковський В.Н. Ресторанний бізнес. – М.: Академія, 2004. – 124 c.

52. Шваб Л. І. Основи підприємництва. — Житомир: ЖДТУ, 2010. — 465с.

53. Шегда А. В., Нахаба М. П., Баюра Д. О., Голованенко М. В., Горянський В. Ф. Економіка підприємства — К.: Знання, 2010. — 615 с.

54. Шелегеда Б. Г., Касьянова Н. В., Берсуцький А. Я. Економіка підприємства. — Донецьк: ДонУЕП, 2010. — 394 с.

55. Шок Патти Д., Боуэн Джон. Маркетинг в ресторанном бизнесе. - М.: Ресторанные ведомости, 2005. – 23

56. Яковлев О. І., Устич А. О Планування діяльності підприємства. — Х.: Консум, 2009. — 88 с.

57. ДСТУ 4281:2004. Заклади ресторанного господарства. Класифікація

58. http://bizkiev.com/ - бизнес журнал «BizKiev»

59. http://www.marketing-ua.com/articles.php?articleId=781 – «Привлечь и удержать», 22.05.2007

60. http://www.publicity.kiev.ua/catalog/Analitika/ - „Украинцы возвращаются в рестораны”

61. http://delo.ua/biznes/rynki/ - «Ресторанный бизнес выходит из кризиса с минимальными потерями»

62. http://www.bconsult.com.ua/articles/runok_restoranov/ - «Рынок ресторанного бизнеса»

63. http://www.ukrfood.com.ua/iNdustry/index.php?bid=14001

64. http://www.seafood.kiev.ua/

65. http://www. restaurator.ru

 

Додаток А

Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.01 с.)