У бактеріологічній лабораторії проводиться дослі-дження матеріалу з метою діагностики правця. Який метод стерилізації застосує бактеріолог для знищення виділеної культури збудника? 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У бактеріологічній лабораторії проводиться дослі-дження матеріалу з метою діагностики правця. Який метод стерилізації застосує бактеріолог для знищення виділеної культури збудника?А. Автоклавування.

В. Кип’ятіння.

C. Тиндалізацію.

D. Стерилізацію сухим жаром.

Е. Пастеризацію.

*330. У хворого, який постраждав під час дорожньо-транспортної пригоди, лікар запідозрив розвиток ранової анаеробної газової інфекції. Який препарат найдоцільніше застосувати для специфічного лікування постраждалого до підтвердження діагнозу на підставі результатів бактеріологічного дослідження?

А. Анатоксин.

В. Типоспецифічну імунну сироватку.

C. Нативну плазму.

D. Плацентарний γ (гамма) - глобулін.

Е. Полівалентну специфічну сироватку.

*331. У мікропрепаратах, приготовлених з вмісту рани хво-рого з підозрою на ранову анаеробну газову інфекцію, бактеріолог виявив велику кількість грампозитивних паличок, які були оточені ніжною капсулою та розмі-щені хаотично. На живильних середовищах, у аеробних умовах, ці мікроорганізми не культивувалися. Який вид бактерій бактеріолог виявив у матеріалі з рани?

А. Clostridium histolуticum.

В. Clostridium tetani.

C. Clostridium perfringens.

D. Clostridium novyi.

Е. Clostridium septicum.

*332. У матеріалі з рани бактеріолог виявив грампозитивні палички, які характеризувалися утворенням капсули. Збудник є анаеробом, нерухливий, здатний звурджувати молоко з виділенням великої кількості газу. Назвіть вид збудника ранової анаеробної газової інфекції?

А. Clostridium septicum.

В. Clostridium sordellii.

C. Clostridium histolуticum.

D. Clostridium perfringens.

Е. Clostridium novyi.

*333. Постраждалий на долоні має глибоку рану, яку отри-мав, застосовуючи рибальський гачок. Рана загноїлася. У мікропрепараті з гною бактеріолог виявив грам-позитивні коки, які утворили скупчення неправильної форми, та грампозитивні довгі палички з термінально розміщеними спорами, діаметр яких перевищував діаметр паличок. Який препарат лікар призначить постраждалому для екстреної профілактики захворю-вання?

А. Стафілококовий анатоксин.

В. Правцевий анатоксин.

C. Секстаанатоксин.

D. Стафілококовий бактеріофаг.

Е. Донорський γ (гамма) - глобулін.

Що являє собою вакцина, яку лікар призначить пацієнту для профілактики правця?

А. Анатоксин.

В. Атенуйована (жива) вакцина.

C. Хімічна вакцина.

D. Інактивована вакцина.

Е. Генноінженерна вакцина.

У хірургічне відділення доставили пацієнта з рановою анаеробною газовою інфекцією гомілки. Етіологію захворювання бактеріолог ще не з’ясував. Які реко-мендації Ви надасте лікарю щодо специфічного лікування хворого?

А. Зробити хірургічну обробку рани.

В. Призначити хворому високу дозу сульфаніламіду.

C. Провести щеплення.

D. Призначити хворому великі дози антибіотиків.

Е. Ввести пацієнту полівалентну антитоксичну проти-гангренозну сироватку та провести ефективну антибіотикотерапію.

336. У хірургічне відділення лікарні госпіталізували хворого з колотою раною стопи, яку він отримав під час косовиці. Який специфічний препарат лікар повинен призначити пацієнту для екстреної пасивної імунопрофілактики анаеробної інфекції?

А. Антитоксичну сироватку.

В. Антибіотики.

C. Анатоксини.

D. Вакцину АКДП.

Е. Протиправцеву вакцину.

*337. Під час бойових дій військовослужбовець отримав гли-боку рвану рану, але пораненому вчасно не було надано необхідної медичної допомоги. У рані розвинулася ана-еробна газова інфекція. Який шлях передачі збудника цієї хвороби?

А. Непрямий контакт.

В. Аліментарний.

C. Аерогенний.

D. Трансмісивний.

Е. Прямий контакт.

*338. Лікар направив у мікробіологічну лабораторію мате-ріал з рани хворого. Попередній діагноз “ранова ана-еробна газова інфекція”. Який мікробіологічний метод застосує бактеріолог для з’ясування етіології захво-рювання?

А. Бактеріологічний.

В. Шкірно-алергічну пробу.

C. Бактеріоскопічний.

D. Серологічний.

Е. Метод експрес-діагностики (РІА).

*339. Під час дослідження перев’язувального матеріалу на стерильність бактеріолог виявив рухливі грампозитивні палички з округлими термінально розміщеними спорами (у вигляді “барабанних паличок”). Бактерія – анаероб. Якому виду бактерії притаманні такі властивості?

А. Сlostridium tetani.

В. Сlostridium histolyticum.

C. Сlostridium septicum.

D. Сlostridium novyi.

Е. Сlostridium perfringens.

Фільтрат бульйонної культури збудника ранової ана-еробної газової інфекції бактеріолог розлив у пробірки, у кожну пробірку додав видові антитоксичні сироватки, суміш витримав упродовж 40 хвилин при кімнатній температурі. Що бактеріологу далі необхідно зробити для визначення виду анаероба?

А. Вміст пробірок ввести тваринам.

В. У пробірки додати аглютинуючу діагностичну сироватку.

C. Вміст пробірок посіяти на щільні живильні середовища.

D. У пробірки додати преципітуючу діагностичну сиро-ватку.

Е. У пробірки додати еритроцитарний діагностикум.

*341. Після інкубації в анаеростаті посіву гомогенату некротизованої тканини на кров’яному агарі Цéйсслера через 48 годин виросли шорсткі великі плискаті колонії, які мали тенденцію до повзучого росту. Які властивості бактерії бактеріолог вивчив на живильному середовищі?

А. Культуральні.

В. Морфологічні.

C. Тинкторіальні.

D. Протеолітичні.

Е. Гемолітичні.

Під час виконання земляних робіт один з робітників отримав тяжку травму. У лікарні йому зробили хірур-гічну обробку рани та ввели антибіотик пеніцилінового ряду. Через 2 тижні у хворого почалися судоми. Який ще препарат необхідно було ввести постраждалому?

А. Антитоксин.

В. Донорський γ (гамма) - глобулін.

C. Інтерферон.

D. Антибіотик з групи аміноглікозидів.

Е. Антибіотик тетрациклінового ряду.

*343. Бактерія, яку бактеріолог виділив з рани хворого на анаеробну газову інфекцію, мала такі властивості: грампозитивна бактерія (6,0 × 1,5 мкм), спора розмі-щена субтермінально, в організмі людини бактерія утворює капсулу. Назвіть вид бактерії.

А. Clostridium perfringens.

В. Clostridium tetani.

C. Clostridium botulinum.

D. Clostridium histolyticum.

Е. Bacillus anthracis.

*344. При мікроскопії бактеріальної культури бактеріолог виявив мікроорганізми, які мали форму веретена та за методом Грама пофарбувалися у синьо-фіолетовий колір. Які мікроорганізми бактеріолог виявив при мікроскопії мікропрепарату?

А. Клостридії.

В. Стрептококи.

C. Спірохети.

D. Актиноміцети.

Е. Диплококи.

У лікарню госпіталізували хворого з підозрою на ранову анаеробну газову інфекцію. На яке живильне середовище бактеріолог посіє матеріал від хворого?

А. Кітта-Тароцці.

В. Лéвіна.

C. Éндо.

D. Мюллера.

Е. Рáсселла.

*346. У хворого, якого госпіталізували в інфекційне відділення зі скаргами на судомні скорочення м’язів обличчя, з садна на правій нижній кінцівці бактеріолог виділив бактерії з термінально розміщеними спорами, які мали вигляд “барабанних паличок”. Якому виду бактерій притаманні такі властивості?

А. Clostridium tetani.

В. Clostridium botulinum.

C. Clostridium perfringens.

D. Bacillus anthracis.

Е. Bacillus cereus.

Матеріал з рани хворого з підозрою на анаеробну газову інфекцію бактеріолог посіяв у середовище Кітта-Тароцці, яке попередньо підігрів до кипіння. З якою метою було прогріте середовище?

А. Для видалення кисню.

В. Для знешкодження бактерій.

C. Для розчинення солей.

D. Для стерилізації середовища.

Е. Для збагачення середовища киснем.

*348. У хворого з забрудненої ґрунтом рани, створивши ана-еробні умови для культивування збудника, бактеріолог виділив грампозитивні палички зі спорами. При культивуванні бактерій на кров’яно-цукровому агарі виросли колонії, які були оточені зоною гемолізу. Назвіть вид збудника, якого бактеріолог виділив з рани.

А. Сlostridium perfringens.

В. Staphylococcus aureus.

C. Clostridium botulinum.

D. Escherichia coli.

Е. Pseudomonas aeruginosa.

Пацієнту для екстреної профілактики правця за методом Безредки необхідно ввести 3000 МО протиправцевої сироватки. Поясніть механізм десенсибілізації організму під час дробного введення гетерологічної (кінської) сироватки.

А. Поступове зв’язуванням антитіл людини з білком коней без вираженої алергічної реакції.

В. Накопичення антитіл до білка коней при дробному введенні антигену.

C. Формування штучної імунологічної толерантності до білка коней.

D. Формування резистентності до білка коней під час імунізації.

Е. Порушення температурних умов проведення реакції.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 207; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.132.40 (0.017 с.)